Награда на еиск за организираното гражданско общество за 2014 г. Отличие за изключителни постижения в инициативи на гражданското обществоДата24.07.2016
Размер79.52 Kb.
#3136
Европейски икономически и социален комитет


BGНАГРАДА НА ЕИСК ЗА ОРГАНИЗИРАНОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ЗА 2014 г.

Отличие за изключителни постижения в инициативи на гражданското общество
ДОПУСТИМОСТ, КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДБОР

__________

A) Конкретна и обща цел на Наградата за гражданското общество


Конкретната цел на наградата, която се връчва ежегодно, е да се отличат и поощрят инициативи и постижения на организации на гражданското общество и/или на отделни личности, които са допринесли значително за насърчаването на европейската идентичност и интеграцията.
Общата цел е да се популяризира приносът на организации на гражданското общество и/или на отделни личности за формирането на европейска идентичност и гражданство като основа за общите ценности, на които се гради европейската интеграция.
Б) Критерии за допустимост

Тема на Наградата на ЕИСК за гражданското общество за 2014 г.Интеграцията на ромите
В течение на годините Европейският съюз и международни организации като Съвета на Европа и Световната банка предприеха редица инициативи за подобряване на положението на ромите – най-голямото етническо малцинство в Европа. Въпреки това ромското население до голяма степен остава изключено от обществото. Въпреки че са граждани на ЕС и въпреки националните стратегии за интеграция на ромите, те често трябва да преодоляват културни и социално-икономически бариери и в по-голяма степен се сблъскват с предразсъдъци и проблеми по отношение на приемането им, изостряни от икономическата криза и надигането на партикуларизма, което е несъвместимо с европейските ценности и принципи. От друга страна – по редица причини – мнението на ромските организации изглежда трудно намира отклик.
С Наградата за гражданското общество за 2014 г. ЕИСК иска да отличи инициативи, осъществявани от официално регистрирани организации на гражданското общество и/или отделни личности. Инициативите следва да имат за цел подобряване на икономическото и социалното приобщаване на ромите.
Темата на тазгодишната награда е тясно свързана с работата на новосъздадената проучвателна координационна група на ЕИСК за по-доброто приобщаване на ромската общност посредством инициативи на гражданското общество.
Общата стойност на наградата възлиза на 30 000 евро. Тази сума ще бъде разделена между тримата лауреати, както следва: 20 000 евро за първа награда, 5 000 евро за втора награда и 5 000 евро за трета награда.
Конкурсът ще бъде обявен през март 2014 г., а наградата ще бъде връчена на 16 октомври 2014 г.

Инициативи, които отговарят на условията

Като се има предвид, че участниците от гражданското общество играят основна роля в борбата с дискриминацията и предразсъдъците срещу ромите и в насърчаването на тяхната интеграция, конкретната цел на наградата е да отличи инициативи, които:
 • повишават осведомеността сред останалите общности – включително местните власти и доставчиците на услуги – относно реалността на ромските общности; насърчават толерантността; подобряват възприемането и приемането на ромите и техния имидж в медиите;

 • спомагат за непредубедено отношение и взаимно опознаване между ромите и други граждани на ЕС;

 • насърчават справедливото третиране и равните възможности за ромите на работното място;

 • улесняват социалното приобщаване на ромите и насърчават възможностите те да упражняват своите права и да участват в социалния, икономическия, политическия и културния живот на страната, в която са установени;

 • повишават осведомеността, обменят информация и разпространяват най-добри практики относно интеграцията и приобщаването на ромите;

 • предлагат практическа подкрепа и съвети относно административните процедури и наличните услуги и подпомагат ромите в преодоляването на практическите пречки, свързани например с достъпа до жилищно настаняване, здравни услуги, образование и заетост.

В) Критерии за участиеДопустими кандидатиВ конкурса за Наградата за гражданското общество на ЕИСК могат да участват организации на гражданското общество1, официално регистрирани в Европейския съюз, които работят на местно, регионално, национално или европейско равнище. Освен това той е открит и за отделни лица.
Организации на гражданското общество са недържавни организации, създадени по частна инициатива, които участват активно в разглеждането на обществените въпроси, мотивирани от своята загриженост и въз основа на собствените си специфични знания, способности и възможности за действие. Дейността им е независима, а членството означава доброволен ангажимент от страна на гражданите да участват в работата и дейностите на тези организации.
Това определение изключва органи и структури, създадени от законодателен или регулаторен акт, принадлежността към които е отчасти или изцяло задължителна.
Отделните личности могат да участват в качеството си на физически лица. Могат да участват и граждани на трети държави, при условие че пребивават законно на територията на ЕС.
Кандидатите за наградата (както организации, така и отделни личности) трябва да бъдат номинирани от:


 • един или няколко членове на Европейския икономически и социален комитет или

 • един или няколко национални икономически и социални съвета (ИСС) или сродни институции, или

 • една или няколко европейски организации или мрежи на гражданското общество.

Европейските организации на гражданското общество и европейски граждани нямат право да издигат собствената си кандидатура.


„Европейски организации“ означава организации, които имат членове и партньори в няколко държави членки и които координират дейностите си на европейско равнище.
Кандидатури, изпратени директно до ЕИСК, няма да бъдат разглеждани.
За да се обезпечи пълна прозрачност на процеса на номиниране и подбор, членовете на журито нямат право да номинират кандидати за наградата.

Процедура за номиниране
Номинациите следва да се правят чрез попълване на формуляр, който може да бъде намерен на интернет сайта на ЕИСК на следния адрес:www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize
Формулярът трябва да съдържа цялата информация, изисквана от журито, за да може:


 • първо, да се удостовери, че съответните организации на гражданското общество или отделни личности отговарят на официалните критерии за участие и

 • второ, да се оценят по същество заслугите на всяка организация на гражданското общество или отделна личност с оглед на темата и целите на наградата.

За да се улесни работата на журито, формулярите и цялата съпътстваща документация следва по възможност да бъдат изпратени на френски или английски език.


Г) Критерии за подбор
Журито ще оцени кандидатурите, които отговарят на критериите, посочени в точка Б (критерии за допустимост) и точка В (критерии за участие), като вземе предвид:

1) конкретната и общата цел на наградата, така както са посочени в точка А;

2) въздействието на инициативите по отношение на:
 • целевата им аудитория (категории бенефициери на инициативата и брой на хората, към които е насочена);

 • естеството на техния принос за благосъстоянието на общността;

 • дългосрочното им въздействие;

 • тяхната устойчивост;

 • европейското им измерение (географски обхват).

3) високото качество на инициативите по отношение на:
 • иновации;

 • креативност;

 • уникалност.

Понастоящем в състава на журито влизат председателят и двамата заместник-председатели на ЕИСК, председателите на трите групи („Работодатели“, „Работници“, „Други интереси“) и генералният секретар на ЕИСК.


Журито отговаря за окончателния подбор на лауреатите, като отчита резултатите от оценката, изготвена от тричленна група оценители, която включва най-малко един външен независим оценител.

Крайни срокове

Крайният срок за изпращането на номинации е 15 юни 2014 г.

Лауреатите ще бъдат уведомени до 15 септември 2014 г.

Церемонията по връчването на наградата ще се проведе на 16 октомври 2014 г.Внасяне на номинации

Надлежно попълнените формуляри следва да се изпращат до Секретариата на ЕИСК по електронна поща на следния адрес:


civilsocietyprize@eesc.europa.eu
ИЛИ по пощата на адрес:
European Economic and Social Committee (EESC)

Communication Department

Rue Belliard/Belliardstraat 99

Office VMA2 5/52

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


За допълнителна информация, моля свържете се с:
г-н Peter Lindvald Nielsen, началник на отдел „Комуникация“

Тел.: + 32 (0)2 546 92 99
или
г-жа Anna Comi, служител в отдел „Комуникация“

Тел.: + 32 (0)2 546 93 67
Освен това можете да изпратите електронно писмо на адрес: civilsocietyprize@eesc.europa.eu.
Вносителите на номинации и номинираните ще получат потвърждение по електронна поща, че кандидатурата им е била получена навреме и надлежно регистрирана. Освен това те ще бъдат уведомени за крайния срок за избор на лауреатите.
В случай че това може да бъде от полза за други потенциални кандидати, отговорите на електронната кореспонденция ще бъдат публикувани на горепосочената страница, посветена на наградата за гражданското общество, на интернет сайта на ЕИСК, в рубриката „Често задавани въпроси“.

Парична награда

Общата стойност на наградата е 30 000 евро и тя може да бъде поделена между трима лауреати по следния начин:


първа награда: 20 000 евро;

втора награда: 5 000 евро;трета награда: 5 000 евро.
Комитетът не е задължен да присъди и трите награди.
_____________

1Организациите на гражданското общество включват: така наречените участници на пазара на труда, т.е. социалните партньори; организации, представляващи социални и икономически участници, които не са социални партньори в тесния смисъл на думата; неправителствени организации (НПО), които обединяват хората в името на обща кауза, каквито са екологичните организации, организациите за защита на правата на човека, сдруженията на потребителите, благотворителните организации, образователните и обучителните организации и др.; местни организации на общности (т.е.организации, създадени в обществото на най-близкото до хората равнище, които имат за цел да постигнат определени от членовете си цели), напр. младежки организации, семейни сдружения и всички организации, посредством които гражданите участват в местния и общинския живот, както и религиозните общности. (Становище на Икономическия и социален комитет относно „The role and contribution of civil society organisations in the building of Europe“ (Ролята и приносът на организациите на гражданското общество в изграждането на Европа) – CESE 851/1999 от 22 септември 1999 г.).

EESC-2014-01631-00-00-INFO-TRA EN – YD/yp .../...

Каталог: resources -> docs
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> „Гърция и Великите сили през Втората световна война
docs -> Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Януари 2012 г. Съдържание стр
docs -> Доклад conten t introduction


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница