Приложения към публична покана: „Лицензи за антивирусен софтуер за срок от една годинаДата19.01.2018
Размер192.71 Kb.
ПРИЛОЖЕНИЯ към публична покана: „Лицензи за антивирусен софтуер за срок от една година

1. Техническа спецификация - Приложение № 1.

2. Проект на договор – Приложение № 2;

3. Образци на документи:

3.1. Представяне на участника - Образец № 1;

3.2. Оферта - Образец № 2;

3.3. Техническо предложение - Образец № 3;

3.4. Ценово предложение - Образец № 4;

3.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки - Образец № 5;

3.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки - Образец № 6;ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТехническА спецификация

„Лицензи за антивирусен софтуер за срок от една година”

 1. Функционални изисквания към антивирусния софтуер

  1. Да работи на работни станции с операционна система Windows XP/7/8.

  2. Да включва и осигурява защитата на мрежови файлови сървъри под Windows (MS WindowsServer 2003/2008) и Linux.

  3. Да включва централизиран контрол, чрез който от произволен компютър в мрежата да може да се администрира антивирусният софтуер на всички компютри в локалната мрежа.

  4. Да има възможност за откриване на незащитени компютри в мрежата.

  5. Да има възможност за отдалечена инсталация и конфигурация.

  6. Да има възможност за инсталация посредством групови политики.

  7. Да включва централизирано следене на логовете на всички потребители.

  8. Да има възможност за отдалечено сканиране при поискване.

  9. Да има възможност за създаване на отчети, подробни и сумарни, за събитията в мрежата (брой сканирани файлове, брой вируси, брой защитени/незащитени станции и др.)

  10. Да има възможност за блокиране на експлоити.

  11. Да има наличие на защита, включваща система на репутацията. При такава система изследваните изпълними файлове или архиви се сравняват с база данни от бели и черни списъци.

  12. Да има възможност за откриване на полиморфични вируси.

  13. Да има възможност за автоматично обновяване на ядрото и антивирусните дефиниции.

  14. Да има възможност за автоматично разпространение на обновяванията.

  15. Да има възможност за групиране на клиентите и задаване на различни профили/настройки за различните групи.

  16. Да има възможност за задаване на времеви диапазони сканиране, обновяване и обмен на служебна информация.

  17. Да поддръжа локални сървъри за разпространение на дефиниции, обновления и следене на журналите на събитията;

  18. Да има възможност за обновяване, както от няколко локални сървъра, така и дистанционно от сървър на производителя.

  19. Да има възможност за проверка на всички локални логически устройства, в това число флопи-дискове и всички видове преносими медии.

  20. Да има възможност за премахване на макро-вируси и за възстановяване на документи.

  21. Да има възможност за сканиране на архивни файлове в познатите формати за компресия и за многослойно сканиране на вложени архивни файлове.

  22. Да има възможност за карантиниране и изолиране на заразени файлове.

  23. Да има възможност за създаване на bootable disk или да създадете bootable USB.

  24. Да има отделен драйвер за почистване - за трайно решение на проблемите, при които даден активен зловреден код не може да бъде премахнат от заразен компютър.

  25. Да има възможност за разпознаване, дали компютърът използва батерията и при необходимост да отложи някои операции.

  26. Да поддържа контрол на сменяемите носители, автоматично сканиране на файловете, пуснати от USB, компакт-дискове или други преносими, сменяемите носители.

  27. Да поддържа защита на собствените файлове на програмата.

  28. Да има възможност за създаване на USB/CDROM Image даващ възможност за сканиране на системата в Offline режим.

  29. Да има вграден инструмент за анализиране на системата и генериране на лог файлове.

  30. Да предоставя възможност в рамките на лиценза за безплатно преминаване към всички новоизлезли версии на програмата х32/х64. 1. Изисквания към техническата поддръжка:

  1. Да има локална поддръжка на български език.

  2. Да бъде осигурена безплатна техническа поддръжка с възможност за комуникация с изпълнителя по телефон и чрез електронна поща, в рамките на работното време.

  3. При сериозен проблем (например масово заразяване на персоналните компютри/сървъри) изпълнителят да укаже съдействие за разрешаване на проблема. Времето за реакция да бъде до 4 часа, след уведомяване на изпълнителя за проблема.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Проект

ДОГОВОР
Днес, ........................... 2014 год. в гр. София,
на основание на чл.101е от ЗОП и във връзка с проведена по глава осма „а” от ЗОП обществена поръчка с предмет: „Лицензи за антивирусен софтуер за срок от една година”, се сключи настоящия договор между:
1.Агенцията по обществени поръчки (АОП), със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. “Леге” № 4, ЕИК 131236380, представлявана от Иво Кацаров – главен секретар и Юлия Тодорова - главен счетоводител, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

2. .......................................................................................................................................със седалище гр. ..................................., ул. ................................................................., № ....., ЕИК ................................, представлявано от ........................................................................... с адрес гр. ........................., ул. ..........................., с л.к. ..........................., изд. на .................... от ..................., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави срещу възнаграждение 72 (седемдесет и два) броя лицензи за антивирусен софтуер, съгласно техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.2.(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя лицензите по чл.1, в триденевн срок от подписване на договора, което се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол.

(3) Лицензите по чл. 1 се предоставят за срок от една година, считано от .................. г.

(4) Техническата поддръжка, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури по отношение на лицензите по чл. 1, е за срок от една година, считано от ........................ г.

(5) В случай, че е налице забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на задължението му да предостави лицензите по чл. 1 в рамките на срока по ал. 2, едногодишният срок по ал. 3 и ал. 4 започва да тече от датата на предоставянето им, което е удостоверено с подписан от страните приемо-предавателен протокол.

(3) Място на изпълнение на договора е гр. София, ул. “Леге” № 4 - сградата на АОП.


ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

  Чл.3. Цената по този договор е ................................. лв (............................) лева, без ДДС съгласно ценовото предложение.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 20% от цената по чл.3 до 3 /три/ работни дни след сключване на договора, и 80 % от цената до 10 /десет/ работни дни след подписване на приемо-предаватлния протокол за предоставянето на лицензите.

Чл.5. Плащането ще се извърши с платежно нареждане по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN сметка: ...........................................

BIC код на банката: .................................

Банка: ........................................................

Град/клон/офис: .......................................

Адрес на банката: ....................................Чл.6. В случай на промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно и качествено изпълнение да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове, условия и начин на плащане.

Чл.8.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срока по чл. 2 да предостави лицензите, предмет на настоящия договор, за срок от една година, както и да осигури безплатна техническа поддръжка за този период при условията, описани в техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1) и техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява локална поддръжка на лицензите на български език.

(3) Безплатна техническа поддръжка на лицензните продукти се извършва на тел. номер …………………. и електронна поща – ……………………. в работни дни от 09:00 до 18:00 часа. При връзка с техническа поддръжка на електронната поща е необходимо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в имейла да подаде потребителското име за ………………. продукти.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при възникване на сериозен проблем (масово заразяване на персоналните компютри/сървъри ) да окаже съдействие за решаване на проблема, като времето за реакция не може да бъде по-голямо от 4 часа от момента на уведомяване.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи услугата в срока и при условията, договорени между страните.

2. Да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количества и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. да получи лицензите по чл. 1 и техническо обслужване съгласно сроковете и условията предвидени в настоящия договор.

4. Да развали договора едностранно в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществи предмета на договора, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.10. При точно и качествено изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение съгласно условията и реда, посочени в раздел III „Цени и начин на плащане“ от настоящия договор.
VI. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.11.(1) При забава на изпълнението на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забавата в размер на 0.5% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от цената по чл. 3 от настоящия договор.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на поръчката с повече от 30 (тридесет) календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да развали договора чрез изрично писмено изявление.

(3) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извърши необходимите плащания, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавата в размер на 0.5% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от цената по чл. 3 от настоящия договор.

Чл.12. Изплащането на неустойки не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорения размер на общо основание.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.13. (1) Договорът се прекратява с изтичане на уговорения срок.

(2) Освен в случая на ал. 1, договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на 7-дневно предизвестие при неизпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на чл.11 ал.2.

4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договореното, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице.


VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.14.(1) Непреодолима сила е всяка непредвидима изключителна ситуация или събитие, което е извън контрола на страните и не позволява на една от тях да изпълни задълженията си по договора, възникването му не може да се отдаде на грешка или небрежност от тяхна страна (или от страна на техните изпълнители, представители или служители) и не може да се преодолее при полагане на дължимата грижа.

(2) Без да се засягат разпоредбите на раздел VII „Прекратяване и разваляне на договора“, страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да уведоми незабавно другата страна за възникването на извънредно обстоятелство, като посочи характера, вероятната продължителност и предвидимите последици от възникването му, както и да предприеме всички необходими мерки за ограничаване до минимум на възможните вредни последици.

Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, ако не са в състояние да ги изпълняват поради възникване на непреодолима сила.

(3) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолима сила, страната, която е дала известието по ал. 3, в 3-дневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(4) Ако след изтичане на срока по ал. 3, страната, която е дала известието по ал. 2, не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от три дни.

(5) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 4 страната, която е дала известието по ал. 2, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора.IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.15. Страните по настоящия договор не могат да го променят или допълват, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Чл.16. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му и изпълнението на договорните клаузи по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред съда.

Чл.17. За неуредените в този договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. При непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд
Настоящият договор се сключи в 2 /два/ еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съдържа следните документи (приложения), като неразделна част от него:

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1);

2. Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2).
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
........................................... ................................................

ИВО КАЦАРОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

......................................................ЮЛИЯ ТОДОРОВА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ОБРАЗЕЦ № 1
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Предоставяме на вашето внимание следното:

 1. …………………………………………………………………………………………………….

/Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен/

 1. Административни сведения:

2.1.Наименование на участника........................................................................................................

  1. Координати

Адрес......................................................................................................................................................

Телефон: ......................................................

Факс: ............................................................

Е-mail: ..........................................................

2.3.Лице, представляващо участника: ..............................................................................................

(трите имена)

.....................................................................................................................................................................(данни по документ за самоличност)

.....................................................................................................................................................................(длъжност)

2.4.Лице за контакти: ...........................................................................................................................(трите имена)

....................................................................................................................................................................(длъжност)

Телефон/факс/ е-mail: .........................................................................................................................

2.5.Обслужваща банка: ......................................................................................................................

(наименование на обслужващата банка)

....................................................................................................................................................................(адрес на банката)

.....................................................................................................................................................................(I B A N сметка, B I C код на банката)

Титуляр на сметката: ...........................................................................................................................


Дата .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: .......................(трите имена и длъжност)

ОБРАЗЕЦ № 2
ОФЕРТА

Настоящата оферта е подадена от


.......................................................................................................................................................

(наименование на участника)
и подписана от ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ......................................................................................................................

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта, съгласно публична покана по реда на Глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет::

Лицензи за антивирусен софтуер за срок от една година

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичането на …… (……………………….…) дни1, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Заявяваме, че:

- сме запознати с указанията и условията в поканата и приложенията към нея във връзка с обявената от Вас обществена поръчка, както и с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и ги приемаме без възражения;


 • ще изпълняваме дейностите по предмета на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, изискванията на възложителя и всички действащи нормативни документи, относими към тези дейности;

- при предложените от нас условия и цена в настоящата оферта сме включили всички разходи, които са необходими за качественото изпълнение на поръчката в описания вид и с изискуемото качество.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим документи от съответните компетентни органи за липсата на посочените в поканата обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липса на обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.


Приложения:

1. Техническа оферта

2. Ценова оферта

3. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП

4.Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал.4 от ЗОП в случай на приложимост

………………………………………………………………………………………………...


Дата, .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ...........................ОБРАЗЕЦ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ....................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ..............................................................................................................................(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ........................................................................................................................(на длъжност)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с публичната покана за обществена поръчка с предмет: „Лицензи за антивирусен софтуер за срок от една година“ и всички документи и образци към нея, потвърждаваме, че приемаме съдържащите се в тях изисквания и условия и предлагаме да организираме и изпълним поръчката при спазване на същите, включително функционалните изисквания към антивирусния софтуер, а именно:

I.1. Да работи на работни станции с операционна система Windows XP/7/8.

I.2. Да включва и осигурява защитата на мрежови файлови сървъри под Windows (MS WindowsServer 2003/2008) и Linux.

I.3. Да включва централизиран контрол, чрез който от произволен компютър в мрежата да може да се администрира антивирусният софтуер на всички компютри в локалната мрежа.

I.4. Да има възможност за откриване на незащитени компютри в мрежата.

I.5. Да има възможност за отдалечена инсталация и конфигурация.

I.6. Да има възможност за инсталация посредством групови политики.

I.7. Да включва централизирано следене на логовете на всички потребители.

I.8. Да има възможност за отдалечено сканиране при поискване.

I.9. Да има възможност за създаване на отчети, подробни и сумарни, за събитията в мрежата (брой сканирани файлове, брой вируси, брой защитени/незащитени станции и др.)

I.10. Да има възможност за блокиране на експлоити.

I.11. Да има наличие на защита, включваща система на репутацията. При такава система изследваните изпълними файлове или архиви се сравняват с база данни от бели и черни списъци.

I.12. Да има възможност за откриване на полиморфични вируси.

I.13. Да има възможност за автоматично обновяване на ядрото и антивирусните дефиниции.

I.14. Да има възможност за автоматично разпространение на обновяванията.

I.15. Да има възможност за групиране на клиентите и задаване на различни профили/настройки за различните групи.

I.16. Да има възможност за задаване на времеви диапазони сканиране, обновяване и обмен на служебна информация.

I.17. Да поддръжа локални сървъри за разпространение на дефиниции, обновления и следене на журналите на събитията;

I.18. Да има възможност за обновяване, както от няколко локални сървъра, така и дистанционно от сървър на производителя.

I.19. Да има възможност за проверка на всички локални логически устройства, в това число флопи-дискове и всички видове преносими медии.

I.20. Да има възможност за премахване на макро-вируси и за възстановяване на документи.

I.21. Да има възможност за сканиране на архивни файлове в познатите формати за компресия и за многослойно сканиране на вложени архивни файлове.

I.22. Да има възможност за карантиниране и изолиране на заразени файлове.

I.23. Да има възможност за създаване на bootable disk или да създадете bootable USB.

I.24. Да има отделен драйвер за почистване - за трайно решение на проблемите, при които даден активен зловреден код не може да бъде премахнат от заразен компютър.

I.25. Да има възможност за разпознаване, дали компютърът използва батерията и при необходимост да отложи някои операции.

I.26. Да поддържа контрол на сменяемите носители, автоматично сканиране на файловете, пуснати от USB, компакт-дискове или други преносими, сменяемите носители.

I.27. Да поддържа защита на собствените файлове на програмата.

I.28. Да има възможност за създаване на USB/CDROM Image даващ възможност за сканиране на системата в Offline режим.

I.29. Да има вграден инструмент за анализиране на системата и генериране на лог файлове.

I.30. Да предоставя възможност в рамките на лиценза за безплатно преминаване към всички новоизлезли версии на програмата х32/х64.

II. Приемаме, изискванията към техническата поддръжка, а именно:

II.1. Да има локална поддръжка на български език.

II.2. Да бъде осигурена безплатна техническа поддръжка с възможност за комуникация с изпълнителя по телефон и чрез електронна поща, в рамките на работното време.

II.3. При сериозен проблем (например масово заразяване на персоналните компютри/сървъри) да укажем съдействие за разрешаване на проблема. Времето за реакция да бъде до 4 часа, след уведомяване за проблема.
Поръчката ще бъде изпълнена по следния начин:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дата, .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................ОБРАЗЕЦ № 4
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ...................................................................................................................................................(наименование на участника)
и подписано от ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ........................................................................................................................

(на длъжност)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за услугата по предмета на обществената поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Лицензи за антивирусен софтуер за срок от една година“

Предлагаме следната цена за изпълнение на предмета на настоящата поръчка:

……………………..…...................................................................................................................

(изписва се с цифри и с думи) в лева, без ДДС.

Посочената цена е формирана съгласно изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и е в пълно съответствие с действащото българско законодателство.

Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи, необходими за изпълнение предмета на поръчката съгласно изискванията на Възложителя.

Забележка: Оферти, в които е предложена цена, по-висока от заложената прогнозна стойност, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Дата, .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ..................


ОБРАЗЕЦ № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1

от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /ата/: ..................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ................., от ........................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община ....................., област ......................, ул.............................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., тел. ........................., факс................., е-mail ................................., в качеството си на .......................................................................................................................................................(длъжност)

на................................................................................................................................................(наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: „Лицензи за антивирусен софтуер за срок от една година“


Д Е К Л А Р И Р А М:

Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм /ненужното се зачертава/ за:

 • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпирането на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс /НК/;

 • подкуп по чл. 301 – 307 от НК;

 • участие в организирана престъпна група по чл. 321 - 321а от НК;

 • престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

 • престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК;

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в седемдневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата, .............................. ДЕКЛАРАТОР: ...........................

ОБРАЗЕЦ № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ата/: ............................................................................................(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ...................................., от ........................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община ....................., област ............................, ул............................................................, бл. ........., ет. .........., ап. ......., тел. ............................, факс................., е-mail ................................., в качеството си на .......................................................................................................................................................(длъжност)

на...................................................................................................................................................(наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: „Лицензи за антивирусен софтуер за срок от една година“


Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в седемдневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, .............................. ДЕКЛАРАТОР: ...........................


ОБРАЗЕЦ № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ата/: ..................................................................................................(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ................., от ........................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община ....................., област ......................, ул.............................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., тел. ........................., факс................., е-mail ................................., в качеството си на ................................................................................................................................................................(длъжност)

на............................................................................................................................................................(наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: „Лицензи за антивирусен софтуер за срок от една година“


Д Е К Л А Р И Р А М, че:
В офертата на представлявания от мен участник ……............................................……. (посочете наименованието на участника) в част: …………....…………………………… (посочва се точно частта от офертата) има конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни информация и същата не следва да се разкрива от възложителя.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, .............................. ДЕКЛАРАТОР: ...........................
1 Забележка: Минималният срок на валидност на офертата е 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.


Каталог: fckedit2 -> user -> File
File -> „Извънгаранционна техническа поддръжка на устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet fwb-400B“
File -> Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (еедоп)
File -> Образец №1 техническо предложение
File -> Образец №1 техническо предложение
File -> Образец №1 техническо предложение
File -> Предоставяне на услуги по техническа поддръжка за Oracle лицензи, използвани в информационните системи на Агенцията по обществени поръчки“
File -> Приложение към публична покана за възлагане на поръчка с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Агенцията по обществени поръчки“ техническа спецификация
File -> Публична покана


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница