Приложение №1 Изисквания към експертната група оценяваща проекта и безопасността на тунелаДата08.09.2017
Размер43.43 Kb.
#29770

Приложение № 1

Изисквания към ЕКСПЕРТНАТА група

оценяваща проекта и безопасността на тунела
Общи положения

 1. Тази група от независими експерти с високо ниво на компетентност по всяка част на проекта, включително изброените в т.2, се формира, за да дискутира и оцени проекта на тунела, и когато е необходимо да внесе подобряващи предложения. Предложените от екипа изисквания може да се допълват в зависимост от особеностите на конкретния тунел или група тунели.


Обхват на дейностите на групата

 1. Минималния брой на дейностите, обект на групата, е представен последователно по разделите в нормите.

2.1. Планиране, безопасност, общи проектни условия, поддържане и експлоатация на тунела:

 1. Безопасност и оперативна ефективност на цялостната система за безопасност на тунела;

 2. Идентификация на потенциалните опасности и сценарии на инциденти – ефективност на предложените мерки;

 3. Изисквания за превоз на опасни товари;

 4. Достатъчност и квалификационни изисквания към персонала за управление и поддържане на тунела;

 5. Обучение за действие при аварийни ситуации – курсове, програми и периодичност;

 6. Необходимост, достатъчност и обучение за използване на лични предпазни средства (ЛПС).


2.2. Класификация на съоръженията за безопасност на ползвателите на тунела:

 1. Наличие на необичайни конфигурации, които биха могли да увеличат дадена опасност;

 2. Ниво на осигуряване с аварийни пунктове, ленти за спиране, пешеходни отделения, спасителни камери, пътища за спасяване при инцидент;

 3. Ниво на осигуряване с комуникации и противопожарна техника;

 4. Ниво на безопасност на контролното оборудване на тунела, което включва Системата за управление на движението и Системата SCADA;


2.3. Геометрия на тунела:

 1. Обща ситуация – места за изчакване при порталите, аварийни ленти при повреда на превозно средство, ленти за задминаване при авария или поддръжка;

 2. Надлъжен профил и план на трасето на тунела;

 3. Вид на тунелната конструкция;

 4. Еднопосочно и двупосочно движение в тунела;

 5. Характеристики на подходните пътища;

 6. Указания за пътниците при необходимост от ползване на аварийните точки и пътищата за спасяване;

 7. Разположение на знаците и достъпа до тунела;

 8. Достъп за пожарна и полиция.


2.4. Вентилация:

 1. Адекватност на вентилационната система да поддържа необходимото качество на въздуха в тунела при нормален режим на експлоатация и при поддръжка на тунела;

 2. Изисквания и ограничения на трафика и към начина на поддържане на тунела от гледна точка на вентилационната система;

 3. Действие на вентилационната система в автоматичен и ръчен режим при предвидените аварийни пожарни сценарии и/или други аварийни непожарни ситуации.


2.5. Осветление:

 1. Почистване и поддържане на осветлението и съответстващото затваряне на тунела и режими на движение;

 2. Дизайн на изходящото осветление от гледна точка на трафика при специални и аварийни режими;

 3. Безопасност на захранването, използване на UPS и на стационарни генератори.


2.6. Дренажна система:

 1. Проект на дренажната система;

 2. Потенциално отражение на екстремен водоприток;

 3. Възможност на дренажната система да побере и да изведе безопасно разлети продукти;

 4. Възможност за отвеждане на вода от порой и замърсена вода (напр. от пречиствателни съоръжения или преливници);

 5. Средства за изнасяне на вредности или други материали, които не може да се отделят по нормалния начин;

 6. Указания и процедури за инспекция и почистване на тръбопроводи, водосборни ями, ограничени пространства.


2.6. Пожарна безопасност:

 1. Време за реакция на полицията, аварийните служби и управлението на тунела за достъп до съоръженията. Началните действия и плана за контрол на трафика се коригират и одобряват от тази група;

 2. Координация между процедурите за действие и извънредни ситуации при действия на полицията и аварийните служби;

 3. Преглед на плана за действие при аварии и на обучението по него преди отварянето на тунела и след това. Обучението трябва да включва реална работа с активните средства за пожарна защита, комуникация, координация и време за реакция при пълноценно участие на полицията и пожарната служба;

 4. Инспектиране на оборудването за пожарна сигнализация и на противопожарното оборудване;

 5. Система за входящ контрол – например лазерно сканиране за тежкотоварни превозни средства за горещи петна с термовизионна или термографска камера, която предава информация на системата за управление на тунела.


2.7. Контрол на трафика, комуникационни и информационни системи:

 1. Предупреждения на комуникационните и информационни системи;

 2. Осигуряване с автоматични, статични и временни знаци пред и в тунела при нормален, сервизен и авариен режим;

 3. Изисквания за честота и места за разполагане на телефони;

 4. Изисквания и осигуряване на радиопредаване в режим авария;

 5. Осигуряване на средства за отстраняване на аварирали транспортни средства.


2.8. Електрическо захранване и разпределение

 1. Възможни последици от повреди в електрозахранването в тунела или секция от него върху вътрешната електроразпределителна мрежа:

 2. Сигурност на доставките на основно оборудване, гарантиращо работа при условия на повреди в основното електрозахранване, вкл. продължителност;

 3. Ефект върху работата и безопасността в тунела в случай на прекъсване на ключови елементи от съоръженията (напр. трансформатори или прекъсвачи) при ремонт и поддръжка;

 4. Оценка на обезпечеността с резервно захранване.


3. Документация – в съответствие с типовия списък на документи в Приложение № 2.

П3.1-Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница