Възлагателно писмоДата13.09.2016
Размер37.97 Kb.
#9368
Писмото се подписва само от лице, представляващо по закон или пълномощие дружеството - Възложител. Това се доказва чрез Удостоверение за Актуално състояние на Дружеството. Лицата, които подписват чрез пълномощно, трябва да го приложат и то да е нотариално заверено.

ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО

С настоящото писмо ...................................................................................................................../наименование на ЮЛ/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………/със седалище и адрес на управление, ЕИК /

представлявано от ………………………………………………………………………………………………………………/двете имена/ /длъжност/
възлага на:т. 1 се попълвА, в случай че юл се обслужва от един рекламен агент!

Т. 1 и Т.2 се попълват, в случай че юл се обслужва от повече от един рекламен агент!
1. ...................... ..........................................................................................................................

/наименование на рекламния агент/

да закупува и преговаря от мое име и за своя сметка време за излъчване на телевизионни търговски съобщения в програмите БТВ, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV ACTION, bTV Lady и РИНГ.БГ, който от своя страна възлага на


2. .................... ............................................................................................................................

/наименование на рекламния агент/

да закупува и преговаря от мое име и за своя сметка време за излъчване на телевизионни търговски съобщения в програмите БТВ, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV ACTION, bTV Lady и РИНГ.БГ, който от своя страна възлага на

БТВ Медиа Груп ЕАД в качеството на собственик на програмите БТВ, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV ACTION, bTV Lady и РИНГ.БГ,
да излъчва телевизионни търговски съобщения в програмните схеми на гореизброените програми.
Предмет на възлагането е телевизионното излъчване на телевизионни търговски съобщения за продуктите и марките собственост на юридическото лице!
ОПИСАНИЕ: ………………………………………………

Възлагателното писмо има срок на валидност от ….…...2014 г. до ……....…2014 г.

Долуподписаният ………………………………………………………………………………………………,

в качеството му на ………………………………………………………………………………../длъжност/,

на ………………………………………………………………………………..…/наименование на ЮЛ/.

Гарантирам необезпокояваното излъчване на възложените телевизионни търговски съобщения, свързани с рекламирания продукт/услуга/марка и с оглед на това поемам задължението преди да възложа за излъчване в програмите БТВ, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV ACTION, bTV Lady и РИНГ.БГ на конкретно телевизионно търговско съобщение да се уверя, че дружеството, което представлявам:

1. има законово, договорно или отстъпено по друг легален начин право да рекламира продукта/услугата/марката, чието търговско съобщение възлага да бъде излъчено;

2. има законово, договорно или отстъпено по друг легален начин право да използва за телевизионно излъчване включените в търговските съобщения графични и словни марки, рекламни девизи и послания, музикални, литературни и други защитени произведения, както и образите на лицата, рекламиращи продукта;

3. е уредилo взаимоотношенията, вкл. имуществените, с авторите на търговските съобщения, предоставени за излъчване и с всички други носители на авторски и сродни права, чиито произведения и изпълнения са включени в тях, в съответствие с изискванията на ЗАПСП и останалото приложимо законодателство, и че е получило от тези носители или от упълномощени от тях организации за колективно управление на права, всички необходими разрешения за използването на създадените от тях обекти на авторско и сродни права за телевизионно излъчване в програмите БТВ, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV ACTION, bTV Lady и РИНГ.БГ и възнагражденията за това излъчване са платени за всички способи на тяхното излъчване, предаване и препредаване, включително в електронни съобщителни мрежи на трети лица и интернет;

4. търговското съобщение, чието излъчване се възлага са изработени в съответствие с изискванията на ЗРТ, ЗАПСП, ЗЗППТ, ЗМГО, ЗЗК, ЗЗ и останалото приложимо българско законодателство.

Дружеството, което представлявам приема и се задължава да спазва “Общите условия за излъчване на телевизионни търговски съобщения в програмите на БТВ Медиа Груп ЕАД”.

Гарантирам, че дружеството, което представлявам, ще поеме цялата отговорност, ако вследствие нарушение на някоя от горните гаранции спрямо собственика на програмите бъдат предявени каквито и да било претенции. Гарантирам, че ако излъчването на търговско съобщение в програмите БТВ, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV ACTION, bTV Lady и РИНГ.БГ се прецени от регулаторния орган като нарушение на действащото законодателство и той наложи административно-наказателна санкция във връзка с излъчването на търговско съобщение в програмите БТВ, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV ACTION, bTV Lady и РИНГ.БГ, дружеството, което представлявам, ще поеме за своя сметка заплащането на наложената имуществена санкция.


Дата: …………………2014 г.

Агент 1: Агент 2: Възложител/Декларатор:Подпис и печат: Подпис и печат: Подпис и печат:


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница