Програма 8 март състояние на пазара за ее и възобновяеми енергийни източници в ЕвропаДата28.02.2017
Размер107.22 Kb.
#15931
ТипПрограма


МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС И ИЗЛОЖБА ЗА

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ

ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Финансови механизми за тяхното приложение

8 - 10 март 2006, София, НДКПРОГРАМА


8 МАРТ

 1. Състояние на пазара за ЕЕ и възобновяеми енергийни източници в Европа.


1a. Законови рамки

Развитието на възобновяемите източници на енергия в Европа - Проф. Артурос Зервос, Президент на Европейската асоциация за вятърна енергия и Президент на Европейската асоциация за възобновяема енергия, Белгия

Държавна политика в областта на ЕЕ и ВЕИ – Костадинка Тодорова, Министерство на икономиката и енергетиката

Испанският план за действие за 2005-2007г. в рамките на стратегията за енергийна ефективност за 2004-2012 г. – Гилермо Х. Ескобар Лопес, Директор, BESEL SA, Испания

Агенция за енергийна ефективност

Партньорство за успешна политика по енергийна ефективност в България - Антоанета Йотова, Национален Институт по метеорология и хидрология

 • Възможности за партньорство между държавата, общинските власти, бизнеса, академичните среди, неправителствените организации; проблеми и препоръки за бъдещи партньорства

Опитът на Босна и Херцеговина в областта на развитието на енергийната ефективност – проблеми, потенциал и перспективи – Хилмо Сехович, Федерално Министерство на енергетиката, минното дело и индустрията, Босна и Херцеговина
1b. ЕЕ и транспорт. Алтернативни горива и превозни средства.

Екологични проблеми и приносът на водородната икономика. – Проф. Енгин Туре, Директор Програми, UNIDO-ICHET (Организация на обединените нации за индустриално развитие – Международен център за енергия от водородни технологии), Турция

 • Водородът като гориво – предимства и недостатъци

 • Прозизводство на водород от ВЕИ, водородни енергийни системи

Биодизелът като гориво с голям потенциал за развитие в ЕС. Наличието на суровини за неговото производство - Рафаело Гарофало, Европейско сдружение за биодизел, Белгия


1c. Енергиен мениджмънт и Енергийна сигурност

Регионалното планиране в Швеция като средство за повишаване на ЕЕ и използването на ВЕИ – Андерс Бакман, Eнергийна агенция, Швеция

 • Амбициозна общинска програма за ЕЕ и ВЕИ, която включва участието на местните власти, промишлеността, собствениците на недвижимо имущество, туризма и топлофикациите.

 • Очаквани резултати - до 40 % намаляване на енергийната консумация в сградния фонд и услугите, както и до 60% увеличение използването на ВЕИ в региона!

Интегриране на енергията от ВЕИ в електрическата мрежа – примерът на Германия – Ангелина Галитева, Председател, Световен съвет по възобновяеми енергии, САЩ; Д-р Малколм Джак, New Energy Options Inc, Австралия

9 МАРТ
2. Саниране на съществуващите сгради. Енергийно сертифициране на стари и нови сгради.

Водещ: Проф. д-р инж. Димитър Назърски Зам. председател на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС)

Икономически аспекти на процеса на енергийно саниране на сградния фонд у нас – Проф. д-р инж. Димитър Назърски, Зам. председател на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС)

 • Състояние на топлоизолационните способности на ограждащите конструкции на съществуващия сграден фонд.

 • Установяване необходимостта от енергийно саниране на сградния фонд у нас.

 • Възможности за стимулиране на българските производители на материали, изделия и системи за енергийно саниране и ролята на държавните органи в този процес.

Методи за стимулиране на санирането на съществуващи сгради в новите страни членки на ЕС - Хорст Бийдерман, Ген. Директор, EURIMA – Европейска асоциация на производителите на изолации

Стъкло и енергийно спестяване – Иван Зайков, Главербел

 • Енергийна ефективност

 • Соларен контрол

 • Технологии за климатизация

Повишаване стойността на апартаментите в България чрез тяхното реновиране - Арх. Георги Георгиев, Българска жилищна асоциация

 • Подходяща организация на собствениците в многоетажните жилищни сгради

 • Разработване на техническо и финансово предложение за конкретни обекти

 • Финансиращи институции и разработване на финансова схема за избрания обект – водещ принцип: запазване нивото на текущите разходи за поддръжка на жилището

Енергийните параметри на прозорци и остъклявания на сгради и съоръжения и Закона за енергийна ефективност, неговото осъвременяване, допълване и контрол по приложението му - Велимир Златарев, Асоциация “Български врати и прозорци”

 • Изисквания към енергийните параметри на прозорци и остъклявания

 • Как се прилага на практика закона и мерките към него

 • Развитието на закона, неговото приложение и осъвременяване


3. Приложение на възобновяеми енергийни източници в индустрията, строителството и бита. Електричество от ВЕИ и отпадъци.

Соларни технологии и слънчева архитектура - Курт-Стюарт Ристл, Алукьонигщал, Австрия

 • Адаптиране на соларните технологии за приложението им при фасадите

 • Соларни технологии и фасади

 • Енергийно сертифициране на сгради в Европейския съюз

Договори за доставка на енергия. Енергийно оползотворяване на биомасата за производство на топлинна енергия. Съоръжения. Добри практики – Красимир Станчев, Ерато Холдинг АД

Безотпадна модулна технология за производство на биогенни горива от растителна биомаса – Н.Йосифов, В.Велков, Ст.Желев, К.Канев, Дявач ЕООД

 • Гъвкавост на технологията при различни суровини и капацитетни възможности на инсталацията.

 • Анализ на необходимостта от такава технология

Инсталации за производство на биогаз, когенератори на биогаз – Карстен Линенберг, Biogas - Nord, Германия

Технология и производство на фотоволтаични модули в България - д-р Александър Захариу, Energy Solutions

 • Икономичност и финансиране на PV - системите – добри примери от Европейския Съюз, положението в Гърция и на Балканите

Вятърната енергия и нейното използване в Алжир – Проф. Амин Стамбули, Н. Ларби, Университет на Оран, Алжир

Инсталации за използване на твърди отпадъци от биомаса за отопление и производство на електроенергия – Удо Зоненшайн, Polytechnik, Австрия.

Напълно автоматизирани нагревателни съоръжения на база биомаса с мощност от 100 до 20 000 kW.Управление на отпадъците без изгаряне – производство на енергия, рециклиране на твърди отпадъци – Янис Митсиос, Panelco Electric Holding S.A. Гърция

 • Производство на електроенергия от отпадъци, използвайки соларни панели и други ВЕИ

 • Създаване на екологични паркове за здравословни органични храни.

Отпадъците като източник на енергия – д-р Ела Стенглер, Директор - CEWEP (Конфедерация на европейските централи за добив на енергия от отпадъци), Белгия

 • Обработка на отпадъците за получаване на енергия и топлина, метанът като по-голям причинител на затоплянето на климата от СО2

Възобновяеми енергийни източници в България – състояние и перспективи – Александър Пенчев, Директор “И Ес Ди – България” ООД

10 МАРТ

4. ВЕИ & ЕЕ и инвестиционният климат в региона и Европа. Държавната политика като стимулатор на финансирането.

Водещ: Александър Пенчев, Директор “И Ес Ди – България” ООД

4a Иновационни финансови инструменти и поощрителни схеми за стимулиране на инвестиции за внедряване на ВЕИ и ЕЕ.

Иновативно финансиране на ЕЕ подобрения в жилищните блокове в Централна Европа – Клифорд Арон, Президент на GreenMax Capital Advisors, САЩ и Полша.
4b. Търговия с емисии, CEM, JI механизми, зелени сертификати.

Проектите за съвместно изпълнение (JI) на правителствата на Холандия и Швеция относно закупуване на емисии – Ерика Ниеми, Програмен Директор, Дирекция “Промяна на климата”, Шведска енергийна агенция; Йохан Хавинга, Програмен Директор, Carboncredits.nl, Senter-Novem, Холандия

Темата ще представлява интерес за участниците, които възнамеряват да подготвят JI (Съвместно изпълнение) проекти. JI е финансов механизъм, създаден от ООН с цел ускоряване на инвестициите проекти, свързани с промените в климата.

 • Какво предлагат шведските и холандски JI програми за фирмите?

 • Кои са предимствата на JI механизма по отношение на ЕЕ и ВЕИ?

 • Какво можете да спечелите от JI финансирането?

Възможности, свързани с продажби на редуцирани емисии чрез JI механизми. Мерки за ЕЕ в българската промишленост - Ерик Саат, Global Carbon, Холандия

 • Настоящето положение с JI проектите в България

 • Пример за ползата от JI механизма в проектите за ЕЕ

 • Тенденции на приложение на JI механизма в сектора на ВЕИ

ЕЕ и търгуемите сертификати: микроикономически аспекти и уроци от Италия – Франко Бекис, Директор на Фондация за околната среда, Италия

 • Микроикономически аспекти на енергийното спестяване и ефективност; начин на функциониране на идеалния пазар; пазарни грешки

 • Ефектът на корективните политики – примерът на италианската схема (задължителни изисквания и търговски сертификати); Проблеми

Тенденциите при пазара на СО2 емисии. – Александър Лючингер, Брет Орландо, Никол Вернер, Factor AG, Швейцария

 • Пазарът на СО2 емисии - участници и цени

 • Условията за приложение на JI механизма. Търговска стратегия на притежателите на проекти.

 • Използване на метан от битови отпадъци – как да приложим теорията на практика

Ползи от продажба на квоти на парникови газове, свързани с европейската схема за търговия с квоти. Приложение на търговията с Квоти между енергийни инсталации, осъществяващи проекти за рехабилитация и енергийна ефективност в България - Милен Милев, Global Carbon, България

 • Предстоящо приложение на схемите за търговия с емисии в България

 • Примери за ползите от търговията с емисии и проекти за ЕЕ

 • Тенденции


4c. Устойчиви енергийни общности, финансови механизми - примери от европейската практика

Общинският потенциал за намаляване СО2 емисиите чрез енергоефективни мерки. Опитът от Средиземноморския регион. – К. Псомопулос, Технологичен образователен институт Пиреос, Гърция, В. Мел, Climate Alliance of Austria, И. Скула, Epta Ltd, А. Чатзимпирос, Epta Ltd, Гърция

 • Общински план за намаляване на СО2 емисиите

 • Проучване по сектори, избор и прилагане на мерки; мониторинг на тяхното ефективно изпъление

Мерки за подобряване на климатичните условия чрез проекти в областта на ВЕИ и ЕЕ – Ариан Висер, Мениджър за България, ECOFYS, Холандия

 • Активиране на българския потенциал за финансиране на ЕЕ и ВЕИ проекти чред търговия с емисии

 • Практическо приложение

 • Промяната на климата и възможностите за България


4d. Как да привлечете финансиране за Вашия проект? От добрата идея до печелившия проект.

Представяне на програмата на ЕК “Интелигентна Енергия за Европа” – възможности за съ-финансиране на проекти в областта на ЕЕ и ВЕИ – Милена Цолева, Дирекция “Енергийна стратегия”, Министерство на икономиката и енергетиката

 • Интелигентна Енергия – Европа – приоритети и дейности

 • Преглед на българското участие в Интелигентна Енергия – Европа

 • Възможности за българските организации и фирми да вземат участие в проекти и дейности в рамките на Интелигентна Енергия - Европа


Представяне на инициативата на Европейската Комисия ‘ManagEnergy’ - Кристофър Уолдън, Директор проект, Европейска Комисия, Белгия
Организатор: Виа Експо, www.viaexpo.com
Каталог: newsfile
newsfile -> Булконтрола, бултерм, вода софия (13 – 15 април 2011г.)
newsfile -> Конкурс за млади дизайнери Каква е целта на конкурса?
newsfile -> Покана за посещение на изложенията China International Industry Fair
newsfile -> Business English for Success Intensive communication skills for business capacity building
newsfile -> С п и с ъ к селскостопански продукти, суровини и храни с произход от сащ, Европейския съюз, Канада, Австралия и Кралство Норвегия, са забранени за срок от една година в Руската федерация
newsfile -> Molecular Medicine Center Medical University of Sofia and Lieber Institute for Brain Development Organize On 16th of June, from 14 h, in the Auditorium Of Clinic of Neurology and Psychiatry Building, Alexandrovska University Hospital
newsfile -> Embassy of the united states of america sofia, bulgaria
newsfile -> П о к а н а уважаеми колеги


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница