Примерен план за управление на защитена зона ломовете резюме wwf dcpo юни 2009страница1/3
Дата13.09.2016
Размер354.13 Kb.
#9682
  1   2   3


ПРИМЕРЕН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА

ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЛОМОВЕТЕ

Резюме

WWF DCPO

юни 2009
От определянето на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България изминаха повече от 2 години. През това време, силният инвеститорски интерес и слабият контрол поставят българската природа пред все по-големи предизвикателства и намаляват шансовете за нейното опазване. Гарантирането опазването на зоните от мрежата е въпрос на политическа воля. Заинтересованите страни имат различна интерпретация на мрежата Натура 2000, ето защо, активното взаимодействие с тях и приемането на план за управление, който да регламентира интегрирано и устойчиво управление на дадена зона е от ключово значение.

Досега, няколко природозащитни организации са разработвали примерни планове за управление на защитени зони, които биха гарантирали защитата и опазването на видовете и техните местообитания, както и устойчиво развитие на районите, чиито територии попадат в Натура 2000 местата. Те са на пилотен етап и са ценна база, за приемане на официалните планове за управление.

Настоящият документ е резюме на примерен план за управление на защитена зона „Ломовете”, BG000608, по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания. Този план за пръв път прилага на практика критериите за оценка на благоприятния природозащитен статус на видовете и местообитанията от Натура 2000
Резюмето на плана представя само акцентите, а самият примерен план е публикуван на електронната страница на WWF Дунавско-Карпатска програма България, на http://wwf.bg.

Разработването на примерния план за управление на защитена зона „Ломовете” е част от дейностите по проект „Making the network reality: Natura 2000 and LDGC ”, който се реализира от WWF Дунавско-Карпатска програма България съвместно с WWF Холандия и се финансира по програма BBI Matra на холандското правителство. Целта на проекта е да демонстрира социално-икономическите възможности за хората в местата от мрежата Натура 2000 чрез насърчаване на тяхното участие в управлението им. Проектът се развива в България и Румъния.Съдържание

Въведение............................2

Основни цели......................2

Предмет на опазване..........3

Собственост и управление.4

Оценки и заплахи...............5

Режими и препоръки..........7

Следващи стъпки..............14


Авторски колектив:

Андрей Ковачев

Ивайло Борисов

Катерина Раковска

Николай Цанков

Петър Шурулинков

Цонка Христова
Редакция

Константин Иванов

  1. Въведение, наименование и граници

Планът за управление е разработен за Защитена зона “Ломовете”, BG0000608, приета с Решение № 122 от 2 март 2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Обн. ДВ. бр.21 от 9 Март 2007г. В случая има частично териториално припокриване 10.49% на границите със защитена зона “Ломовете” за птиците, BG0002025 затова разработения план трябва да е интегриран. Настоящият проект, обаче разглежда единствено зоната за природните местообитания. Разширяването на обхавата и със зоната за птиците е част от следващите стъпки.Защитена зона ”Ломовете” BG0000608 обхваща каньоните и основната част от поречията и прилежащи територии на реките Русенски Лом, Черни Лом, Бели Лом, Малки Лом и притоците им, суходилията и деретата, свързани с тях. В нея попадат земеделски и горски земи, с доказано високо биологично и ландшафтно разнообразие.
Границата на Защитена зона ”Ломовете”, BG0000608 за природните местообитания е определена след теренни изследвания, проведени във връзка с изграждането на националната мрежа от защитени територии Натура 2000.  1. Основни цели на защитена зона:


Запазване на площта на природните местообитания от приложение 1 на Закон за биологичното разнообразие.

Запазване на естественото състояние на природните местообитания от приложение 1 на ЗБР, съгласно описаните параметри за техни специфични структура и функции, включително и на разнообразието от типични видове, а там където те не са в естествено благоприятно състояние, постепенно възстановяване благоприятния статус на структурата и функциите им.

Запазване на жизнеността на популациите на видовете от приложение 2 на ЗБР, като не се допуска тяхното намаляване и влошаване на параметрите за благоприятна естествена структура на популацията, ако са разработени такива.

Запазване на площта на местообитанията на видовете от приложение 2 на ЗБР, като това включва и запазването поотделно на площта на отделните пространствено, структурно и фунционално разграничени части от тези местообитания (размножителни, миграционни, за зимуване, важни екотони и други ключови местообитания).

Запазване на естествената структура и функции на местообитанията на видовете от приложение 2 на ЗБР, съществени за съществуването на жизнени популации.

Опазване и поддържане на местообитанията на мигриращи видове птици съгласно чл. 6, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие, по време на миграция и зимуване за постигане на техния благоприятен природозащитен статус; осигуряване на безопасни въздушни коридори и места за пренощуване, за безпрепятствено придвижване на мигриращи грабливи птици и щъркели по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;

Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като предпоставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природозащитен статус и жизнеспособността на популациите на видовете, обект на опазване;

Природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, обект на опазване.  1. Предмет на опазване

Предмет на опазване са всички видове и местообитания от приложения 1 и 2 на ЗБР, без тези оценени с оценка D в стандартния формуляр – т.е. за които защитената зона няма значение. Такива са видове и местообитания, установени инцидентно, извън ествения си ареал или местообитанията в зоната са със съвсем маргинално значение.
Таблица 1. Местообитания от Приложение 1, включени в стандартния формуляр

Име

Код

Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.

3270

* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

6110

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

6210

* Субпанонски степни тревни съобщества

6240

* Субпанонски степни тревни съобщества

6250

Низинни сенокосни ливади

6510

* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)

7220

Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове

8210

Неблагоустроени пещери

8310

*Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества

40A0

* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0

* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus

91G0

* Панонски гори с Quercus pubescens

91H0

* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.

91I0

Балкано-панонски церово-горунови гори

91M0

Мизийски гори от сребролистна липа

91Z0Таблица 2. Видове от Приложение 2, включени в стандартния формуляр
Код

Име

Име

Растения

4067

Червено усойниче

Echium russicum

2327

Обикновена пърчовка

Himantoglossum caprinum

Безгръбначни

1032

*Бисерна мида

Unio crassus

1016

Вертиго

Vertigo moulinsiana

1078

*

Callimorpha quadripunctaria

1060

Лицена

Lycaena dispar

4011
Bolbelasmus unicornis

1088

Обикновен сечко

Cerambyx cerdo

1083

Бръмбър рогач

Lucanus cervus

1089

Буков сечко

Morimus funereus

1087

* Алпийска розалия

Rosalia alpina

4064

Ивичест теодоксус

Theodoxus transversalis

Риби

1138

Черна мряна

Barbus meridionalis

2533

Голям щипок

Cobitis elongata

1149

Обикновен щипок

Cobitis taenia

2484

Минога

Eudontomyzon mariae

2511

Кртотушка

Gobio kessleri

1145

Виюн

Misgurnus fossilis

1134

Европейска горчивка

Rhodeus sericeus amarus

Земноводни и влечуги

1188

Червенокоремна бумка

Bombina bombina

1171

Голям южен тритон

Triturus karelinii

1279

Петнист смок

Elaphe quatuorlineata

1220

Блатна костенурка

Emys orbicularis

1219

Шипобедрена костенурка

Testudo graeca

1217

Шипоопашата костенурка

Testudo hermanni

1993

Добруджански голям тритон

Triturus dobrogicus

Бозайници

1352

Вълк

Canis lupus

1355

Видра

Lutra lutra

2633

Степен пор

Mustela eversmannii

2635

Пъстър пор

Vormela peregusna

2609

Добруджански Хомяк

Mesocricetus newtoni

1335

Лалугер

Spermophilus citellus

1308

Широкоух прилеп

Barbastella barbastellus

1310

Дългокрил прилеп

Miniopterus schreibersi

1323

Дългоух нощник

Myotis bechsteini

1307

Остроух нощник

Myotis blythii

1316

Дългопръст нощник

Myotis capaccinii

1321

Трицветен нощник

Myotis emarginatus

1324

Голям нощник

Myotis myotis

1306

Средиземноморски подковонос

Rhinolophus blasii

1305

Южен подковонос

Rhinolophus euryale

1304

Голям подковонос

Rhinolophus ferrumequinum

1303

Малък подковонос

Rhinolophus hipposideros

1302

Подковонос на Мехели

Rhinolophus mehelyi  1. Собственост и управление

Защитена зона Ломовете е свързана със следните административни структури, които я управляват, стопанисват и контролират: държавните горски стопанства в Бяла, Разград, Търговище, държавно ловно стопанство “Дунав” – Русе, дирекцията на природен парк Русенски Лом, областните администрации на Търговище, Разград, Русе, общини Ветово, Две могили, Иваново, Опака, Попово, Разград, Русе, Цар Калоян; регионалната дирекция по горите и регионалните структури на Министерство на околната среда и водите в Русе и Шумен.
Фигура 1: Собственост на земитеКаталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница