Програма за изучаване на системата за създаване на електронни таблици Excel за Windows. Изданието съдържа основните команди на продукта и начина на използването им


ТЕМА 3 Графични възможности на Excel. Създаване на диаграмистраница4/6
Дата24.07.2016
Размер0.87 Mb.
#4194
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

ТЕМА 3

Графични възможности на Excel. Създаване на диаграми

 1. Основни възможности и понятия.

Диаграмите представляват графични образи на данни, които превръщат редове и колони от информация в смислени изображения. Преди да се създаде диаграмата, трябва данните, които ще се изобразяват да бъдат подредени по колони и редове в една област от листа, а не разпръснати, което затормозява процеца на създаването й. При поготовката на данните трябва да се изясни какъв ще бъде желания тип диаграма, според това какви данни и колко колони(редове) данни се онагледяват и каква е връзката между тях. В таблица 3 са посочени типовете диаграми и предназначението им:Тип на диагра-мата

Предназначение на диаграмата

Column-(колонен)

Сравнява категории от данни вертикално

Bar

(лентова)Сравнява категории от данни хоризонтално

Line

(линейна)Показва тенденциите по категория за определено време

Pie

(кръгова)Описва връзката между частите от едно цяло

XY (Scatter)

(разпръсната)Изобразява взаимната връзка между два вида свързани данни

Area

(площна)


Подчертава относителното значение на стойности за определено време

Doughnut

(пръстеновидна)Сравнява частите от едно цяло

Radar

(мрежова)Показва промените в данните спрямо централна точка

Surface

(повърхностна)Триезмерна диаграма, която проследява измененията в 2 променливи при промяна на 3-тата променлива

Bubble

(мехур)


Маркира множества от стойности (подобна на разпръснатата диаграма)

Stock

(дъсковиден)Комбинация на колонна и линейна диаграма Използва се за проследяване на цени на стоки или акции.

Cylinder

(цилиндричен)3-мерна. Представя данни за лентова или колонна диаграма.

Cone

(конусовидна)3-мерна. Подчертава пиковете в данни за лентова или колонна диаграма

Pyramid

(пирамидална)3-мерна. Подчертава пиковете в стълбове или колони. Подобна е на конусовидната диаграма.

Таблица 3. Типове диаграми и предназначение

Основните елементи в диаграмата са:Последователности (редици) от данни (Data Series) – представляват набор от еднотипни данни. Диаграмите могат да представят в графичен вид една или няколко редици. Редиците се намират в колоните или редовете на таблицата и могат да бъдат разположени една до друга или да бъдат раздалечени.

Точка на данните (Data Point) – единичните значения на данните от редицата. Върху графиката точките се изобразяват с координати – X – Category (категория, аргумент) , Y – размер (функция)

Категория - отразява разновидностите на данните (колоните или редовете);

Осите (Axis) - използват се в по-голяма част от диаграмите и отразяват аргументите (по оста Х) и стойностите на функциите (по оста Y);

Легенда (Legend) – съдържа наименованията на редиците от данни, взети от наименованията на колоните или редовете (в зависимост от разположението на редицата);

Заглавия (Titles) – за допълнително оформяне на диаграмата и осигуряване по-добра ориентация на потребителя в нейното съдържание. Използват се заглавия за диаграмата, за оста Х и за оста Y.

Площ на диаграмата (Chart Area) – ограденото в каре пространство от работния лист върху което се разполагат всички елементи на диаграмата.

Област за чертане ( Plot Area) – съдържа начертаната диаграма в площта на диаграмата.

При създаването на диаграми е добре да се спазват следните правила:  1. Изборът на тип и подтип на диаграмата да е съобразен с характера на онагледяваните данни.

  2. Количеството на данните, представяни в диаграмата не трябва да бъде много голямо.

  3. Форматирането на отделните елементи на диаграмата да бъде насочено към по- доброто онагледяване на съдържанието на диаграмата.

Диаграмите в могат да се обединят в две групи: двумерни (2D) и тримерни (3D). Всяка от групите включва по няколко типа, а всеки тип - по няколко подтипа диаграми.

2. Създаване на диаграми

 1. Курсорът се позиционира в таблицата, за която ще се създава диаграма или се маркира областта от данни за диаграмата. За да се осигури възможност за автоматично изписване на текста на легендата и на координатите по оста Х, при маркиране на областта се обхващат имената (етикетите} на колоните и на редовете. Области от таблицата, разположени непоследователно една до друга, се маркират с натискане на клавиш Ctrl.

 2. Изпълнява се командата Insert/Chart, или се натиска бутона ChartWizard, при което се активира програмата Chart Wizаrd, която осигурява в 4 стъпки дефинирането на елементите на диаграмата:

Стъпка 1 - избиране на тип и подтип на диаграмата.

В резултат на активирането на Chart Wizard се избира типът на диаграмата от предоставените в диалоговия прозорец 15 основни типа диаграми в полето Chart type и съответен подтип от полето Chart sub-type на страницата Standard types, или съответен тип от страницата Custom types. За да се види предварителния изглед на избраната област от таблицата в дадения вид диаграма, се натиска и задържа бутона Press and hold to view sample. По подразбиране е избрана колонен тип диаграма. След натискането на бутон Next следва стъпка 2.Стъпка 2 - извежда диалогов прозорец Chart Source Data. Той осигурява възможност за въвеждане или променяне на блоковете от клетки, чиято информация ще се изобрази на диаграмата

Страница Data Range

 • поле Data Range:- осигурява възможност за промяна на областта от таблицата (Data Range), за която се създава графиката;

 • поле Series in: за промяна на редиците (Series) от редове (Rows) или колони (Columns). Смяната на Rows с Columns (или обратно) има голямо значение при кръговите диаграми.

Страница Series

списъчен прозорец Series: • за показване на включените в момента редици;

 • за премахване на редици от списъка след маркиране и натискане на бутон Remove;

 • за добавяне на нови редици с натискане на бутон Add.

След натискането на бутона ADD е необходимо да се въведе информация за редицата както следва:

 • в полето Name – за името на редицата;

 • в полето Values – за абсолютния адрес на областта, която включва информация за добавената редица;

 • в полето Category (X) axis labels – ( за заглавния ред/заглавната колонка) на добавяната редица;

След натискането на бутон Next следва стъпка 3

Стъпка 3 – настройване на опции на диаграмата - Chart Options. Извежда се диалогов прозорец - Chart Options със следните страници:

 • Страница Titles – заглавия:

За 3-D диаграми:

- Chart Title – заглавие на диаграмата;

- Category (X) axisзаглавие на оста Х;

- Series (Y) axis – заглавие на оста Y;

- Value (Z) axisзаглавие на оста Z.

За обикновени диаграми:- Chart Title – заглавие на диаграмата;

- Category (X) axisзаглавие на оста Х;

- Value (Y) axisзаглавие на оста Y.

 • Страница Axes – показване или скриване на оси:

Primary axis – главни оси:

Category (X) axis – ос Х;

Automatic – автоматично извеждане на клетките от заглавния ред (на категориите) посочени в полето Category (X) axis labels на страницата Series в диалоговия прозорец Source Data. Ако такива отсъстват, като обозначения по оста Х се извеждат поредните числа, започвайки от единица (1,2,3...)

Category – въвежда само съдържанието на клетките от заглавния ред (на категориите) посочени в полето Category (X) axis labels на страницата Series в диалоговия прозорец Source Data;

Time-scale – извежда дати според вида на форматирането в Format Axis/Number/Date.

Value (Y) axisизвеждане на данни по оста Y, според Format/Cells/Number;

 • Страница Gridlines – показване или скриване на спомагателни линии:

Category (X) axis - ос Х

Major gridlines – главни спомагателни линии

Minor gridlines – второстепенни спомагателни линии

Value (Y) axis – ос Y

Major gridlines - главни спомагателни линии

Minor gridlines - второстепенни спомагателни линии

 • Страница Legend – легенда:

Show legend – показване на легенда:

Bottom – долу по средата;

Corner – в десния горен ъгъл;

Top – горе по средата;

Right – отдясно в средата;

Left – отляво по средата;

 • Страница Data Labels – етикети на стойностите:

Series nameпоказват се имената на сериите (етикети);

Category - показване на категориите данни;

Value- показване на стойностите в сериите с данни;

Percentageпоказване на стойностите в проценти;

Bubble sizes - показва размер за диаграмите тип Bubble.

 • Страница Data table – таблица с данните

Show data table – показване на таблицата с данните под диаграмата;

Show legend keys – показване на легендата вляво на таблицата.

След натискането на бутон Next следва стъпка 4.Стъпка 4 – извежда се диалогов прозорец Chart Location за избиране на алтернатива дали новата диаграма да се създаде в отделен работен лист, специално предназначен за диаграми, или да се добави като графичен обект към някой от вече съществуващите работни листове (вградена диаграма). За да се постави диаграмата в отделен лист се избира радио бутона As new sheet и след това се въвежда име на новия лист в текстовото поле вдясно. За поставянето на новата диаграма в някой от съществуващите работни листове, трябва да бъде избран радио бутона As object in и името на работния лист от списъка, който се намира вдясно от този бутон.

Избира се бутон Finish или клавиш Enter за да се затвори диалоговият прозорец на помощната програма Chart Wizаrd. Диаграмата се показва на указания лист, с което приключва работата по нейното създаване.3. Редактиране на диаграми

3.1. Общи изисквания

За редактиране на вече създадена диаграма се използват команди от менюто Chart, което се появява в ивицата с менюта при маркирането на диаграмата. Те дават възможност на потребителя да повтори кой да е от етапите, включени във възможно-стите на помощника Chart Wizard. В списъка на командите са включени:Chart Type – за избиране на друг тип или подтип на диаграмата;

Source Data – извежда диалогов прозорец Source Data.

Chart Options – извежда диалогов прозорец Chart Options .

Location – извежда диалогов прозорец Chart Location.

Add Data – извежда диалогов прозорец Add Data за избиране на нова област в полето Range, която да се добави към диаграмата. Необходимо е да се включат и заглавните редове/колонки на добавяната област за да се появят същите на тази диаграма.

Add Trendline – извежда диалогов прозорец Add Trendline с две страници:

Страница Type – за избиране на типа на кривата на тенденциите за регресионен анализ:

Linear – чертае една права от данни и за това използва уравнението y=mx+b;

Logaritmic – създава кривата на тенденциите на базата на логаритмичното уравнение y=clnx+b;

Polynomial - създава кривата на тенденциите на базата на уравнението за многочлен y=b+c1x+…+c6x6;

Power - създава кривата на тенденциите на базата на уравнението за степени y=cxb;

Exponential - създава кривата на тенденциите на базата на експоненциалното уравнение y=cebx;

Moving average – взема под внимание редица от средни стойности, които се изчисляват от части от редицата данни и зададения брой предхождащи периоди.

Страница Options

Trendline name – за задаване име на кривата на тенденцията:

Automatic – задава автоматично името на избраната крива на тенденциите;

Custom – за задаване на собствено име на избраната крива на тенденциите;

Forecast – за задаване броят на периодите, съответно:

Backward - за миналото;

Forward - за бъдещето;

Set intercept - задаване в коя точка кривата на тенденциите да пресича оста Y.

Display equation on chartвмъква в диаграмата формулата за анализ на регресията

Display R-squared value on chart – показва коефициента R² върху диаграмата.

3.2. Промени в таблицата с данни:

- промяна на областта от данни. Извършва се чрез избиране на новата област от данни и преминаване последователно през стъпки 1-4 за съставяне на нова диаграма;

- промяна на стойностите на данните – всяка промяна на данни в таблицата води автоматично до промяна в диаграмата. За двумерни диаграми всяка промяна с издърпване с мишката на част от графиката на диаграмата води до промяна на съответната стойност в таблицата. Ако се променя по този начин колона с изчислени с формула стойности, се отваря прозорецът на Tools/Goal Seek.

- промяна на големината на диаграмата – извършва се чрез разтегляне на границите на диаграмата както се променя големина на графичен обект. При разтегляне на кръгова или пръстеновидна диаграма, нейните части се отделят.

- премахване на данни от диаграмата- изтриването на данни от таблицата, автоматично води до изтриване на графичното им изображение в диаграмата. Ако не трябва да се изтриват данни от таблицата, а само от диаграмата, тогава се маркира диаграмата и се избира Chart/Source Data/Series, в полето Series се маркира името на последователността от данни, която трябва да се изтрие и се натиска бутон Remove;

- изтриване на диаграми. Извършва се посредством следните действия:

1.Маркира се диаграмата.

2.Изпълнява се командата Clear от контекстното меню или натиска се клавиш Del или изпълнява се Edit/Cut или Edit/Clear/All.

- преместване на диаграми в рамките на листа – маркира се диаграмата и се влачи в рамките на текущия лист;

- преместване на диаграми в друг лист:

1.Маркира се диаграмата - Edit/Cut

2. Избира се нов лист.

3. Изпълнява се Edit/Paste.


 1. Форматиране на диаграми

  1. Общи сведения

В процеса на създаване на диаграмата по подразбиране се установяват основните форматиращи параметри. Те могат да бъдат променени в процеса на работата на потребителите. За целта се извършва преформатиране на диаграмата. Преформатирането обхваща:

1. Маркиране на елемента, подлежащ на форматиране.

2. Активиране на командата Format/Selected име на елемент от главното или контекстно меню

Маркирането (избирането) на елемент може да бъде извършено чрез просто щракане с мишката върху него или чрез избор на елемента от падащ списък на лентата Chart, която се появява автоматично след създаване на диаграмата. Ако в момента на работа тази лента отсъства, тя може да бъде изведена на екрана инцидентно чрез командата View/Toolbars/Chart. Падащият списък включва:Category Axis –абцисната ос;

Chart Area – област на цялата диаграма

Legend –легенда;

Plot Area – област на тялото на диаграмата;

Value Axis – ординатната ос;

Value Axis Major Gridlines – главни спомагателни линии;

SeriesX –графиката за първия ред на таблицата;

SeriesY –графиката за втория ред на таблицата;

SeriesZ: - графиката за третия ред на таблицата т.н.
4.2. Форматиране на 3D диаграми

При използване на 3D диаграми могат да се направят допълнителни промени. За целта диаграмата се маркира и се избира от контекстното меню 3-D View. Отваря се диалогов прозорец със същото име. В него могат да се задават стойности от клавиатурата или с помощта на стрелките за увеличение(над областта за чертане) или намаление за поле(под областта за чертане) Elevation, което определя изгледа, фасадата на диаграмата. Възможните стойности са в периода от -90º до +90º. В поле Rotation се задават стойности на завъртене на областта за чертане (от 0º до 360º) на диаграмата около оста Z. Полето Perspective определя дълбочината на изгледа, т.е. перспективата. Стойностите най-лесно се задават с помощта на стрелките, разположени над самото поле и са в границите от 0 до 100º.Натискането на бутон Apply ще приложи зададените стойности, а на бутон Default ще възстанови стойностите по подразбиране за полетата. 1. Отпечатване на диаграми

1. Маркира се диаграмата, която трябва да се разпечата.

2. Избира се File/Page Setup/ Chart и се извършват съответните настройки. За предварително отпечатване от отворения диалогов прозорец се избира Print Preview, а за окончателно отпечатване на диаграмата върху хартия се натиска бутон Print. Последните две команди могат да се изпълнят респективно чрез File/Print Preview и File/Print.

Опцията Chart заменя опцията Sheet от File/Page когато се маркира диаграма. Настройките в File/Page Setup/ Chart са следните:

В групата Printed chart size:

Use full page – диаграмата изпълва цялата страница, като пропорциите й се променят според големината на страницата;

Scale to fit page – диаграмата запазва пропорциите си и доколкото е възможно се увеличава в страницата;

Custom – диаграмата се отпечатва в същата големина, в която е отразена и в табличния лист.

В групата Printing quality:

Draft quality – използва се, ако при отпечатването на една диаграма се появят проблеми с обема за съхранение (нискокачествено отпечатване – чернова);

Print in black and white – отпечатва цветните диаграми чернобели.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница