Проект bg051РО001 12-0044-С0001 „ Бъдеще за всеки" „ Да не изоставяме нито едно дете"Дата02.06.2018
Размер222.23 Kb.
#70365

ПРОЕКТ BG051РО001-5.2.12-0044-С0001

Бъдеще за всеки”

Да не изоставяме нито едно дете”,

Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”
_______________________________________________________________________________________ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


За възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на децата и младежите от Център за настаняване от семеен тип в гр.Пещера по сключен договор BG051РО001-5.2.12-0044 - C0001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Бъдеще за всеки”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Гр.Пещера,

18.09.2014г.

І. Кратко описание на предмета на поръчката:

1.Предмет на настоящата поръчка е Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на децата и младежите от Център за настаняване от семеен тип в гр.Пещера по сключен договор BG051PO001-5.2.12-0044-C0001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект “Бъдеще за всеки”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, на адрес: гр. Пещера, ул.”Стефан Кънчев” №2Г, както следва:

1.1 Предоставяне на услуга за ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за петкратно хранене, включващо сутрешна закуска, подкрепителна закуска в 10:00ч., обяд, подкрепителна следобедна закуска в 16:00ч. и вечеря за нуждите на 14 потребители, настанени в ЦНСТ гр.Пещера

1.2 Приготвянето и доставката на готовата храна за петкратно хранене да се извършва ежедневно 4 (четири) пъти дневно през всеки ден от седмицата, включително празнични и почивни дни до адреса на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи - гр.Пещера в самостоятелни опаковки за еднократна употреба, при спазване на санитарно-хигиенните норми за транспортиране на приготвената храна, както следва:

 • Сутрешна закуска и подкрепителна закуска - до 7,30 часа;

 • Обяд - до 11,30 часа;

 • Подкрепителна следобедна закуска – до 15,30 часа;

 • Вечеря – до 18,30 часа.,

съгласно Техническата спецификация.
2. Количество или обем:

Доставката на готовата храна да се извършва ежедневно през всеки ден от седмицата включително празнични и почивни дни до адреса на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи гр.Пещера в самостоятелни опаковки за еднократна употреба, при спазване на санитарно-хигиенните норми за транспортиране на приготвената храна.2.1. Предоставяне на услуга за ежедневно приготвяне и доставка на готовата храна, петкратно хранене, включващо сутрешна закуска, подкрепителна закуска в 10:00ч., обяд, подкрепителна следобедна закуска в 16:00 ч. и вечеря за нуждите на 14 потребители, настанени в ЦНСТ гр.Пещера

Капацитетът на ЦНСТ гр.Пещера е 14 потребители. Количествата на готовата храна са по заявка, съобразно броя на присъстващите деца и младежи, настанени в Център за настаняване от семеен тип, разделени по възраст, като се уточнява от представител на Възложителя в предварителна заявка. Заявки за количеството хранителни продукти и ястия се приемат един ден предварително от представителите на Изпълнителя, или в изключителен случай, сутрин в конкретния ден.

Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява заявените количества готова храна, спрямо броя на настанените деца и младежи в Център за настаняване от семеен тип в град Пещера и да не заяви целият асортимент, според конкретните /специфични/ нужди за всяко дете/лице или конкретния ден.
2.2. Възложителят изисква от изпълнителя да предложи средна цена на 1 (един) храноден за 1 (един) потребител. Един храноден включва петкратно хранене, включващо сутрешна закуска, подкрепителна закуска в 10:00ч., обяд, подкрепителна следобедна закуска в 16:00 ч. и вечеря.
3. Срок на договора, доставка, време за доставка и транспорт:
3.1 Срокът за изпълнение на обществената поръчка е считано от датата на получаване от Изпълнителя на възлагателно писмо от Възложителя за започване изпълнението на доставките на готова храна до 07.10.2015 год., или с изтичане на срока на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0044-C0001, в зависимост от това коя от двете дати ще настъпи по-късно.

3.2 Място на доставка: гр. Пещера, ул.”Стефан Кънчев” №2Г, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в гр.Пещера.

3.3. Време за доставка: Приготвянето и доставката на готовата храна да се извършва през всеки ден от седмицата, включително празнични и почивни дни до адреса на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи гр.Пещера в самостоятелни опаковки за еднократна употреба, при спазване на санитарно-хигиенните норми за транспортиране на приготвената храна, както следва:


 • Сутрешна закуска и подкрепителна закуска - до 7,30 часа;

 • Обяд - до 11,30 часа;

 • Подкрепителна следобедна закуска – до 15,30 часа;

 • Вечеря – до 18,30 часа

3.4. Транспорт:

Изпълнителят осигурява за своя сметка транспорта по доставката до мястото на изпълнение. Изпълнителят спазва изискванията да осигурява доставката на готова храна със собствено и/или наето специализирано транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на готова храна, удостоверено с валидно „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от РЗИ(РИОКОЗ)/ БАБХ за превоз на хранителни продукти. Транспортните средства да бъдат на разположение на Изпълнителя за срока на действие на договора.

При транспортиране на готовата храна се спазват изискванията на Приложение 2 , Глава ІV на Регламент (ЕО) № 852/2004г. на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004г. относно хигиената на храните (OBL 139, 30.04.2004г.) и Глава 3, Глава трета, Раздел ІV на Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните (обн.ДВ, бр.55 от 2006г.)

В случай, че транспортните средства не са собствени, да се приложи договор за наем, в който да е удостоверено, че те са на разположение за срока на поръчката.Доставката на храната да се извършва в самостоятелни опаковки за еднократна употреба на изпълнителя, съобразени с хигиенните изисквания, регламентирани в Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиена на храните.
4. Изисквания на Възложителя:

  1. Изисквания към обекта за производство на храна

 • Да има регистрация по реда на Закона за храните ;

 • Да отговаря на хигиенни и ветеринарно-санитарни изисквания определени с нормативен акт;

 • Да има технологична документация за групите храни, които ще се приготвят;

 • Участниците да разполагат със собствен или нает обект, цех или кухня за производство на храни за който има Удостоверение за регистрация на обекта, съгласно чл.12 от Закона за храните, в който ще се приготвя храната, издадено от Българска Агенция за безопасност на храните /БАБХ/ и/или други действащи разрешителни – заверени копия и документи, удостоверяващи собствеността на съответния обект. В случай, че помещенията не са собствени, участникът прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на изпълнение на поръчката;

 • Участниците трябва да имат Разработена и внедрена система за анализ на опасностите и критичните контролни точки (НАССР).


4.2. Общи изисквания:

 • Приготвянето на храната да се извършва съобразно „Сборник рецепти с наръчник за хранене на децата от 3 до 7 годишна възраст” на Издателство „Техника”, София, 2004г. и „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети”, Издателство „Техника”, София, 2012г.;

 • Порциите да са съобразени с енергийната стойност на храната, дневните норми на прием на хранене и със специфичните потребности на хранещите се, съобразно разпоредбите на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения и Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците;

 • За деца и лица с медицинско предписание за диетично хранене да се осигурява храна съобразно изискванията;

 • База при съставяне на седмичното меню да отговаря на средно дневните препоръчителни продуктови набори, отговарящи на Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението. Менюто да се изготвя съгласно изискванията на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения и Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците и Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици /За гл. доп. - ДВ, бр.60 от 2012 г./;

 • Хранителните продукти, с които ще се приготвя храната от изпълнителя да отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици /За гл. доп. - ДВ, бр.60 от 2012 г./, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиена на храните, обн. в ДВ бр. 55/07.07.2006г. в сила от 01.09.2006 г. и Наредба № 16 от 28.05.2010г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения и Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците;

 • Приготвяната храна да бъде качествена, здравословна и питателна. Задължително е ежедневно присъствие на месо в едно от основните ястия - обяд или вечеря;

 • Храната да се приготвя в деня на доставката. Не се допуска доставка на храна приготвена от предния ден;

 • В празничните дни храната да бъде съобразена с подходящо меню, съгласно настъпващия празник;

 • Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните;

 • Участникът определен за изпълнител на поръчката следва да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни;

 • Готовата храна следва да бъде придружена с търговски документ от изпълнителя по настоящата обществена поръчка;

 • Доставката на готоватата храна се извършва предварително опакована, като опаковката трябва да предпазва продукта от външно замърсяване и да не променя органолептични му характеристики. Всяка доставка пакетирана храна трябва да е етикетирана и маркирана съгласно Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 136 от 19.07.2000 г. Не се допуска доставената готова храна да е с нарушена цялост на опаковката;

 • Всеки доставен пакетиран хранителен продукт (плодове, зеленчуци, пакетирани десерти, закуски и др.) да бъдат надлежно етикетирани, придружени от търговски документ или сертификат за годност, качество и произход или друг аналогичен документ, съгласно изискванията на Закона за храните;

 • Да има на разположение диетолог за изготвяне и съгласуване на предлаганите асортименти и менюта, съобразени с изискванията на Възложителя и нормативните документи за ученическото столово хранене.


4.3. Качество на доставяната храна:

Доставяните храни следва да са приготвени с качествени продукти с доказан произход, да отговорят на нормативно установените изисквания за качество и при употреба от крайни потребители, да отговарят на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми установени от действащото в България законодателство.

Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните.

Храната да отговаря на критериите за качество по БДС и да бъде в съответствие с

изискванията за здравословно хранене на децата и младежите, настанени в ЦНСТ;

В ЦНСТ да се използват храни, които отговарят на изискванията за качество и безопасност съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Храните се придружават с документи, доказващи тяхната безопасност съгласно действащото законодателство.

Участникът определен за изпълнител гарантира пълна подмяна на готовата храна с отклонение във вида, качеството и количеството и извършва доставка на готова храна във вида и количество, съответстващо на заявеното, както и пълна подмяна на храната с негодно качество, съобразно предложеното от участника Време за замяна на готова храна в деня на обаждането от констатиране на отклонението. Времето за замяна на готова храна не може да бъде повече от 60 (шестдесет) минути.
4.4. Специфични изисквания на качествени и количествени показатели на доставената храна

Здравословното хранене на децата и младежите в ЦНСТ се постига чрез:

1. прием на пълноценна и разнообразна храна;

2. достатъчен прием на зеленчуци и плодове;

3. ограничаване приема на мазнини, захар и сол;

4. прием на достатъчно течности.

Приемът на енергия и хранителни вещества при децата и младежите се определя съгласно Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението (обн., ДВ, бр. 63 от 02.08.2005 г.).

Предлаганата храна да бъде разнообразна, което се осигурява с ежедневно включване в менюто най-малко по един представител от основните групи храни:

- зърнени храни и картофи;

- зеленчуци;

- плодове;

- мляко и млечни продукти;

- богати на белтък храни - месо, птици, риба, яйца, бобови храни.

Приемът на зърнени храни и картофи се осигурява чрез:

1. ежедневно включване в основните хранения - сутрешна закуска, обяд и вечеря (когато се предлага) - на поне един представител от групата на зърнените храни (хляб, хлебни, макаронени, тестени изделия, ориз, жито, овесени ядки, елда, просо, царевица) и/или картофи;

2. включване на пълнозърнести продукти (пълнозърнест хляб, хлебни, макаронени и тестени изделия от пълнозърнесто брашно, овесени ядки, жито, елда, просо и др.) най-малко в четири хранителни приема седмично.

Предлаганите хлебни, тестени и картофени изделия трябва да са с ниско съдържание на мазнини, сол и/или захар.Приемът на плодове и зеленчуци се осигурява чрез ежедневно включване в менюто на количество съобразно изискванията на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците Наредба № 16 от 28.05.2010г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици /Загл. доп. - ДВ, бр.60 от 2012 г./

При предлагането на плодове и зеленчуци се спазват следните изисквания:

 1. включване в менюто според сезона предимно на пресни зеленчуци и пресни плодове (цели, нарязани, настъргани, като салата или прясно изцеден сок);

 2. препоръчително е предлагането на замразени зеленчуци и плодове, пред стерилизирани;

 3. стерилизираните зеленчуци да са с ниско съдържание на сол и мазнини, а стерилизираните плодове - с ниско съдържание на захар, без синтетични подсладители

и синтетични оцветители;

 1. изсушени плодове и зеленчуци могат да се предлагат, както самостоятелно,така и в състава на многокомпонентни храни;

 2. туршии могат да бъдат включвани в менюто само през зимния сезон и само при целодневно хранене, до един път седмично;

 3. препоръчително е предлагането на конфитюри и мармалади с над 60% плодово съдържание.;

 4. не се допуска предлагане на плодови сладка и конфитюри със съдържание на добавена захар над 50%.

Приемът на мляко и млечни продукти се осигурява чрез:

1. ежедневно включване в менюто на кисело или прясно и сирене при целодневно хранене, съобразно изискванията на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците;

2. включване на кисело мляко като компонент на закуска, подкрепителна закуска, включено в ястия, десерти, самостоятелно и/или с добавени нарязани пресни плодове, сушени плодове, прясно изцеден плодов сок или

3. включване в менюто на прясно мляко като напитка или като компонент в пюрета, супи и десерти.

Прясното мляко, киселото мляко и млечните продукти трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици /Загл. доп. - ДВ, бр.60 от 2012 г./:


 1. прясното и киселото мляко да са със съдържание на мазнини от 2% в най-

малко два дни от седмицата, а в останалите дни от седмицата – от 3% до 3,6%;

 1. количеството на добавените плодове, плодово пюре, сок от плодове към киселото мляко да е най-малко 6%;

 2. айрянът да се предлага без добавена сол.

Не се допуска предлагане на подсладени пресни и кисели млека, освен когато млеката са с добавен плодов компонент, какао, овесени ядки, като подслаждането трябва да е с натурални подсладители и общото съдържание на моно- и

дизахариди не трябва да е повече от 15%.

Не се допуска предлагане на прясно и кисело мляко, сирена и други млечни продукти с добавени растителни мазнини.

Месото и месните продукти трябва да отговарят на следните изисквания:

1. месото да е без видими тлъстини, сухожилия и кости;

2. птичето месо да е без кожа;

3. мляното месо да е с ниско съдържание на мазнини (до 30% в сухото вещество). Да се предпочита мляно телешко месо, а в смес от телешко и свинско месо, телешкото месо да е най-малко 60%;

4. месните продукти да съдържат висококачествен месен белтък, с ниско съдържание на съединителна тъкан;

5. месните продукти да са с ниско съдържание на мазнини (до 30% в сухото вещество).

В менюто се включва риба като основно ястие най-малко един път седмично. Риба се предлага също като рибена чорба и като компонент на сандвичи.

Рибата трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да е прясна, по изключение замразена и/или консервирана;

2. да се предлага без кости;

3. консервираната риба да е с ниско съдържание на сол.

В менюто се включват за консумация пресни яйца, които да трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация /ДВ, бр. 7 от 2008 г./, Регламент (ЕС) № 589/2008 на Комисията от 23.06.2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца /ОВ L 163, 24.6.2008 г./ и на приложение ІІІ, секция Х на Регламент (ЕО) № 853/2004.

Яйцата, които се използват за приготвяне на готовата храна трябва да са клас „А”.Бобови храни (боб, леща) се включват в менюто един-два пъти седмично.

Приемът на течности се осигурява чрез предлагане на следните води и напитки:

1. питейна вода, бутилирани ниско минерализирани натурални минерални води,

със съдържание на флуор до 1,5 мг/л, изворни и трапезни води;

2. 100% натурални сокове от плодове и зеленчукови сокове;

3. плодови и плодово-зеленчукови нектари, в които общото съдържание на моно-

и дизахариди не превишава 20% от общата маса на продукта;

4. мляко, млечни и кисело-млечни напитки;

5. плодов и билков чай;

6. боза с натурални подсладители.Консумацията на мазнини се намалява чрез:

 1. включване на пълнозърнести продукти с ниско съдържание на мазнини; предлагане на плодове и зеленчуци; предлагане на нискомаслено мляко; ползване на месо без тлъстини;

 2. ограничаване влагането на мазнини при приготвяне на ястията;

 3. прилагане на кулинарни технологии (варене, задушаване, печене), ограничаващи вноса на мазнини;

 4. допускане на пържени храни до два пъти седмично само при целодневно

хранене и при спазване на следните изисквания:

 • При пържене се използват само пресни мазнини, като процесът трябва да

протича без прегряване на мазнината;

 • Не се използват за пържене хидрогенирани растителни мазнини;

 • Мазнината от фритюрниците и пържолниците се подменя след изпържване на

храните за деня;

 • При приготвянето на ястия не се допуска влагането на мазнина, използвана

преди това за пържене.

Консумацията на добавена захар се намалява чрез:

1.предлагане на изделия с ниско съдържание на захар; предлагане на плодове и зеленчуци; ползване на неподсладено мляко и нискозахарни нектари и сладка;

2. влагане на неповече от 5% захар за подслаждане на чай, какао, прясно и кисело мляко;

3. включване на неповече от два пъти седмично при целодневно хранене на торти и пасти със сметанов и/или маслен крем, сиропирани сладкиши, вафли, сухи пасти, шоколадови изделия, локум, бонбони.Консумацията на готварска сол се намалява чрез:

1. предлагане на продукти с ниско съдържание на сол; ползване на стерилизирани зеленчуци с ниско съдържание на сол, ограничено ползване на туршии; предлагане на айрян без сол; несе допуска ползване на сурови месни полуфабрикати и риба с високо съдържание на сол;

2. ограничаване влагането на сол при приготвянето на ястията и подкрепителните закуски;

3. предварително изкисване във вода на солени продукти, като саламурено сирене и маслини;

4. изключване възможността за допълнително солене по време на хранене.

При приготвянето на храната се прилагат здравословни кулинарни технологии:

- Почистване и нарязване на хранителните продукти непосредствено преди топлинната обработка; • Приготвяне на зеленчуковите и плодовите салати непосредствено преди поднасянето им за консумация;

 • Влагане на замразените зеленчуци в ястията без предварително размразяване;

 • Използване на методи на кулинарна обработка, които съхраняват витамините и предотвратяват образуването на вредни за здравето вещества - предимно варене (включително варене на пара), задушаване или печене при умерена температура;

 • Размразяването на месото и рибата не се извършва при стайна температура, а в хладилник, в студена вода или микровълнова печка.

Средните енергийни потребности по възрасти съгласно Наредба № 23 от 19.07.2005 г.за физиологичните норми за хранене на населението са:

 • 3 - 7 год. 1769 -1607 ккал/ден

 • 7 – 10 год. 1779-2000 ккал/ден

 • 10 -14 год 2181-2648 ккал/ден

 • 14 -19 год 2266-3256 ккал/ден

 • 19 -30 год 2313-3071 ккал/ден

Препоръчителни интервали за хранителен прием се определят за общ белтък, общи мазнини, мастни киселини, общи въглехидрати, холестерол и хранителни влакнени /относителен дял от общата енергийна стойностна храната Е%/


Хранителни вещества в Е% - относителен дял от общата енергийна стойност на храната, г/ден или мг/ден

Препоръчителен интервал на хранителен прием

Общ белтък Е%

Общи мазнини Е%

- наситени мастни киселини Е%

- полиненаситени мастни киселини Е%

- n-6 полиненаситени мастни киселини Е%

- n-3 полиненаситени мастни киселини Е%

- мононенаситени мастни киселини Е%

- транс-мастни киселини Е%

Общи въглехидрати Е%

- добавена захар Е%

Холестерол мг/ден

Хранителни влакнини

- ненишестени полизахариди г/ден

Общи влакнени г/ден

Натриев хлорид /натрий/ г/ден

Плодове и зеленчуци г/ден10-15

15-30


< 10

6-10


5-8

1-2


**

< 1

55-75


<10

<300
>20

>25


<5 /2/

≥350

Препоръчителните интервали за хранителен прием на общи мазнини при деца и юноши са:


 • От три - до седемгодишна възраст-25-35 Е%

 • От седем- до деветнадесетгодишна възраст- 25-30 Е%

Препоръчителните интервали за хранителен прием на общи въглехидрати при деца и юноши са:

 • От три - до седемгодишна възраст-50-65 Е%

 • От седем –до деветнадесетгодишна възраст- 55-65 Е%.


Препоръчителен хранителен режим и съотношение на приемите:

Сутрешна закуска 8,00 ч. - 20% Е%

Подкрепителна закуска 10.00 ч. - 10 % Е%

Обяд 12,00 ч. - 35% Е%

Следобедна закуска 16,00 ч. - 15% Е%

Вечеря 19,00 ч. - 30% Е%/ Е% - процент от общата енергийна стойност /

В Центровете за настаняване от семеен тип, в които престоят на децата и младежите е непрекъснат, хранителният режим е петкратен и включва сутрешна закуска, подкрепителна закуска, обяд, следобедна подкрепителна закуска и вечеря. По необходимост Възложителят променя броя на хранителните приеми при отсъствие на група деца и младежи.

Храната в ЦНСТ се предлага по предварително изготвени дневни и седмични менюта, разработени в съответствие с изискванията на здравословното хранене, възрастта и здравословното състояние на децата и младежите.

Изпълнителят ежеседмично предоставя седмично меню за съгласуване.

Седмичното меню се предоставя една седмица предварително на Ръководителя на ЦНСТ гр.Пещера за съгласуване или евентуални корекции.

Предлага се един брой дневно меню, като при необходимост Възложителя може да изисква диетична храна съобразена с конкретния случай.

При разработване на менюта се използват препоръчителни средно дневни продуктови набори. При целодневно хранене се включват 100% от количествата на храните.

Не се допуска използването и предлагането на храна, приготвена и останала от предишния ден.

За целесъобразност, менюто се съставя за определен период от 7 дни, за да се избегне повторяемост на ястията.

Ястията са разработени и приготвени при оптимално съотношение с:

- вида на влаганите основни продукти-растителни и животински;

- вида на мазнините и влаганите основни продукти;

- вида на подправките и вида на ястието;

- вида на кулинарната обработка и вида на продукта;

- вида на кулинарната обработка на продуктите и вида на ястието.

Всеки асортимент да отговаря на следните показатели:

- външен вид - типичен за съответното ястие със старателно и естетично оформление на основния и допълнителните продукти;

- цвят - характерен за ястието; монохроматичен за една съставка или хармоничен за повече съставки;

- мирис - ароматичен; свеж, отговарящ на вида на ястието;

- консистенция - правилно крехка, правилно сочна, правилно мека, крепка, еластична, правилно суспендирана и гъста, пухкава;

- вкус - специфичен за ястието, хармонизиращ, свеж.
Количеството на ястията да отговаря на посочените в рецептите грамаж за общ добив на продукцията и тегло на 1 брой цяла порция, в т.ч. на основния продукт и гарнитурите по видове.

Кулинарната обработка на храните осигурява:

- достигане на пълна кулинарна готовност;

- максимално запазване на биологичната стойност на вложeните продукти;

- унищожаване на патогенни и други нежелани микроорганизми;

- недопускане образуване на вредни вещества и продукти в резултат на топлинната обработка.

Условията и реда за вземане на проби от храните за лабораторни анализи се извършва съгласно Наредба № 22 / 13.10.2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни.

Менюто следва да е комплектувано от разнообразни ястия:

- съобразено със здравословно хранене

- при необходимост диетично и щадящо хранене

- съобразяване с българските национални и традиционни празници

- съобразени със сезона;

- с приятен и разноцветен вид;

- с контрастна консистенция, структура, форма, аромат;

- да не се включват различни ястия, приготвени от един и същ продукт, с един и същ състав, вкус и цвят.

Осигурява се разнообразно хранене, чрез ежедневно включване на храни от отделните хранителни групи:

- мляко и млечни продукти;

- месо и месни продукти;

- риба;

- яйца;


- мазнини;

- зърнени храни и храни на зърнена основа;

- картофи и кореноплодни;

- варива;

- зеленчуци /сурови, консервирани, замразени, зеленчукови сокове и др./;

- плодове /пресни, замразени, сушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, компоти/;

- мед, захар, захарни и шоколадови изделия;

- подправки /пресни и изсушени/;

- напитки /чай, какао, айран, боза.

Хранителният набор изисква менюто да включва продукти от всички основни хранителни групи и да се осигури максимално разнообразяване на храната през седмицата.

Седмичните менюта, изготвени от Изпълнителя предварително се съгласуват с Ръководителя на ЦНСТ гр. Пещера.
5. Осъществяване на доставката

Доставката на хранителните продукти до Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи трябва да се извършва със транспортни средства, които следва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания и да имат валидни разрешителни за транспорт на хранителни продукти.

Готовата кулинарна продукция се транспортира самостоятелно:


 • в самостоятелни опаковки за еднократна употреба, осигуряващи запазване на първоначалната температура на продукцията с плътно прилепващи капаци, изработени от материали, които са разрешени за контакт с храни, миещи и дезинфекциращи средства съгласно Наредба № 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни и Наредба № 3 от 4 юни 2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни;

 • с превозни средства, позволяващи подреждането на съдовете по начин, който не допуска разливане и нарушение на структурата и целостта на готовата кулинарна продукция по време на транспорта и извършване на влажно почистване и дезинфекция;

 • в превозни средства и съдове, почистени, измити и дезинфекцирани преди всяка употреба;

Изпълнителят е задължен да доставя готовата храна за сутрешна закуска, подкрепителна закуска в 10:00ч., обяд, подкрепителна следобедна закуска в 16:00 ч. и вечеря до адреса на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи гр.Пещера в необходимото време.


5.1. Заявки

Количествата на готовата храна са по заявка, съобразно броя на присъстващите деца и младежи, настанени в Център за настаняване от семеен тип, разделени по възраст, като се уточнява от представител на Възложителя в предварителна заявка.

Заявки за количеството хранителни продукти и ястия се приемат един ден предварително от представителите на Изпълнителя, или в изключителен случай, сутрин в конкретния ден.
5.2. Подписване на двустранни протоколи за доставките

При доставяне на готовата храна се подписва приемо-предавателен протокол (стокова разписка), съдържащ вида на храната, мерна единица, количество, единична цена и обща стойност на доставките, както и времето за консумация на готовата храна, между представител на Изпълнителя и от Ръководителя на ЦНСТ или от оторизирани за това лица.


5.3. При изпълнение на поръчката да се спазват изискванията на следните нормативни документи :

- Закон за здравето;

- Закон за храните;

- Закон за ветеринарномедицинската дейност;

- Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните;

- Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения;

- Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици /Загл. доп. - ДВ, бр.60 от 2012 г./

- Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа;

- Наредба № 16 от 28.05.2010г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци;

- Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация;

- Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използуване на особено бързоразвалящите се продукти;

- Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони;

- Наредба № 23 от 19.07.2005г. за физиологичните норми за хранене на населението;

- Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците;

- Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на МЗ за устройство и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;

- Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните;

- Наредба № 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;

- Наредба № 3 от 4 юни 2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни;- Наредба № 22 от 13.10.2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни, както и на други законови и подзаконови нормативни актове, уреждащи предмета и спецификата по настоящата процедура зо възлагане на обществена поръчка.
При промяна на нормативната уредба или промяна в стандартите за храненето в специализираните институции за социални услуги и социалните услуги в общността, Изпълнителят се задължава да извършва корекции съобразно новите изисквания.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!


Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница