ПРограма за конкурсен изпит за докторанти по професионално направлениеДата12.02.2017
Размер83.89 Kb.
ТипПрограма


Факултет по журналистика и масова комуникация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ПРограма

за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки


(Журналистика – Връзки с обществеността) – 2016/2017 г.
1. Обществените потребности от PR в съвременния свят. Функционална натовареност на PR на фона на динамично променящите се социални реалности.

2. Еволюция на PR: предпоставки за поява, етапи в развитието. Прилики и разлики между PR и други социални технологии, реализиращи се в публичното пространство: пропаганда, журналистика, реклама, маркетинг. Обективна необходимост от интеграция.

3. Дефиниране на PR. Развитие на концепцията – етапи. Съвременни тълкувания на PR: социална роля и функционална натовареност. Основни принципи, върху които е построен и действа PR.

4. PR - теоретичен модел. PR като организационно-публична система - същност, основни подсистеми, компоненти и техните характеристики. Видове системи - критерии за разграничение. Социалният контекст, в който протича публичната комуникация - тенденции, предизвикателства.

5. Обществено мнение – същност, основни характеристики. Спирала на мълчанието. Етапи на формиране, развитие и функциониране. Сондажи, медии и публичен дебат.

6. Стереотип и стереотипизация. Функциониране на социалния стереотип. Стереотип и социална перцепция. Значение за PR.

7. Имидж: същност, характеристики, функционална натовареност. Имидж и мит. Имиджът в системата на индивидуалното поведение. Типология: индивидуален, групов, корпоративен, предметен имидж.

8. Корпоративният имидж като системно образование – съдържание, структура, основни подсистеми и елементи. Критерии и признаци. Основни функции. Първично и вторично изграждане на корпоративен имидж.

9. PR в организацията - същност и значение за постигане на корпоративните цели. За архитектурата на участието: управление на интелекта  или интелигентно управление. Вътрешнофирмената комуникация и мотивацията на сътрудниците. Работното пространство, като среда за активно общуване, обмисляне на проблеми, обмен на идеи и намиране на нестандартни решения.

10.PR – основни етапи на реализация: същностни характеристики. PR- стратегия: основни изисквания. PR-тактика: основни изисквания. Техники на PR – същностни характеристики, предимства, недостатъци.

11.Технология на изграждане на корпоративен имидж: основни етапи. Фактори, детерминиращи отношението към организацията: основни предпоставки за създаване и стабилизиране на доверие. Ролята на обратната връзка в процеса на изграждане и развитие на корпоративната репутация.

12.PR-брендинг: възможности на PR да изгражда марка на продукт. Продуктово позициониране чрез инструментариума на PR. Наименованията в публичната комуникация (нейминг-ефектът).

13.Междукултурна комуникация и корпоративна култура в условията на глобализация. Взаимопроникване на културите. Многонационални корпорации и транснационални публики – възможности и проблеми пред PR.

14.Концепцията за корпоративна социална отговорност: възникване, развитие, перспективи. Корпоративно гражданство: ценности, принципи, стандарти. Корпоративното гражданство като процес – роля на PR.

15.Медиите в глобалния свят: същност, роля, функции. Нови медии. Медийна политика в PR и политика на медиите. Комуникативни стратегии. Основни предпоставки за оптимално сътрудничество с медиите.

16.PR като система за ранно предупреждение. Криза – последици за корпоративната репутация. Антикризисна PR програма – основни изисквания.

17.PR в епохата на социални мрежи и социални медии. Интернет като източник на разнообразна информация за публики и социалния контекст. Проблемът “достоверност” на информацията в социалните мрежи. Виртуална реалност, допълнена реалност: възможности и предизвикателства пред PR. Изкуството да надникнем в бъдещето: как да забелязваме очертаващи се тенденции.

18.Промените в реалността, които изискват нестандартни решения и нови перспективи: конвенционално и креативно мислене. Генерирането на идеи като условие за успешна реализация на всяка политика. Креативна личност, креативна класа: същностни характеристики, критерии за типологизиране.

19.Краудсорсингът като технология за реализация на потенциала на социалните мрежи и зона за търсене и намиране на нестандартни решения. Феноменът професионални аматьори. Новата тенденция: към демасовизация на масовата комуникация.

20.Роля на публичната комуникация за създаване на обществена среда, която увеличава иновационния обществен потенциал, носи добавена стойност, осигурява икономически и социален просперитет. За необходимостта от кристализация на креативния капитал на населението и постигане на синергетичен ефект от взаимодействието на различни общности.

21.Ефективната публична комуникация: ефект и ефективност – същност, значение. Фактори, влияещи на комуникацията. Принципи и стандарти на измерване и оценка. Възможни бариери в процеса на реализацията на комуникацията и средства за преодоляването им.

22.Етика и професионализъм. Етични кодекси.Библиография:


 1. Алберхт,  К. Социалната интелигентност. Новата наука на успеха. С., 2006.

 2. Бадура,Б. Социален капитал... С., 2005.

 3. Бауман, З. Общността. С., 2003.

 4. Бек, У. Рисковото общество. С., 2013.

 5. Бишъп, Кл. Сексуалност и духовност. С., 2003.

 6. Брекенридж, Д. PR 2.0: нови медии, нови средства, нова комуникация. С., 2009.

 7. Бурдийо, П. Практическият усет. 2005.

 8. Бурдийо, П. Размишления по Паскал. 2009.

 9. Бурдийо, П. Ответен огън. 2008.

 10. Бюканан, М. Социалният атом. С., 2010.

 11. Бондиков, В., Чакалов, Б. Методи за изследване на масовата комуникация. С., 2015.

 12. Гидънс, А. Социология. С., 2003.

 13. Гитомър, Дж.  Социалният BOOM.  С, 2011.

 14. Голдблат, Д. Специални събития. Глобалният събитиен мениджмънт през 21 век. С., 2006.

 15. Голман, Д. Новата социална интелигентност. С., 2010.

 16. Голман, Д. Емоционалната интелигентност. С., 2011.

 17. Грант, Дж. След изображението. Променящ съзнанието маркетинг, 2002.

 18. Гратън, Л. Жизнена стратегия. Как да поставите хората в центъра на корпоративната стратегия. С., 2002 г.

 19. Гюстав Льо Бон. Психология на тълпите. 2004.

 20. Диксит, А., Нейлбъф, Б. Изкуството на стратегията. С., 2010.

 21. Димитрова, Я. Организационната идентичност - “невидимата ценност” на съвременната организация. С., 2013.

 22. Димитрова, Я. Корпоративната култура като конкурентно предимство. С., 2012.

 23. Дойч, Д., Уитни, К. Голямата идея. С., 2010.

 24. Доулинг, Г. Създаване на корпоративна репутация. С., 2005.

 25. Дракър, П. Иновации и предприемачество. С., 2002.

 26. Дьо Серто, М. Изобретяване на всекидневието. С., 2002.

 27. Едуард де Боно. Практическото мислене. С., 1999.

 28. Едуард де Боно. Шестте рамки на мислене. С., 2008.

 29. Едуард де Боно. Как да притежаваме красив ум. С., 2009.

 30. Елиас, Н. Що е социология. С., 1999.

 31. Жулиен, Фр. Трактат за ефикасността. С., 2004.

 32. Кавазаки, Гай. Проверка на реалността. С., 2011.

 33. Кавазаки, Гай. Изкуството да очароваш. С., 2012.

 34. Канети, Е. Маси и власт. 2009.

 35. Кастелс, М. Информационната епоха: Икономика, общество и култура. Том 1: Възходът на мрежовото общество. 2004.

 36. Кардоуни, Дж. Как се правят новините. С., 1993.

 37. Клапъртън, Г. Социални медии и успешен бизнес. С., 2010.

 38. Корсини, Реймънд. Енциклопедия по психология. С., 1998.

 39. Котлър, Ф. Латерален маркетинг. С., 2007.

 40. Креспи, Ъ. Обществено мнение, сондажи и демокрация. С., 1996.

 41. Кунчик, М., А. Ципфел, Въведение в науката за публицистика и масови комуникации. С., 1998.

 42. Кътлип, Ск. и др. Ефективен пъблик рилейшънс. С., 2007.

 43. Ласуел, Х. и др. Комуникацията. С.,1992 г.

 44. Латур, Б. Реасемблиране на социалното. 2007.

 45. Левинсън, Дж., П. Ханли. Guerrilla Marketing. Право в подсъзнанието: фокусирано убеждаване за постигане на печалби. С., 2006.

 46. Лермър, Р. Директен PR. С., 2010.

 47. Липман, У. Общественото мнение. С., 2001.

 48. Липман, П., Найтън, Н. Мотивирани. Как човешката природа оформя решенията ни. С., 2002.

 49. Липовецки, Ж. Парадоксалното щастие. С., 2008.

 50. Лоурънс, П., Найтън, Н. Мотивирани. Как човешката природа оформя решенията ни. С., 2002.

 51. Луман, Н. Въведение в системната теория. 2009.

 52. Майлс, Х. Как да убеждаваме. С., 2009.

 53. Маккей, М., Дейвис, М., Феннинг, П. Посланията. Комуникационни умения.  С., 2009.

 54. Малецке, Г. Психология на масовата комуникация. С.,1994.

 55. Маслоу, Е. Мотивация и личност. С., 2001.

 56. Милър, Д. Брилянтните екипи. С., 2012.

 57. Монаган, Дж., Джъст, П. Социална и културна антропология. С., 2005.

 58. Московичи, С. Ерата на тълпите. 2007.

 59. Московичи, С. Машина за богове. 2008.

 60. Ноел-Нойман, Е. Спиралата на мълчанието. С., 2004.

 61. Ношур, К. Иновациите – нашият голям шанс. С., 2009.

 62. Огилви, Д. Изповедите на един рекламист. С., 2006.

 63. О'Хара, К. Доверието: новата криза на обществото. С., 2004.

 64. Петров, М. Персоналният имидж. С., 2005.

 65. Пинк, Д. Мотивацията. Изненадващата истина за това, което ни движи напред. С., 2012.

 66. Райков, Здр. PR. Технологията на успеха. С., 2003.

 67. Райков, Здр. Корпоративен гражданин. Печелившият бизнес. С., 2004.

 68. Райков, Здр. Креативната комуникация. С., 2010.

 69. Райков, Здр. Креативният бизнес. С., 2014.

 70. Рийд, Дж. В крак с онлайн маркетинга. С., 2012.

 71. Рийс, Ал. Фокус. Бъдещето на вашата компания зависи от него. С., 2001.

 72. Рийс АЛ, Лаура Рийс. Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънс. С., 2003.

 73. Рийс, Ал, Траут, Дж. Неизменните 22 закона на  маркетинга. С.,2001.

 74. Робинсън, К. Разчупи клишетата, София, 2014.

 75. Рушков, Д. Теория и практика на манипулацията. С., 2003.

 76. Сатън, Р. Странните идеи, които вършат работа. С., 2004.

 77. Семлер, Р. Маверик. Историята на успеха на най-необикновеното работно място в света. С., 2011.

 78. Сире, М., Ламиман, Ж. Успешната иновация. С., 2003.

 79. Скот, Д. Новите правила в маркетинга и в ПР. С., 2009.

 80. Слоун, П., Дез Макхейл. Латерални загадки. Нови начини за развиване на нестандартното мислене, въображението, логиката. С., 2006

 81. Слоун, П. Бизнес мисленето, лидерство и вдъхновение. Идеи, креативност, иновации, решения. С., 2006.

 82. Стърнбърг, Р. Успешната интелигентност. С., 2002.

 83. Талеб, Н. Черният лебед. Въздействието на слабовероятното в живота и на пазара. С., 2009.

 84. Талеб, Н. Надхитрени от случайността. Скритата роля на случайността в живота и на пазара. С., 2009.

 85. Томас, Дж. Тайни и техники на творческото мислене. С., 1999.

 86. Томас Хиланд Ериксен, Фин Сиверт Нилсен. История на Антропологията. 2006.

 87. Томилинсън, Дж. Глобализация и културни идентичности. С., 2001.

 88. Тофлър, Алв. Новата цивилизация. С., 2000.

 89. Траут, Дж. Бъди различен или умри. С., 2002.

 90. Фидлър, Р. Медиаморфоза. Да разберем новите медии. С., 2005.

 91. Фиск, П. Креативният гений. С., 2013.

 92. Форте, А. Посмей да бъдеш различен. С., 2010.

 93. Фостър, Дж. Как се раждат идеите. С., 2002.

 94. Фостър, Дж. Бъди идеалист. Как да се стимулират идеите на работното място. С., 2006.

 95. Фуко, М. Думите и нещата. С., 1992.

 96. Фукуяма, Ф. Краят на историята и последният човек. 2006

 97. Фукуяма, Ф. Големият разлом. 2001.

 98. Фьорстер, А., Кройц, П. Всякакви, но не!стандартни. С., 2008.

 99. Хабермас, Ю. Археология на знанието. С., 1996.

 100. Хабермас, Ю. Философия на езика и социална теория.1999.

 101. Хабермас, Ю. Философският дискурс на модерността.1999

 102. Хабермас, Ю. Структурни изменения на публичността. С., 1995.

 103. Хабермас, Ю. Бъдещето на човешката природа. С., 2002.

 104. Харис, Т. ПР през ХХІ век. С., 2009.

 105. Хогън, К., Джеймс Спийкмън, Дж. Скрито убеждаване. Психология на манипулацията. 2007.

 106. Хосе Ортега, Гасет. Темата на нашето време. 2002.

 107. Хофстеде, Х. Култури и организации. Софтуер на ума. С., 2001.

 108. Harvard Business Essentials. Управление на промяната и прехода. Ръководство за успешен бизнес. С., 2005.

 109. Хемъл, Г. Силиконовата долина отвътре., 1999 г.

 110. Bobbitt, R., Sullivan, R. Developing the Public Relations Campaign: A Team-Based Approach. Allyn & Bacon., 2008.

 111. Cameron, Gl., Wilcox, D...Public Relations Today: Managing Competition and Conflict. Allyn & Bacon, 2007.

 112. Green, A. Creativity in Public Relation. Kogan page. 2001.

 113. Fitzpatrick, К., Bronstein, C. Ethics in Public Relations: Responsible Advocacy. Sage Publications, 2006.

 114. Florida, R. The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life. Basic Books, 2002.

 115. Florida, R. The Flight of the Creative Class. The New Global Competition for Talent. — HarperBusiness, HarperCollins, 2005.

 116. Florida R. Cities and the Creative Class. NY: Routledge, 2005.

 117. Hendrix, J., Hayes, D. Public Relations Cases. Wadsworth Publishing, 2006.

 118. Howe J. Crowdsourcing:Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business, Crown Publishing Group, New York, NY, 2008

 119. Howkins,J. Тhe Creative Economy: How People Make Money from Ideas. 2001.

 120. Kao, J. Jamming: The Art and Discipline of Business Creativity. London, 1996.

 121. Kelley, Т., Littman, J. The Art of Innovation: Lessons in Creativity from IDEO, America's Leading Design Firm. Crown Business, 2001.

 122. Kelley, Т., Kelley, D. Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All. Crown Business, 2013.

 123. Landry Ch. The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators. London, Ster- ling, VA.2000.

 124. Lawrence, R. Encyclopedia of Public Relations. Sage Publications, 2004.

 125. Marsh, Ch. Public Relations: A Values-Driven Approach. Allyn & Bacon, 2008.

 126. Maeda,J. The Laws of Simplicity (Simplicity: Design, Technology, Business, Life). MIT Press, 2006.

 127. Parkinson, M., Ekachai, D. International and Intercultural Public Relations: A Campaign Case Approach. Allyn & Bacon, 2005.

 128. Piketty, T. Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press, 2014.

 129. Rushkoff, D. Present Shock: When Everything Happens Now. Penguin Group US, 2013.

 130. Seitel, F. Practice of Public Relations. Prentice Hall, 2006.

 131. Shirky, C. Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations, Penguin, 2009.

 132. Schmidt, Е., Cohen, J. The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business. New York, 2013.

 133. Stevens, L. Fast Cash: How I Made a Fortune Buying Notes. N.Y. 2004.

 134. Swann, Р. Cases in Public Relations Management. McGraw-Hill., 2007.

 135. Tench, R., Yeomans, L. Exploring Public Relations. Prentice Hall, 2006.

 136. Wilcox, D., Cameron, Gl. Public Relations: Strategies and Tactics. Allyn & Bacon, 2008.


Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница