Инструменти за екологичен мениджмънт на пристанищни районистраница1/4
Дата09.01.2017
Размер456.57 Kb.
#12360
  1   2   3   4
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕКОЛОГИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ

НА ПРИСТАНИЩНИ РАЙОНИ

ЛИЕН ВЕРБЕЕК, ЛУК ХЕНС


Human Ecology Department, Free University Brussels, Laarbeeklaan 103, 1090 Brussels, Belgium

E-mail: gronsse@meko.vub.ac.be

РЕЗЮМЕ

В този доклад се разглеждат три групи от инструменти за управление на околната среда (ИУОС): (1) превантивни инструменти като Оценка на въздействието на околната среда (ОВОС); (2) оздравителни инструменти като Системите за управление на околната среда (СУОС). Дискутирани са нуждите от използването им и процедурите за прилагането им в районите на пристанищата. Ръководство на качеството при изработване на СУОС е Европейската схема за еко-мениджмунт и одит и международния стандарт ISO 14001. Специфични СУОС за пристанищните райони са разгледани в рамките на проекта “Еко–пристанища” на Европейската Комисия.Третият, от групата инструменти за управление на околната среда, който се разглежда е анализът на риска (АР). В доклада са разгледани и потенциалните въздействия, причинени от пристанищните зони.
Ключови думи: Оценка на въздействието на околната среда, Системи за управление на околната среда, Анализ на риска.


1. Въведение

Съвременните пристанища се сблъскват с множество екологични проблеми, които следва да бъдат отчитани по време на фазите на проектиране, изграждане и експлоатация на пристанищата.

Основните необратими въздействия върху околната среда, свързани с пристанищните зони са:


 • Промени в характеристиките на морските течения, водещи до брегова ерозия и повишаване на количеството на дънна тиня, поради изграждането на вълноломи и други структури, които посрещат и намаляват силата на разбиване на вълните и възпрепятстват нормалните течения;

 • Нарушаване на дънната повърхност и бентовите организми в следствие на драгажни дейности и изхвърляне на драгирани маси;

 • Замърсяване, причинено от нефтени разливи по време на трансфер по нефтопроводите, операции на демонтиране на съоръжения и обезвреждане на нефт-съдържащи отпадъци;

 • Риск от разливи на нефт и опасни вещества при сблъсквания, закотвяне и течове;

 • Загуба на естествена среда като специфична растителност, корали и тинестите пространства, освободени от отливите и др.;

 • Замърсяване на въздуха в резултат на операции по трансфер на насипни товари и изпускания на газообразни емисии;

 • Въздействие върху риболова и курортно-възстановителните дейности в близките райони;

 • Вибрации и шум в резултат на строителни и експлоатационни дейности;

 • Влияние върху морските обитатели, причинено от движението на морските съдове, хвърляне на котва и маневриране;

 • Повлияване на естетиката на околната среда;

 • Заустване на отпадъчни води;

 • Увеличаване на натовареността на сухопътния и ж.п. транспорт в прилежащите зони;

 • Екстензивно земеползване.

Поради гореизброените потенциални въздействия, необходимостта от опазване на околната среда в пристанищните райони нараства непрекъснато. За да се намали въздействието върху околната среда и да се подобри експлоатационната ефективност, първоначално са били използвани разпоредителни и контролни изисквания. Намаляване на замърсяването беше постигнато в следствие на директни разпоредби, изискващи установяването на набор от стандарти за околната среда. В по-ново време, задължителните и контролни разпоредби са допълвани от доброволни инициативи и иновационен мениджмънт. Преимуществата на този нов подход са по-пълно обхващане на проблемите на пристанищните зони, по-голяма гъвкавост при постигане на съответствие със законите и наредбите, касаещи околната среда, както и спечелване на доверието на обществеността.

В този доклад се описва използването на общите инструментите за управление на околна среда и разяснява някои по-специфични детайли относно тяхното прилагане в пристанищните райони. Тези знания могат да бъдат ползвани от българските пристанищни власти и всички заинтересувани страни, с цел прилагането на СУОС в техните пристанища.

2. Оценка на въздействието на околната среда (ОВОС)2.1. Нужда от ОВОС

Оценката на въздействието на околната среда е процедура, която гарантира, че екологичните усложнения, причинени от различните дейности са оценени преди окончателното решение за изграждане или разширяване на пристанищата. Този процес включва анализ на евентуалните влияния върху околната среда, записване и оценяването им в доклад, организирането на обществени консултации, отчитане на различни мнения при вземане на окончателно решение, както и последващо информиране на обществеността за него [Petts J., 1999]. ОВОС допринася за спазване на законите, устойчиво развитие, икономии на средства в резултат от промяна на експлоатацията и съхранението, “екологосъобразни” технологии и подобряване на техните екологични характеристики.2.2. Участници в процедурата по ОВОС


ОВОС трябва да се извършва от екип професионалисти, като в екипа са включени хора с опит в следните области:

 • Науки, свързани с околната среда;

 • Здравеопазване;

 • Проектиране на процеси;

 • Проектиране на брегови зони;

 • Химично/машинно инженерство;

 • Океанография;

 • Водни ресурси;

 • Морска биология;

 • Икономика, анализираща социалната сфера, околната среда и природните ресурси;

 • Социология.

Заедно с тези експерти, в процеса на ОВОС участват също така и държавните власти, неправителствени организации (НПО) и обществеността.
2.3. Законодателна рамка


ОВОС е ключов елемент с политиката по опазване на околната среда на ЕС. Тази политика е базирана на директиви. Първата директива относно ОВОС Directive 85/337/EEC бе публикувана през 1985 г. Обект на директивата беше “Оценка на влиянието на някои държавни и частни проекти върху околната среда”. След тази първа директива, и законодателството и практиките в ЕС еволюираха и като резултат от това, през 2001 г. беше разработена втора директива Directive 2001/42/EC. Тя разглежда “Оценка на влиянието на определени планове и програми върху околната среда”. През 2003 г. ЕС прие директива 2003/35/EC Directive 2003/35/EC, която е в съответствие с изискванията на Архуската Конвенция за участие на обществеността в процесите на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпросите на околната среда. Тази законова рамка също така описва и самата процедура по извършване на ОВОС.


Каталог: www systems engineerig laboratory -> Distance learning systmeng -> Distance Course 5 -> Lekcii Course 5 -> Lekcii Course 5 HTML
Lekcii Course 5 HTML -> 1. Кои са решаващите фактори за формиране на черноморската флора и фауна?
Lekcii Course 5 HTML -> Здраве и безопасност в пристанищни райони
Lekcii Course 5 HTML -> Цонка Консулова
Lekcii Course 5 HTML -> Планиране в екологията и реновация на пристанищата в България
Lekcii Course 5 HTML -> Програма за опазване и възстановяване на околната среда 2002 2005 г. Бургас, май 2002 г. Въведение
Lekcii Course 5 HTML -> Ролята на проекта арена в Глобалната Система за Наблюдение на океана и приносът му за пристанищата като крайни потребители на оперативна океанографска информация
Lekcii Course 5 HTML -> Българско и международно право за екологичен мениджмънт на пристанищни райони
Lekcii Course 5 HTML -> Състояние на околната среда на пристанище варна
Lekcii Course 5 HTML -> IX. план за действие атмосферен въздух
Lekcii Course 5 HTML -> Биография име : коста тончев донев народност : Българин


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница