Примерен тест по физика-2 Магнитните поле е:  потенциално  непотенциално  консервативно  нито едно от изброените 2Дата11.01.2018
Размер45.16 Kb.
#44125
Примерен тест по физика-2
1. Магнитните поле е:

 потенциално  непотенциално  консервативно  нито едно от изброените2. Напишете закона на Био-Савар, направете подходящ чертеж и пояснете участващите в него величини.

3. Силата на Ампер, която действа върху проводник с дължина по който тече ток с големина , е . Определете големината на магнитната индукция на полето ако проводникът е разположен перпендикулярно на магнитните силови линии.

4. Определете магнитния поток през малка равнинна площ намираща се в хомогенно магнитно поле с индукция B = 1T, чиято нормала сключва ъгъл спрямо магнитната индукция.

5. Коефициентът на взаимна индукция на два токови контура е . Определете големината на индуцираното електродвижещо напрежение в единия от контурите, ако силата на тока в другия контур се мени със скорост десет ампера за време една секунда.

6. Собствената кръгова честота на една трептяща система е :7. Определете честотата на затихване на трептяща система със собствена кръгова честота и коефициент на затихване на трептенията .

8. Напишете вида на силите действащи върху една система извършваща принудени трептения.

9. Законът за движение (уравнението) на линейна вълна е :10. Дайте дефиниция за кохерентни монохроматични вълни.

11. Коефициентът на пречупване на стъклото спрямо въздуха е . Определете граничния ъгъл за пълно вътрешно отражение.

12. Посочете вярната формулировка на оптичен път :

,

където е геометричния път, е коефициента на пречупване, е скоростта на светлината във вакуум.

13. Максимумът в спектъра на топлинното излъчване на едно тяло е при . Определете температурата на това тяло.

14. Фотокатод с отделителна работа се осветява със светлина с честота . Определете задържащото напрежение за фотоефекта при тези условия.

15. Посочете вярната формулировка за импулса на фотона:

,където е константата на Планк, е дължината на вълната, е честотата, е скоростта на светлината във вакуум.

16. Неопределеността на импулса на електрон преминал през отвор е . Оценете размера на отвора.

17.Определете големината на орбиталния момент на импулса на електрон в състояние с орбитално квантово число .

18. Изкажете принципа на Паули.

19. Електрон се движи в магнитно поле със скорост под ъгъл спрямо една магнитна силова линия. Каква е големината на магнитната индукция ако радиусът на траекторията на движение на електрона е . ( 4 точки )

20. Изведете израза за енергията на водородния атом в рамките на модела на Бор. ( 4 точки )Електрична константа ε0 = 8,85.10-12 F/m

Скорост на светлината във вакуум с = 3.108 m/s

Магнитна константа μ0 = 4π.10-7 H/m

Елементарен електричен заряд e = 1,6.10-19 C

Маса на електрона в покой me = 9,1.10-31 kg

Константа на Вин b = 2,9.10-3 m.K

Маса на протона в покой mp = 1,6.10-27 kg

Константа на Стефан–Болцман = 5,7.10-8 W/(m2.K4)

Константа на Планк h = 6,62.10-34 J.s

Указания за попълване на изпитния тест

Максималният брой точки за въпросите от №1 до №18 е 2.

Въпроси с избираем отговор.

Ако въпросът е за разпознаване на закон, формула или дефиниция, за получаване на 2 точки се изисква само отбелязване на верния отговор.

Ако въпросът е с изчисления, за получаване на 2 точки се изисква отбелязване на верния отговор и решение. При липса на решение точки не се дават. При неточности в решението се дава 1 точка.

Въпроси със свободен отговор.

При въпроси от дефиниции, формулировки и закони 2 точки се дават за пълен отговор. Пълният отговор включва словесна формулировка, запис на съответното уравнение, поясняване на физичните величини, влизащи в него, като и привеждане на съответните мерни единици там, където е необходимо.

До 1 точка се отнема, ако:

отговорът е непълен;

има малки неточности във формулировките.

При въпроси с приложения в числени примери 2 точки се дават при пълно решение, получен числен резултат и приведени мерни единици. При въпроси, решавани на две стъпки (с използване на два закона), за вярно решение само на едната стъпка се дава 1 точка. 0,5 точки се отнемат, ако:

не са записани правилно мерните единици;

има правилно буквено решение, но има грешки в изчисленията.

Максималният брой точки за въпроси №19 и №20 е 4.

При въпроси от изводи на основни физични зависимости 4 точки се дават при пълен извод в рамките на предаденото по време на лекции. Ако изводът не е направен докрай, точки се дават пропорционално на изпълнената част. За правилно записани изходни уравнения или за направо записан краен резултат се дава 1 точка.

При въпроси с решаване на кратка задача 4 точки се дават при пълно решение, получен числен резултат и привеждане на съответните мерни единици. При липса на пълно решение по 1 точка се дава за:

правилно записани изходни уравнения;

вярно решение на всяка стъпка от задачата.

До 1 точка се отнема, ако:

не са записани правилно мерните единици;

има грешки в изчисленията.

Минималните точки, необходими за съответната оценка на изпитния тест, са:Среден 3.00 17 т.

Добър 4.00 26 т.

Мн. добър 5.00 33 т.

Отличен 6.00 39 т.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница