Отзив от проф д-р Богдан Боянов МирчевДата28.10.2018
Размер37 Kb.
#103922
Отзив
от проф. д-р Богдан Боянов Мирчев, член научно жури (Заповед № 410/ 11.07.2011 г.на ректора на НБУ за провеждане на защита

на докторската дисертация на Янка Илиева Коева , озаглавена „Инструкции към задачите и упражненията в обучението по немски език като чужд”,

представена в департамент „Чужди езици” на Нов български университет за

присъждане на образователната и научна степен „доктор”


Дисертацията на г-жа Янка Коева е в обем 194 стандартни страници и се състои от увод, три глави, заключение и библиография. Към него има и приложение – 60 страници.

Трудът е структуриран съобразно научния стандарт, в правилно обемно разпределение на основните части в него. След кратък увод (6-10 с.) в Първа глава (с.с 11-56) се представят теоретичните основания на авторката за направения избор на темата, върху която планира да проведе своето изследване. Те са изведени от коректно цитирани важни заключения на различни автори, резултат на изследвания в научните области на лингвистиката, педагогическата психология и методиката на чуждоезиковото обучение. Някои от тях Коева реферира накратко, други приема аксиоматично. В някои случаи, обаче, съгласието й с дефинитивно изразени становища, например отнасящи се до текста като феномен и неговите разновидности, не е ясно аргументирано. Втора глава (с.с. 57-116) съдържа изчерпателен и задълбочен същностен анализ на „инструкции” в методиката на обучение по чужд език. Тук тя убедително доказва това, че инструкциите за упражнения и задачи в ЧЕО са обусловени до голяма степен от методически концепции за преподаване на чужд език, новопоявили се или доминиращи през различни исторически периоди. В Трета глава (с.с. 119-168) е поместена експерименталната част на дисертацията, в която е описано сравнително изследване на резултати от експериментална и контролна група ученици при проверка на чуждоезикови умения – четене с разбиране и слушане с разбиране.

Библиографията към труда е впечатляваща с нейния обем: посочени са 119 статии и книги от български и чуждестранни(немски и руски) автори, освен това 26 енциклопедии и речници(български, немски и руски) и 44 учебници и учебни комплекси по немски език. Научния апарат, респ. цитиранията на научни трудове и справочници са направени коректно.

Дисертантката обосновава в увода към своя труд необходимостта да бъдат проучени многостранно формулировките на задачи и упражнения в учебните комплекси, предназначени за изучаване на немски език, тъй като при тях тя е установила сериозни дидактически проблеми. Според нея тези формулировки в много случаи създават погрешна представа за същността на езиковите дейности, не са достатъчно експресивни и не подтикват обучаваните към осмисляне на вида на поставяната задача. Поради това тя заключава, че е важно да се изследва текста на инструкциите към задачите в ЧЕО, респективно в обучението по немски език

многостранно – от дидактическа, психологическа, текстолингвистична и психолингвистична гледна точка. Основния обект на интердисциплинарното й изследване, са формулировките на инструкциите към задачите и упражненията в съвременни учебници и учебни комплекси, по които се изучава немски език в българските училища. Дисертантката посочва и научно-практическата цел на това свое изследване по темата на дисертацията й: да определи критерии за формулиране на указанията за изпълнение на упражнения и задачи в учебници по немски език

В представения от Янка Коева дисертационен труд тази цел е постигната. В резултат на ясно изяснената (в Първа глава) теоретична концепция за особеностите на текста на инструкция към изпълнение на задачи и упражнения в ЧЕО, на обстойно представената връзка на този вид текстови указания с различните, анализирани от нея диахронно, методи на обучение по немски език(във Втора глава) и на базата данни от проведеното изследване на уменията за четене с разбиране и слушане с разбиране в контролна и експериментална група ученици, изучаващи за втора година немски език, дисертантката предлага каталог с критерии за формулиране на инструкции.

Представената от г-жа Янка Коева дисертация е с конкретно приложим в ЧЕО в България резултат. Той е и първото изследване на формулировките на задачи и упражнения в учебниците по немски език, направено у нас и е с безспорно значение за определяне на дидактически практики за подобряване на обучението по немски език в българските училища. В дисертацията си авторката доказва своята ерудираност в областта на езикознанието и на методиката на чуждоезиковото обучение, както и способността си за задълбочено научно изследване. Многобройните цитирания на различни автори са направени коректно и показват добрата й начетеност по отношение на специализирана, свързана с темата й, литература от български, немски и руски автори.

За съжаление при излагане на чужди тези на места липсва критическа аналитичност. Изказът на някои тези – (напр. на с.56 : „…стига се до извода…”, „формулирани са”, „болшинството автори правят…”) буди възражение

защото не е ясно кой е стигнал до извода, кой е формулирал, „ болшинството” -двама от трима автори ли е?

Заключение: Представеният от г-жа Янка Коева дисертационен труд е обстойно, задълбочено, оригинално научно изследване със значима практическа приложимост на постигнатите в него резултати.

Излагайки това мое становище предлагам на почитаемите членове на научното жури да присъдят на дисертантката Янка Илиева Коева научната и образователна степен „доктор”.София, 17.09.2011 г.


Каталог: PUBLIC -> IMAGES -> File -> departamenti -> 4ujdi%20ezitsi%20i%20literaturi
4ujdi%20ezitsi%20i%20literaturi -> I gesti жестовете stati d’animo
4ujdi%20ezitsi%20i%20literaturi -> Разпределение на щатния състав на департамент “Чужди езици и литератури” в научни секции
4ujdi%20ezitsi%20i%20literaturi -> Разпределение на щатния състав на департамент “Чужди езици и литератури” в научни секции
4ujdi%20ezitsi%20i%20literaturi -> Участие доц д. н. Павлина Стефанова в ХІV международен конгрес на преподавателите по немски език, Йена-Ваймар, 03-08. 08. 2009 г. Участието е финансирано от Фонд за стратегическо развитие
4ujdi%20ezitsi%20i%20literaturi -> Проект участие на преподавател и студенти от мп “Лингводидактика” в годишната конференция на преподавателите по английски език
4ujdi%20ezitsi%20i%20literaturi -> "Родината е там, където я отнесем" с ръководител доц д. н. Павлина Стефанова
4ujdi%20ezitsi%20i%20literaturi -> Children's Literature in Language Education


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница