Относно: пуп-прз за „Монтаж на соларна инсталация” в имот №038088, землище с. Брягово, Община ПървомайДата13.01.2018
Размер52.2 Kb.
#45709Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – ПловдивСтановище по екологична оценка № 2-III/2010г.

Относно: ПУП-ПРЗ за „Монтаж на соларна инсталация в имот № 038088, землище с. Брягово, Община Първомай
На основание чл.26, ал.1 т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
Съгласувам
ПУП-ПРЗ за „Монтаж на соларна инсталация с мощност 100кВт“ в поземлен имот № 038088, землище с. Брягово, Община Първомай

Възложител : Ангел Иванов Мирчев, гр. Асеновград, ул. „Струма” № 18

Кратка характеристика на плана:

Предмет на плана е монтаж на соларна инсталация на площ 1,170дка с мощност 100квТ, разположена в близост до регулационните граници на с. Брягово в местността „ Потока “. Земята е пета категория при неполивни условия с начин на трайно ползуване „нива “. Избраната площадка представлява правоъгълен терен.Соларната инсталация се състои от :  • Фотоволтаични модули-панели, състоящи се от множество соларни клетки

  • Модулите се свързват един към друг до достигане на напрежение 600-900 V и след това тези обособени групи се свързват към инверторни блокове

  • Инверторни блокове

  • Разпределителна уредба

  • Електропровод –подземна линия, свързваща разпределителната уредба със съществуващия електропровод

Присъединяването към електроразпределителната мрежа ще да се извърши към трафопост , намиращ се на 3м в западна посока.

Параметрите на застрояване са следните :  • Етажност -1 етаж -/до 5м /

  • Плътност на застрояване /Пл / -до 80 %

  • Интензивност на застрояване /Кинт / -до 1,5

  • Минимална озеленена площ -20%

  • Начин на застрояване -свободно


Поради следните мотиви:

1. Планът предвижда производство на електроенергия от възобновяем източник- слънцето и е технология за възобновяема енергия , която е доказана, налична и няма никакви пречки за инсталирането и.

2. В хода на проведената процедура по екологична оценка не са постъпили писмени възражения , бележки и предложения по документацията на плана.

3. Планът е в съответствие с допускането на Кмета на Община Първомай за изработване на ПУП-ПЗ за землището на с.Брягово.

4. Планът не засяга защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

5. Реализацията на ПУП засяга минимална част общата площ на защитена зона „Родопи Средни” (BG0001031)- 1.170 дка, което представлява 0,0007 % от нея.

6. Заключението на доклада по оценка за съвместимост е, че реализацията на ПУП няма да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона.

7. Не се засягат природни местообитания и/или местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, както и находища на редки и защитени растителни и животински видове.

8. Имот №038088, се намира в периферията на защитена зона, в непосредствена близост до регулационните граници на село Брягово. Предвид местоположението и малката площ на имота, не се очаква реализацията на ПУП да доведе до фрагментация на защитената зона и/или на природни местообитания или местообитания на видове, предмет на опазване в зоната.
I .Мерки и условия за предотвратяване , намаляване или възможно най-пълно отстраняване на необлагоприятните последствия от осъществяването на плана: 1.Проектиране на панелите с разстояние между тях, на по-голяма височина от земната повърхност и по начин, позволяващ максимално запазване на естествената растителност под тях, както и поддържането й чрез извършване на косене и/или паша.

2.Площта под фотоволтаичните панели да не се покрива с трайни настилки или инертни материали.

3.Поддържането на тревната растителност под фотоволтаичните панели да се извършва без използване на химически препарати.

4.Строителството да се извърши извън активния размножителен период на животинските видове (01.04. – 30.06.).

5.С цел осигуряване на свободна миграция на животинските видове, да не се огражда имота с масивна ограда.

6.Използуването на тежкотоварната техника при монтирането на соларните модули да преминава само приз съществуващи пътища, като по никакъв начин не се допуска отрицателни въздействия върху растителността и местообитанията в съседни поземлени имоти.

7. Да не се допуска разливи на горива и смазочни материали от тежкотоварна техника.

II . Мерки за наблюдение и контрал при прилагането на плана

8 .Възложителят да изготвя годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагане на плана, включително за мерките за предотвратяване, намаляване и отстраняване на отрицателните последици в резултат от прилагането на плана за период от 3 години. Същият да се представя в РИОСВ – Пловдив не по-късно от 1 март на всяка следваща година.

9. Наблюдението и контрола при прилагането на Плана да се извършва въз основа на следните мерки и индикатори :


Компоненти и фактори на

околната среда


Предвидени мерки/ условия за реализиране на плана


Срокове

/период/


Отговорен орган


Атмосферен въздух

Контрол относно вторично замърсяване на атмосферния въздух

По време на строителство

Възложител

РИОСВ


Подземни води

Контрол на строителната техника за недопускане разлив на гориво-смазочни материали

По време на строителство

Възложител

Биологично разнообразие

- Контрол по спазване на изискванията на Закона за биологичното разнообразие

Наблюдение и контрол по спазване на мерките за намаляване на екологичните щети
Постоянно

ПостоянноРИОСВ

Възложител

РИОСВ


Физични фактори, Шум

Контрол на шумовите показатели

строителство

Възложител,

РИОСВ


Отпадъци

Контрол относно нерегламентирано депониране на строителни отпадъци


Постоянно

Възложител

Община, КметствоКултурно-историческо наследство


Наблюдение и контрол при евентуално разкриване на исторически находки

При изкопни работи

Възложител

ОбщинаПри констатиране на неблагоприятни последствия върху околната среда да се предложат и предприемат своевременно мерки за възможното им остраняване.

...................... 24.08.2010г.

/инж.В.Атанасова/

Директор


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница