Програма за 2016год в раздел «Продажба на незастроени дворни места», а имота в с. Бърдоква ще се допълни с настоящото предложение за решение на Общински съвет ИсперихДата31.03.2018
Размер61.58 Kb.
ТипПрограма
Вх. №

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От инж.Николай Николов - Заместник Кмет на Община Исперих

ОТНОСНО: Продажба на незастроени поземлени имоти за жилищни нужди, находящи се в с. Белинци, с.Йонково и с.Бърдоква, община Исперих, област Разград.Уважаеми господин Председател,

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Предложението ни е за продажба на поземлени имоти, находящи се в селата Белинци, Йонково и Бърдоква, община Исперих, област Разград. Имотите са частна общинска собственост и представляват урегулирани поземлени имоти за жилищно застрояване. За същите има изготвени актуални данъчни и пазарни оценки.

Имотите в с.Белинци и с.Йонково са включени в Годишната програма за 2016год. в раздел «Продажба на незастроени дворни места», а имота в с.Бърдоква ще се допълни с настоящото предложение за решение на Общински съвет - Исперих.

Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:

1. Има изявен интерес за закупуването на имотите.

2. Реализиране на постъпления от продажбите.

3. Изпълнение на Годишната програма за 2016 год.

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следнитеР Е Ш Е Н И Я :
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1 и чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на незастроени поземлени имоти да се проведе процедура по продажба на същите с цел:

- реализиране на постъпления в бюджета;

- изпълнение на Годишната програма за 2016 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ

Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016год в раздел „Продажба на незастроени дворни места“ със следния поземлен имот - урегулиран поземлен имот VIII -129 в квартал 18 с площ 1 917 кв.м в с.Бърдоква на продажна цена в размер на 4 820,00 лева.
II.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
1.1. Поземлен имот №03472.40.337 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и две точка четиридесет точка триста тридесет и седем) с начин на трайно ползване Незастроен имот за жилищни нужди с площ 2 000 (две хиляди) кв.м. с местонахождение на имота с. Белинци, ул.,,Васил Левски’’, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005г. на Изпълнителния директор на АК при граници на имота: имоти с № 03472.40.32, № 03472.40.91, №03472.10.51, №03472.10.37, №03472.17.16, №03472.290.16 и № 03472.40.336, съгласно Акт за частна общинска собственост №5957 от 07.12.2015г., вписан в Агенцията по вписванията на 10.12.2015г., рег.№192, том 11, №2173.
1.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 4 312,00 ( четири хиляди триста и дванадесет) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 04.05.2016 год.

Данъчната оценка на имота е в размер на 4 176,00 (четири хиляди сто седемдесет и шест ) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702002145/07.07.2016 год. на отдел МДТ при община Исперих.

2.1. УПИ IV-453(римско четири тире четиристотин петдесет и три), квартал 34 (тридесет и четири ) отреден за жилищно застрояване с площ 795 (седемстотин деветдесет и пет) кв.м. с местонахождение на имота с. Йонково, ул. „Байкал“ №11,община Исперих, област Разград по регулационния план на селото, одобрена със Заповед 62/07.04.1987г. на Кмета на Община Исперих при граници на имота: север – ул.“Милин камък“; изток – ул. „Байкал“; юг- УПИ V-456 и запад – УПИ III-453, съгласно Акт за частна общинска собственост №6218 от 26.05.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 30.05.2016год., рег.№127, том 6, №1133.

2.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1 952 ( хиляда деветстотин петдесет и два ) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 13.07.2016 год.

Данъчната оценка на имота е в размер на 1 660,00 ( хиляда шестстотин и шестдесет)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702001543/19.05.2016год. на отдел МДТ при община Исперих.

3.1. УПИ VIII-129(римско осем тире сто двадесет и девет), квартал 18 (осемнадесет) отреден за жилищно застрояване с площ 1 917 (хиляда деветстотин и седемнадесет) кв.м. с местонахождение на имота с. Бърдоква, ул. „Витоша“ №13,община Исперих, област Разград по регулационния план на селото, одобрена със Заповед 209/28.05.2013г. на Кмета на Община Исперих при граници на имота: север – УПИ IX-130; изток – УПИ VII-128“; юг- ул. „Витоша“ и запад – извън регулация, съгласно Акт за частна общинска собственост №5787 от 18.08.2014год., вписан в Агенцията по вписванията на 27.08.2014год., рег.№2322, том 10, №34

3.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 4 820,00 (четири хиляди осемстотин и двадесет) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 13.07.2016 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 4 002,70 ( четири хиляди и два лева и седемдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702002172/11.07.2016год. на отдел МДТ при община Исперих.

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.


ІІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Приложения:  1. Актове за частна общинска собственост - 3 броя.

  2. Скици – 3 броя.

  3. Данъчна оценка - 3 броя.

  4. Пазарни оценки - 3 броя.

Вносител:

Инж. Николай Николов

Заместник Кмет на Община ИсперихОправо съединение 1БЩИНА ИСПЕРИХ
ДО

Г-Н ИНЖ. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
СТАНОВИЩЕ

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт


Относно: Законосъобразност на основанията в проект на решение на „Докладна записка за продажба на незастроени поземлени имоти за жилищни нужди, находящи се в с. Белинци, с. Йонково и с. Бърдоква, Община Исперих, Област Разград
Съгласно:

Чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет  приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства.

В изпълнение на правомощията си по ал. 1 Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
Чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост Продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

Чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1 и ал.2, чл.41 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих Разпореждането с имоти - частна общинска собственост се осъществява чрез продажба на имоти или на идеални части от тях.

Разпоредителните сделки с имоти и вещни права се извършват въз основа на пазарни цени, но не по – ниски от данъчните им оценки.

Пазарните цени на имотите и вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, по реда на чл. 22, ал.3 от ЗОС, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждането на търговете или конкурсите не могат да бъдат по-ниски от определените от общинския съвет.

Продажба на имоти – частна общинска собственост, се извършва след решение на Общински съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, по реда на глава пета от тази наредба.

Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за разглеждане на заседания на Общински съвет.
Предвид изискванията на ЗМСМА докладна е законосъобразна, проекта на решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс.
Изготвил:

Гюлнур МехмедЮрисконсулт7400 гр. Исперих ул. “Дунав” № 2 тел.: 08431/20-06, факс: 08431/21-84, e-mail: isperih@isperih.bgКаталог: sites -> default -> files -> 2016-07
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница