Програма учебна дисциплина: Конституционна основа на стопанския редДата18.09.2016
Размер84.52 Kb.
#10174София 1700, Студентски град “Христо Ботев”,УЧЕБНА ПРОГРАМА


Учебна дисциплина:
Конституционна основа на стопанския ред

Constitutional Basis of the Economic Order

Образователно-квалификационна степен:
ОНС „Доктор“

PhD

Статут на дисциплината
Избираема по научната специалност

(Блок Б)

Optional within the scientific specialization (Block B)

Област на висше образование:

3.

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

SOCIAL, ECONOMIC AND LAW SCIENCES

Професионално направление:

3.8.

ИКОНОМИКА

ECONOMICS

Научна специалност:
ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ (МИКРОИКОНОМИКА И МАКРОИКОНОМИКА)

POLITICAL ECONOMY

(MICROECONOMICS AND MACROECONOMICS)

Факултет:
ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ

FACULTY OF GENERAL ECONOMICS

Катедра:
ИКОНОМИКС

ECONOMICS

Аудиторна заетост:
0 ч.

Извън аудиторна заетост:
250 ч.

Кредити:
10 ECTS

Титуляр:


 1. АНОТАЦИЯ

В дисциплината „Нормативна основа на стопанския ред“ (НОСР) се изучава връзката на взаимообусловеност между нормативната среда и икономическите отношения, които са положени в нея – възникват, развиват, изменят и прекратяват. В този смисъл нормативната среда е основата на стопанския ред – от една страна и от друга – динамиката на стопанския ред, предявява изисквания към средата, като с това променя основата.


Дисциплината НОСР има подчертан интердисциплинарен характер – между икономика и право. Тя не е вариант, а надгражда дисциплините „Конституционна икономика“, „Икономика и право“, „Права на собственост и транзакционни разходи“, „Институционална икономика“ и допълва (обогатява) дисциплините „Икономика на благосъстоянието“, „Икономика на обществения избор“ и др., преподавани в магистърска и/или докторска степен на обучение.
В съдържателен план учебната програма по НОСР включва няколко генерални теми – постановъчна по проблематиката, методологична и няколко с фундаментална определеност.
Успешното овладяване на преподавания материал в курса по НОСР, позволява на докторантите въз основа на формирания потенциал от теоретико-методологически познания и научно-приложни умения:

- да са в състояние да изследват ролята и значението на основополагащите принципи на стопанството, такива каквита са залегнали в конституциите – с оглед на фундаментално определящото им значение за дадения стопански модел;

- да са в състояние да могат самостоятелно да коструират набори от нормативни правила, в съответствие с които да създават съответстващи им алтернативи на стопански порядък (модел) и да изследват и оценят ефикасността и ефективността на предлаганите алтернативни набори от нормативни правила, чрез съпоставка и оценка на алтернативно създаваните стопански модели;

- творчески да приложат наученото в разработваната от тях докторска теза. 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА


ТЕМА

1

Стопанския ред: естествен ред или икономически порядък. Съотношение на правен концептуализъм и икономически концептуализъм. Позитивен и нормативен подход – правен реализъм и икономически реализъм. Стопански модел и нормативна среда.

2

Макро-правно и макро-икономическо регулиране. Принципи и механизми на правно регулиране на икономическите отношения на микро- и макро-равнище. Принципи и методи за икономическа оценка на правната регулация на обществените отношения на микро- и макро-правно равнище.

3

Правно регулиране на икономическите отношения на конституционно равнище. Правно регулиране на икономическите отношения в отрасловото законодателство – правен ред и стопански порядък.

4

Нормативно регламентиране и реализиране на икономическите функции на държавата.

5

Нормативно регламентиране и осъществяване на дейности със стопанско значение на микро-равнище.

6

Икономическа същност на екзогенната нормативна среда с регулаторно въздействие. Форми и транслативни механизми. Ефекти в националното икономическо пространство. Конституционна основа на наднационалните икономически отношения.


 1. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

Самостоятелната работа на докторанта преминава последователно през следните етапи:  1. Запознаване с литературни източници по всички теми, включени в учебната програма

  2. Изготвяне на тезиси (в писмен вид) върху темите

  3. Избор на научен проблем от тематиката на дисциплината и изготвяне на писмен реферат в обем минимум 20 страници

  4. Подготовка за изпита по дисциплината

Самостоятелната работа е съобразена с индивидуалните предпочитания и възможности на докторантите. Обхваща разработването на индивидуално задание от всеки, което се оценява отделно, като има определена тежест при формирането на крайната оценка по учебната дисциплина.


Крайната оценка е по шестобалната система, като минималната оценка за успешно приключване на обучението по дисциплината е “Добър 4”. 1. МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

Методът за оценяване се основава на комплексна крайна оценка, в която участват резултатите (със съответната тежест) от:  1. 40 % (точки) от разработка на самостоятелното задание (реферат)

  2. 60 % (точки) от изпит

Скалата за формиране на крайната оценка е:

  1. до 60 точки – слаб 2

  2. от 61 до 70 точки – среден 3

  3. от 71 до 80 точки – добър 4

  4. т 81 до 90 точки – много добър 5

  5. над 91 точки – отличен 6


 1. РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДОКТОРАНТСКАТА ЗАЕТОСТ
Вид на занятията/заетостта

Общо аудиторна заетост

Хорариум

/часа седмично/

Извън-аудиторна заетост

Общо

1. Индивидуални консултации

030

30

2. Проучване на литературни източници

040

40

3. Разработване на индивидуално задание

090

90

4. Самостоятелна подготовка за изпита по дисциплината

090

90

Общо

0250

250
 1. ЛИТЕРАТУРА

А. ОСНОВНА

1. Якимова, Ив. „Пазарът като спонтанен ред“, изд. „СТЕНО“, В.2010;

2. Хаек, Фр. „Пътят към Робството“, изд. „МАК“, С.2004; (препоръчителни от този автор още: „Конституция на свободата“ и „Закон, законодателство и свобода“);

3. Фридмън, М. „Свободата на избора“ ,изд. „Д Яков“, С. 1994;

4. Бастиа, Фр. „Божественая держава“, изд. „ЕскМо“, М.2007;

5. Фридмън, М. и Хаек, Фр. „О Свободе“, изд. „Три квадранта“, М.2003;

6. Шмаков, А. „Экономический анализ права“, М. 2011

7. Гаджиев, Г.А. и Баренбойм, П.Д. „Конституционная экономика“, М.2010.

8. Тамбовцев, В. „ Право и экономическая теория“, М. 2005.

9. Whitman, D., Gergacz, J. “The Legal Environment of Business”, Random House (2008)

10. Persson,T., Tabellini, G. “Political Economics”, MIT Press (2000)

11. Buchanan, James M. “The Reason of Rules”, Cambridge University Press (1985)

12. Buchanan and Tulloch, “The Calculus of Consent”, Press by the University of Michigan (1962);


Б. ДОПЪЛНИТЕЛНА

Монографични трудове

1. Стоянов, Л., Методиев, В. „Български конституции и конституционни проекти“, изд. „Д-р П. Берон“, С. (1990);

2. Икономика на публичния сектор. Адаптиран вариант по C.V.Brown & P.M.Jackson, Изд. PSSA, С., 1998

3. Стиглиц Дж., Икономика на държавния сектор, Изд. Стопанство, С.,1995

4. Persson,T., Tabellini, G. “The Economic Effect of Constitutions: What Do the Data Say?”, MIT Press (2003);

5. Gareth D., Myles, Public Economics, Cambridge University Press, 1995
Публикации

1. Acedomogly, D. “Constitutions, politics and economic growth”, Journal of Economic Literature (2005); Материала е достъпен на:

a.http://www.jstor.org/discover/10.2307/4129382?uid=3737608&uid=2&uid=4&sid=21101452785927;

b. Методологичен кабинет – катедра „Икономикс“, УНСС.

2. Milesi-Feretti, G “Electoral systems and the compositions of Government spending”, Quarterly Journal of Economics 117: 609-657; Материала е достъпен на:

a. http://www.people.fas.harvard.edu/~iversen/PDFfiles/M-FPR.pdf;

b. Методологичен кабинет – катедра „Икономикс“, УНСС.

3. Cserne, P. “ Constitutional Courts and the Limits of Economic Policy”, European University Institute, Florence, 2007; Материала е достъпен на:

a.http://www.eui.eu/Documents/MWP/Conferences/ConstitutionsMarkets/CserneConstitutionsMarkets.pdf;

b. Методологичен кабинет – катедра „Икономикс“, УНСС.

4. Persson,T., Tabellini, G. “Constitutions and Economic Policy”, Journal of Economic Perspectives 18: 75-98; Материала е достъпен на:

a.http://www.economia.uniroma2.it/Public/YICGG/file/readinglist/3/3_Person%20&%20Tabellini%20Constitution%20and%20Economics.pdf;

b. Методологичен кабинет – катедра „Икономикс“, УНСС.

5. Persson,T., Tabellini, G. “Constitutional Rules and Fiscal Policy Outcome”, American Economic Review 94: 25-46; Материала е достъпен на:

a. http://people.su.se/~tpers/papers/aer_aug03_final.pdf;

b. Методологичен кабинет – катедра „Икономикс“, УНСС.
 1. СЪСТАВИЛ:


Гл.ас.д-р Ивайло Беев: ........................................... .

Идентификация на статуса: ОДНК_7.1.3-3/ Версия 01/Изменение ____/____________; стр. __/__

Ниво на достъп: □ общодостъпен □ за служебно ползване □поверителен □секретен


Каталог: ibeev -> files -> 2013
2013 -> Програма учебна дисциплина: конституционна икономика
2013 -> Микроикономика икономическата теория като съвременна научна система от принципи изследва
2013 -> Икономически цикъл структура на
2013 -> Въведение в теорията на данъчното облагане учебни
2013 -> Икономика и общество Структура на
2013 -> Единадесета: общо пазарно равновесие и благосъстояние структура на
2013 -> Дванадесета: пазарни дефекти и икономическата роля на държавата структура на
2013 -> Фискална децентрализация учебни цели след усвояване на материала в тази глава Вие ще можете


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница