Програма за изучаване на операционната система Windows xp. Ръководството съдържа първоначално запознаванестраница7/10
Дата29.01.2017
Размер0.79 Mb.
#13793
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Тема IV
WINDOWS EXPLORER
 1. Общи сведения

  1. Основни понятия

Windows Explorer осигурява възможност на потребителите да използват ресурсите на компютъра, а също така и мрежови ресурси.

Компютрите съхраняват информация под формата на файлове.Файл - множество от данни, записани на външен магнитен носител, до които потребителите имат достъп посредством неговото име.Файловете биват:

 • програмни - стартират програмни приложения;

 • документи - файл с данни, създадени или актуализирани в средата на програмно приложение;

Имената на файловете обикновено се съхраняват в папки на магнитния носител. Във Windows ХР пред имената на файловете в папката се появяват икони, които показват вида на файла. Windows автоматично разпознава типа на файла и показва съответната икона. Всеки файл има файлови атрибути, които определят статуса на файла.

За имената на файловете във Windows ХР важат следните правила: • в една папка не може да има два файла с еднакво име;

 • всяко име на файл може да бъде дълго до 255 знака и да съдържа и специални знаци като интервали;

 • не се разрешават следните специални знаци: \ ? ; * " < >

 • различават се големи и малки букви;

За по-стари приложения, които не могат да управляват дълги имена на файлове, Windows автоматично преобразува името на файла в предишния 8+3 (досовски) формат като взема първите осем знака от името на файла и трите знака за разширението. Ако създадените по този начин имена не са уникални, Windows поставя знак "тилда" (~) вместо предпоследния знак и номер на файла вместо последния .

Продължават да се използват разширения на имената на файлове, но те се задават автоматично от приложенията. По подразбиране Windows не показва разширенията на имена на файлове. Така е сигурно, че при преименуване на файл потребителят няма да смени по погрешка и разширението му. Разширенията обаче могат да бъдат показвани на екрана. За целта в Windows Explorer от менюто Tools се избира Folder Options. В диалоговия прозорец се избира страницата View. Изтрива се отметката в полето Hide extensions for known file types и се натиска ОК.  1. Отваряне на Explorer:

 • чрез менюто Start;(Start Programs Accessories Windows Explorer)

 • чрез контекстното меню на иконата на менюто Start като се избере командата Explore;

 • чрез икона-връзка на Windows Explorer върху Desktop или върху лентата за бързо стартиране Quick Launch.

 • чрез контекстното меню на иконата на всяко устройство или папка като се избере командата Explore.

Windows Explorer в Windows XP има два изгледа (фиг. III.1.):

 • Изглед Folders визуализира йерархичната структура от папки, подпапки, файлове или устройства на компютъра. Този изглед показва и всички мрежови устройства с асоциирани букви на устройства.

 • Изглед Tasks визуализира панел с връзки към различни задачи и към места, свързани с папката, която потребителят разглежда в момента. Задачите и местата

се обновяват автоматично според съдържанието на текущо разглежданата папка.

фиг. IV.1. Windows Explorer


Избирането на един от двата изгледа се извършва чрез натискането на бутона Folders от лентата с инструменти Standard Buttons, която се визуализира на екрана от меню View/Toolbars/Standard Buttons.

Особеното в показването на Explorer е, че прозорецът е разделен на две части: • лява част показва или панел с обичайни задачите (изглед Tasks), или йерархична структура на ресурсите на компютъра;

 • дясна част със съдържание на избраната в момента папка (устройство),

От менюто View може да се избере един от изгледите за показване на съдържанието на избраната папка (устройство) в левия прозорец:

Thumbnails – показва съдържанието на папката, използвайки големи квадрати, които съдържат миниатюрна картинка на действителното съдържание на някои файлови типове.

Tiles – извежда списък на всички файлове и папки, като използва голяма икона.

Icons – Това е подразбиращ се изглед за повечето прозорци. Той извежда папките или файловете с името отдолу.

List – извежда папките или файловете като малки икони във вертикален списък с имената.

Details – показва папките или файловете във вид на списък и добавя размери на файла, неговия тип, както и датата и часа на последната промяна.

Както всеки друг прозорец и прозорецът на Windows Explorer може да се затвори или намали до икона върху лентата със задачи и разполага с лента с бутони:Back - за предвижване в последната избрана папка;

Forwards - за предвижване към следващата избрана папка;

Up - за преминаване към горна (родителска) папка;

Search – за търсене на папки или файлове;

Move To – за местене на папки или файлове

Copy To – за копиране

Delete – за изтриване

Undo – за отказване от последната команда

View – за извеждане на изглед за показване съдържанието на избраната папка в левия прозорец

Cut – за изрязване - чрез Clipboard

Copy – за копиране чрез Clipboard

1.3. Настройки в Windows Explorer на Windows XP

За извършване на определени настройки в прозореца на Windows Explorer от менюто Tools се избира командата Folder Options. Извежда се диалогов прозорец със следните страници:Страница General:

Поле TasksShow common tasks in folders – показва изглед Tasks;

Use Windows classic folders – показва класическия изглед Folders;

Поле Browse foldersOpen each folder in the same window – отваряне на всяка папка в същия прозорец

Open each folder in its own window – отваря всяка папка в собствен прозорец

Поле Click items as followsSingle-click to open an item – едно натискане на бутон за отваряне

Double click to open an item - двукратно натискане на бутона за отваряне

Страница View

Поле Folder views:You can apply the view (such as Details or Tiles) that you are using for this folder to all foldersможе да установите използвания изглед (например Details или Tiles) за тази папка или за всички папки. Последното се извършва след натискане върху бутона Apply to All Folders;


Aplly to All Folders

Reset All Folders


Бутонът Aplly to All Folders – добавя текущия изглед на папките към всички папки на компютъра

Бутонът Reset All Folders – възстановява настройките на папките така, както при инсталирането Windows

Поле Advanced settings

Група Files and Folders

Automatically search for network folders and printers

Display file size information in folder tips

Display simple folder view in Explorer’s Folders list

Display the contens of system folders

Display the full path in the address bar

Display the full path in the title bar

Do not cache thumbnailsГрупа Hidden files and folders

Do not show hidden files and folders

Show hidden files and folders

Hide extensions for known file types -

Hide protected operating system files (Recommended)

Launch folder windows in a separate processГрупа Managing pairs of Web pages and folders

Show and manage the pair as a single file

Show both parts and manage them individually

Show both parts and manage as a single file

Remember each folder’s view settings

Restore previous folder windows at logon

Show Control Panel in My Computer

Show encrypted or compressed NTFS files in color

Show pop-up description for folder and desktop items

Use simple file sharing (Recommended)


Най-често се използват следните настройки:

Automatically search for network folders and printers – При избор опцията указва на Windows периодично да търси в локалната мрежа за споделени папки и принтери. Всички споделени папки и принтери се показват в My Network Places.

Display file size information in folders tips – Ако е указана, показва големината на папката като подсказващ текст при посочване на папката с левия бутон на мишката.

Display the full path in title bar – Избраната опция осигурява показване на пълния път до селектираната папка в заглавната лента на Explorer. В противен случай се показва само името на папката.

Display the full path in address bar осигурява показване на пълния път до избраната папка в адресната лента на Explorer. В противен случай се показва само името на отворената папка.

Hide file extensions for known file types - за скриване съответните разширения на файловете, ако връзката им със съответната приложна програма е известна на Windows.

В страницата File Types се показват онези файлове, които Windows автоматично свързва с някакво приложение. При двукратно щракане върху име на файл се стартира приложението, с което той е създаден и в него се отваря файла. 1. Операции с дискове, папки и файлове;

В прозореца Folders с йерархичната структура на ресурсите на компютъра могат да бъдат показвани и скривани произволен брой папки. На най-горното ниво се показва папката на Desktop.

Под лентата за бутони на Explorer стандартно се показва полето за адрес. От тук може да бъде избран директно всеки обект.  1. Скриване и показване на нива.

За да се подобри нагледността на информацията временно могат да се скрият нива на папки, които в момента не се използват.

Пред икона на папка, която съдържа подпапки се показва поле със знак плюс. При щракане върху това поле се отваря следващите по-долни полета. Пред някои икони на това ниво също може да има знак плюс. Така стъпка по стъпка се преминава през всички нива надолу. Пред икона на папка, чийто поднива се показват в момента има поле със знак минус. При щракане върху това поле всички поднива се скриват едновременно В полето пред иконата отново се появява знак плюс. Ако по този начин се скрият няколко отворени нива и след това се щракне полето със знак плюс, всички поднива се показват наведнаж. Същият ефект може да се получи, като се отиде с мишката на плюсчето или минусчето пред иконата на съответната папка в левия прозорец на Explorer-а. От контекстното меню се избира съответно Expand или Colapse, като Expand показва подчинените папки на избраната папка, а Colapse-ги скрива.  1. Маркиране на папки и файлове

Папки и/или файлове, които трябва да бъдат обработвани се маркират.

   1. Маркиране на име:

 • щракане с мишката;

 • предвижване с клавиши нагоре и надолу до желаната папка.

2.2.2. Маркиране на няколко съседни имена:

 • маркиране на първото име;

 • натискане и задържане на клавиш Shift;

 • щракане върху последното, предвидено за маркиране име.

или

 • натискане и задържане на клавиш Shift;

 • натискане на съответните клавиши за предвижване.

2.2.3. Маркиране на произволни имена:

 • маркиране на първото име ;

 • натискане и задържане на клавиш Ctrl;

 • щракане върху следващите имена;

 • отпускане на клавиш Ctrl.

  1. Отваряне на папки и файлове:

2.3.1. Отваряне на папки

 • щракане двукратно върху предвидената за отваряне папка или маркиране на папката и избиране на командата Open от меню File или от контекстното меню.

2.3.2. Отваряне на файлове:

 • щракане двукратно върху името на файла или маркиране на желания файл и избиране на командата Open от меню File или от контекстното меню.

При програмни файлове се стартира съответното приложение като командата придобива вида Open with име на приложението;

При документи, свързани с приложение, което е известно на Windows се стартира приложението и документа в него.При файлове, за които не може да се разпознае приложението, се появява диалогов прозорец за избиране на желаното приложение, с което би могъл да се отвори маркирания файл.

  1. Преместване и копиране на папки и файлове

Папките и файловете могат да се преместват или копират чрез Clipboard. В Explorer тези функции могат да се изпълняват директно чрез изтегляне с мишка.

   1. Преместване на папки/файлове

 • маркира се желаната папка/файл;

 • избира се Edit/Cut;

 • отваря се папката където трябва да се премести маркирания обект или се изтегля обекта от десния прозорец върху иконата на съответната папка от левия прозорец (за едно и също дисково устройство). Ако се извършва преместване на обект върху друго устройство то тогава този обект се копира.

2.4.2. Копиране на папки/файлове

 • маркира се желаната папка/файл

 • избиране на Edit/Copy;

 • отваря се папката където трябва да се премести маркирания обект или натиска се клавиш Ctrl и се изтегля обекта от десния прозорец върху иконата на съответната папка от левия прозорец (за едно и също дисково устройство). Ако се извършва копиране на обект върху друго устройство то тогава този обект се изтегля върху съответната папка без да се натиска клавиш Ctrl.

  1. Създаване на нова папка и нов файл.

2.5.1. Създаване на нова папка.

 • отваря се прозорецът на устройството или папката, където е предвидено да се създаде нова папка;

 • избира се командата Folder от менюто File/New. Иконата на новата папка се появява със служебно име New Folder.

 • въвежда се желаното име на новата папка;

 • натиска се Enter.

Впоследствие името винаги може да бъде сменено с File/ Rename,

  1. Изтриване на папка/файл

 • маркиране на папката или файла;

 • избиране на File/Delete

2.7. Икони - В Windows Explorer се виждат икони на устройства, на папки, на програмни файлове и файлове на документи или на връзки.

2.7.1. Подреждане на икони – избира се от контекстното меню командата Arrange Icons by, когато мишката е в десния прозорец на Explorer-а. Възможните начини на подреждане на иконите са по: Name(име), Size(размер), Type(тип) и Modified(дата на модифициране).

2.7.2. Промяна на икони на файлове:

 • отваря се прозореца на папката, в която е разположен файлът, чиято икона ще се променя;

 • избира се Tools/Folder Options;

 • избира се страницата File Types;

 • избира се от списъчното поле типа-файл, който съвпада с типа на файла, чиято икона ще се променя;

 • натиска се бутона Advanced. Отваря се прозореца Edit File Type. Избира се бутона Change icon; Появява се прозорец с предлагани икони за избор. Маркира се желаната икона и изборът се потвърждава с натискането на бутона “ОК”. Извършва се смяна на старата икона с новата.

За промяна иконата на връзка се избира от контекстното меню Properties/Shortcut/Change icon. От предложения списък с икони се избира желаната икона и се потвърждава с натискането на бутона “ОК”.

 1. Търсене на файлове.

Търсенето на файлове се извършва по определени критерии, като търсене по име, по определени букви от името, по големина, по дата на създаване или модифициране на файла. Резултатите от търсенето се показва като списък от файлове, а евентуално и на папките, които отговарят на определените условия. За имената на файловете се показва в коя папка е съхранен файла. Освен това се показват размерът, типът и датата на последната промяна на всеки файл. От менюто View може да се избере друг начин на показване.

Показваните в списъка файлове могат да бъдат обработвани направо там - разглеждани или разпечатвани

Търсенето започва след натискане на бутон Search или от меню Start или от лентата с бутони Standard Buttons на Windows Explorer. Извежда се диалогов прозорец Search Result (фиг.III.2. .

фиг. III.2. Прозорец за търсене на информация


В прозореца се уточнява типа на търсене, като се указва с мишката съответната възможност:

 • Picture, music or video;

 • Documents;

 • All files and folders;

 • Computer or people.

Най-често се избира All Files and Folders. Извежда се поле All or part of the file name и поле A word or phrase in the file.

Въвежда се цялото име на файла (папката) или на част от името,като в този случай останалото се замества с глобален символ “*” или “?”. Звездичката в определена позиция от името означава, че от тази позиция до края на името може да стои какъв да е символ, включително и празна позиция. Въпросителният знак, означава, че само в тази позиция от името, където той е поместен може да стои произволен символ. Като допълнителна информация във второто поле може да се въведе дума или фраза от съдържанието на търсения файл. • В полето Look in се избира устройството или папката в която ще се осъществи търсенето.

 • Натиска се бутона Search. Започва търсенето, като резултатът от него се извежда в дясната част на прозореца в който има колонки Name, In folder и Size. В първата колонка се извежда името на файловете (папките), които отговарят на зададените условия, във втората се показва пътя до дадения файл (папка), а в третата неговия размер.

Ако ще се търси не по име, а по големина на файла или по дата, от панела за задаване на критериите за търсене под полето Look in има 3 допълнителни възможности за търсене:

-When was it modified? (кога файлът е променян?)

-What size is it?  (каква е големината на файла?)

- More advanced options… (допълнителни опции)


фиг. III.3. Tърсене по дата


При избор на първата възможност се появява нов текст в прозорчето за доуточняване на периода на търсене (фиг. III.3.). Възможностите са:

 Don’t remember (Не си спомням)

 Within the last week (В рамките на последната седмица)

 Past month (Последния месец)

 Within the past year (В рамките на миналата година)

 Specify dates (задаване на датите, определящи периода) • from (от-натиска се стрелката за отваряне на календара и определяне на началната дата)

 • to(натиска се стрелката за отваряне на календара и се задава крайната дата на периода).

Натиска се бутона Search. Започва търсенето, като резултатът от него се извежда в дясната част на прозореца.

При избиране на втората възможност за търсене на файлове според големината им, излиза следния уточняващ текст:

 Don’t remember (Не си спомням);

 Small (less than 100KB-< 100KB);

 Medium (less than 1MB-< 1MB);

 Large (more than 1MB-> 1MB)

 Specify size (in KB- в KB).

При избор на последния размер се активират на долния ред 2 списъчни полета. В първото може да се избере едно от двете полета: “at least(по-малко)” или “at most(по-голямо)”, а във второто-се въвежда стойността от клавиатурата.

Сходен е начинът на търсене и за хора, компютри в мрежата, снимки, документи ...

4. Създаване на нова икона-препратка

Иконите-препратки представляват рационален инструментариум за бързо стартиране на програми и отваряне на папки и документи. По същество те не са копие на файловете, а съдържат адреса, откъдето се стартира съответната програма или се отваря даден файл. Затова те намират все по-широко приложение в по-новите версии на Windows. Най-често се разполагат върху работното поле Desktop.4.1.Създаване на нова икона-препратка към съществуваща програма

 • Щракане с десния бутон на мишката върху Desktop и избиране на командата New/Shortcut от контекстното меню. Извежда се диалоговият прозорец Create Shortcut.

 • Натиска се бутона Browse. Извежда се диалогов прозорец Browse For Folder;

 • Указва се с мишката файла (папката), който да се свържи с иконата-препратка;

 • Натискат се последователно бутоните ОК и Next. Извежда се страницата Select a Title for the Program.

 • Задава се име на препратката, като се потвърждава служебното, или се въвежда ново от клавиатурата. Натиска се бутон Finish. Връзката се създава и се показва върху Desktop;

4.2. Създаване на икона препратка от съществуваща програма

 • Отваря се Windows Explorer ;

 • Отваряне се папката в която се намира файлът, предвиден за създаване на икона-препратка

 • Щрака се с десния бутон на мишката върху избрания файл и от контекстното меню се избира командата Send To/Desktop (Create Shortcut).Иконата препратка е създадена.

4.3. Създаване на икона-препратка към Web сайт


 • Щракане с десния бутон на мишката върху Desktop и избиране на командата New/Shortcut от контекстното меню. Извеждане на диалогов прозорец Create Shortcut Wizard;

 • Въвежда се адрес на сайт в полето Type the location of the item. Натиска се бутон Next, с което се преминава към страницата Select a Title for the Program. Ако не се въведе име от клавиатурата, препратката остава със служебното име New Internet Shortcut.

 • натиска се бутон Finish.

4.4. Съхраняване на рядко използвани икони-препратки върху Desktop

Иконите-препратки, разположени върху Desktop могат силно да затруднят работата на потребителите, когато броят им е много голям. За решаване на този проблем е осигурена възможност тези икони-препратки, които в момента не се използват да се обединяват и съхраняват в една папка, разположена също върху Desktop. Фактически те остават скрити до момента, когато потребителят реши да покаже някои от тях отново върху работната област и да ги използва. Процедурата е известна като почистване на Desktop. Тя включва: • Щрака се с десния бутон на мишката върху Desktop и се избира командата Arrange Icons By/Run Desktop Cleanup Wizard от контекстното меню. Появява се първата страница на Desktop Cleanup Wizard.

 • Натиска се бутон Next. Извежда се страницата Shortcut;

 • Поставят се отметки пред иконите-препратки, предвидени за обединяване и отстраняване от работното поле, след което се натиска бутон Next. Избраните икони-препратки се визуализират на страницата Competing the Desktop Cleanup Wizard на съветника.

 • Натиска се Finish. Windows XP създава нова папка в работното поле, наречена Unused Desktop Shortcuts и премества в нея избраните икони-препратки. Тя няма наклонена стрелка в долния край защото иконата представлява самата папка.

4.5. Преместване на икона-препратка от папката Unused Desktop Shortcut

 • Отваря се папката Unused Desktop Shortcut с двоен клик върху нея.

 • Маркира се иконата-препратка, или иконите-препратки, предвидени за използване .

 • Избира се командата Move this Item (или Move the selected items). Появява се йерархичната структура от файлове, папки и подпапки. Избира се обикновено Desktop и се натиска бутон Move. Иконата или иконите-препратки се преместват в работното поле и може да бъдат използвани.

 • При необходимост потребителят може да изтрива икони-препратки, разположени в папката Unused Desktop Shortcut, както и възстановените икони препратки, с командата Delete.УПРАЖНЕНИЕ No 2Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница