План за действие на община кайнарджа за подкрепа на интеграционните политики (2012- 2014)страница1/3
Дата30.07.2018
Размер400.57 Kb.
  1   2   3
//

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

ЗА ПОДКРЕПА

НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ (2012- 2014)

УТВЪРЖДАВАМ :

Кмет на община

Любен Сивев


Планът за действие на Община Кайнарджа е адаптиран вариант на Националния план за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015г.” и в тази връзка следва неговите приоритети, цели, задачи и дейности.

Националният план за действие е структуриран за изпълнение в два периода: 2012-2014 г. и 2014-2020 г.

Този план за действие на Община Кайнарджа ще се осъществява за периода 2012-2014г.


ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият план за действие на община Кайнарджа за подкрепа на интеграционните политики за периода 2012-2014 и 2014-2020 година дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на маргинализираните групи в общината. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им и се основава на приоритетите и насоките в областта на политиката на държавата в тази област.

Планът за действие е съобразен с Областната стратегия за интегриране на ромите на територията на област Силистра и Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) .

Изпълнението му е насочено към:


 • Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа;

 • Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от маргинализираните групи;

 • Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си;

 • Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение.

Реализирането на общинската политика за интегриране на маргинализираните групи е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на жителите на общината, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи и евентуално намаляването им в бъдеще.

В разработването на плана за действие участваха съгласно заповед 392/12.12.2012 г. : • Община Кайнарджа;

 • Дирекция „Социално подпомагане” гр. Алфатар, отдел с. Кайнарджа;

 • Дирекция „Бюро по труда” гр. Силистра, филиал Кайнарджа;

 • Представители на ромската общност;

 • Представители на читалищата в общината;

 • Личните лекари на населението в община Кайнарджа;

 • ЦДГ ”Еделвайс”;

 • ОУ в общината;

 • ПУ – Кайнарджа.

При последното преброяване на населението и жилищния фонд към 01.03. 2011 година населението на община Кайнарджа възлиза на 5 848 души. Данните за това, как са се самоопределили жителите на общината, са представени в


Таблица №1


Област

Община


Населено място

Лица, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност

Етническа група


Не се самоопределям

Община Кайнарджа

Общо

българска

турска

ромска

друга
Община Кайнарджа4 754

1 429

2 552

735

21

17

Продължава тенденцията част от хората от ромски произход да се самоопределят като българи, турци и членове на други етноси.

Територията на община Кайнарджа, включваща в състава си селата Голеш и Средище, се определя като гъсто населена. В с. Голеш броят на населението е 1 409 жители, а в с. Средище – 1 370 жители.

Раждаемостта, особено в с. Голеш, е висока, отчитайки факта, че в минали години населеното място е било на I място по раждаемост в страната.

Жителите на селата Добруджанка, Краново, Поп Русаново, Каменци, Стрелково, Господиново, Светослав и Войново могат да се определят като селища с регресивен тип възрастова структура. В някои от тези села живеят предимно възрастни хора, като тенденцията при тях е в близките години да бъдат изтрити от картата на страната ни / Стрелково – 14 жители, Каменци - 22 жители, Господиново – 24 жители, Поп Русаново – 28 жители/.

Таблица № 2


Раждания за 2009 г. (общ брой)

90

Раждания за 2010 г. (общ брой)

89

Раждания за 2011 г. (общ брой)

73

Таблица № 3


Починали за 2009 г. (общ брой)

73

Починали за 2010 г. (общ брой)

84

Починали за 2011 г. (общ брой)

94

Раждаемостта през 2012 г. е 1,63% - 83 родени при смъртност 1,50% -76 човека, като най-голям е броят на починалите в с. Кайнарджа.Данните са взети от ГРАО – община Кайнарджа
От горните таблици могат да се набележат някои основни тенденции в демографската характеристика, а именно:

Забелязва се трайна тенденция към намаляване на населението, запазва се и отрицателният естествен прираст на населението, както и неговото застаряване. Жените от уязвимите групи раждат два пъти повече от останалите жени в общината.

Броят на жените превишава този на мъжете през изследвания период. Съществен момент в демографското развитие на община Кайнарджа на фона на всеобщата картина за страната е интензивната външна миграция, породена от безработицата и неблагоприятните социално-икономически условия.

Образование
Община Кайнарджа има добре развита образователна структура. В общината функционират 5 учебни заведения от всички образователни степени – предучилищна, начална, прогимназиална и гимназиална.

ЦДГ „Еделвайс” – с. Кайнарджа с два филиала в с. Средище и с. Голеш. Общият брой на обхванати деца е 168, за 95% от децата официалният за държавата български език не е майчин, т.е. той е език-цел за овладяване. Подрастващите са разпределени в 7 групи. Обучават ги 15 учители, от които 7 са преминали обучение за работа в мултикултурна среда. Регистрираните отсъствия на децата от занятия най-често се обясняват от родителите с липса на средства за заплащане на такси.

Друг проблем е недостигът на консумативи за учебните ситуации, както и на играчки за нерегламентираните. Филиалите се нуждаят от копирна и компютърна техника, както и от подмяна на постелъчния инвентар.

В трите по-големи села на общината-Кайнарджа, Средище и Голеш има основни училища:

ОУ „Цанко Церковски” – с. Средище е с 210 ученика и 22 учители. Училището е средищно. В него се обучават ученици от Давидово, Посев, Поп Русаново. Функционират 7 полуинтернатни групи /ПИГ/, а от години функционира подготвителен клас, в който работи помощник-учител. 15 от учениците са със специални образователни потребности /СОП/ и с тях работят педагози от Ресурсния център в гр. Силистра.

Училището е номинирано за базово в страната по проблемите за прибирането и задържането на ромските ученици в училище и е методическа база за обучение на учители, които работят в мултикултурна среда. Всички учители са преминали по няколко обучения за работа с деца билингви, за работа в мултикултурна среда. Училищната база е в добро състояние. Проблем е липсата на училищен автобус за превозване на учениците от местоживеенето им до училище и обратно. Общината има сключен договор с превозваческа фирма.

ОУ „Черноризец Храбър” – с. Кайнарджа е също средищно училище. Обучават се 126 ученици в I – VIII клас, като 4 от тях са със СОП. 106 ученици са билингви, обучават ги 16 учители, от които 10 са преминали обучения за работа в мултикултурна среда. През 2012/2013 учебна година училището работи по проекти към следните национални програми: „Повишаване качеството на образование чрез въвеждане на целодневно обучение”, „С грижа за всеки ученик”.

Училището разполага с два автобуса за транспортирането на учениците. Има и добра спортна база. Необходимо е саниране на училищната сграда.

ОУ „Васил Априлов” – с. Голеш е с 269 ученика от I – VIII клас плюс две подготвителни групи. Училището е средищно, в него се обучават ученици от с. Голеш и с. Добруджанка. Учебните занятия се провеждат в 5 корпуса, тъй като наличната база е недостатъчна за големия брой ученици. Всички подлежащи за I клас деца са обхванати, като са сформирани две паралелки. 10 ученика са продължили средното си образование, само един е постъпил във висше учебно заведение.

От 23-та учители, работещи в учебното заведение, всички са пътуващи. Всички са преминали обучения за работа в мултикултурна среда.

В с. Средище съществува и едно държавно училище – Професионална гимназия по механизация на селско стопанство „Никола Вапцаров”. Учениците в гимназията са от община Кайнарджа и от съседните й общини– Алфатар, Тервел, Крушари. Общият им брой е 160, от които 150 са билингви. Училището, освен в дневна, обучава ученици и в останалите форми на обучение – индивидуална и самостоятелна.

Ръководството ежегодно информира курсове за придобиване на професионална квалификация за професиите готвач, фризьор, барман. В тях се включват и младежи и девойки от общината, които не са ученици в дневна форма на обучение в училището, т.е. те са свободни лица. По този начин гимназията се превръща в център за професионално обучение на незаети лица, които могат да се конкурират на пазара на труда.

Учителите са 17, като от тях 15 са пътуващи, 1/3 са преминали обучения за работа в мултикултурна среда.

През настоящата учебна година училището работи по проект „Слънцето грее еднакво за всички” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е партньор на ПГСУАУ „Атанас Буров”-гр. Силистра, както и по проект „Леонардо Да Винчи”, който предвижда провеждане на двадесетдневна производствена практика на учениците в гр. Бурса -Турция. Бенефициенти по проекта са 20 ученици и трима учители.

За учебната 2012-2013 година подлежащи за първи клас са децата, родени през 2005 година. По списък от Община Кайнарджа родените през 2005 г. с постоянен адрес в населените места в общината са 78 деца. От тях записани в първи клас са 72, 6 от децата са извън България, т.е. необхванати деца няма.

В общинските училища през 2012-2013 учебна година отпаднали от училище са 2 деца. Причината за отпадането им е женитба.

Активна е работата с родители в ЦДГ и в общинските училища. Провеждат се родителски срещи, ежедневното посещение на родителите в детската градина и училищата дава възможност за разговори и изясняване на проблеми. Успешно се реализирана дейността „Училище за родители”. Включването на родителите на децата от ромски произход в дейностите на детската градина и училищата се оказа добра форма за комуникация . Голяма част от учителите в общинските училища са преминали през обучителните семинари на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. Някои от учителите са участвали в проект „Училище без дискриминация”.


Здравеопазване
Здравеопазването в община Кайнарджа не е на необходимото ниво. На територията на общината има само две семейни практики /третата в с. Голеш е трайно незаета/ и Център за спешна медицинска помощ.

Ромското население в общината, както и голяма част от другите етнически групи в сходно положение, нямат добра здравна култура. Бременните жени от тези групи нямат личен лекар, не ходят редовно на женска консултация, след това не водят децата си на детска консултация и респективно не ги имунизират редовно. Това е една от причините за честото боледуване на децата им, както и по- високата смъртност сред това население.

През 2012 г. в трите практики са регистрирани 77 бременни, като отнсителният дял на този брой е 80:20 за граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация. 20% от бременните са обхванати до III лунарен месец, до VI л. м. са обхванати 50 % и над VI л. м.-30%. По медицински показания /вкл. Близнаци/ са били стационирани 18 бременни. Всички бременни са изследвани за ХИВ, СПИН и полово предавани болести. Раздадени са листовки по темата.

В общината не функционират мобилни кабинети за превенция на здравето на бъдещите майки.

Всички новородени деца в община Кайнарджа се регистрират своевременно при семейните лекари. Затруднения има в с. Голеш, където практически няма личен лекар.

Проблем са задължителните профилактични прегледи, както и имунизациите на децата по Националния имунизационен календар, като най-остро стои въпросът отново в с. Голеш. През 2012 г. обхватът с имунизациите на децата в общината е 80%.

През годината са изнесени 42 беседи и раздадени листовки по проблемите на детското и сексуалното здраве в основните училища на общината.

Поради бедността на тези групи в общината и липсата на постоянна работа, голяма част от тях са здравно неосигурени.

Реформите в системата на здравеопазването през последните години водят до редица негативни влияния върху качественото здравно обслужване на населението. Затрудненията са свързани с недостиг на финансови средства, с осигуряване на кадрова обезпеченост с общопрактикуващи лекари по селата и т.н.

Сериозен проблем остава навременното осигуряване на здравна помощ в отдалечените села и тези без лекарски практики. В допълнение, достъпът до здравни услуги е проблем за голяма група лица без здравно осигуряване. Общината не разполага с нормативни документи и финансови инструменти за решаване на този проблем, но би трябвало да потърси свои решения.

Това дава основание да изведем и следните основни дейности върху които ще работим за периода 2012-2014г., а именно:


 • Повишаване на здравната култура на ромите и другите уязвими групи;

 • Провеждане на задължителни имунизации.Жилищни условия
Ромите и хората от други, различни от българския, етноси в общината са 69,5 % от населението или около 3 308 души (по данни на ЕСГРАОН в общината). Единственото населено място от всички 15 села в общината, в което част от жителите се самоопределят като роми, е с. Средище. Къщите са едноетажни, и в голяма част от тях връзката със системата за канализация на града не е изградена. Често в една къща живеят няколко семейства, обикновено с две или три деца.

За територията на община Кайнарджа няма действащ общ устройствен план.

В момента общината не разполага със свободни общински парцели за индивидуално жилищно строителство на гражданите от ромски произход и останалите уязвими групи.

Заетост и безработица
На територията на общината безработицата се увеличава. Средногодишният брой на безработните в община Кайнарджа по години е следният по данни на бюрото по труда – гр.Силистра, филиал Кайнарджа:
Таблица № 4


Регистрирани безработни лица, 2008 г.

486

Регистрирани безработни лица, 2009 г.

685

Регистрирани безработни лица, 2010 г.

621

Регистрирани безработни лица, към април 2011 г.

611


Таблица № 5


Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно образование

482

Брой безработни лица с увреждане

12

Брой безработни младежи от 18 до 25 години

115

Брой безработни лица на възраст над 55 години

105

Структурата на безработните в община Кайнарджа е твърде негативна – към месец декември 2012 г. ръстът на безработица за общината е 42,27% при 15,29% за област Силистра и 11,45% за страната. От 1 559 икономически активни лица 651 са регистрирани като безработни. Близо 84% от всички безработни лица са с основно и по-ниско образование и без квалификация, поради което липсва сериозна заинтересованост от страна на работодателите за наемане на безработни лица, регистрирани на трудовата борса.

Според възможностите за самоопределяне към конкретна етническа група от общо регистрираните безработни лица като роми са се самоопределили 10 %, а като турци 44 %. Само 9 % от тях са със средно образование и в конкретни цифри изражението им е 25 лица.

Като основен работодател се явява община Кайнарджа, която насочва вниманието си към най-засегнатите и уязвими групи. През 2012 г. по Проект „Нов избор – развитие и реализация”, схема „Развитие” по ОП „РЧР” са обучени 136 лица. От тях 115 са назначени на работа, в т. ч. турци-76, роми-18 лица. По Проект „Подкрепа за заетост” по ОП „РЧР” са наети 75 лица. По НП „ОСПОЗ” са назначени 60 безработни, а по РП „ПП” – 20 лица.

В общината през 2012 г. по чл.9 от ППЗСП /месечни социални помощи/ са подпомагани 250 лица и семейства. По Наредба № РД 07-5/16.05.2008 г. са подпомогнати 280 лица и семейства, за да могат да си закупят отоплителни материали за зимния период /ХI, XII 2012, I, II, III 2013 г./. Подпомогнатите лица и семейства са от различни етноси.

През 2012 г. по Закона за семейни помощи за деца са отпуснати помощи на 1 543 деца от общината.

Родените деца, за които родителите са получили помощи, са 78 за 2012 година.

Реалният брой на лицата с увреждания, получаващи интеграционни добавки през 2012 г. е 467, в т. ч. 22 деца.

Изводи:


 • Голям е делът на нерегистрираните безработни;

 • По-висок е делът на безработните сред жените;

 • Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни лица;

 • Висок е процентът на ниско образованите, което е сериозна пречка при осигуряването на работа;

 • Липсва сериозна заинтересованост от страна на работодателите за наемане на безработни лица, регистрирани на трудовата борса, поради това, че са с ниска степен на образование или без всякакво такова, а са и без квалификация.


Култура и спорт
В областта на културата усилията на общината са насочени към максималното използване на даденостите на община Кайнарджа и превръщането на природното богатство на общината в нейна визитна картичка.
Таблица № 6


Кино
1

Библиотека
3

Читалище
4

Парк
3

Стадион
1

Обликът на културния живот в община Кайнарджа се определя от културно-историческото наследство; наличието на професионални културни институти; читалища, както и от активната дейност на сдружения с идеална цел и творчески съюзи.

На територията на общината дейност развиват 4 читалища с библиотеки към тях. Сформирани са певчески и танцови самодейни състави, които имат не само местни, но и национални и международни изяви . Дневните центрове за възрастни хора развиват активна дейност. Изводите са , че децата от ромски произход и от другите уязвими групи участват активно в културния живот на общината и обичат да се изявяват.

Проблемите в областта на културата произтичат от недостига на финансови средства, както за поддръжка на многото паметници на културата и базите на културните институти, така и за тяхната издръжка и обезпечаването на богатия културен календар. Общината съумява да привлече допълнителен ресурс по различни програми и проекти, но те не могат да решат всички проблеми, свързани със съхраняването на културно-историческото наследство. Ограничените възможности на бизнеса в общината не стимулират интереса му да инвестира в култура. Средните работни заплати на заетия персонал в културните институти са ниски.

Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на младите хора е приоритетна задача за ръководство на Община Кайнарджа. Под патронажа на общината се организират и провеждат ежегодни спортни състезания и прояви. В общината е лицензиран спортен клуб – Футболен клуб „Спортист”. Най – изявените спортисти от двете училища са от ромски произход.
Досегашни виждания на общинска администрация
Въз основа на събраните информации и извършените констатации бяха направени редица изводи. Те отразяват не само актуалните проблеми на ромите и другите уязвими групи, пред които е изправена община Кайнарджа, но и дават насоки за възможното бъдещо развитие.

Проблемите в национален мащаб, които характеризират малцинствата и в най-голяма степен  ромското население, важат в пълна сила и за община Кайнарджа.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница