Отчетен доклад за дейността на сбир за периода септември 2006 г септември 2007 гДата27.10.2018
Размер214.57 Kb.
#101875
ТипОтчет
С
ЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ / СБИР/


UNION OF LIBRARIANS AND INFORMATION SERVICES OFFICERS /ULISO/

--------------------------------------------------------------------------------------------

1000 София, пл. “Славейков” № 4, стая 609, тел. 987 07 34, 980 66 88 /264/, факс 987 07 34

1000 Sofia 4, Slaveikov Sq., Tel. /3592/ 987 07 34, Fax /3592 / 987 07 34, E-mail: lib@fastbg.net

Отчетен доклад

за дейността на СБИР за периода септември 2006 г. – септември 2007 г.

Уважаеми колеги,


Дейността на СБИР през изминалата година бе съсредоточена в две основни направления:

- изпълнение на основните насоки, приети на VII конгрес на съюза

- отстояване на интересите на библиотеките и библиотечната професия в унисон с динамичните промени в икономическо и социално развитие на страната и процесите, свързани с равноправното членство на страната ни в ЕС - най-значимото събитие, определящо изминалия отчетен период. Какви промени донесе това за нас, доколко се чувстваме като част от европейската общност на библиотеките? По какъв начин организацията ни се опитва да съдейства на процесите на приобщаването ни към европейските норми и практики в библиотечната сфера. На тези още много други въпроси ще се опитаме да отговорим в настоящия отчет.

Основни направления в дейността на СБИР
Да изработва и отстоява позиции по основни направления при определянето и осъществяването на националната библиотечна и информационна политика.
Основен проблем, поставян от началото на прехода до сега е необходимостта от изработването на национална стратегия за библиотеките, както и включването на библиотеките в националните стратегии, определящи развитието на образованието, науката, информационното общество, както и други важни направления в развитието на страната. Съюзът постави отново този проблем на вниманието на Министерството на културата. През м. април т.г. се състоя работна среща във връзка със създаването на Съвет по библиотечно дело към министъра на културата. На тази среща председателя на СБИР направи предложение една от основните задачи на съвета да бъде изработването на национална стратегия за библиотеките.

По инициатива на МК, СУ „Св. Климент Охридски” и БАН през м. юни т.г. се проведе тридневна национална конференция на тема: „Българската култура между държавата и пазара”. На библиотеките беше посветен самостоятелен панел, в който бяха представени доклади за състоянието и проблемите в библиотечния сектор, за необходимостта от обновена правна рамка; проблемът за задължителното депозиране на електронни документи; изискванията към съвременното библиотечно образование и др. На конференцията бе обявено началото на подготовката на национална културна стратегия, в която, искрено се надяваме, ще бъдат взети предвид предложенията, направени в нашите доклади.През тази година стартира програмата на МК за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност”. Целево са заделени 2 млн. лева, които ще бъдат усвоени на конкурсен принцип. СБИР участва в обсъждането на критериите, по които да се проведе конкурса. Наш представител, експертът по комплектуване на библиотечните фондове Галя Дириманова, бе член на комисията за първата сесия. 684 проекта от общо 780 бяха класирани на обща стойност над 1 023 хил. лева. УС на СБИР предприе действия за активно популяризиране на конкурса чрез своята уебстраница и електронния си бюлетин. Всички, които се обърнаха за помощ, получиха професионални консултации. Активна роля за подпомагане на библиотеките изиграха Народната библиотека, регионалните библиотеки, по-големите читалищни библиотеки. УС е на мнение, че по-активна би трябвало да бъде ролята на регионалните дружества на съюза. Един от основните проблеми за колегите ни от по-малките селища, които нямат достъп до интернет, е липсата на пълна и актуална книготърговска информация – основната предпоставка за подготовката на проектите така, че да бъдат съобразени с конкретните потребности на читателите. Това бе установено при провеждането на анкета с участниците в годишната конференция през м. юни съвместно с АБК Голяма част от колегите ни бяха “атакувани” от малко на брой издателства. Считаме, че професионализмът изисква да не превръщаме библиотеката единствено в търговски партньор; водещият принцип за нас би трябвало на бъде интересът на читателите, които имат нужда от нас. В момента тече втората сесия, така, че на този форум имаме възможност да обсъдим как съюзът може да информира широко и да подпомогне по-пълноценно нуждаещите се колеги. УС очаква вашите мнения и становища относто условията и процедурата за провеждане на конкурса, които възнамеряваме да представим на вниманието на МК след края на втората сесия.

През тази година за втори пореден път проведохме национална библиотечна седмица, водени от убеждението, че библиотеките се нуждаят от по-широка обществена подкрепа, която ще способства решаването на проблемите ни. Друг мотив бяха добрите резултати, постигнати по време на първата библиотечна седмица. НБС се проведе от 14 до 18 май. Тя стартира с откриването на изложба „Визия за библиотеката”, организирана с подкрепата на Гьоте институт и домакинството на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. В откриването взеха участие зам. министър на културата Н.Захариева, директорът на Гьоте институт, експерти от МК, над 100 колеги от София и страната. Посланието на НБС бе връчено на зам. министър Н. Захариева.

Нашите партньори от Гьоте институт подготвиха печатен каталог на изложбата, който имаха възможност да получат всички, които я посетиха. Изложбата представи модерната архитектурна визия за библиотеката като културен и образователен център, като място за социални комуникации и център на духовния живот.

Девизът който избрахме от списъка с предложенията, събрани от колегите през миналта година, бе „Библиотеките – наша обща отговорност”. В седмицата с разнообразни инициативи се включиха 37 библиотеки от 23 града и 5 села. Сред тях са най-големите научни библиотеки: Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Централната библиотеката на БАН, Централната научно-техническа библиотека, Университетската библиотека при СУ “Св. Климент Охридски”; както и 14 регионални и една градска, 2 университетски, 13 читалищни и 4 училищни библиотеки.

Поради липса на целеви средства, УС подготви само постер в тираж над 1500 екземпляра, който широко разпратихме в страната. Подготвено бе и послание на кампанията. Всички промоционални материали, както и програмата по градове и села, бяха на разположение в сайта на съюза. В сравнение с 2006 г. са участвали с 11 библиотеки по-малко и проявите имаха едностранчив характер. Основният акцент на инициативите бе към привличане на вниманието на обществеността и младите читатели; дни без глоби, безплатно ползване на библиотеката и интернет, културни изяви. Само няколко библиотеки си поставиха и друга цел - да привлекат вниманието на законодателната, изпълнителната и местните власти и да организират срещи с техни представители (РБ в Силистра и Търговище, ЧБ в Троян и Попово). РБ в Силистра организира приемна на депутатите от избирателния район в библиотеката. Изразявам нашата благодарност към Гьоте институт за подкрепата и сътрудничеството, за изключително интересната изложба, която би показана и в РБ Варна през м.септември т.г.

Много библиотеки експонираха изложбата „Съвременната българска библиотека”, изработена за миналогодишната НБС.

УС оценява НБС като ефективна и навременна инициатива, която допринася за издигане на престижа на библиотеките в обществото и представяне на техните проблеми пред властта; инициатива, която съдейства за сплотяването ни и насърчаването на професионалните контакти между колегите от различни селища и библиотеки. Твърде скромен обаче е броят на участвалите библиотеки тази година; би било добре повече библиотеки и колеги да се присъединят, тогава и резултатите ще са по-видими. УС е на мнение, че регионалните дружества могат да бъдат по-активни в провеждането на НБС по места.

УС изработваше позиции по актуални проблеми и се опитвахме своевременно да реагираме в защита на интересите на библиотеките. УС на СБИР подготви възражение срещу решението на областния управител на Видинска област за отнемане на помещения на РБ във Видин с цел настаняването на ВАС. Протестът ни бе отразен от електронните и печатни медии.


Да съдейства за хармонизация на законовата уредба на библиотечно-информационните дейности с общоевропейските директиви
Продължи дейността ни по проекта “Правна регулация на библиотеките и библиотечно-информационните дейности в България”, в който участват СБИР, МК и е подкрепен от Британския съвет. Основната цел на проекта е създаването на съвременна правна рамка, която ще изиграе ролята на катализатор за развитието на библиотеките, ще определи техния статут, финансиране и основни функции. В този проект са въплатени нашите стремежи от 1990 г. насам да се приеме специално библиотечно законодателство. През месец декември 2006 година приключи първият етап на проекта с приемането на програма за видовете нормативни документи, необходими за регламентирането на статута и дейността на библиотеките и техните дейности. Проведе се форум-дискусия, на който работната група представи своето предложение в два варианта. Участие взе и нашият консултант Джон Долан, ръководител на библиотечната политика в Съвета за музеи, библиотеки и архиви във Великобритания, който представи националната стратегия за развитие на библиотеките през следващите няколко години. В дискусията взеха участие представители на библиотечната общност, на МК, на Комисията по култура към 40-то Народно събрание, на министерствата, имащи отношение към развитието на библиотеките /МОН, МО, МЗ, МП и др./ Проведе се конструктивна дискусия, като бяха изразени различни позиции. След обобщаването им, надделя становището за изработването на един закон за обществените библиотеки, в който да има подробни текстове за националната библиотека, а задругите видове библиотеки да се подготвят текстове, които да влязат в съответните закони. Възприета бе положителната практика за изработване на стандарти за определените видове библиотеки, които да определят основните изисквания, на които трябва да отговаря дейността на определен вид библиотека. Пристъпихме към изработването на текстовете на планираните документи. За целта бяха сформирани няколко работни групи: по законопроекта за обществените библиотеки (В. Грашкина, А. Дончева, А. Димчев, Ц. Бенчева, Л. Савкова, Е. Милкова, Н. Стоилова), по текстове за университетските библиотеки (И. Янкова, Т. Ценова, Т. Тодорова), за специалните библиотеки (М. Аргирова, Р. Василева, К. Винева), за училищните библиотеки (Златка Иванова, Жаклин Овчарова, Мариана Галчева, Рени Велкова), за промени в закона за задължинтелното депозиране (А. Тотоманова, А. Дипчикова, Й. Йончев – АБК).

Работните групи завършиха своята дейност в рамките на предварително планираните срокове до края на м. март. Проведе се обсъждане на подготвените проекто-текстове с цел тяхното унифициране. Проектозаконът бе консултиран с юрист – експерт в областта на законотворчеството. В изпълнение на предварителните договорки, според които министър Данаилов обеща МК да бъде вносител на проекта, на 18 май т.г. всички подготвени проекто-документи бяха представени в МК. Повече от 4 месеца няма реакция, освен едно писмо, в което се предлага проектът да се обсъди в Съвета по библиотечно дело и в другите съвети към министъра, както и да се разглежда успоредно с предложения за промени в закона за читалищата. Дейността по лобирането за тази кауза ще продължи, като се обръщам към всички колеги за по-голяма активност и съпричастност.

Резултатите от работата по проекта бяха представени на втория ден на XVII националната конференция, проведена в периода7-8 юни т.г. и са публикувани в брой 2 на Бюлетина на СБИР.
XII-та национална конференция на СБИР бе посветена на темата “Библиотеките и информационната компетентност” и се проведе в Аулата на СУ. Участниците бяха поздравени от зам. министър Захариева, зам. ректора А. Федотов и председателя на АБК Дамян Яков. Изнесени бяха 12 доклада по темата от представители на университетски, регионални и други библиотеки, имахме възможност да чуем и полския опит по тази тема, която е много актуална за библиотеките по света, но у нас все още недостатъчно се коментира. Участниците в конференцията имаха възможност да видят презентации на водещи фирми – доставчици на информационни продукти и услуги, каквито на ЕБСКО, ОВИД, софтуерната фирма Софтлиб и други. Докладите, представени на конференцията ще бъдат публикувани в отделен брой на списание “Библиотека”.

Благодаря на домакините от СУ и на организаторите от страна на СБИР за много доброто провеждане на конференцията.

Продължиха усилията за по-интензивни контакти с МОН и представяне на предложения за промяна на статута и финансирането на училищните библиотеки. Изпратени бяха писма до министъра и зам. министър М.Налбант, но досега няма предприети действия по отношение на нормативната база за училищните библиотеки.

През м. ноември се проведе за четвърти пореден път международна конференция на тема “Глобализация, дигитализация, достъп и опазване на културното наследство“, организирана от Катедра БИН към ФФ на СУ, Емпория Унивърсити, СБИР, НБКМ, под патронажа на г-н Г. Пирински, председател на 40то Народно събрание. Участие взеха над 110 гости от чужбина – експерти, преподаватели, ръководители на библиотеки от над 30 страни. Конференцията бе открита лично от г-н Пирински. Основен докладчик бе Майкъл Горман – президент на АЛА, който представи доклад на тема „Ролята на библиотеките за достъпа и опазването на културното наследство”. Представен бе и преводът на български език на една от най-забележителните му книги „Нашите непреходни ценности. Библиотеките през 21 век”.

В рамките на конференцията, по инициатива на секцията на специализиралите в САЩ, се проведе среща на представителите на библиотеките на Балканските страни, също специализирали в САЩ. Целта бе да обменим информация за състоянието на библиотечните практики в нашите страни, да обсъдим възможностите за сътрудничество и създаване на регионална асоциация на специализиралите в САЩ. Участие взеха представители от Сърбия и Косово, Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора, Хърватска, Албания. Тази среща спомогна за активизиране на професионалните ни контакти и за редица съвместни инициативи. Проектът за осъществяване на срещата бе подкрепен от Посолството на САЩ в София.

Като част от инициативите, проведени в рамките на конференцията бе и работната среща по проблемите на ММБЗ с г-н Ларс Леон, член на секцията за междубиблиотечно заемане към ИФЛА.
Да работи за въвеждането и прилагането на международните технологични стандарти в библиотечно-информационната област.
Да подкрепя инициативи за сътрудничество на библиотеките при осъществяването на основните им дейности.
Да работи по проекти и начинания с национално, местно и международно значение от общ характер и по определени направления на дейност.
Проектът “Достъп до електронна информация за хора с увреждания” завърши през м. март 2006 г., но въпреки това продължи поддържането на уебсайта му в актуално състояние, благодарение на усилията на библиотеките-участници в проекта и най-вече на екипа на УБ. През м. декември уебсайта получи наградата за ИТ проект на годината на списание “Computerworld”.

Проектът бе представен на международната конференция “Библиотеките като средище на културите: Обслужване на читатели със специфични нужди”, проведена от 17-18 май в Солун, Гърция от неговия координатор Таня Тодорова. В конференцията участваха и експерти от Гърция, Германия, Англия, Франция, Турция, Испания, Холандия и САЩ. Българския опит впечатли с обединените усилия на библиотеки от цялата страна, с развитието на сайт, насочен към информационните нужди на хората с увреждания, и с разработката на синтезатор на българска реч.Проектът ABLE ІІ е в своята последна заключителна фаза. През отчетния период библиотеките-участници имаха възможност да закупят според нуждите си ново оборудване на стойност над 30 000 лв., което да увеличи капацитета им като обществени информационни центрове. Това стана възможно благодарение на дарителския жест на сем. Гибънс от Ню Йорк, които подкрепят идеята на проекта.

Издадено беше второ допълнено и преработено издание на ръководството “Библиотеката – обществен информационен център” в тираж 500 екз., което се разпространява безплатно.

През месеците ноември и декември 2006 година се проведоха още шест семинара на тема “Библиотеката – обществен информационен център”, организирани от РБ Монтана, Бургас, Пловдив, Шумен, Градската библиотека в Димитровград, ЧБ в Гоце Делчев. В семинарите взеха участие над 200 библиотечни специалисти от тези региони. Те преминаха при отлична организация, широко медийно разгласяване и ангажираност на местните власти за тяхното откриване и провеждане.

На уебсайта на проекта функционира Портал за обществена информация – уебколекция на най-добрите интернет базирани източници на информация, структурирани теми. Целта е този портал да улесни търсенето на информация в отговор на справочни въпроси. В резултат на дейността си по проекта библиотеките инициираха виртуални справочни услуги. Активно се развиваха партньорските контакти с американските библиотеки. Получени бяха още стотитци книги дарения на английски език, продължиха съвместните културни и образователни прояви.

В рамките на официалното посещение на президента Д. Буш и съпругата му г-жа Лора Буш, първите дами на двете страни откриха американска детска библиотека в сградата на Столичната библиотека. На откриването присъстваха библиотечни специалисти, представители на библиотеките – партньори по проекта ABLE. Г-жа Първанова и г-жа Буш изтъкнаха значимостта на проекта за развитието на културния и професионалния обмен между двете страни.

През м.юни, по време на годишната конференция на АLA, посолството на България в САЩ и ръководния екип на проекта дадоха коктейл за американските колеги – участници в проекта, както и за всички, които допринасят за успеха на този проект и за доброто сътрудничество между библиотеките на двете страни. Над 60 гости, представители на Държавния департамент, Конгресната бибилотека, бивши посланици на САЩ в София, приятели на страната ни уважиха поканата и бяха приветствани от посланик Поптодорова. Почетни плакети за изключителен принос към проекта получиха посланик Е. Поптодорова, Снежана Янева, Нанси Болт, сем. Гибънс. В секцията за международно сътрудничество Нанси Болт представи проектът като успешен модел за партньорство между библиотеките от различни страни.

Проведени бяха разговори и бяха направени конкретни предложения в ДАИТС относно представянето на библиотеките в актуализираната стратегия за развитие на информационното общество в България.

През м. март УС на СБИР проведе среща с представители на програмата “Глобални библиотеки” на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, които проучват нуждите на страната ни и професионалните нагласи относно осигуряването на безплатен интернет достъп в обществените библиотеки. Съюзът е един от основните партньори, които участват в подготовката на предложение до фондацията за реализацията на такъв проект в България.

По покана на новоизбраната президентка на ИФЛА и във връзка с германското председателство на ЕС, зам.министъра на културата Н.Захариева, експерт от МК и председателя на СБИР участваха в международна конференция на тема “Свободен достъп до информация”, проведена в Берлин. Имахме възможност да посетим модернизирани и новопостроени сгради на библиотеки в източната част а Германия. По време на конференцията представихме по-важните инициативи на нашия съюз, свързани с лобирането за библиотеките и свободния достъп до информация. Участието в конференцията бе възможно благодарение на подкрепата на Гьоте институт и МвнР на ФРГ.

По покана на Гьоте институт и СБИР на посещение в България бе президентката на ИФЛА проф. Клаудия Лукс. Тя участва в инициативите на Гьоте институт “Жива книга” послучай 26 септември - европейския ден на езиците. На 20 септември в тържествената зала на СВУБИТ се проведе форум-дискусия с г-жа Лукс. Тя изнесе публична лекция на тема “Библиотеките на дневен ред” пред над 100 представители на библиотечната общност от страната. Г-жа Лукс имаше възможност да контактува с представители на колегията и да придобие впечатления от българските библиотеки, като посети НБКМ, УБ, Столична библиотека. Проф. Лукс бе приета от председателя на 40- то НС г-н Пирински. В РБ “П.Славейков” във Варна г-жа Лукс, г-н Пирински и кмета на града К. Йорданов откриха изложбата “Визия за библиотеката”. Там тя има среща с представители на библиотечните сред и над 6 часа игра ролята на “жива книга”, като разговаря с граждани на града. Обсъдени бяха възможностите българската библиотечна гилдия по-активно да участва в инициативите на ИФЛА, да представя информация на уебсайта на асоциацията, да дава становища и да има повече представители в секцииите и комитетите на организацията.


Да работи за издигане на престижа на професията.

Да продължи дейността си в областта на професионалната квалификация на библиотекарите и информационните работници, като положи усилия за утвърждаването на Центъра за професионално обучение на библиотекари.
За втори пореден път отбелязахме професионалния празник 11 май – ден на библиотечните работници. В Народната библиотека бе организирано тържество, на което бяхме поздравени от Мистерията на българските гласове. Поднесени бяха венци на паметника на светите братя Кирил и Методий от името на библиотечната общност.

През 2007 година за първи път СБИР бе поканен от МК да предложи своите номинации за наградите „Х. Г. Данов”в категорията за библиотека и библиотекар, както и за наградата за изключителен принос за развитието на книжовната ни култура. След обсъждане в УС бяха предложени:  • за изключителен принос – проф. Ани Гергова

  • за библиотека: РБ „П. Павлович” в Силистра и Библиотека „Родина”

  • за библиотекар : Надежда Груева и проф. Боряна Христова

Комисията номинира проф. Ани Гергова и Надежда Груева, което считаме за сериозен успех и важна стъпка за утвърждаване престижа на професията ни.

Като акт за признание на професията приемаме и 30% увеличение на заплатите на работещите в РБ. Това създаде известно напрежение в колегията, тъй като се получиха сериозни разлики в заплащането на труда на библиотекарите от различните библиотеки. Все още не е решен проблемът с изработването на цялостен механизъм за определяне на възнагражденията на работещите в библиотеките в зависимост от ОКС, обем извършвани дейности и други фактори.

ЦПОБ продължи своята дейност. Трябва да отбележим, че намаляването в броя на провежданите курсове е драстично. През отчетния период бе проведен само един курс в края на 2006 г., организиран от РБ в гр. Враца “Стратегии за търсене в глобалното пространство” с лектор доц. Оля Харизанова.

През 2007 г. бяха направени 6 заявки за нови курсове: 2 за лобиране, 2 за стратегии за търсене на информация и 2, продиктувани може би от най-актуалните проблеми – за подготовка на проекти. Досега тези курсове не се състояха. Два от курсовете за подготовка на проекти и лобиране бяха заявени от активно работещата секция на училищните библиотекари и колегите от Нови Искър. Трудностите бяха от обективно и субективно естество. За училищните библиотекари най-удобни бяха почивните дни – събота и неделя, поради невъзможността да отсъстват в делничен ден от работа. За повечето от лекторите това не беше подходящо време. Колегите трябва да имат предвид, че по проблеми като този, специалистите са малко и заявките не трябва да се правят в последния момент. Не случайно в началото на всяка година ЦПОБ се обръща към директорите на библиотеките и председателите на РД на СБИР за броя и тематиката на курсовете, които желаят да организираме. Но общият извод, който можем да направим е, че въпреки писмата, въпреки анкетните проучвания за проблемите и потребностите, въпреки привличането на нови лектори с нови актуални теми, въпреки обявяването в сайта на новите теми за курсове, въпреки писмата, личните разговори с директорите на библиотеките и председателите на регионалните дружества в края на 2006 и 2007 г. интересът към дейността на ЦПОБ силно намаля. Все още не е утвърдена практиката за изработване на планове за текуща квалификация на персонала в по-големите библиотеки, в които да намерят отражение потребностите от нови знания и умения. Не се възприема и предложението на УС на СБИР РБ да заделят средства от допълващата субсидия за квалификация на библиотекарите от региона. Ръководството на ЦПОБ е в криза и в най-скоро време трябва да се актуализира състава на консултативния съвет, който да обсъди мерки за активизиране на дейността му. УС отчита и своята недостатъчна активност по посока на нови проекти за ЦПОБ с които да кандидатстваме по програмите за преквалификация и професионално образование.

В рамките на международната конференция, проведена през м. ноември в София, бе организиран работен семинар по проблемите на опазването на библиотечните фондове на тема „Готовност за бедствия”. Основен лектор бе Ранди Силвърман, експерт по опазване на фондовете от УВ в Юта, САЩ. Участваха над 40 библиотечни специалисти от регионални, университетски библиотеки, архиви и музеи. Семинарът бе организиран със съвместните усилия на НБКМ и СБИР. Провеждането бе възможно благодарение на финансовата подкрепа на Посолството на САЩ в София.

УС подпомогна организирането и провеждането на квалификационни семинари на тема „Библиотеките като разпространители на информация за ЕС. Основни източници на информация”. Такива семинари бяха организирани в РБ Пазарджик и за библиотеките в региона, проведен във Велинград, за училищните и читалищните библиотеки в София - град. Основен лектор бе Ели Попова – член на УС.


Да сътрудничи със сродни неправителствени организации и да съдейства за интеграцията на книжния сектор в страната.
СБИР работи активно за осъществяването на програмата Четяща България, която се реализира в две основни направления: взаимодействие със законодателната и изпълнителната власт за предприемане на конкретни действия за формирането на национална политика за развитието на книгоиздаването и библиотечното дело и инициативи и мероприятия за стимулиране на четенето и възпитаване на любов към книгата у децата. Председателят на УС участва в работата на консултативния съвет за книгата и четенето, разработил и одобрил Стратегия за устойчиво развитие на българския книжен пазар.

Тази година се проведе вторият Национален маратон на четенето послучай 23 април – международния ден на книгата и авторското право. Програмата на тазгодишния маратон бе много разнообразна: в над 50 села и градове на страната се проведоха инциативи за представяния на книги, четения сред деца и възрастни на български и чужди езици. В уебсайта на Съюза бе публикувана пълната програма, както и споделени мнения на колеги от различни селища на страната. Впечатляващи със своето богатство на идеи и изяви са програмите на Библиотека «Родина», която обхваща значителен брой училища, клубове, медии, болнични заведения и др., на РБ Силистра, Варна, Кюстендил, Пловдив и много други. Убедени сме, че маратона трябва да стане традиция и все повече библиотеки да станат инициатори и център на събитията в населените места.

СБИР подкрепи инициативата на БЧК за провеждането на втора дарителска кампания „Книги та моето детство”, проведена през м. декември 2006 г. Събрани бяха значителен брой нови издания за деца, дарени от издателствата, които бяха разпределени по училищни и читалищни библиотеки в страната.

Съюзът бе търсен партньор в разпределянето на дарения за библиотеките. През 2006 година бяха разпространени над 600 екземпляра от книгата „Списъкът на Шиндлер” в библиотеките в страната; изданието „Библиотеката и интелектуалната свобода”. Съществена роля в този процес биха могли да поемат РД.

През 2006 г. бе възстановено членството на СБИР в ИФЛА. Това стана възможно благодарение на Twinning program на ALA и определянето на диференциран членски внос в зависимост от финансовото състояние на асоциациите.

Активизираха се връзките с обединената румънска библиотечна асоциация. Представител на УС взе участие в годишната конференция през м. септември в Брашов.
Да разширява Съюза и да стабилизира структурата му.
Продължава положителната тенденция на увеличаване на индивидуалните членове на СБИР. Броят им в сравнение с 2006 г. е нараснал с 211 и достигна 1084.

Броят на колективните членове е 79, от които 21 регионални библиотеки, 23 университетски, 23 читалищни, централните научни Националната библиотека, както и 7 фирми.

Регионалните дружества са се увеличили с 2 през текущата година и към момента са 15. Наблюдават се трудности и проблеми при събирането на членския внос, той не се плаща редовно от колективните членове за всяка година, а от индивидуалните - за цялата календарна година. Редица колеги считат, че колективното членство на библиотеката отменя необходимостта от индивидуално членство.

РД са в основата на инициативи послучай деня на библиотекаря. РД в Добрич организира екскурзия до Констанца по повод 11 май – деня на библиотекаря. Много дружества организират лекции за колегите си по интересн теми, представяния на книги, културни мероприятия. РД изпращаха материали за бюлетина. Изказваме благодарност за инициативността на Златка Иванова и Стефка Илиева - Пловдив, Калина Иванова – В. Търново, Йорданка Вълчева – Смолян, Антоанета Георгиева - Враца, Искра Маркова – Кюстендил, Снежана Дикова –Дупница, М. Борисова – Плевен, Невена Христова – Добрич, Мария Жингова – Благоевград, Нина Коцева – Пазарджик, и всички колеги, работили по места, чиито имена е трудно да изброя.

Секцията по Социология възобнови своята дейност и инициира социологическо проучване по случай 50-годишнината на списание “Библиотекар”, организирано от К. Папазова, К. Недкова и М. Аргирова - Герасимова. Резултатите от социологическото проучване “50 години списание “Библиотека” бе отпечатано в списание “Библиотека”. Тематичен указател 1984 – 2005 г. с автори Нина Шуманова и Ася Асенова. В изследването с автори: Константина Недкова, Красимира Папазова и Мария Аргирова-Герасимова. Обстойно е анализирана богатата емпирична информация за отношението на библиотечната общност към сп. “Библиотека, а също са откроени и най-значимите проблеми на библиотеките в страната. Секцията към СБИР благодари на всички, които въпреки служебните си ангажименти се отзоваха и проявиха професионална отговорност, споделяйки своите становища и рационални идеи за перспективите. Едновременно с това не можем да не изразим съжалението си, че някои големи, модерно работещи библиотеки не се включиха в изследването.

- Продължи традицията за анкетно проучване със завършилите курсовете на ЦПОБ, осъществени от Красимира Папазова и представено в публикация в Бюлетин на СБИР, № 1, 2006 г.

Секцията е в процес на подготовка на социологическо изследване на тема: “Динамика на четенето и потребителското търсене в публичната библиотека”.

Активно работи секцията на училищните библиотеки: председателя Жаклин Овчарова както и Мариана Галчева, Рени Велкова Цанка Иванова. Нараства потребността секцията да обедини не само училищни библиотекари от София, но и от цялата страна.

През цялата година бяха поддържани активни контакти с колегите от страната, те бяха своевременно информирани за инициативите на Съюза. Ритмично бе издаван електронен бюлетин, разпространяван до всички, изявили желание да го получават. Електронният бюлетин се подготвя и разпространява от Антоанета Димитрова и Надя Груева.

Уебсайтът на съюза бе поддържа системно и обогатяван с нова информация. За първа година се опитахме да предприемем стъпки за координиране на дейностите ни чрез създаването на национален календар на библиотечните инициативи, чиято подготовка започна в края на 2006 година. Приканваме колегите и тази година да изпратят своевременно информация за следващата година. От името на всички ни изказвам всеобщата ни благодарност към Надежда Груева за доброволната й работа по поддържането на страницата и за високото и чуство за отговорност.

Живият контакт с колегите бе осъществяван от секретаря на Съюза Красимира Папазова. Изразявам благодарността на УС и на всички членове на СБИР към Красимира, която неуморно и всеотдайно изпълнява многобройните си задачи и изцяло се грижи за функционирането на офиса. Голяма е нейната заслуга за стабилизирането на организационното състояние на Съюза.

Изказваме своята благодарност и към всички колеги, които не жалиха сили и време да участват в инициативите на Съюза.

Издателска дейност. Издадени са два бюлетина за предходната година, благодарение на упоритостта на Капка Винева и малък кръг съпричастни колеги. С големи трудности събираме публикации, отново се обръщаме с голяма молба за по-голяма активност в тази насока от страна на всички. Все още не е осъществено изданието на материалите от конференцията през 2006 г., поради факта, че не всички автори са предоставили текстовете си.

Офисът на Съюза функционираше в добри условия, за което от името на УС изказвам нашата благодарност към ръководството на Столична библиотека за осигуряването на тези условия и доброто ни сътрудничество.


В заключение, бихме желали да отбележим следното:

През отчетния период работихме активно по поставените в основните насоки на конгреса цели и задачи.

Въпреки тенденцията към значително увеличаване на броя на индивидуалните членове, не всички секции и РД работиха активно по места.

Предприети са конкретни стъпки по проблемите, свързани с нормативната база и отстояване на интересите на библиотеките в обсъжданите законодателни материали. Засилена е дейността по лобирането за библиотеките сред представителите на изпълнителната и законодателна власт. Проблемите на библиотеките и библиотечната професия намират по-широк обществен отзвук.

СБИР развива широка международна дейност, инициира и участва в международни проекти и програми, което е и единствения начин за допълнително финансиране на дейността на Съюза.

Благодарим на всички партньори, които подкрепяха нашите идеи и инициативи: Посолство на САЩ, Британски съвет, Гьоте институт, АБК.Накрая бихме искали да подчертаем, че обединяването на усилията на повече библиотеки и колеги, говоренето в един глас и на един език с властите и обществеността, както и съпричастността на всеки един към общите проблеми ще доведе и до по-категорични успехи в отстояването на професионалните ни интереси.
Каталог: novini -> 2007
novini -> Програма по прехраната и Международния фонд за развитие на селското стопанство
novini -> Отдел “Методичен”
novini -> Община хасково драматично куклен театър "иван димов"
novini -> Семинар по динамика на механичните системи" научен форум за постиженията в тази област на науката. За неговите лични приноси в тази научна област той бе удостоен със званието „Заслужил деятел на науката."
2007 -> Български информационен консорциум
2007 -> Регионалната библиотека и читалищните библиотеки – едно необходимо партньорство
2007 -> Български информационен консорциум
2007 -> Отчетен доклад за дейността на сбир за периода септември 2006 г септември 2007 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница