Процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметопочистване на терени и отводнителни съоръжения, намиращи се в сервитута на i-ва, ii-ра и iii-та главни жп линии в района на Железопътни секции Софиястраница1/4
Дата02.02.2018
Размер0.49 Mb.
#54111
  1   2   3   4

Процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметопочистване на терени и отводнителни съоръжения, намиращи се в сервитута на I-ва, II-ра и III-та главни жп линии в района на Железопътни секции София, Пловдив и Горна Оряховица – по три обособени позиции“
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНИ И ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, НАМИРАЩИ СЕ В СЕРВИТУТА НА I-ВА, II-РА И III-ТА ГЛАВНИ ЖП ЛИНИИ В РАЙОНА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ СЕКЦИИ СОФИЯ, ПЛОВДИВ И ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „СМЕТОПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНИ ДВУСТРАННО В СЕРВИТУТА НА 1-ВА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ ОТ КМ 2+425 ДО КМ 2+570 И ОТ КМ 3+725 ДО КМ 4+465 В МЕЖДУГАРИЕТО СОФИЯ – ВОЛУЯК“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „СМЕТОПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНИ И ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕРВИТУТА НА 3-ТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ В МЕЖДУГАРИЕТО КАЗАНЛЪК – ЧЕРГАНОВО ОТ КМ 207+000 ДО КМ 207+600 ЛЯВО ПО КИЛОМЕТРАЖА“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „СМЕТОПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНИ И ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕРВИТУТА НА 2-РА И 3-ТА ЖП ЛИНИИ В МЕЖДУГАРИЕТО ТОПОЛИТЕ - ВАРНА ВЛЯВО ПО ТП 2 ОТ КМ 538+130 ДО КМ 538+600 И В МЕЖДУГАРИЕТО КОМУНАРИ - ДЪЛГОПОЛ ВЛЯВО ПО ТП 2 ОТ КМ 88+650 ДО КМ 89+230 И РАЙОНА НА ГАРИ ВАРНА И ТОПОЛИТЕ"

СОФИЯ, 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 1. Предмет на поръчката и обособените позиции.

 2. Обект на поръчката.

 3. Вид на процедурата.

 4. Срок и място на изпълнение.

 5. Цени и начин на плащане.

ІІ. общи правила. ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Общи изисквания и условия.

 2. Съдържание на офертите.

 3. Оформяне и представяне на офертите.

 4. Отваряне на офертите.

iІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНяване на ОФЕРТИТЕ

IV. СКЛЮЧВАНЕ на ДОГОВОР

V. Проект на ДОГОВОР

VI. Приложения

приложение №1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

приложение №2 – ОБРАЗЦИЗАБЕЛЕЖКИ:

ЗА НЕУРЕДЕНИТЕ В НАСТОЯЩАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪПРОСИ СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП (ППЗОП).


І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА,


 1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА- Сметопочистване на терени и отводнителни съоръжения, намиращи се в сервитута на I-ва, II-ра и III-та главни жп линии в района на Железопътни секции София, Пловдив и Горна Оряховица – по три обособени позиции:


1.1. Позиция 1: „Сметопочистване на терени двустранно в сервитута на 1-ва железопътна линия от км 2+425 до км 2+570 и от км 3+725 до км 4+465 в междугарието София – Волуяк.“

В отводнителните канавки и терена около тях, двустранно на желения път, от км 2+425 до км 2+570 и от км 3+725 до км 4+465 в междугарието София – Волуяк по 1-ва главна жп линия, има струпвания на строителни и битови отпадъци, които не само нарушават долните очертания на строителния габарит, но и нарушават нормална функция на съоръженията. Задържането на вода в отводнителните канавки е довело до развиването на дървесна и храстовидна растителност в и около тях. Товаренето, транспортиране и плащане на таксата за депониране на строителните и битови отпадъци е задължение на Изпълнителя.

Терените с ниска храстовидна растителност за изрязване са от км 2+425 до км 2+570 и от км 3+725 до км 3+800 двустранно с обща дължина на периметъра 440 м, средна ширина 2 м. и обща площ 880 м.

Наличието на разпилени отпадъци и купчини от строителни и битови отпадъци е двустранно по цялото продължение от км 2+425 до км 2+570 и от км 3+725 до км 4+465, като обема на купчините варира от 1м3 до 10 м3 . Общото количество на отпадъците с възможност за межанизирано почистване е около 140 м3.

С възможност за механизирано изгребване на отпадъци от отводнителни канавки е от км 3+725 до км 3+875 двустранно и от км 3+875 до км 4+465 – вляво по нарастване на километража с обща дължина 890 м и приблизително количество 142 м3.

Участъкът за ръчно премахване на отпадъци от отводнителни съоръжения е двустранно от км 2+425 до км 2+570 и от км 3+725 до км 4+465, с обща дължина 1770 м и приблизително количество 230 м3.

След приключване на дейностите по премахването на струпаните отпадъци ще се извърши ръчно почистване на разпилените отпадъци по железния път и терените в сервитута на ДП „НКЖИ“ – Железопътна секция София от км 3+725 до км 4+465 двустранно с площ 2220 м2.

Изрязаната растителност се изнася на места указани от Възложителя, където се събира на купчини, товари се на превозни средства и своевременно се извозва към завод за преработка на растителни отпадъци.

Товаренето, транспортирането и плащане на таксата за депониране на растителните отпадъци в завода за третиране на същите, е задължение на Изпълнителя.
Позиция 2: „Сметопочистване на терени и отводнителни съоръжения в сервитута на 3-та железопътна линия в междугарието Казанлък – Черганово от км 207+000 до км 207+600 ляво по километража“.

Отсечката от железния път от км. 207+000 до км. 207+600 се намира в междугарието Казанлък – Черганово по 3-та жп линия, в ляво по посока на километража.При извършена съвместна проверка от представители на ЖП Секция Пловдив и Община Казанлък се констатира, че в района на 3-та жп линия от км 207+000 до км 207+600 на територията на град Казанлък в междугарието Казанлък – Черганово е необходимо да бъдат предприети мероприятия и действия за почистване на сервитута на ДП „НКЖИ“ – ЖП Секция Пловдив.

Битовите отпадъци, пръст, наноси, треви, храсти и др. от почистването на сервитута, с които е запълнена и отводнителната канавка, ще бъдат извозени и депонирани на общинското сметище на град Казанлък. Товаренето и транспортирането на растителните и битови отпадъци е задължение на Изпълнителя.

След извършване на почистването ще се осигури необходимата пропускателна способност на водоотводните съоръжения и безпрепятственото отвеждане на повърхностните води от железния път.


Позиция 3: „Сметопочистване на терени и отводнителни съоръжения в сервитута на 2-ра и 3-та жп линии в междугарието Тополите - Варна вляво по тп 2 от км 538+130 до км 538+600 и в междугарието Комунари - Дългопол вляво по тп 2 от км 88+650 до км 89+230 и района на гари Варна и Тополите".

Отсечките попадат в междугарие Тополите - Варна вляво по тп 2 от км 538+130 до км 538+600 по 2-ра главна жп линия и междугарие Комунари - Дългопол вляво по тп 2 от км 88+650 до км 89+230 по 3-ра главна жп линия. Гара Варна и гара Тополите.При извършени проверки от контрольор железен път и съоръжения в район ПЖПС Варна на ЖП Секция Г.Оряховица е констатирано, че в междугарието Тополите – Варна вляво по тп 2 от км 538+130 до км 538+400, в близост до Варненското езеро е затлачен облицован отводнителен канал 100см/100см с дължина 270м с наноси, пясък, блатна растителност и отпадъци. В същото междугарие от км. 538+400 до км. 538+600 вляво по тп 2 е затлачена отводнителната канавка с дължина 200 м. В междугарието Комунари - Дългопол вляво по тп 2 от км 88+650 до км 89+230 е необходимо да бъде почистен банкетът от храсти, фиданки и др. растителност както и да бъде почистена затлачена канавка с дължина 230м от км 89+000 до км 89+230. В района на гара Варна и гара Тополите има останали строителни и битови отпадъци от ремонтно-строителни работи извършвани през годините, които на някои места възпрепятстват достъпа до близките коловози. Отпадъците, пясъка, наноси, треви, храсти и др. от почистването на сервитута, с които са запълнени облицованият канал и отводнителни канавки, в горепосочените междугария ще бъдат механизирано почистени, натоварени, извозени и депонирани на общинското сметище на град Дългопол за канавките по 3 жп линия и в град Варна квартал Аспарухово за тези по 2 жп линия и гарите Варна и Тополите.

Необходимо е механизирано почистване на гаров район от строителни и битови отпадъци, на банкети от храсти фиданки и др. растителност, на затлачени канавки и канали от пясък, наноси, отпадъци, клони и др. с багер. Механизирано натоварване и извозване на отпадъци, храсти, растителност, пясък, наноси и др. със самосвал до общинско сметище, находящо се на 30 км от обекта. Товаренето, транспортиране и плащане на таксата за депониране на строителните и битови и растителни отпадъци е задължение на Изпълнителя.

След извършване на почистването ще се осигури необходимата пропускателна способност на водоотводните съоръжения и безпрепятственото отвеждане на повърхностните води от железния път.

Участниците могат да участват за изпълнение на една, две или всички позиции включени в изпълнението на поръчката.

 1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП.


 1. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Събиране на оферти с обява по чл.187, ал.1 от ЗОП. 1. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Срокът за изпълнение е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписването на договора.

  2. Място на изпълнение на поръчката:

Позиция 1: гр. София, между ул. „23-ти Декември” и ул. „Железен мост” от км 2+425 до км 2+570 и между Гробищен парк „Бакърена фабрика” и кв. Модерно предградие, от км 3+725 до км 4+465 в междугарието София – Волуяк.

Позиция 2: : гр. Казанлък, в района на 3-та жп линия от км 207+000 до км 207+600.

Позиция 3: Междугарие Тополите – Варна по 2-ра жп линия вляво по тп 2 от км 538+130 до км 538+600 и в междугарие Комунари – Дългопол по 3-та жп линия вляво по тп 2 от км 88+650 до км 89+230 и райони на гари Варна и Тополите. 1. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

  1. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 58 853,00 (петдесет и осем хиляди осемстотин петдесет и три лева) лева, без ДДС, в т.ч. по обособени позиции, както следва:

   1. По обособена позиция 1 – 24 546,00 (двадесет и четири хиляди петстотин четиридесет и шест лева) лева без ДДС;

   2. По обособена позиция 2 – 16 957,00 (шестнадесет хиляди деветстотин петдесет и седем лева) лева без ДДС;

   3. По обособена позиция 3 – 17 350,00 (седемнадесет хиляди триста петдесет лева) лева без ДДС.

  1. Заплащането ще се извърши на база сключен договор, в левове, по банков път, както следва: в срок до 20 работни дни, след представяне на двустранно подписан протокол за извършени качествено и в срок възложените дейности, фактура в оригинал и други необходими документи в оригинал, по сметка на Изпълнителя.

4.2.1. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени в банковата сметка, в срок до 3 (три) дни считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

4.2.2. Всички фактури на Изпълнителя, следва да бъдат придружени с копие от платежно нареждане за внесено ДДС за последния данъчен период и копие от уведомление от НАП за приемане на месечна „Справка – декларация за данък върху добавената стойност“ за последния данъчен период.

  1. Фактурирането да се извършва както следва:

За позиция 1:

ДП „НК ЖИ“ ЖП СЕКЦИЯ СОФИЯ

ЕИК  1308232430533

Ид. № по ЗДДС 130823243

Гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120А

МОЛ: Първан Рахталиев


За позиция 2:

ДП „НК ЖИ“ ЖП СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

ЕИК 1308232430514

Ид. № по ЗДДС 130823243

Гр. Пловдив, бул. „Македония“ № 2

МОЛ: Гошо Къчков


За позиция 3:

ДП „НК ЖИ“ ЖП СЕКЦИЯ ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ЕИК 1308232430407

Ид. № по ЗДДС 130823243

Гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 96

МОЛ: Емил Кънев


II. общи правила. ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Общи изисквания и условия

  1. Всички разходи за подготовка на офертите и участие в процедурата са за сметка на участниците. Спрямо Възложителя не могат да се предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

  2. Образците от документацията за участие са задължителни за участниците. Участниците зачертават или заличават излишните текстове при попълването на съответните образци.

  3. Всички документи в офертите на участниците да бъдат валидни към датата определена за краен срок за подаване на офертите, в съответствие със съответното национално законодателство. Документи, представени под формата на фотокопие да бъдат заверени от съответния участник. За заверен от участника документ се счита този, при който върху копието на документа е записано „вярно с оригинала” и са поставени подпис на представляващия участника и печат.

  4. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено лице. Пълномощното следва да се представи в оригинал или нотариално заверено копие. С пълномощно не може да се подписват: декларацията за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП; декларацията за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП; декларацията за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, както и декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

  5. Офертата се подава задължително на български език.

  6. Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод. 1. Съдържание на офертите

Съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия, офертата на участника трябва да съдържа:

  1. Информация относно личното състояние и критериите за подбор

   1. Информация за участника, по образец № 1;

   2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП, по образец № 2;

   3. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП, по образец № 3;

   4. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, по образец № 4;

   5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.101, ал.11 от ЗОП, по образец № 5;

   6. Декларация за съгласие от всеки посочен подизпълнител, за съответната обособена позиция, по образец № 6;

   7. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП се прилагат за всеки от тях.

   8. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.

   1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: не се изисква.

   2. Икономическо и финансово състояние на участниците. Изисквано минимално ниво: не се изисква.

   3. Технически и професионални способности. Изисквано минимално ниво: не се изисква.
  1. Техническо предложение поотделно за всяка обособена позиция, по образец № 7:

   1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

   2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, по образец № 8;

   3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, по образец № 9;

   4. Декларация за срока на валидност на офертата, по образец № 10;

   5. Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 и 2 от ЗОП, ако е приложимо; по образец № 11

  2. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване, поотделно за всяка обособена позиция, по образци № 12-1, №12-2 и №12-3

  3. Опис на представените документи, по образец № 13.

 1. Оформяне и представяне на офертите

  1. Участниците трябва да представят офертата си на хартиен носител в един оригинал.

  2. Офертата за участие се представя в запечатана непрозрачна опаковка. Опаковката следва да има надпис „Оферта за участие в процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметопочистване на терени и отводнителни съоръжения, намиращи се в сервитута на I-ва, II-ра и III-та главни жп линии в района на Железопътни секции София, Пловдив и Горна Оряховица – по три обособени позиции“, обособени позиции № ……..(задължително се посочват № и наименованията на обособените позиции). Върху опаковката се посочват наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо и адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

  3. Офертите се представят в ДП НКЖИ, 1233 гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №110, служба „Деловодство”, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 12:45 до 16:45 часа до обявения в обявата краен срок за получаване на оферти.

  4. При приемане на офертите върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

  5. Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

  6. В случай, че към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите, пред мястото определено за тяхното подаване в служба „Деловодство” на ДП НКЖИ, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по чл. 48, ал.1 от ППЗОП.

  7. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

  8. Получените оферти се предават на председателя на комисията с протокол съгласно разпоредбите на чл.48, ал.6 от ППЗОП.

 1. Отваряне на офертите

  1. Офертите ще бъдат отворени по реда на тяхното постъпване, от комисия, назначена от възложителя, в ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, партер, заседателна зала.

  2. Датата и часа на отваряне на офертите са обявени в Обявата.

  3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДП НКЖИ. Документът за упълномощаване в оригинал или копие заверено от участника се предоставя на комисията. Преди отваряне на офертите участниците ще удостоверят присъствието си чрез попълване на списък.


ІІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНяване на ОФЕРТИТЕ.

 1. Критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта: най-ниска цена.

 2. Възложителят определя със заповед нечетен брой лица – най-малко трима, които да разгледат и оценят получените оферти по реда на чл.97 от ППЗОП.

 3. Комисията започва работа, след получаване на представените оферти и протокола за получаването им.

 4. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

 5. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата, или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДП НКЖИ.

 6. Комисията продължава своята работа в закрито заседание.

 7. Офертите се разглеждат и оценяват съобразно обявения критерий и спазване на разпоредбите на чл.72 от ЗОП, и чл.54, ал.8-13 от ППЗОП.

 8. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

 • за когото са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 – 5 и 7 от ЗОП;

 • който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявата и документацията за участие и/или която не е в съответствие с Техническата спецификация;

 • който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

 • участници, които са свързани лица.

 • е представил ценово предложение, което надвишава стойността по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП.

 • участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.

 1. Съгласно обявения критерий: най-ниска цена, офертите ще бъдат оценени във възходящ ред, т.е. оферта с предложена най-ниска цена се класира на първо място и т.н.

Оценката и класирането ще се извърши поотделно за всяка обособена позиция.

 1. Съгласно разпоредбите на чл.58, ал.3 от ППЗОП, в случай, че най-ниската цена се предлага в две или повече оферти, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

 2. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците, който се представя на възложителя за утвърждаване.

 3. В един и същи ден утвърденият протокол се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница