Отговор относно: Организация на охраната на обществения ред и разполагане на заграждения от мвр извън 20 метровата зона за сигурност по зсмм по време на протестите срещу кабинета „Орешарски“ уважаеми господин славовДата20.08.2018
Размер51.6 Kb.
#81230РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


УРИ_______________________, екз. №__

_____________2014 г.

ЧРЕЗ


ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ДО

Г-Н ПЕТЪР СЛАВОВ

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

На Ваш № 454-06-172/21.11.2014г.


ОТГОВОР
Относно: Организация на охраната на обществения ред и разполагане на заграждения от МВР извън 20 метровата зона за сигурност по ЗСММ по време на протестите срещу кабинета „Орешарски“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,
В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информирам следното:

От средата на месец юни 2013г. в продължение на месеци гражданите в София и страната протестираха срещу действията на правителството „Орешарски“, като протестите бяха съсредоточени в района между сградите на Министерски съвет и сградата на Народно събрание. Охраната при провеждането на тези протести е осъществявана от органите на Министерството на вътрешните работи при задължение за спазване на законовите и подзаконови нормативни актове.

Основният нормативен акт, регламентиращ провеждането на такива мероприятия и определящ зоната за сигурност около сградите на законодателната, изпълнителната власт и Президентството е Законът за събранията, митингите и манифестациите. Съгласно чл. 7, ал. 3 от закона обозначената зона за сигурност около сградите обхваща не по-малко от пет и не повече от двадесет метра от съответната страна и може да се определя за всеки конкретен случай по предложение на администрацията на горепосочените органи, след съгласуване с компетентните органи на МВР и се утвърждава от кмета на съответната община.

Във визирания от Вас случай, охраната на протестите е осъществявана от СДВР и придадени към нея допълнителни полицейски сили, командировани от цялата страна.

Редът за организация и управление на силите на Министерството на вътрешните работи за опазване и възстановяване на обществения ред, при провеждане на масови мероприятия е определен и с Инструкция № Із-1231/07.10.2008 година, издадена от министъра на вътрешните работи, на основание чл. 21, т. 11 от действащия към момента Закона за Министерството на вътрешните работи.

Съгласно раздел ІV от горепосочения подзаконов нормативен акт „Дейност за опазване на обществения ред при провеждане на масови мероприятия с висока степен на обществена опасност” за организиране на опазването на обществения ред и сигурността при провеждането на масови мероприятия с висока степен на опасност се изготвя план, който се утвърждава от директора на съответната областна дирекция на МВР, на чиято територия се провежда мероприятието. Планът, съобразно конкретната обстановка, следва да съдържа и определени зони за сигурност, като същите може да се обозначат с полицейски съоръжения и знаци, ограничаващи достъпа, като при необходимост по периметъра им се изграждат контролно пропускателни пунктове. В допълнителната разпоредба на същата инструкция, зона за сигурност е определената по служебен ред територия с определен периметър, по който се осъществява контрол на достъпа, към охраняван обект, място на провеждане на масово мероприятие или групово нарушение на обществения ред.

Също така следва да се отбележи, че една от основните дейности на МВР визирани в чл. 7, ал. 1, т. 5 и 7 от действащия към момента Закон за МВР е опазването на обществения ред и охраната на стратегически и особено важни обекти, които се определят с акт на Министерски съвет. Такъв акт е Постановление №181 на Министерски съвет от 20.07.2009 година за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, обнародвано в Държавен вестник, брой № 59 от 28.07.2009 г. В него като стратегически обекти са определени сградите на Президентството, Народното събрание и Министерски съвет.

В предоставената от Столичната дирекция на вътрешните работи информация по Вашия въпрос е изведен изводът, че действията по поставяне на метални заграждения около сградата на Народното събрание над определения в чл. 7 от Закона за събранията, митингите и манифестациите обхват от 20 метра, се основават на законовата разпоредба на чл. 89, ал. 1 от действащия към момента Закон за МВР, даваща правомощие на полицейските органи за изграждане на инженерно технически съоръжения и други средства за охрана.УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,
Вие като уважаван юрист със сериозен опит може да си направите извода какво е съотношението на разпоредбите на Закона за Министерство на вътрешните работи и Закона за събранията, митингите и манифестациите. Още повече, че бе видно за всички, какви действия бяха извършвани в злополучната нощ на белия автобус, както и в средата на месец ноември миналата година, а също така и как на полицейските органи е било разпореждано да увеличат зоната за сигурност в съответствие с подзаконов нормативен акт, а не по силата на специалния закон, където е разписана ясно процедура, която би могла да бъде инициирана от администрацията на Народното събрание.

От предоставената от СДВР информация относно организацията и планирането на специализираните полицейски операции няма яснота как точно е била определяна зоната за сигурност около сградата на Народното събрание, поради което може да се направи извода, че разпорежданията за разположението на ползваните заграждения и използването на полицейските сили са издавани единствено и само по усмотрение на съответния полицейски ръководител, а не на базата на нормативни изисквания.

Освен това, във връзка с получено заявление за достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация и след извършена проверка е установено, че задържащите и спиращи съоръжения, използвани по време на протестите срещу кабинета „Орешарски” не са собственост на МВР, а са били предоставени от фирма „ВИП Секюрити” ЕООД на Столичната дирекция на вътрешните работи, без да има сключен какъвто и да е било договор за съоръженията, а в началото на месец септември тази година дори е дадено обяснение, че става дума за безвъзмездно предоставяне на съоръженията за ползване.

Искам да Ви уведомя, че в МВР няма никакви документи, чрез които да се установи защо са избрани точно този вид съоръжения и водени ли са били преговори с различни фирми за предоставянето им, както и защо не е било платено от страна на министерството. Съществува само протокол за демонтаж на съоръженията и той е направен много по-късно от извършването на самото действие. Следователно може да се направи извод, че ръководни служители на МВР са нарушили действаща към онзи момент заповед за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на същите в МВР, която забранява предоставянето на дарения от частни лица на МВР. Този факт сам по себе си показва много ясно характерните черти на действията на тогавашното ръководство на МВР.


В заключение, бих искал да Ви уверя, че сегашното ръководство на Министерството на вътрешните работи няма да допусне каквито и да е било нарушения на нормативните изисквания, а ще изпълнява изключително стриктно вменените ни задължения от българското законодателство.

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:

Веселин Вучков

София, 1000, ул. “Шести септември” № 29, централа на МВР 02/9825000

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница