Преглед на водолазните таблици



Дата22.10.2018
Размер65.5 Kb.
#92351
Преглед на водолазните таблици
Водолазните таблици НАУИ използват буквени означения, посредством които се изразява количеството остатъчен азот в тялото ви. Диапазона на означенията е от А до L. Буквата А отразява малко количество азот, което се покачва с нарастване на буквената скала към L. Когато се гмуркате Буквена Група от таблицата показва количеството азот, което сте абсорбирали по време на гмуркането. Когато прекарвате време на повърхността между гмурканията, тогава получавате по-ниска буквена степен от скалата, тъй като издишате този азот. Когато отново се гмурнете до определена дълбочина, Вашата Буквената Група към този момент ще определя времето отразяващо остатъчният азот в тялото ви.

Таблиците показват как да извадите това време от Вашето нормално лимитирано време за гмуркане, което ще доведе до по-къс период на общото ви време под водата при повторяемост на гмурканията. Трябва да добавите времето за остатъчния азот към времето, което реално сте прекарали под водата, за да можете да определите oбщото азотно време в края на гмуркането и по този начин да определите нова Буквена Група при край на Вашето гмуркане. Водолазните компютри използват тези таблици, но те не извършват изчисленията необходими за определяне на Буквена Група при повторяемост на гмурканията. Водолазният компютър намалява грешките които могат да се получат при разчитане на водолазните таблици. Лесно е да се научите да използвате водолазен компютър, но преди това следва да сте запознати с процедурата за планиране на времето за гмуркане посредством таблиците. Може би не винаги ще имате на разположение водолазен компютър, докато таблиците обикновенно са под ръка.

Съществува голямо разнообразие от водолазни таблици, калкулатори и компютри. Информацията, която те дават на водолаза варира, тъй като някои са по-ограничени като функции от другите. Цифровите и Буквените Групи не винаги са взаимнозаменяеми за различните таблици. Винаги използвайте таблица, калкулатор или компютър с който сте добре запознати. Ако Вашият водолазен партньор използва различен метод от Вашия, то тогава следва заедно да използвате най-общоприетия начин за изчисление.
Подредба на водолазните таблици
Водолазните таблици на НАУИ са съставени от три отделни таблици:
Таблица 1 – Буквена Група при край на гмуркането

Таблица 2 – Времеви интервал на повърхността (SIT) таблица

Таблица 3 – Таблица при повтаряемост на гмуркането
Таблиците на НАУИ се базират на щатските военноморски таблици за декомпресия, но са специално проектирани за целите на развлекателното гмуркане. Разработени са така, че допълвайки се една друга, да оформят повтаряем цикъл.

Когато употребявате таблиците винаги използвайте линия или предмет с прав ръб при засичане на цифрите от таблица към таблица.

Ако използвате пръста си, за да проследите пътя на стойностите меджу различните таблици лесно може да прескочите даден ред и по този начин да разчетете таблицата неправилно. Особено ако се намирате на клатеща се лодка.

Означения на водолазните таблици


Многобройните водолазни таблици и компютри може да използват означения различни от тези заложени в таблиците на НАУИ. Поради това едно и също означение е възможно да бъде с различен смисъл при различните таблици.
Схема на означенията на водолазните таблици.
Следните означения се отнасят за водолазните таблици на НАУИ:


 • Водолазен график - Това е съкратено означение указващо дълбочината и времето на гмуркане. Изразява се като стойност дълбочина/време (например 21 метра/ 40 минути или 70 фута/40 минути) Нарича се още водолазен профил, особено когато се отнася за единично гмуркане, което е част от последователност от потапяния.

 • Максимално дънно време (MDT) - Това е времето, което можете да прекарате на дадена дълбочина без да се изисква пауза за декомпресия по време на изкачване към повърхността. Това време е известно още и като Максимално допустимо водолазно време.

 • Декомпресионна пауза - Това е времето, което е необходимо да престоите на дадена дълбочина, за да издишате азот преди да продължите изкачването си към повърхността.

 • Предпазна декомпресионна пауза - Това е пауза която се извършва като предпазна мярка на 5 метра (15 фута) за 3 минути при условие, че не сте превишили Максималното водолазно време. Такава пауза следва да се извършва при всяко гмуркане. Нарича се още и спирка за безопасност. (Safety Stop)

 • Задължителна декомпресионна пауза - Това е времето, указано във водолазните таблици на НАУИ, което е задължително да престоите на дълбочина от 5 метра при условие, че сте превишили Максималното водолазно време. Други таблици указват и допълнителни паузи при различни дълбочини при по-дълбочинни и дълги гмуркания.

 • Реално водолазно време (ADT) - Това е времето което изминава от момента на потапянето Ви под водата до момента на връщането Ви на повърхността.

 • Остатъчен азот - Това е излишъкът от азот, оставащ в тялото Ви в следствие на гмуркане или поредица гмуркания, преди да бъде напълно издишан.

 • Буквено означение (Буквена група) - Тази буква показва количеството остатъчен азот, което имате в тялото си. Колкото по-близко е тази буква до началото на азбуката, толкова по-малко азот имате в тялото си.

 • Времеви интервал на повърхността (SIT) - Това е времето прекарано на повърхността между отделните гмуркания. За това време тялото Ви елиминира излишният азот. Така Вашето Буквено означение ще се приближава към началото на азбуката в зависимост от времето, което прекарвате на повърхността.

 • Повтаряемо гмурканеТова е всяко гмуркане, което предприемате преди напълно да сте издишали азота от предишно гмуркане или гмуркания.

 • Остатъчно азотно време (RNT) – Това е времето, което трябва да считате за изминало за дадена дълбочина при повтаряемост на гмурканията. Това време се базира на количеството остатъчен в тялото ви, от предишни гмуркания, азот.

 • Коригирано максимално водолазно време (AMDT) – Това е Максималното водолазно време минус Остатъчното азотно време при многократни гмуркания на дадена дъбочина.

 • Общо азотно време (TNT) – Представлява сумата от Вашето Остатъчно азотно време и Вашето Реално водолазно време при повтаряемост на гмурканията. Общото азотно време се използва за определяне на нова Буквена Група при край на гмуркането.



Правила на водолазните таблици
Трябва напълно да разберете следните правила, отнасящи се за водолазните таблици на НАУИ. Подобни правила се отнасят за всеки нов набор от водолазни таблици и водолазни компютри с помощта на които можете да изчислите времето си за гмуркане. Изкачвайте се към повърхността не по-бързо от 9 метра (30 фута) за минута. Това е 0.3 метра за всеки 2 секунди. Ще ви бъде необходим хронометър и дълбокомер (или водолазен компютър), за да измерите темпото си на изкачване. Това темпо ще ви се стори доста бавно.

Използвайте точната или следващата най-близка, но по-голяма стойност за дълбочина от таблицата. Ако сте превишили дадена стойност от таблицата използвайте при изчисленията си следващата по-голяма стойност. Диапазона на дълбочините в таблицата е от 12 метра до 39 метра, като нарастват със стъпка от 3 метра. Например така следва да закръглите гмуркане на дълбочина от 12.3 метра към 15 метра от таблицата.

Използвайте винаги точната или най-близка и по-голяма стойност указана в таблиците за Вашето време на гмуркане. Ако сте превишили дадена стойност от таблицата използвайте за калкулация следващата по-голяма стойност. Скалата за времето е от 5 минути до 130 минути. Например следва да закръглите гмуркане на 15 метра (за 41 минути към 50 минутно гмуркане.

Използвайте винаги най-голямата дълбочина, която сте достигнали по време на гмуркането, за да съставите Вашият Водолазен профил. Например ако сте се потопили на 18 метра, но повечето време сте престояли на 12 метра следва да използвате 18 метра като отправна точка за изчисление.

При серия от гмуркания винаги осъществявайте най-дълбокото си потапяне като първо. Планирайте гмурканията си така, че всяко следващо от поредицата да бъде на по-малка дълбочина от предходното. Това ще ви позволи прогресивно да издишате азот на все по-малки дълбочини и ще предотврати пренасянето на големи количества натрупал се азот при многократни дълбочинни гмуркания.

При калкулациите си считайте всяко гмуркане на дълбочина по-малка от 12 метра като 12 метрово.

Между отделните потапяния планирайте интервал на повърхността от поне 10 минути. Ако Вашият интервал на повърхността е по-малък от 10 минути между отделните гмуркания, то тогава трябва да считате второто гмуркане като неделима част от първото Ви потапяне. НАУИ препоръчва интервал на повърхността от поне 1 час между отделните гмуркания.

Използвайте по-голяма стойност за време на гмуркането Ви ако то е било особено напрегнато или сте били в необичайно студена вода. Например ако сте се потопили на 18 метра за 22 минути, трябва да закръглите тези 22 минути към 25 минути. Ако сте усетили че Ви става студено по време на гмуркането следва да закръглите тази стойност към 30 минути.

Избягвайте гмуркания, които биха Ви довели до достигане на бездекомпресионен лимит при коя да е комбинация от време и дълбочина. При такова гмуркане ако неволно преминете крайното време или използвате неточна стойност за темпо на изкачване може да изпаднете в декомпресионна ситуация или да претърпите декомпресионна болест. Винаги планирайте излизането така, че да можете да осъществите бавно и спокойно изкачване с наличие на достатъчно количество въздух.
Таблица 1: Буквена Група за край на гмуркането – Таблицата показва подходящата Буквена Група при край на Вашето гмуркане. Таблицата също така съдържа и Максималното дънно време за дълбочини от 12 до 39 метра. Максималните дънни времена са червените, оградени стойности.
На таблицата в колони в лявата страна са обозначени дълбочините, както и времената за всяка дълбочина. За да определите Вашата Буквена Група използвайте следните стъпки:

Отбележете най-голямата дълбочина, която сте достигнали по време на гмуркането и я закръглете към следващата по големина стойност указана на таблицата. Например ако най-дълбокото ви потапяне е било на 22.5 метра, закръглете тази стойност към 24 метра от таблицата.

Проследете реда докато не достигнете общото време на Вашето гмуркане. По същия начин може да се наложи да закръглите общото време за Вашето гмуркане към по-голямата стойност посочена в таблицата. Например ако общото Ви време на гмуркане на дълбочина от 22.5 метра е било 26 минути, то следва да закръглите тази стойност до време от 30 минути.

Проследете колоната съдържаща стойността на Вашето общо време на гмуркане докато не достигнете буквено означение надолу в таблицата. Това е Буквената Група която означава Вашето гмуркане. Например Буквената Група за гмуркане на 22.5 метра за 26 минути, което е закръглено на 24 метра за 30 минути ще бъде G.


Таблица 2: Колкото по-дълго време престоите на повърхността между отделните гмуркания, толкова повече от излишният азот ще издишате. Таблица 2 – Таблица на времевия интервал на повърхността – променя Вашата Буквена Група след като сте елиминирали част от излишния азот. Тази таблица се състои от колони съдържащи две стойности. Числата са изразени като часове и минути. Долната стойност от двойката показва Минималният времеви интервал на повърхността за дадена Буквена Група, а горната стойност показва Максималният времеви интервал на повърхността за съответната група.

За да намерите Вашата нова Буквена Група за следващо гмуркане базирайки се на времевия интервал на повърхността направете следното:

В горният ред на таблицата намерете Буквената Група, с която сте приключили предходното си гмуркане. Както беше в горепосоченият пример - буквата G.

Спуснете се надолу по колоната докато достигнете стойност отразяваща времевият интервал, който сте прекарали на повърхността. Например били сте извън водата за 3 часа. Клетката в която 3-часовият интервал се вписва е тази, която започва в 2:59 и свършва в 4:25. Сега проследете реда в ляво следвайки тази клетка докато не достигнете до ново Буквено означение. Например ако сте имали за старт буквата G и сте били извън водата за 3 часа ще получите ново буквено означение – С. Обърнете внимание, че максималното време според тази таблица е 24 часа. За елиминиран от тялото Ви се счита излишният азот едва след престой от 24 часа на повърхността. Така гмуркане след двадесет и четири часов престой на повърхността не се счита за повторно потапяне.


Таблица 3: Таблица за повтаряемо гмуркане – Показва коригираното максимално водолазно време за Вашето следващо гмуркане, както и Вашето остатъчно азотно време, базирано на актуалната Ви Буквена Група. Използвайте тази таблица два пъти за всяко повтаряемо потапяне. Първо намерете Вашето Коригирано максимално водолазно време. Второ намерете в таблицата Вашето Остатъчно азотно време след приключване на гмуркането. Добавете Остатъчното азотно време към началното Коригирано максимално време, за да получите Общото азотно време. Таблицата е разграфена на колони от дълбочини от 12 до 39 метра, а Буквените Групи са показани в редовете отдолу на таблицата. Всяка клетка от графиката съдържа две стойности. Горната стойност показва Остатъчното азотно време отнасящо се към всяка дълбочина и всяка Буквена Група. Долната, червена стойност е Коригираното максимално водолазно време за всяка дълбочина и Буквена Група.

Използвайте следната процедура, за да намерите Вашето Коригирано водолазно време при планиране на повторяеми потапяния:


Открийте в таблицата Вашата Буквена Група, според интервалът, който сте прекарали на повърхността. Например - имате за нова Буквена Група С.

Проследете реда съдържащ вашата Буквена Група докато не го засечете с дълбочината на която желаете да се потопите. Например желаете да се гмурнете на 15 метра.


Погледнете долната стойност и намерете Вашето Коригирано максимално водолазно време. В нашият пример с Буквена Група С ще можете да се гмурнете и престоите на 15 метра дълбочина за максимално 59 минути.
Използвайте следната последнователност от стъпки за да намерите Общото си азотно време при край на дадено повторяемо гмуркане:

Открийте в таблицата Буквената Група, според интервалът, който сте прекарали на повърхността. Нека отново за пример разгледаме буквата С.

Проследете реда съдържащ Вашата буква докато не го засечете с реда, съдържащ стойността на най-голямата дълбочина, която сте достигнали по време на гмуркането. Например били сте на 14 метра, което закръглено е 15 метра.

Погледнете горната стойност в клетката. Това е Вашето Остатъчно азотно време. Например остатъчното азотно време за гмуркане на 15 метра, кореспондиращо с буквата С е 21 минути. Добавете остатъчното азотно време към реалното водолазно време, за да получите стойността на Общото водолазно време.



Например ако реалното Ви водолазно време е било 35 минути, следва да добавите Остатъчно азотно време от 21 минути, което ще доведе до резултат за Общо водолазно време от 56 минути.

Отбележете, че Реалното водолазно втеме и Остатъчното азотно време във всяка клетка от таблицата се добавят към закръглената стойност за Максимално водолазно време за съответната дълбочина, показано на Таблица 1.


Сподели с приятели:




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница