През периода 27-28 април 2015 г е извършена контролна проверка за спазване условията в Комплексно разрешително (КР) №327-Н0/2008 г на „Свинекомплекс Юделник оод, с. Юделник, Община Сливо полеДата24.07.2016
Размер16.75 Kb.
#4608
През периода 27-28 април 2015 г. е извършена контролна проверка за спазване условията в Комплексно разрешително (КР) № 327-Н0/2008 г. на „Свинекомплекс Юделник” ООД, с. Юделник, Община Сливо поле.

Проверката е осъществена чрез оглед на площадката на дружеството и преглед на представената документация от екип на Дирекция „Контрол на околната среда” и представител на Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район”.

Инсталацията не превишава нормативно заложения капацитет. Дружеството е въвело Система за управление на околната среда, като цялата необходима документация (списъци, инструкции с приложения, дневници) е представена на място.

Дебитът на технологичните и вентилационните газове от всички организирани източници не превишават посочените в КР стойности. На площадката не се експлоатират други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в КР.

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. За контролирания период не са регистрирани жалби и сигнали.

На територията на обекта се формира смесен поток отпадьчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни). След пречистване те се отвеждат в три броя лагуни, две от които са облицовани с фолио. Твърдата торова маса попада в ремарке и се депонира на обособена бетонова торова площадка.

На площадката има обособени и обозначени складове за временно съхранение на опасни, производствени и битови отпадъци, отговарящи на изискванията на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, ПМС 53 (ДВ, бр.28/ 1999 г.) За предадените производствени и опасни отпадъци, дружеството представи договор с лица, притежаващи разрешение.

През 2014 г са извършени Собствени периодични измервания (СПИ) на шум от РЛ Русе, като с това са изпълнени изискванията на чл.16, ал. 2 от Наредба № 54/2010 г. Представени са протоколите от измервания, като не се регистрира превишение над граничните нива, съгласно Наредба №6/2006 г.Операторът не отвежда пряко или непряко вредни и опасни вещества в почвата и подземните води. На площадката се съхраняват необходимите количества сорбиращи вещества за почистване, в случай на разливи на определени за целта места. На площадката не се съхраняват течности в резервоари, варели, тръбопроводи и други, при които са установени течове, до момента на тяхното отстраняване.
Каталог: images -> riosv -> Kluchovi dumi 2014
Kluchovi dumi 2014 -> Отчет за контролната дейност Обобщен анализ на контролната дейност на риосв-русе за 2013 г
Kluchovi dumi 2014 -> Отчет за контролната дейност обобщен анализ на контролната дейност на риосв за 2016 г
Kluchovi dumi 2014 -> Възложител Номер на документ Вид документ „мемотрейд”
Kluchovi dumi 2014 -> Отчет за генерираните отпадъци при производствената дейност, данните, от който съответстват на заверените в риосв русе отчетни книги, съгласно изискванията на Наредба 1
Kluchovi dumi 2014 -> Отчет за контролната дейност Обобщен анализ на контролната дейност на риосв-русе за 2014 г
Kluchovi dumi 2014 -> Инсталациите, попадащи в обхвата на кр работят на прекъснат режим. Производственият капацитет
Kluchovi dumi 2014 -> Издадени разрешителни документи за дейности с очцм по зуо
Kluchovi dumi 2014 -> Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите русе утвърдил: ивелина василева
Kluchovi dumi 2014 -> Регионална инспекция по околната среда и водите русе утвърдил: ивелина василева
Kluchovi dumi 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница