Отчетен доклад от райна георгиева недкова-главен счетоводител относно: отчет за касово изпълнение на бюджетаДата24.07.2016
Размер83.05 Kb.
#3894
ТипОтчет
Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген.Иван Бъчваров”

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ПГМЕТ «ГЕН.ИВАН БЪЧВАРОВ»

ГР.СЕВЛИЕВО

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

ОТ РАЙНА ГЕОРГИЕВА НЕДКОВА-ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


ОТНОСНО:ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

към 30 септември 2012 ГОДИНА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА “Ген.Иван Бъчваров” ГРАД СЕВЛИЕВО


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА”Ген.ИВАН БЪЧВАРОВ” ГРАД СЕВЛИЕВО Е ПРОФЕСИОНАЛНО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ .

ИМА РАЗКРИТИ 17 ПАРАЛЕЛКИ .ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013Г. В УЧИЛИЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ 412 БРОЯ УЧЕНИЦИ.

УЧИЛИЩЕТО Е ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА.РАЗПОЛАГА С ЕДНА БЮДЖЕТНА СМЕТКА В ЛЕВА.ВКЛЮЧЕНО Е В СИСТЕМА ЗА РАЗПЛАЩАНЕ СЕБРА.

ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2012 ГОДИНА БЮДЖЕТНАТА СМЕТКА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА”ГЕН.ИВАН БЪЧВАРОВ” ГРАД СЕВЛИЕВО СЕ ФОРМИРА ОТ ДВА ИСТОЧНИКА – ДОТАЦИИ ОТ МОМН-на база издръжка на един ученик И СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ.
ПРЕЗ 2012 ГОДИНА УЧИЛИЩЕТО СЕ РАЗПЛАЩА ЧРЕЗ СИСТЕМАТА НА “ЕДИННА СМЕТКА”-НА ОСНОВАНИЕ & 17 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗДБРБ И ПИСМО НА МФ И МОМН.
КАТО ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ ВКЛЮЧЕН В СИСТЕМАТА УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА СЪС “СМЕТКА ЗА НАЛИЧНОСТИ” И “ТРАНЗИТНА СМЕТКА”.
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
ПО СПЕЧЕЛЕНИЯТ ПРОЕКТ НА ТЕМА „ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ ЗА ЕВРОПА”ФИНАНСИРАН ОТ БРЮКСЕЛ НА СТОЙНОСТ 21938 ЕВРО СЪС СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТРИ ГОДИНИ Е ПОЛУЧЕНО НОВО ФИНАНСИРАНЕ В РАЗМЕР НА 9625,01ЛВ

ОТЧЕТЕНИ СА РАЗХОДИ В РАЗМЕР НА 7411,55ЛЕВА В Т.Ч.:

-ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТА –ЕКСПЕРТИ И АСИСТЕНТИ НА СТОЙНОСТ 4137,59ЛЕВА.

-ОТЧЕТЕНИ СА РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКА В ЧУЖБИНА -970,44ЛЕВА.

-ФИНАНСИРАНА Е НАЦИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПРОВЕДЕНО В ГР-В.ТЪРНОВО НА СТОЙНОСТ -2303,52ЛВ

ОТЧИТАМЕ ОСТАТЪК ПО ПРОЕКТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА – 2213,14ЛЕВА.


НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
1.СПЕЧЕЛЕН Е ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА”С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”-за 2011г.,МОДУЛ”ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ” НА СТОЙНОСТ 655,00ЛЕВА.

КАТО ОСТАТЪК КЪМ 01 ЯНУАРИ 2012Г ОТЧИТАМЕ 525ЛЕВА.

ПРЕЗ МЕСЕЦ януари,февруари, март и април СА ИЗРАЗХОДЕНИ – 525 ЛЕВА.
2.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”МОДУЛ”ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩАТА”.

МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”. ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ ПРИ ОТСЪСТВИЯ-ОТПУСК ПО БОЛЕСТ И ДРУГИ СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА.

ОТЧИТАМЕ ОСТАТЪК ОТ 2230ЛЕВА КЪМ 01 януари2012ГОДИНА.

ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-ОКТОМВРИ СА ИЗРАЗХОДЕНИ 503 ЛЕВА


3.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ,НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ И НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОЛИМПИАДИ”

УСВОЕНИ СА СРЕДСТВА В РАЗМЕР НА 6081 ЛЕВА.СРЕДСТВА ПО ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА XXVII ОЛИМПИАДА ПО ТЕХН.ЧЕРТАНЕ.


4.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА-„ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ”

ОТПУСНАТИ СА СРЕДСТВА В РАЗМЕР НА 351 ЛЕВА.СУМИТЕ СА УСВОЕНИ КАТО СА ОТЧЕТЕНИ ПО СЪОТВЕТНИТЕ ПАРАГРАФИ.


5.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”,МОДУЛ”ОБЕЩЕТЕНИЯ”.

ПОЛУЧЕНИ СА СРЕДСТВА В РАЗМЕР НА 360ЛВ.СУМИТЕ СА ИЗПЛАТЕНИ ЗА ОБЕЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 ОТ КТ НА НАПУСНАЛИ СЛУЖИТЕЛИ.ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСФ
1.СПЕЧЕЛЕН Е ПРОЕКТ „УСПЕХ” ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЧР”,СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕСФ НА ЕС С БЮДЖЕТ 40700ЛЕВА.

ПОЛУЧЕН Е ПРЕВОД В РАЗМЕР НА 26252ЛЕВА.

ВСИЧКИ СРЕДСТВА СА ИЗРАЗХОДЕНИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ.

ОБЩО ИЗРАЗХОДЕНИ СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТА 40705 ЛЕВА.

СУМАТА ОТ 14453ЛЕВА Е ДАДЕНА ОТ БЮДЖЕТА И ПРИ ВЕРИФИЦИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ СУМИТЕ ЩЕ БЪДАТ ВЪСТАНОВЕНИ В БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО.
ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОТ ПУДООС
СПЕЧЕЛ Е ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНО СРЕДА”С ВХ.№ ЧОС-120204/19.04.2012Г. С НАИМЕНОВАНИЕ „ОФОРМЯНЕ НА ЕКОКЪТ – ПРИРОДНИ НАУКИ В УЧИЛИЩНОТО ФОАЙЕ НА ПГМЕТ”ГЕН.ИВАН БЪЧВАРОВ”ГР.СЕВЛИЕВО НА СТОЙНОСТ 4998,72ЛВ.

ПОЛУЧЕН Е ТРАНСФЕР ОТ ПУДООС В РАЗМЕР НА 2499,36ЛВ.

УСВОЕНИ СА 2499ЛВ СЪГЛАСНО УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА.

ОБЩО ИЗРАЗХОДЕНИ СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТА – 4671,08ЛВ.


ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ
1.ПОЛУЧЕН Е ТРАНСФЕР ОТ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПЪТУВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ДО 16Г.ВЪЗРАСТ НА СТОЙНОСТ 5155,70ЛЕВА.

ДО 31 АВГУСТ СА ИЗРАЗХОДЕНИ 2206,36ЛЕВА.

ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2012Г СА ИЗРАЗХОДЕНИ-2373,15ЛВ-ТОВА СА РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТ УЧЕНИЦИ ДО 16Г ЗА М.09 И 10 2012Г.

В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ОСТАВАТ 576,19ЛЕВА НЕУСВОЕНИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ.


2.ПОЛУЧЕН Е ТРАНСФЕР ОТ РИО ГАБРОВО В РАЗМЕР НА 120 ЛЕВА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЗИ 2012Г.СУМИТЕ СА УСВОЕНИ ЗА ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИЦИ ДЗИ-29ЛВ И УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ -91ЛВ.


ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД СА ПРАВЕНИ КОРЕКЦИИ НА БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2012 ГОДИНА.
1.ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА №РД-04-428/03.04.2012ГОДИНА ЗА УВЕЛИЧИНИЕ НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ С 1000ЛЕВА И УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФ 10 СЪС СЪЩАТА СУМА.

2.ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА №РД-04-458/23.04.2012ГОДИНА ЗА УВЕЛИЧИНИЕ НА ТРАНСФЕРИТЕ С 5155,70ЛЕВА ЗА ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИЦИ ДО 16Г.ВЪЗРАСТ И УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФ 10 СЪС СЪЩАТА СУМА.

3.С ПИСМО №9106-14/02.07.2012Г. НА МИНИСТЪРА НА МОМН СА УВЕЛИЧЕНИ ТРАНСФЕРИТЕ СЪС 5325ЛЕВА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФ 10 ЗА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ НА УЧИТЕЛИ-2095ЛВ,ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2011Г-2999ЛВ И ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА НП”СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ”-231ЛВ.

4.ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА №РД-04-581/06.07.2012ГОДИНА ЗА УВЕЛИЧИНИЕ НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ С 9625ЛЕВА И УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФ 10 СЪС СЪЩАТА СУМА.

5.ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА №РД-04-582/06.07.2012ГОДИНА ЗА УВЕЛИЧИНИЕ НА ТРАНСФЕРИТЕ С 2499,36ЛЕВА И УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФ 10 СЪС СЪЩАТА СУМА.

6.ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА №РД-04-597/24.07.2012ГОДИНА ЗА ВЪТРЕШНО КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2011Г.УВЕЛИЧИНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ СЪС 2755ЛЕВА И НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДРУГИ ПАРАГРАФИ СЪС СЪЩАТА СУМА.

7.ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА №РД-04-133/02.10.2012Г ЗА ВЪТРЕШНО КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕН РЕМОНТ ФИНАНСИРАН ОТ МОМН И СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ. РАЗХОДИ СА ОТЧЕТЕНИ КАТО ТЕКУЩ РЕМОНТ.ФИНАНСИРАНЕТО Е ПО КОД 50.
КЪМ 30.09.2012 ГОДИНА СА РЕАЛИЗИРАНИ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ В РАЗМЕР НА:
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ- 3322 ЛЕВА,В ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ СПРЯМА ПЛАНА-73%.

ПРИХОДИ ОТ ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ-40ЛВ,

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ-3246ЛВ.

УЧЕНИКОВО ПРОИЗВОДСТВО-36ЛВ.


ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА-1000,00ЛЕВА

ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ –СПОНСОРСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ОЛИМПИАДА ПО ТЕХН.ЧЕРТАНЕ ОТ ФИРМА АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД-1000 ЛЕВА


ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА - 9625,01 ЛЕВА

СУМАТА Е ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ НА ТЕМА „ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ ЗА ЕВРОПА”ФИНАНСИРАН ОТ БРЮКСЕЛ.ТОВА Е ВТОРИ ПРЕВОД .ДЕЙСТВИЕТО НА ПРОЕКТА ВЪРВИ ОТ 2010Г ДО 2013Г.
КАСОВО ПО БЮДЖЕТА СА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ В РАЗМЕР НА 527896 ЛЕВА.

КАСОВИ РАЗХОДИ ПО СЕБРА- 404932 ЛЕВА И 123063 ЛЕВА-ТРАНСФЕРИ НА ПОЕТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ.

РАЗХОДИТЕ СА СЪОБРАЗЕНИ С ПРИОРИТЕТИ ЗАЛЕГНАЛИ В БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА И ЦЕЛЕВИ ПРЕВОДИ ОТ МОМН.

СПАЗЕНИ СА ВСИЧКИ ПМС-НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО И ДРУГИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ.СПАЗЕНИ СА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА 2012 ГОДИНА.ЗА ЗАПЛАТИ И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ СА ИЗРАЗХОДВАНИ- 333503ЛВ,КОЕТО Е 74% СПРЯМО ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА:

  • ИЗПЛАТЕНИ СА 298432 ЛЕВА ЗА ЗАПЛАТИ-М.01 - 09.2012Г

  • ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО НП„ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”, МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”-411ЛЕВА.

  • ДТВ ЗА 24 МАЙ И 15 СЕПТЕМВРИ-18100 ЛЕВА

  • ДИФ.ЗАПЛАЩАНЕ НА УЧИТЕЛИ-16560ЛВПО ПАРАГРАФ „ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА СА ИЗПЛАТЕНИ 18563 ЛВ.

- ОБЕЩЕТЕНИЯ ПО КСО – 2321 ЛЕВА.

- ИЗПЛАТЕНИ СА И СУМИ ОТ ФОНД СБКО С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ В РАЗМЕР НА 7534 ЛЕВА,

- ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО НП ”С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”-за 2011г.,МОДУЛ”ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ” И ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ,НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ И НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОЛИМПИАДИ”НА СТОЙНОСТ 4621 ЛВ.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ПРОЕКТ SHEEP -3727ЛВ


  • ОБЕЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА -360ЛЕВА.ОТ ТЯХ 360ЛЕВА СА ПО НАЦИОНАЛНА ПРАГРАМА”ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”МОДУЛ”ОБЕЩЕТЕНИЯ”ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ-РАБОТОДАТЕЛ – 73792 ЛВ.

ОСИГУРОВКИТЕ ЗА ДОО-СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ-РАБОТОДАТЕЛ СА В РАЗМЕР НА 39059 ЛЕВА,УЧИТЕЛСКИ ПЕНСИОНЕН ФОНД –12004 ЛЕВА.

ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА СМЕТКА НА РАБОТОДАТЕЛЯ СА ИЗРАЗХОДЕНИ –16893 ЛЕВА И ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ В УНИВЕРСАЛЕН ФОНД –5836 ЛЕВА.СПАЗЕНИ СА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОВИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН КОДЕКС.СУМИТЕ СА ОТЧЕТЕНИ КАТО ТРАНСФЕР ЗА ПОЕТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ.
СТИПЕНДИИ

СПАЗЕНИ СА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПМС 207 ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.

ИЗПЛАТЕНИ СА 10554 ЛЕВА. ТОВА СА СУМИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ И СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА.ТОВА Е 62% СПРЯМА ЗАЛОЖЕНИТЕ В БЮДЖЕТ 2012Г.
ЗА ИЗДРЪЖКА СА ИЗРАЗХОДЕНИ 91484 ЛЕВА.В ПРОЦЕНТНО ОТНОШЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВА 90% СПРЯМА БЮДЖЕТ-2012Г.

ГОЛЕМИЯ ПРОЦЕНТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ СЕ ДЪЛЖИ НА ФАКТА,ЧЕ ОТ БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО СА ФИНАНСИРАНИ ДЕЙНОСТИ:

- ПО ПРОЕКТ УСПЕХ НА СТОЙНОСТ-14450ЛВ.СУМИТЕ ЩЕ БЪДАТ ВЪСТАНОВЕНИ СЛЕД ВЕРИФИЦИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ.

-ПО ПРОЕКТ ПУДООС НА СТОЙНОСТ-2172,08ЛВ. СУМИТЕ ЩЕ БЪДАТ ВЪСТАНОВЕНИ СЛЕД ВЕРИФИЦИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ.

ИЗРАЗХОДЕНИ СА СРЕДСТВА ПО СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

-РАБОТНО ОБЛЕКЛО-ВЪСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ -394ЛВ.

-УЧ.МАТЕРИАЛИ- 18947ЛВ

-МАТЕРИАЛИ- 17437 ЛЕВА

-ВОДА,ГОРИВА,ЕНЕРГИЯ-15555ЛВ

-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ- 22012 ЛЕВА

-ТЕКУЩ РЕМОНТ – 15875ЛЕВА

-ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ-39ЛВ

-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА- 646 ЛЕВА/от тях 328лева по НП „Ученически нац.състезания и нац.межд.олимпиади/

-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА-989ЛЕВА/разхода е по проект SHEEP/

-ЗАСТРАХОВКИ -370ЛЕВА-/каско и гражданска отговорност лек автомобил/

-ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ- 8ЛВ.
РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСФ
ПОЛУЧЕН Е АВАНСОВ ПРЕВОД В РАЗМЕР НА 14042ЛЕВА И ВТОРИ ПРЕВОД В РАЗМЕР НА 12210ЛЕВА.
КАСОВО СА ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ В РАЗМЕР НА -40705ЛЕВА КАТО 14453ЛЕВА СА ПОЛЗВАНИ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО.
ЗА ЗАПЛАТИ И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ СА ИЗРАЗХОДВАНИ- 13136ЛВ:

-ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛИ ИИД ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ,МАРТ ,АПРИЛ,МАЙ,ЮНИ -13136ЛВ.


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ-РАБОТОДАТЕЛ - 2864ЛВ.

-ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ-1521ЛВ,УЧИТЕЛСКИ ПЕНСИОНЕН ФОНД-526ЛВ,ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ РАБОТОДАТЕЛ-630ЛВ И ДОПЪЛНИТЕЛНО-ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ РАБОТОДАТЕЛ-187ЛВ.


ЗА ИЗДРЪЖКА СА ИЗРАЗХОДЕНИ 22724 ЛЕВА.

РАЗХОДИ ЗА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ -12335ЛЕВА

РАЗХОДИ ЗА ДРУГИ МАТЕРИАЛИ-7132ЛЕВА

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ-3257ЛЕВА.

В КРАЯ НА НА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2012Г. ПО СМЕТКАТА НА УЧИЛИЩЕТО НЕОТЧИТАМЕ НАЛИЧНОСТИ.
УЧИЛИЩЕТО НЯМА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30 .09.2012Г.
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА”ГЕН.ИВАН БЪЧВАРОВ” ГРАД СЕВЛИЕВО Е БЮДЖЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ КОЯТО ОРГАНИЗИРА И ОСЪЩЕСТВЯВА СЧЕТОВОДСТВОТО СИ В СЪОТВЕТСВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО-СМЕТКОПЛАН НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ. РАЗРАБОТЕНА И УТВЪРДЕНА Е СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА УЧИЛИЩЕТО И ПРАВИЛНИК-ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА

СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА”ГЕН.ИВАН БЪЧВАРОВ” ГРАД СЕВЛИЕВО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ПРЕДСТАВИ ВЯРНО И ЧЕСТНО ИМУЩЕСТВЕНОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО И ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЦЯЛОСТНАТА МУ ДЕЙНОСТ.


30.09.2012 ГОДИНА

СЕВЛИЕВО
ИЗГОТВИЛ:ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:…………………

/Райна Недкова/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница