Програма за противодействие на училищния тормоз, насилие иагресия и преодоляване на агресията между деца и ученициДата21.06.2018
Размер98.82 Kb.
#75104
ТипПрограма
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ,,ХРИСТО БОТЕВ”- с. БРЕСТОВЕНЕ

с. Брестовене, общ.Завет обл.Разград ул.,,Бузлуджа”№1

GSM 0878684414 –директор,e-mail : oubrestovene@abv.bg

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ, НАСИЛИЕ ИАГРЕСИЯ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АГРЕСИЯТА МЕЖДУ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

В ОУ,,ХРИСТО БОТЕВ”-С. БРЕСТОВЕНЕ ОБЛ.РАЗГРАД

Приета на заседание на ПС с протокол № 1 от 16.10.2017 г.


УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АГРЕСИЯТА МЕЖДУ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

В ОУ,,ХРИСТО БОТЕВ”-С. БРЕСТОВЕНЕ ОБЛ.РАЗГРАД

 1. ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ

Настоящият документ е разработен от Координационен съвет за справяне с тормоза в ОУ,,Христо Ботев”-с. Брестовене, обл.Разград

Въвеждането на училищната програма е с цел ограничаване и елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за насилието.


 1. СЪЩНОСТ НА ПОНЯТИЕТО ТОРМОЗ

Тормозът е форма на насилие, която се определя като сбор от съзнателни негативни постъпки, които са дълготрайни, насочени към един и същ ученик от страна на един ученик или група.

Насилието между деца в училище е явление, което обхваща широк спектър от прояви и оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и поведението както на децата, които търпят насилие, така и на онези, които го извършват. Българската дума, която отговаря най-точно на явлението е „тормоз” (“bullying”).

Ключови в разбирането за тормоза са следите характеристики на това поведение: 1. Злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете;

 2. Извършва се от позиция на силата, като едната страна използва доминиращата си позиция за да нарани другата физически или психически, да я унизи или изолира от социалния живот;

 3. Повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт на агресия.

Основни групи прояви на тормоз:

  • Физически тормоз - блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нанасяне на болка, спъване, затваряне в някое помещение;

  • Вербален тормоз - подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди;

  • Психичен тормоз - подмятане, подиграване, закачане, омаловажаване, заплахи, изнудване, повреждане на имущество, кражба и хвърляне на вещи, заплашителни погледи, неприятелско следене;

 • Социален тормоз - избягване, игнориране, изключване от дейността, одумване и разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски отношения с децата, обект на тормоз, изолиране.

 • Виртуален тормоз - бурното развитие на електронните комуникации през последните години доведе до нарастване на проявите на насилие, които се извършват чрез интернет или мобилен телефон. Тук спада разпространяването на:

- обидни, заплашителни и подигравателни текстови съобщения по мобилен телефон, електронна поща, Skype или Facebook;

- разпространяване на материали, които уронват достойнството на детето или го унижават;

- снимането на детето с мобилен телефон и свободното разпространяване на снимки или видео в интернет или други канали без негово съгласие, на слухове, клюки и заплахи в социалните мрежи, крадене на самоличност и др.


 1. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВСЕКИ УЧИТЕЛ:

Всеки учител е длъжен да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на която е станал свидетел.
 1. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В ОУ

1. Запознаване на учителите със Заповед №РД 09-611/18.05.2012г. на Министъра на образованието и науката.


2. Запознаване на учителите и учениците с Училищната програма за противодействие на училищния тормоз, насилие и агресия между децата и учениците в ОУ,,Христо Ботев”- с. Брестовене, обл.Разград чрез провеждане на колективни и индивидуални срещи с цел информиране на учителите „Какво е насилие и тормоз? Как да го разпознаваме?“ сред учениците от класните ръководители в часа на класа;

3. Извършване оценка на тормоза в началото и в края на учебната година. Анкетите се провеждат от класния ръководител. Обработват се от Координационния съвет при ОУ,, Христо Ботев””-с. Брестовене, обл.Разград.


4. Включване в обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в областта на справяне с училищния тормоз.
5. Създаване на механизми за докладване на случаи на насилие в класната стая – пощенска кутия в класната стая

Срок: постоянен, класните ръководители

6. Провеждане часове на класа за обсъждане  проблемите на насилието

Срок: през годината, класните ръководители

7 . Организиране на срещи с представители на ОДП – ДПС, Комисия по дискриминация, ОЗД в часове на класа

Срок: през годината, класен ръководител

8. Оформяне на кът в класната стая с информация за учениците от училищните документи – Права и задължения на ученика, наказания, правила на поведение в класната стая и правила за поведения в часа.

Срок: октомври, 2017 г. , класните ръководители

9. Подготовка на презентации от екипи от ученици по класове за превенция на насилието и агресията

Срок: м. февруари, класен ръководител

10. Организиране на срещи, лекции, дискусии, обсъждания със специалисти от Центъра за превенция на насилието.

Срок: през годината, класен ръководителV. НAЧИНИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ

1. Създаване на училищен координационен съвет за справяне с насилието, който да отговаря за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза.

2. Планира на три нива - класна стая/паралелка, училище, общност.


 • Дейности на ниво клас/класна стая:

- В часа на класа да се прилагат всички форми на групова работа, дискусии, решаване на казуси, споделяне на опит.

- Иницииране на различни дейности между самите ученици, връстници помагат на връстници и други.

Целта е да се създаде пространство, в което се говори открито за тормоза и се работи за формирането у децата на нагласи и социални умения, недопускащи насилие като например емпатия, толерантност и уважение към различията, решаване на конфликти и др.


 • Дейностите на ниво училище

- Подобряване системата за дежурства с оглед обхващане на местата, в които на етапа на оценка е установено, че се извършва тормоз.

- Осигуряване на реални партньорства с външни на училището организации и специалисти.

- Ръководството администрира и контролира изпълнението на програмата.

- Учителите съдействат при реализацията на проекти и инициативи на учениците.
 • Дейности на ниво общност /родителско участие:

 • Родители, с чиято помощ могат да се реализират училищни инициативи и мероприятия.VІ. ПРОЦЕДУРИ ПРИ УСТАНОВЕН УЧИЛИЩЕН ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ,,ХРИСТО БОТЕВ”-С. БРЕСТОВЕНЕ, ОБЛ.РАЗГРАД

Ниво на тормоз

Отговор на училището

Отговорни лица

Ниско нарушаване на правилата

Прекратяване – изтъкване на нарушеното правило – налагане на съответната последица

Учител

Класен ръководителПовтаряне на едни и същи нарушения на правилата

Протокол за тормоз – възстановяване на щетата, преценява се дали е необходимо да се разговаря с родителите

Класен ръководител

Сериозно – злоупотреба със сила, както и при екстремни ситуации, в които съществува опасност за живота и здравето, телесния интегритет, както на детето-жертва, така и на детето-извършител.

Насочване към местната комисия за БППМН и полицията, ОЗД и община по силата на координационнния механизъм; Протокол за тормоз – среща с родителите – възстановяване на щетата – включване на учениците в допълнителни програми

Координационен съвет


VІІ. ДЕЙСТВИЯ ПРИ УСТАНОВЕН УЧИЛИЩЕН ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В ОУ

На първо място важно е да се разграничат случаите, когато не се касае за тормоз, а само за игра или приятелско премерване на силите между децата. За целта е необходимо да се наблюдава поведението на децата, включително и на тези, които само присъстват без активно да участват.

По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест.

А. Прекратяване на ситуация на тормоз:

Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на която е станал свидетел.

- В случай на физически тормоз децата трябва да бъдат разделени и да се прекрати физическият контакт между тях незабавно.

- Не трябва веднага да се разпитва за случилото се, да се обсъждат причините за насилието или да се изяснява ситуацията. Това може да се случи на по-късен етап. Важното е учителят ясно да обяви пред всички, че това е насилие и то е недопустимо поведение.Б. Реакции спрямо детето, което е упражнило тормоз:

- Когато става въпрос за първа проява, която не е тежка по отношение на нанесената вреда, може да се приложи подходът за възстановяване на щетата или да се наложи друга предварително съгласувана мярка;

- Когато се прилага подходът за възстановяване на щетата е необходимо задължително да се уведоми класният ръководител;

Подходът за възстановяване на щетите изисква време и по-задълбочен разговор с ученика. Важно е учителят със спокоен и умерен тон, както и с държанието си, да покаже ясно, че проблемът е в начина на поведение, а не в личността на самия ученик, и че се действа с оглед отново да се възстановят ценностите, към които цялото училище се придържа, а не за да бъде наказан. Ключов момент във възстановяването на щетата е, че класният ръководител разговаря с ученика, а ученикът сам избира и решава как ще поправи грешката си, с което отново ще се възстанови нарушената ценност. С това негово решение трябва да се съгласи и ученикът, който е бил потърпевш от тормоза.

Като първа стъпка класният ръководител изслушва детето. Не е желателно детето да се изслушва съвместно с потърпевшото дете. След изясняване на ситуацията и постигане на договорка, класният ръководител за определен период от време може да проследява поведението на децата и да дава обратна връзка.

В. Реакции спрямо дете, което е обект на тормоз:

Работата с деца, които са обект на тормоз, трябва да бъде насочена към формиране у тях на умения за справяне с подобно поведение.

- класният ръководител да поговори с детето, по възможност още същия ден и да разбере какво точно се е случило.

- подчертава се поверителността на разговора, като се спомене кои ще бъдат уведомени за случилото се;

- класният ръководител наблюдава детето в следващите дни, за да се увери как се чувства и при необходимост отново разговаря с него.

- никога не трябва да се предлага среща между дете, жертва на насилие и неговия мъчител с цел да се помирят и да се разберат. Такива срещи могат да доведат до неблагоприятни последствия;Г. Реакции, спрямо наблюдателите:

- класният ръководител или учителят изтъкват тези, които са се намесили в защита ценностите на училището. На останалите споделят очакването си да направят същото, ако се случи в бъдеще;

- класният ръководител или учителят убеждават, че на насилието се отговаря с думи, както и търсене на помощ и съобщаване за случая.

- класният ръководител или учителят насърчава учениците за грижа спрямо тормозеното дете.


VІІІ. УЧИЛИЩНА СИСТЕМА ЗА НАСОЧВАНЕ КЪМ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Регистриране на ситуации на тормоз: 1. Създаване на регистър на училището за регистриране на случаи на тормоз между учениците.

 2. Всяка ситуация на тормоз се регистрира и описва от учителя, който я е наблюдавал с цел да се проследи развитието на случая във времето и да се планира подходяща интервенция. Регистърът съдържа следните реквизити: дата; кратко описание на ситуацията; участници - клас; предприети мерки; подпис. Този регистър се съхранява на достъпно място при председателя на Координационния съвет.

 3. Класните ръководители следят вписаните в регистъра случаи и предприемат съответните мерки като взаимодействат с родителя на ученика, с учители и с членовете на Координационния съвет.

 4. В случаите, при които поведението на детето се отличава с изразени агресивни прояви, снижен контрол върху гнева, склонност да разрешава конфликтни ситуации с насилие Координационния съвет предлага на директора да бъде потърсено съдействие от отдел „Закрила на детето” по местоживеене ,МКБППМН, полицията и общината.


ІХ. УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА СЕ ОБНОВЯВА

Училищната програма за противодействие на училищния тормоз между деца и ученици в ОУ,,Христо Ботев”- с. Брестовене, обл.Разград се преосмисля и обновява на всеки две години, като преди това се прави обратна връзка от учители, родители и деца.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница