Литература за 1-ви клас по новите учебни програми с действащите учебници и учебни помагаластраница1/13
Дата13.01.2018
Размер2.14 Mb.
#44938
ТипЛитература
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
УТВЪРДИЛ

Директор: ...........................................................(Име, фамилия, подпис)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ


по учебния предмет български език и литература за 1-ви клас

по новите учебни програми с действащите учебници и учебни помагала

(БУКВАР, Първа тетрадка: предбуквен етап, Втора тетрадка: буквен етап, Трета тетрадка: следбуквен етап, ЧИТАНКА)

Издателство „Даниела Убенова“


ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа

ПРЕДБУКВЕН ПЕРИОД – продължителност 3 седмици по 7 часа седмично = 21 часа

по ред
Учеб- на

сед­- мица


Тема на урочната единица


Вид урочна единица


Компетентности като очаквани резултати

от обучението


Нови

понятия


Контекст и дейности
за всяка урочна единица


Методи и форми на оценяване по теми и/ или раздели


Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

1

Първи учебен ден ( Б. с.3)

Нови

знания


Съставя кратък разказ по картини.Ориентира се в последователността на случващото се. Отговаря и задава въпроси.

задава


училище

учител


съученици

Адекватно включване в изобразената конкретна ситуация на речево общуване.

Проследяване на случката от нейното начало до края ѝ.Дорисуване,оцветяване.
Текущо оценяване,

устна проверка


2
Писане на

елемент /

(Т1, с.2,3)


Нови

знания


Открива елемента в познати предметни изображения. Ориентира се в графичната мрежа. Изписва вярно елемента, като следва образеца.

горе и долу, тесен и

широк ред,

ляво и дясно


Дорисуване,защриховане оцветяване на предметни изображения с наличие на елемента. Писане на елемента. Откриване на разлики в сходни изображения.

„Жирафче“, „Къщичка“, с.22Копирен метод,

писмена проверка


3
Устна реч.

„Житената питка”, /1ч./

А. Каралийчев (Б. с.4,5)


Нови

знания


Ориентира се по илюстрациите в съдържанието на приказ ката. Посочва героите. Съставя въпросителни и съобщителни изречения от името на героите по схеми.

приказка

текст


точка

въпроси


телен знак

изречениеРазглеждане и описване на отделните картини.Съставяне на кратък диалог по изобразеното на тях. Подреждане на картините според хронологията на случващото се.

Рисуване по пунктир и оцветяване за развитие на фините движения на ръката.Текущо оценяване, устна проверка

Препоръчителен е прочит на приказката от учителя

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

4
Писане на елемент обърнато бастунче.

(Т1, с. 4,5)
Нови знания

Ориентира се при писане на елемента в графичната мрежа.Изписва го правилно сам и в комбинация по двойки, като ги свързва правилно.Изписване на елемента като част от предметни изображения.Сравняване , разпознаване и назоваване на предметни изображения по техни характерни белези.Дорисува-

не,оцветяване.Писане на елемента в тесния и в тесния и горния широк ред.


„Сладолед“, с.22


Текущо оценяване, писмена проверка


5
Устна реч. „Житената питка“, /2ч/

А. Каралий-чев (Б. с.4)
Нови знания

Съставя устно текст по нагледна опора – серия от картини. Изгражда начални умения за включване на диалог от името на героите.

текст

Устно разказване на цялата приказка по картините, без да се нарушава последователността на случващото се. Включване и диалог на героите.

Текущо оценяване, устна

проверка

6
Писане на елемент

бастунче


(Т1, с. 6,7)

Нови знания

Овладява начални умения за правилна позиция на ръката при писане и правилна стойка.Открива изучавания елемент в изображения на познати предмети и го изписва по пунктир в графичната мрежа. Пише правилно елементите поотделно и свързано.

тесен –широк ред

ляво, дясно
Изписване на елемента поотделно и в комбинация по двойки, на равно разстояние един от друг и с указания в образеца наклон. Оцветяване. Игра за наблюдателност

„Камиончета”.

Стихотворението „Камбанка“, с.22


Текущо оценяване,

писмена проверка


7

Устна реч. Речев етикет. Добрите думи

Нови знания

Ориентира се в конкретната ситуация на речево общуване, изобразена на картините. Уместно използва моделите на речевия етикет. Осмисля и различава думата като речева единица и като част от изречението. Съставя изречения и кратки диалози по схеми.

дума

изречение
Съставяне на изречения и диалози по на-

гледна опора /картини и схеми/. Активна употреба на думи и изрази от речевия етикет. Дорисуване и оцветяване. Препоръчително е да се отдели време за работа по тази тема и с инсценировки.

Текущо оценяване,

устна проверка
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

8

2

Устна реч. Данчо Поспаланчо

(Б. с.7)


Нови

знания


Умее да съставя кратък устен текст по картина. Участва в коментар по изобразената случка и героите. Осъзнава сричката като градивен елeмент на думата. Определя броя на сричките в думи по схеми.

дума,

сричка, едно-

срична,

дву-срична, три-сричнадума

Ориентиране и описание на конкретната ситуация в наблюдаваната картина.Задаване на въпроси във връзка с поведението на Данчо и на останалите ученици. Коментар. Съставяне на изречения по схеми. Определяне броя на сричките в думи по нагледни опори.

Дорисуване и оцветяване.
Текущо оценяване, устна

проверка

9
Писане на елемент

ченгелче

(Т1, с.8,9)Нови знания

Изписва графично правилно елемента. Ориентира се в графичната мрежа. Комбинира вече усвоени елементи в украсата на предметни изображения. Изписва елемента отделно и по двойки, като ги свързва правилно.Наблюдаване и откриване на елемента в изображения на познати предмети.Писане на елемента в графичната мрежа отделно и в комбинации по двойки. Дорисуване по пунктир и оцветяване.

„Лакомото куче“, с.23Текущо оценяване, писмена

проверка

10
Палавото коте

(Б. с.8)Нови знания

Умее да съставя разказ по картини с общ сюжет. Уместно употребява предлози съобразно конкретната речева ситуация. Определя броя на сричките в думата.

Определя броя на звуковете в думата. Разграничава в звукови модели на думи гласни от съгласни звукове.звук

сричка


дума

Наблюдаване на сюжетните картини и от-

крояване на различията. Коментиране на белите на палавото коте. Адекватна употреба на предлозите с оглед на конкретната речева ситуация. Съставяне на кратък устен разказ по картините. Отброяване, дорисуване, оцветяване.
Текущо оценяване, устна проверка(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

10
Палавото коте

(Б. с.8)


Нови знания

Умее да съставя разказ по картини с общ сюжет. Уместно употребява предлози съобразно конкретната речева ситуация. Определя броя на сричките в думата.

Определя броя на звуковете в думата. Разграничава в звукови модели на думи гласни от съгласни звукове.звук

сричка


дума

Наблюдаване на сюжетните картини и от-

крояване на различията. Коментиране на белите на палавото коте. Адекватна употреба на предлозите с оглед на конкретната речева ситуация. Съставяне на кратък устен разказ по картините. Отброяване, дорисуване, оцветяване.
Текущо оценяване, устна проверка
11
Писане на елемент

луличка

(Т1, с.10, 11)Нови знания

Изписва правилно елемента графичната мрежа. Комбинира елемента с усвоени вече елементи по двойки, като ги свързва правилно.
Рисуване на елемента като част от предметно изображение. Защриховане. Дорисуване,

оцветяване. Писане на елемента в графичната мрежа. Стихотворението „Ежко“ /с. 23/Текущо оценяване, писмена проверка
12
Устна реч.

„Косе Босе“,

народна

приказкаЗатвърдяване

Упражнява се в съставяне на кратък устен текст по серия картини. Подрежда илюстрациите според хронологията на случващото се. Съставя съобщително изречение по

нагледни опори /картини и схема/.текст,

приказка,

изречение,

герои


Наблюдение и описание на нарисуваното на картините. Разказване на приказката по отделни моменти. Съставяне на изречение по схемата и съотнасянето му към илюстрацията, за която е смислово най-подходящо.

Дорисуване и оцветяване.Текущо оценяване, устна

проверка

13
Писане на елемент о О

(Т1, с.12, 13)Нови знания

Открива елемента като част от предметно изображение. Изписва правилно елемента в графичната мрежа. Комбинира го с други усвоени елементи по двойки, като ги свързва правилно.
Рисуване на елемента като част от предметни и картинни изображения. Рисуване по пунктир, за-

щриховане и оцветяване. Правилно писане на елемента отделно и в комбинация с усвоени вече елементи по двойки, като спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина.

„Птичка“, с.23


Текущо оценяване,

писмена проверка


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

14
Писане на елементи

дъгички

(Т1, с.14,15)Нови знания

Разпознава елементите като част от предметни изображения. Ориентира се вярно в графичната мрежа. Пише малки и големи дъгички, като ги редува според образеца.
Съотнасяне на елемента като част от предметно изображение. Дорисуване, защриховане. Игра „Петлета“ за развитие на наблюдателност и откриване на разликите при сравнение. Стихотворението „Ябълки“, с. 23

Текущо

оценяване,

писмена проверка

15

3

Устна реч. Виновната топка /1ч.

(Б. с.10, 11)Нови знания

Умее да съставя кратък текст по серия от картини. Открива героите в тях. Ориентира се в конкретна речева ситуация. Съставя разказ по картините, като спазва последователността в развитието на сюжетното действие.

Устен разказ

Отговаряне на въпроси, свързани с изобразената случка. Предлагане на начало и край на текста. Предлагане имена на героите. Рисуване по пунктир и оцветяване.

Текущо оценяване
16
Писане на елемент

камшиче

(Т1 с.16,17)

„Болен здрав

носи“


Нови

знания


Изписва графично правилно елемента единично и в комбинация с усвоени елементи по двойки.
Търсене и откриване на елемента като част от картинно изображение. Писане на елемента в графичната мрежа. Дорисуване и оцветяване. Писане на елемента в тесния и в долния широк ред. Игра за развитие на наблюдателност и различителните способности.

Текущо оценяване, писмена проверка
17
Устна реч.

Виновната топка / 2ч.

(Б. с.10,11)


Нови

знания


Създава устен текст по серия от картини. Използва имена на героите. Разказва случката, като спазва хронологията на случващото се. Съставя и разширява изречения по схеми и илюстративен материал.

Устен разказ. Точка. Въпросителен знак.


Създаване на устен разказ по картините. Именуване на героите. Разказване на изобразената случка в логическа последователност. Рисуване по пунктир. Оцветяване.

Текущо оценяване, устна проверка


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

18
Писане на елемент

обърнато камшиче

(Т1, с.18,19)

„Болен здрав

носи“


Нови знания

Открива елемента като част от предметно изображение. Ориентира се в графичната мрежа. Пише елемента в тесния и горния широк ред, като спазва изискванията за наклон и разстояние.
Писане на елемента поотделно и в комбинация с усвоени вече елементи по двойки. Рисуване и оцветяване. Игра за развитие на устойчиво внимание, умения за съпоставяне и наблюдателност. Скрита картинка.

Текущо оценяване,

писмена проверка


19
Писане на малките елементи

(Т1, с. 19)Затвърдяване и обобщаване


Открива всички усвоени вече малки елементи в предметно изображение. Записва графично вярно елементите в различни комбинaции, отделно и по двойки, като ги свързва правилно.
Писане на всички малки елементи в различни комбинации, като се спазват изискванията за разстояние, наклон, височина и ширина на елемента. Самостоятелно рисуване на човечето в същата последователност на елементите, както са подадени в текста „Човече“ /с.24/. Оцветяване.


Писмена проверка
20
Писане на големите елементи

(Т1, с. 21)
Затвърдяване и обобщение

Записва графично вярно усвоените големи елементи в различни комбинации, като ги свързва правилно. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина, ширина. Дописва и оцветява.
Писане на всички големи елементи в редовете по двойки и отделно, и в комбинации

с малки елементи. Играта „Герданче” за развитие на наблюдателност, устойчиво внимание и усет за редуване на елементите в една и съща последователност. Дописване на липсващите малки елементи в герданчето.Писмена проверка
20
Писане на големите елементи

(Т1, с. 21)
Затвърдяване и обобщение

Записва графично вярно усвоените големи елементи в различни комбинации, като ги свързва правилно. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина, ширина. Дописва и оцветява.
Писане на всички големи елементи в редовете по двойки и отделно, и в комбинации

с малки елементи. Играта „Герданче” за развитие на наблюдателност, устойчиво внимание и усет за редуване на елементите в една и съща последователност. Дописване на липсващите малки елементи в герданчето.Писмена проверка
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

21
Входно ниво


Диагностика, доучилищна подготовка

Диагностиката се извършва по следните показатели: познава печатните букви на азбуката; пише името си с печатни букви. Разпознава и вярно назовава герои и илюстрации от детски приказки; посочва вярно сред 6 картинни изображения на познати животни тези, които започват с един и същ гласен и/или съгласен звук; определя броя на звуковете в дума по картинно изображение.
Определяне броя на звуковете в схема под изображение на познат предмет. Разпознаване и вярно назоваване на печатни букви. Записване на собственото име с печатни букви. Свързване на познати герои от приказки с илюстрации от същите приказки.

Тестова

писмена


проверкаКаталог: media -> wysiwyg
wysiwyg -> Стандартен формуляр за упражняване право на отказ от договор от разстояние
wysiwyg -> Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
wysiwyg -> Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
wysiwyg -> Годишно тематично разпределение
wysiwyg -> Пеене:“Обичам мамо“(нар песен),“Ние сме войници“(популярна детска песен) Слушане
wysiwyg -> Литература за 1-ви клас Издателство „ Даниела Убенова първи учебен срок 18 седмици Х 7 часа = 126 часа
wysiwyg -> Книга за учителя. Те обезпечават познавателната, практическата и методическата страна на обучението по история и цивилизации в клас езиков клас)
wysiwyg -> Списък на заглавията, предлагани от издателство „Даниела Убенова“
wysiwyg -> Годишно тематично разпределение
wysiwyg -> Литература за клас Издателство „Даниела Убеновa 85 часа годишно Нови знания 30 часа Упражнения 46часа/17 от тях кк


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница