Доклад за дейността на „холдинг пътища ад, гр. София Към третото тримесечие на 2008гДата26.09.2018
Размер187.46 Kb.
#83569
ТипДокладМЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, гр. София

Към третото тримесечие на 2008г.,

съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК


І. Информация за важни събития, настъпили през третото тримесечие на 2008г. (01.07.2008г. - 30.09.2008г.)

10.09.2008

­ „Холдинг Пътища” АД уведоми КФН, БФБ-София АД, Инвестор БГ и Профит БГ Груп, че „Пътностроителна техника” ЕАД, дъщерно дружество на „Холдинг Пътища” АД по смисъла чл.277, ал.3 ТЗ, сключи договор за изпълнение на обект „Четири многофамилни жилищни сгради с магазини и подземни гаражи в гр.София, район Витоша, жк „Манастирски ливади – запад”, кв.7, УПИ I1503 ” на стойност 11 927 807.56 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на СМР, предмет на договора, е 14 месеца.28.08.2008г.

„Холдинг Пътища” АД представи в КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2008г.28.08.2008г.

В съответствие с разпоредбите на чл.82б, ал.1 от ЗППЦК, „Холдинг Пътища” АД представи на КФН, БФБ-София АД, Инвестор БГ и Профит БГ Груп документ, който препраща към цялата информация, която „Холдинг Пътища” АД е публикувал и предоставял на разположение на обществеността през последните 12 месеца (10.08.2007г. – 10.08.2008г.).19.08.2008г.

„Холдинг Пътища” АД уведоми КФН, БФБ-София АД, Инвестор БГ и Профит БГ Груп, че участва в учредяването на акционерно дружество „Смарт Уей” със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н „Оборище”, ул. „Московска” №3. Дружеството е с предмет на дейност: проектиране, доставка, изграждане и сервиз на автоматизирани системи за управление, комуникационни и информационни системи, системи за управление на трафика, консултантска, производствена и развойна дейност, сделки от всякакъв вид в страната и чужбина, включително придобиване, отчуждаване и разпореждане с движими и недвижими вещи и вещни права, дялови и акционерни участия в други дружества, ценни книжа, авторски права върху промишлени образци, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България. Дружеството е регистрирано в Търговския реистър при АВ с ЕИК 200302958. Информацията за същото е общодостъпна през сайта на Търговския регистър – www.brra.bg.


13.08.2008

Холдинг Пътища” АД уведоми КФН, БФБ-София АД, Инвестор БГ и Профит БГ Груп за следните вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията промени в обявените обстоятелства по партидата на „Холдинг Пътища” АД, респ. обявените актове:
 1. Вписано увеличение на капитала на „Холдинг Пътища” АД от 432 000 лв. на 30 672 000 лв. чрез издаване на 30 240 000 нови обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, по реда и при условията на чл. 197 от Търговския закон със собствени средства на “Холдинг Пътища” АД в общ размер от 30 240 000 лева, представляващи част от печалбата на дружеството за 2007 г. Както вече оповестихме непосредствено след провеждане на ОСА от 27.06.20008г., в съответствие с разпоредбата на чл. 197, ал. 3 от Търговския закон, новите акции от увеличението на капитала се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Право да получат новите акции имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на 14-тия ден след деня на Общото събрание. Срещу 1 /една/ притежавана акция към 14-тия ден след датата на Общото събрание всеки акционер получава 70 /седемдесет/ нови акции от увеличението на капитала. Новите акции са от същия вид и клас като съществуващите, дават същите права на акционерите както съществуващите акции.

 2. Вписана промяна на адреса на управление на дружеството от: гр. София 1517, район „Подуяне”, ул. „Бесарабия” № 114 на: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Московска” № 3

 3. Вписани промени в Устава на “Холдинг Пътища” АД (чл.4 и чл.7), а именно:

Промяна на Чл. 4 от Устава, предвид промяната на адреса на управление на дружеството

От “Чл.4 Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е: гр.София, Район "Подуяне", ул. "Бесарабия" № 114.”

На “Чл.4 Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е: гр.София, Район "Оборище", ул. "Московска" № 3.”

Промяна на чл. 7 от Устава, предвид промяната на капитала на дружеството:

От “Чл.7 Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 432 000 (четиристотин тридесет и две хиляди) лева, изцяло записан и внесен, който е разделен на 432 000 (четиристотин тридесет и две хиляди) акции всяка с номинална стойност 1 (един) лев.”
На “Чл.7 Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 30 672 000 (тридесет милиона шестстотин седемдесет и две хиляди) лева, изцяло записан и внесен, който е разделен на 30 672 000 (тридесет милиона шестстотин седемдесет и две хиляди) акции всяка с номинална стойност 1 (един) лев.”

Информацията е общодостъпна на интернет страницата на Търговския регистър – www.brra.bg.
30.07.2008г.

„Холдинг Пътища” АД представи в КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ финансов отчет за второто тримесечие на 2008г.ІІ. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на третото тримесечие на 2008г. с натрупване (01.01.2008г. - 30.09.2008г.)

За периода 01.07.2008г. – 30.09.2008г. информацията е изложена в т. I


27.06.2008г.

На 27.06.2008г. се проведе Общото събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД, на което бяха взети следните решения: 1. Промени в Устава на “Холдинг Пътища” АД, гр. София.

 2. Промяна на адреса на управление на дружеството

от: гр. София 1517, район „Подуяне”, ул. „Бесарабия” № 114

на: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Московска” № 3 1. Увеличаване на капитала на „Холдинг Пътища” АД от 432 000 лв. на 30 672 000 лв. чрез издаване на 30 240 000 нови обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, по реда и при условията на чл. 197 от Търговския закон със собствени средства на “Холдинг Пътища” АД в общ размер от 30 240 000 лева, представляващи част от печалбата на дружеството за 2007 г. В съответствие с разпоредбата на чл. 197, ал. 3 от Търговския закон, новите акции от увеличението на капитала се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Право да получат новите акции имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на 14-тия ден след деня на Общото събрание. Срещу 1 /една/ притежавана акция към 14-тия ден след датата на Общото събрание всеки акционер получава 70 /седемдесет/ нови акции от увеличението на капитала. Новите акции са от същия вид и клас като съществуващите, дават същите права на акционерите както съществуващите акции.

 2. Овластяване на УС за извършване на сделки по чл. 114 и сл. от ЗППЦК, а именно: отдаване на лизинг на “Видапътстрой” ЕАД, гр. Видин на закупения асфалтосмесител Ammann 160 QUICK на стойността, за която е закупен, увеличена с разходите за транспорт за доставката им и дължимата от „Холдинг Пътища” АД лихва по заема за финансиране. Сделката се извършва при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Управителния съвет и при спазване на изискванията на закона.

Съгласно решение на общото събрание на акционерите, печалбата за 2007г. не се разпределя като дивидент.

На основание чл. 117, ал.1 и чл.112б, ал. 1 от ЗППЦК протокола от заседанието на Общото събрание на акционерите на “Холдинг Пътища” АД, проведено на 27.06.2008г. е изпратен на КФН, БФБ-София АД, ИнвесторБГ и Профит БГ.

Протокола от заседанието може да бъде намерен на интернет страницата на “Холдинг Пътища” АД в раздел Инвеститори/Общо събрание на акционерите.

27.06.2008

Сдружение „Пътища Видин”, в което „Холдинг Пътища” АД е водещ партньор, сключи договор за изпълнение на „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура, Лот 1 – Северозападна област” на стойност 13 993 496 лв. без ДДС.
17.06.2008

В интервю пред медиите на 16.06.2008г. г-н Орлин Хаджиянков – Председател на УС и Изпълнителен директор на „Холдинг Пътища” АД оповести следната информация: „Холдинг Пътища” АД е готов да финансира изграждането на магистрала Тракия За 2008 г. „Холдинг Пътища” планира 202 млн. лв. консолидирани продажби и 41,7 млн. лв. консолидирана печалба „Холдинг Пътища” е готов да финансира изграждането на последните 117 километра от магистрала Тракия, заяви още на пресконференцията Орлин Хаджиянков. Готови сме да започнем изграждането на магистралата със собствени средства и след година и половина държавата да започне да ни се издължава, уточни Хаджиянков. „Холдинг Пътища” е готов да работи по методът на публично-частно партньорство или да спечели търг за трите лота на магистрала Тракия, като и в двата случая е готов в офертата си да впише, че ще финансира изграждането на магистралата. В края на миналия месец „Холдинг Пътища” и „Мостстрой” заявиха, че могат да изградят магистрала Тракия за 2 г. Цената за изграждането на 1 км. магистрала в момента е 2,5-2,7 млн. евро, като тя постоянно се увеличава и скоро може да бъде и 3 млн. евро, затова държавата трябва да възложи строежа възможно най-рано, уточни Хаджиянков, като допълни че отсечката на магистралата до Стара Загора, открита преди почти година е струвала около 2 млн. евро на километър, но цените постоянно се повишават. Бързото стартиране на процедурата ще ни позволи да предвидим разходите си, уточни Хаджиянков, като компанията може и да привлече подизпълнители, за да бъде изградена магистралата по-бързо. „Холдинг Пътища” е намалил таргета си за инвестиции през 2008г. от 42 млн. лв. на 15 млн. лв. поради опасения от ипотечната криза в САЩ, но вече тези опасения отминават и от юни-юли ще засилим инвестициите с таргет 42 млн. лв. за следващите 12 месеца. Закупени са нови асфалтови бази, като една вече е монтирана на магистрала Марица, друга край Карнобат, където има и кариера за твърд камък, какъвто се добива само на три места в България и третата асфалтова база ще бъде монтирана до магистрала Струма, уточни Хаджиянков. С 3-те нови и старите 7, дружеството ще притежава 10 асфалтови бази, марка АMMANN. Един от актуалните проекти на холдинга е строителството на производствените площадки към Дунав мост -2, извършвано от „Видапътстрой”, дружество на „Холдинг Пътища” АД. Ще бъде създаден подхолдинг Струма към „Холдинг Пътища”, които ще обедини три дружества на холдинга в региона. Планираме да листваме и „Мостстрой Изток”, което развива дейност в Полша, а скоро и в Украйна, като дружеството се планира да бъде листвано и на варшавската борса. В процес на регистрация е „Мостстрой – Запад”, който да обхване дейността ни в Албания, Македония, Сърбия и Хърватска, уточни Хаджиянков. В момента в Албания се създава консорциум за участие в два големи проекти за пътна инфраструктура. Плана за 2008 г. е Холдинг Пътища да има 202 млн. лв. консолидирани продажби и 41,7 млн. лв. консолидирана печалба, за всички дружества на групата да имат 340-350 млн. лв. продажби, съобщи Хаджиянков. „Мостстрой” е поръчал и две машини с по 8 и 10 м. диаметър, тип Ти Би Ем за прокопаване на тунели за метро. В момента дружеството обучава персонал за работа с машините. Дружеството предвижда да кандидатства за проекти в столичното метро заедно с Мостстрой и ЖП Инфраструктура ХД, привличайки партньор с европейски опит в сектора, а на последващ етап и опериращо самостоятелно с Мостстрой и ЖП Инфраструктура ХД. В момента Мостстрой и РВП Кьоне (собственост на ЖП Инфраструктура ХД) работят в столичното метро, работят по производството и монтажа на облицовки на тунелите (тюбинги) и поставяне на траверси и релси в столичното метро между метростанции 7 и 9.

16.06.2008

Пътинженеринг-М” ЕАД, гр. Монтана е придобило 21 575 броя акции от капитала на „Пътстройинженеринг” АД, гр. Враца.
02.06.2008г.

„Холдинг Пътища” АД уведоми КФН, БФБ-София АД, Инвестор БГ и Профит БГ Груп за получени уведомления за извършени сделки с акции на дружеството от следните лица: 1. Васил Крумов Божков

Към момента на извършване на сделката е член на контролен орган на „Холдинг Пътища”АД и работи по договор за управление с него.

Към момента на извършване на сделката не е член на управителен или контролен орган, вкл. неограничено отговорен съдружник в дружество, свързано с публичното. 1. Орлин Георгиев Хаджиянков

Към момента на извършване на сделката е член на управителен орган на „Холдинг Пътища”АД и работи по договор за управление с него.

Към момента на извършване на сделката е член на управителен или контролен орган в дружество, свързано с публичното. 1. Евробилдинг 2000” ООД

Към момента на извършване на сделката не е член на управителен орган или контролен на „Холдинг Пътища”АД и не работи по трудов договор за него.

Към момента на извършване на сделката не е член на управителен или контролен орган, вкл. неограничено отговорен съдружник в дружество, свързано с публичното. 1. АБВ Инженеринг” ООД

Към момента на извършване на сделката не е член на управителен орган или контролен на „Холдинг Пътища”АД и не работи по трудов договор.

Към момента на извършване на сделката не е член на управителен или контролен орган, вкл. неограничено отговорен съдружник в дружество, свързано с публичното.Лице

Вид сделка

Притежавани акции преди сделката

Акции, предмет на сделката

Общ брой притежавани акции след сделката

Брой

%

Брой

%

Брой

%

Васил Крумов Божков

покупка

130

0,03

45 550

10,54

45 680

10,57

Орлин Георгиев Хаджиянков

покупка

47

0,01

21 650

5,01

21 697

5,02

„Евробилдинг 2000” ООД

продажба

101 850

23,58

45 550

10,54

56 300

13,03

„АБВ Инженеринг” ООД

продажба

185 650

42,97

21 650

5,01

164 000

37,9630.05.2008г.

„Холдинг Пътища” АД представи в КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ консолидиран отчет за първо тримесечие на 2008г.27.05.2008г.

Холдинг Пътища” АД уведомява акционерите си, че пререгистрацията на дружеството съгласно изискванията на Закона за търговския регистър е осъществена –вписването е от 23.05.2008 год., на която дата е обявена в ТР и Поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 27.06.2008 год. Пред вид горното законоустановения срок за обявяване (съгласно


чл.223, ал.5 от ТЗ и съответно чл.115, ал.3 от ЗППЦК) е спазен и няма пречки събранието да се проведе на предварително обявената дата - 27.06.2008 год.26.05.2008г.

„Холдинг Пътища” АД представи на КФН, БФБ-София АД, Централен депозитар, Инвестор.БГ и Профит.БГ копие на поканата за ОСА на "Холдинг Пътища" АД, публикувана във в.Дневник от 14.05.2008г. и копие на поканата за ОСА на "Холдинг Пътища" АД, обявена в Търговския регистър.22.05.2008г.

Холдинг Пътища” АД уведоми акционерите си, че поради неизпълнение на законовите задължения на Търговския регистър към Агенцията по вписванията насроченото за 27.06.2008г. Общо събрание на „Холдинг Пътища” АД може да бъде отложено. „Холдинг Пътища” АД е подал заявление за пререгистрация и за обявяване на поканата за общото събрание на 25.04.2008г. Към 22.05.2008г. (близо два месеца) все още пререгистрацията не е извършена, нито обявата за общото събрание е публикувана въпреки законовия еднодневен срок за извършване на горните действия.

„Холдинг Пътища” АД е внесъл писмо в Агенцията по вписванията на 19.05.2008г. (вх. No 15-00-591) с настояване за спешни действия, които да защитят правото на акционерите в законовоопределения срок до края на полугодието да упражнят правата си на редовно общо събрание като гласуват относно предложенията на Управителния съвет и основно относно предложението за увеличаване на капитала с над 30 милиона лева и раздаване на безплатни акции.

Предвид законовото изискване обявата да бъде публикувана минимум 30 дни преди общото събрание, решение относно евентуалните необходими действия при непубликуване в законовия срок и промяна на датата за провеждане ще бъде взето от управителните органи на „Холдинг Пътища” АД на 28.05.2008г. Определянето на дата за провеждане на общото събрание след края на първото полугодие ще доведе до нарушаване на изискванията на ЗППЦК, което от своя страна може да доведе до налагане на санкции от КФН, но предвид бездействието на Агенцията по вписванията управляващите „Холдинг Пътища” АД нямат възможност да предприемат други действия.15.05.2008г.

„Холдинг Пътища” АД сключи заедно с „Мостстрой” АД (като кредитополучатели) Рамков договор за ползване на кредитна линия с „УниКредит Булбанк” АД, гр.София, както и индивидуален Договор за банков кредит.

Размерът на общият кредитен лимит, отпуснат на двете дружества по посочения Рамков договор, е 25 млн. евро. „Холдинг Пътища” АД има право да ползва по индивидуалната си кредитна линия до 25 млн. евро, но при съобразяване с ползваните от „Мостстрой” АД средства по индивидуалната му кредитна линия (в размер до 13 млн. евро).

Срокът за възстановяване на ползваните от „Холдинг Пътища” АД средства (при условията на револвиране) е една година от сключване на договора с уговорена опция за удължаване. Като обезпечение за задълженията по индивидуалния Договор за банков кредит са уговорени вписвания на особени залози върху вземания по договори за строителства (със залогодател – трети лица, не „Холдинг Пътища” АД)


14.05.2008г.

Холдинг Пътища” АД е участвал при учредяването на „Мостстрой Изток” АД, като е записал 10% от акциите и е вписан като Изпълнителен директор. Дружеството е регистрирано на 13.05.2008г. в Търговския регистър с ЕИК 200112909.

Дружеството има за предмет на дейност строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътните съоражения и е създадено с цел участие в търгове за обществени поръчки в Полша, Украйна и Русия.

12.05.2008г.

„Холдинг Пътища” АД представи на КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 27.06.2008г.

Текста на поканата и материалите за Общото събрание може да се намери и на интернет страницата на „Холдинг Пътища” АД – www.roads.bg в раздел Инвеститори/ Събрание на акционерите.

07.05.2008г.

Холдинг Пътища” АД участва при учредяването на „Консорциум Ем и Ем Канстръкшън 2008” АД, като записа 25% от акциите. Консорциумът е регистриран на 30.04.2008г. в търговския регистър с ЕИК 200105003. Информацията за консорциума е общодостъпна чрез сайта на Търговския регистър.25.04.2008г.

Холдинг Пътища” АД представи в КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ отчет за първо тримесечие на 2008г.25.04.2008г.

Холдинг Пътища” АД представи в КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ годишен консолидиран финансов отчет за 2007г.17.04.2008г.

Във връзка със закупуването на дълготраен материален актив– aсфалтова база Global 160 Quick, “Холдинг Пътища” АД сключи договор за кредит с UBS AG – Швейцария. На основание чл.114, ал.8 от ЗППЦК за сключването на договора не се изисква решение на Общото събрание на акционерите.08.04.2008г.

Считано от 02.04.2008г. офисът на „Холдинг Пътища” АД е на нов адрес- гр. София, ул. “Московска” № 3. Раздаването на депозитарни разписки на акционерите, които от създаването на „Приватизационен фонд Пътища” АД до 14.01.2008г. не са извършвали разпоредителни действия с акциите си в „Холдинг Пътища” АД ще става в новия офис на дружеството в гр.София, ул. „Московска” № 3 в дните вторник и петък от 10 до 12 часа. Получаването на депозитарна разписка става лично или срещу представяне на нотариално заверено пълномощно. При необходимост от допълнителна информация се обръщайте към Бисерка Илиева- директор за връзки с инвеститорите на: тел: 02/ 42 10 307; факс: 02/ 42 10 348; e-mail: roads@roads.bg;

02.04.2008г.

Холдинг Пътища” АД уведомява своите акционери, че считано от 02.04.2008г. е променено местонахождението на офис-сградата и адреса за кореспонденция, телефонните и факс номера, Новият адрес за кореспонденция на "Холдинг Пътища" АД е гр. София 1000, ул. "Московска" 3. Новите номера за връзка са: тел. +359 2 42 10 323, факс +359 2 42 10 345.
31.03.2008г.

„Холдинг Пътища” АД представи в КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ годишен финансов отчет за 2007г.29.02.2008г.

„Холдинг Пътища” АД е представил в КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2007г.
27.02.2008г.

„Холдинг Пътища” АД представи в КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ уведомление, че ще разкрива регулираната информация чрез следните медии: „Инвестор.БГ” АД, чрез сайта www.investor.bg категория „Бюлетин” и „Профит БГ Груп” ООД , чрез сайта www.profit.bg, категория „Бюлетин”.18.02.2008г.

„Холдинг Пътища” АД представи в КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ уведомление относно раздаването на депозитарни разписки на акционерите, които от създаването на „Приватизационен фонд Пътища” АД до 14.02.2008г. не са извършвали разпоредителни действия с акциите си в „Холдинг Пътища” АД. Раздаването ще става в офиса на дружеството в гр.София, ул. „Бесарабия” № 114 в дните вторник и петък от 10 до 12 часа. Получаването на депозитарна разписка става лично или срещу представяне на нотариално заверено пълномощно. За допълнителна информация може да се обръщате към Бисерка Илиева, тел. за връзка -02/ 94 26 788. (След 02.04.2008г. офиса на дружеството е на адрес: гр.София, ул.”Московска” 3, а телефона за допълнителна информация е 02/ 42 10 307).
01.02.2008г.

„Холдинг Пътища” АД представи в КФН и БФБ-София АД уведомление за сключен договор, чиято стойност превишава 10% от средните приходи на дружеството за последните 3 години. Предметът на договора е “Инженеринг – проектиране и изграждане на път „III – 809 Радунци- Борущица” от км. 20+ 700 до км. 27 + 100, а срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца. Договорът е сключен при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и на основание чл.114, ал.8 от ЗППЦК за сключването му не се изисква решение на Общото събрание на акционерите.30.01.2008г.

„Холдинг Пътища” АД представи в КФН и БФБ-София АД финансов отчет за четвърто тримесечие на 2007г.29.01.2008г.

„Холдинг Пътища” АД представи в КФН и БФБ-София АД уведомление за сключен договор, чиято стойност превишава 10% от средните приходи на дружеството за последните 3 години. Договорът е сключен с община Банско за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на общински път Банско - хижа Вихрен, включително отклонението до местността Чалин Валог”. Договорът е сключен при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и на основание чл.114, ал.8 от ЗППЦК за сключването му не се изисква решение на Общото събрание на акционерите.18.01.2008г.

„Холдинг Пътища” АД представи в КФН и БФБ-София АД уведомление, че е приет бюджета, инвестиционната програма и бизнеспрограмата за 2008 г. Прогнозните финансови резултати за 2008 година са: приходи в размер на 210-220 млн.лева, нетна печалба – 42 млн.лв. и инвестиционна програма в размер на 42 млн. лева (с ДДС). Към момента на подаване на съобщението „Холдинг Пътища” АД приключва изготвянето на счетоводните отчети за изтеклата 2007 година. По предварителни данни приходите на Холдинга за миналата година са в размер на около 180 млн.лева. Прогнозите сочат, че печалбата на „Холдинг Пътища” АД за 2007 г. ще бъде 51 млн.лв, а направените инвестиции през 2007 година – 42 млн.евро.07.01.2008

„Холдинг Пътища” АД представи в КФН и БФБ-София АД уведомление, че от 02.01.2008г. длъжността “Директор за връзки с инвеститорите” в „Холдинг Пътища” АД се изпълнява от Бисерка Янетиева Илиева, ЕГН 7810083278. За комуникация с директора за връзки с инвеститорите използвайте: тел: 94 26 788; факс: 94 26 790;e-mail: ilieva@roads.bg; адрес: гр. София - 1517, район „Подуяне”, ул. “Бесарабия” 114. (След 02.04.2008г. има промяна в адреса и телефоните за връзка, а именно гр. София, ул.”Московска” 3, тел. 42 10 307, факс 42 10 348).ІІІ. Влияние на важните събития за „Холдинг Пътища” АД, настъпили през третото тримесечие на 2008г. върху резултатите във финансовия отчет

Настъпилите през третото тримесечие на 2008г. важни събития, отнасящи се до “Холдинг Пътища” АД са оказали влияние върху резултатите във финансовият отчет на дружеството към 30.09.2008г. както следва: • Участието на „Холдинг Пътища” АД в капитала на новоучреденото „Смарт Уей” е довело до увеличение на актива на баланса.

 • Вписаното увеличение на капитала на „Холдинг Пътища” АД от 432 000 лв. на 30 672 000 лв. е отразено в баланса в група Основен капитал, който към 30.09.2008г. е 30 672 хил.лв.ІV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен „Холдинг Пътища” АД през останалата част от финансовата година:

„Холдинг Пътища” АД е изложен на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в сектора на инфраструктурното строителство: • Дружеството работи основно на българския пазар на пътностроителни услуги, където обемът на поръчките е в пряка зависимост от държавния бюджет, бюджета на общините и международните спогодби за финансиране на проекти и дружеството не може да влияе върху този обем.

 • Във връзка със засилената конкуренция намалява нормата на печалба, заложена в тръжните оферти с оглед спечелване на търга.

 • Най-голямо въздействие върху финансовото състояние и ликвидността на „Холдинг Пътища” АД оказва забавянето на плащанията от страна на Национална Агенция „Пътна инфраструктура”, което е и причина за забавяне изпълнението на повечето обекти на дружеството.

 • Друг фактор, който оказва пряко влияние върху дейността на дружеството е повишаването цената на горивата, които са съществено перо от разходите на холдинга и от своя страна могат да доведат до оскъпяване изпълнението на вече спечелени обекти.

 • Дейността на фирмите, заети в сферата на инфраструктурата, в т.ч. и „Холдинг Пътища” АД, има ясно изразения сезонен характер. Строителството, рехабилитацията и текущото поддържане на пътища се извършват през периода март-октомври, а периода на зимно поддържане на пътищата обхваща времето от ноември до края на февруари.

 • Голяма част от дейността на „Холдинг Пътища” АД през последните години е свързана с европейските фондове. От началото на 2008г. са спрени плащанията за България по проекти, финансирани по програми ИСПА, ФАР и САПАРД във връзка с констатирани нередности при изразходването на парите. Съществува риск страната да загуби достъп до европейско финансиране и по структурните и кохезиония фонд на ЕС, ако не докаже, че може контролира правилното изразходване на европейските пари.


V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през второто тримесечие на 2008г.

Свързани лица за „Холдинг Пътища” АД са всички негови дъщерни дружества. През изминалото тримесечие “Холдинг Пътища” АД е отпуснал заеми на свързани лица в размер на 18 391 хил. лева. През отчетното тримесечие “Холдинг Пътища” АД е получил заеми от свързани лица в размер на 231 хил. лева.24.10.2008г.
…………………………..

/Орлин Хаджиянков

Председател на УС

и Изп. директор/

………………………../Д-р Филип Стоянов

Зам. Председател на УС

и Изп. директор/

Междинен доклад за дейността към 30.09.2008г.Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница