Отчитане на разходите за основна дейност


Разходи за основна дейностстраница6/25
Дата04.08.2022
Размер246 Kb.
#114887
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
1299007149-diplomna sk tetradka bg-19doc
Свързани:
MPRA paper 97680
611 Разходи за основна дейност
612 Разходи за спомагателна дейност
613 Разходи за бъдещи периоди
614 Разходи за организация и управление
615 Разходи за продажба на продукция
Тези сметки са операционни сметки за отчитане на разходи по направление.Те се дебитират срещу кредитиране на сметките за отчитане на разходите по икономически елементи. По този начин, след отнасяне на разходите, отчетени със сметките от група 60, в предприятието се установява себестойност на изделията и услугите само от основните производствени разходи. В тази себестойност не се включват административните разходи, т.е. допълнителните разходи. Тази методика е неудобна за определяне на пълната себестойност на изделията и услугите, тъй като за да се определи тази себестойност, отчетният процес следва да се организира по извънсчетоводен път.
Възможно е и друго решение при което не се предвижда използването на сметките от група 60 Разходи по икономически елементи, а разходите свързани с дейността се отчитат само по функционално предназначение. При такова отчитане, необходимата систематизирана информация за видовете разходи се получава от аналитичното отчитане към съответните сметки за отчитане на разходите по функционален признак и по-конкретно от групираната информация по статии на разходите към тези сметки. Такъв вариант за организация на отчитането е подходящ при съставянето на ОПР с класификация на разходите по функционален признак.7
2.ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ
2.1 ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ
Счетоводното отчитане на разходите по отделни икономически елементи е задължително, независимо дали в предприятието се установява или не себестойност на изделията и услугите.
2.1.1 Отчитане на разходите за материали
Материалите са част от материалните запаси и влизат в състава на краткотрайните активи. Те участват еднократно (в повечето от случаите), а в някои случаи и многократно в производствено стопанския процес, но винаги пренасят своята стойност в себестойността на новопроизведеното изделие.
За отчитане на разходите за материали е предназначена едноименната сметка 601. По-конкретно чрез сметка 601 се отразява стойността на:

  • материали,предназначени за влагане в производството. Това са основни и спомагателни материали (химикали,фуражи и т.н.)

  • резервни части и ремонтни материали, които служат за ремонт и поддръжка на дълготрайните материални активи на предприятието (сгради, машини, оборудване, транспортни средства и др.)

  • амбалаж и амбалажни материали, необходими за търговска дейност

  • горива и смазочни материали, купена енергия, използвани в дейността на предприятието

  • строителни материали, конструкции и детайли, необходими за извършване на строителна дейност

  • агрегати, образци и модели, закупени отвън

  • разни малоценни и малотрайни активи в употреба (гуми на транспортни средства, работно облекло и др.)

  • канцеларски материали и консумативи

  • други

Оценяването и отписването на материалите при тяхното потребление се извършва по един от следните методи:

В литературата се препоръчват8 още методите „Следваща стойност на входа – първоначална на изхода” (NIFO) и най-нова покупателна способност (LOFO). Те се прилагат когато не всички разходи са отчетени за придобитите материални запаси.
Разходът за материали, установен по текуща оценка, чрез един от препоръчаните методи в различните варианти се отчита по дебита на сметка 601 Разходи за материали срещу кредитиране на някоя от следните сметки:
1. 301 Доставки – когато отчитането на доставката на материалите се извършва чрез тази сметка и същите се влагат в производството без да се заприходяват в склада
2. 302 Материали – за предадените и употребените материали от склада
3. 401 Доставчици – при получените и вложени в употреба фактурирани от доставчика материали
4. 422 Подотчетни лица – при отчетени от подотчетните лица средства за за закупени материали, вложени в употреба
5. Сметки от група 50 (501, 502, 503, 504) при закупени със средства от касите или разплащателните сметки на предприятието изразходени, незаскладени материали
В сметка 601 Разходи за материали не следва да се отчитат изразходените материали, собствено производство и установените липси при инвентаризация на материалите в рамките на и над допустимите норми, за които няма вина материално-отговорни лице.
Особен случай при дебитиране на сметка 601 Разходи за материали е отчитането на върнатите материали от производството, чийто разход е бил отчетен преди това. За целта разходът се коригира със сторнировъчна статия:


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница