Предприятие: „тренд” оод булстат: 1040123458 седалище и адрес на управлениеДата03.01.2022
Размер11.84 Kb.
#113231
ТипЗадача
Задача 1
Свързани:
Задача 1

Задача.

Попълнете празната бланка на трудовия договор, като използвате следната информация:Предприятие: „ТРЕНД” ООД

Булстат: 1040123458седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Габровски” № 92

Управител: ИВАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ

ЕГН 5504112589

Служител: ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЕТКОВ

ЕГН 7809124880,

л.к. № 6434917789, издадена на 23.05.2009 г. от МВР – гр. София

постоянен адрес: гр. София., ул. „Оборище” № 12, ет.3, ап.12.

образование ......................

ОКС: магистър

специалност: Счетоводство и контрол

общ трудов стаж: 33 години,

трудов стаж по специалността: 28 години

длъжност: “Оперативен счетоводител”

код по НКПД ...............................

Дата на сключване на трудовият договор: 18.02.2021 г.

Времетраене на трудовият договор: за неопределено време

Основно месечно трудово възнаграждение: 1480,00 лева

Т Р У Д О В Д О Г О В О Р

№ …………. / ………… г.

Днес, 18.02 2021 г. в гр София, област София, община Искър между:

„ТРЕНД” ООД/ наименование на предприятието, учреждението или организацията /
със седалище и адрес на управление гр София, ул Никола Габровски №92, ЕИК по Булстат

10400123458,

Представлявано от – Иван Симеоно Иванов с ЕГН

5504112589

от една страна, наричан/а/ за краткост в договора РАБОТОДАТЕЛ и

Димитър Стоянов Петков

/ трите имена по документ за самоличност /

от друга страна, наричан/а/ РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/с ЕГН: 7809124880 ,постоянен адрес: грСофия, ул. „Оборище” №12, община: Искър, лична карта №: 6434917789, издадена на 23.05.2009г от МВР- гр. София, oбразование: Више образование, специалност: Счетоводство и контрол, диплома №: 9, издадена от УННС, с трудов стаж: 1988 г. 4 м. 21 д., в т.ч. по специалността: 1993г 7м. 29д.

на основание: безсрочен трудов договор по чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ

Настоящият трудов договор е със срок за изпитване 6 (шест) месеца. Изпитателният срок се договаря в полза на Работодателя.

I. Работодателят възлага, а Работникът /Служителят/ приема:

1. Да изпълнява в„ТРЕНД” ООД, длъжността Оперативен счетоводител, НКПД …........................................……….., на адрес в гр София със задължения, утвърдени от Работодателя в длъжностна характеристика, представляващa неразделна част към настоящия трудов договор;

2. При условията на 8 /осем/ часа работно време с основно месечно трудово възнаграждение в размер на 1480,00 лв. /хиляда четиристотин и осемдесет/ и с допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит както следва: 0.6 % за всяка година трудов стаж, при настоящия работодател и 0.6 % за всяка година трудов стаж на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

II. Работодателят е длъжен:

1. Да заплаща трудовото възнаграждение на Работника /Служителя/ до 25 число в месеца, следващ месеца, за който се дължи по банкова сметка или в брой на СЛУЖИТЕЛЯ;

2. Да осигурява здравно и социално служителя за всички осигурителни рискове съгласно условия и по ред, установени в КСО и ЗЗО;

3. Да запознае Работника /Служителя/ с установената технология на работа във фирмата;

4. Да създаде безопасни условия за работа на Работника /Служителя/.

III. Работникът /Служителят/ е длъжен:

1. Да изпълнява трудовите си задължения в съответствие с установената трудова и технологична дисциплина;

2. Да изпълнява стриктно всички задължения, които произтичат от длъжностната му характеристика;

3. Да опазва поверените му технически средства;

4. Да пази доброто име на фирмата, както и да не разпространява информация, считана от Работодателя за поверителна.

IV. Работникът /Служителят/ има право на 20 работни дни платен годишен отпуск съгласно чл. 155 от КТ.

V. Срокът на настоящия трудов договор е със срок на изпитване до 18.08 2021 г.

VI. Срокът на предизвестие за прекратяване на трудовия договор от страна на работника до изтичане срока на изпитване е 30 дни, а след това е 30 дни и е еднакъв за двете страни.

VII. За неуредени в настоящия трудов договор условия се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда и нормативните актове на българското законодателство.

VIII. Работникът /Служителят/ се задължава да постъпи на работа на 19.022021 г..

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

РАБОТОДАТЕЛ: РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ/:

/ подпис и печат / / подпис /

Днес, 18.022021г. получих:

1. Оригинал от настоящия трудов договор, подписан от двете страни;

2. Копие на уведомление по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от ТП на НАП;

3. Длъжностна характеристика.

РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/:

/ подпис /

Работникът /Служителят/ постъпи на работа на 19.022021г.

РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/:/ подпис /

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница