Програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик през 2017 г., решения за разпореждане с общинска собственост, промяна в структурата на Общинска администрация и другиДата02.01.2018
Размер52.03 Kb.
ТипПрограма


О б щ и н с к и с ъ в е т - П а з а р д ж и к

4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, тел.(034) 44 55 65

факс (034)44 29 91, Е-mail: obsuvet@pazardjik.bgО Т Ч Е Т
за работата на Общински съвет – Пазарджик

за периода януари – юни 2017 г.

Отчетният период обхваща първата половина на 2017 година. За това време са проведени 7 заседания на Общинския съвет, на които са приети 111 решения.


І. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

Първата за годината сесия е проведена на 30 януари с 28 точки в дневния ред. Последната е внесена като извънредна. Взети са 25 решения, три от точките са приети за сведение – отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за периода юли – декември 2016 г., отчет за работата на Общинския съвет за същия период и анализ за постъпилите жалби и сигнали през периода 1 септември 2016 г. – 31 декември 2016 г. при обществения посредник на Община Пазарджик.

Сред приетите решения са: приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2017 година, обезпечения на авансови плащания по одобрени проекти на Община Пазарджик, приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик и други.
На редовната сесия през месец февруари са разгледани 14 материала, един от които е бил включен като извънредна точка в дневния ред. Приети са 14 решения, сред които: годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик през 2017 г., решения за разпореждане с общинска собственост, промяна в структурата на Общинска администрация и други.

През март е проведено едно заседание на Общинския съвет, на което са внесени за разглеждане 19 точки, като последната е била оттеглена от вносителя. Приети са 15 решения, сред които: приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Пазарджик до 2018 г., приемане на проекти на договори за организиране на система за разделно събиране и транспортиране на отпадъци, кандидатстване по ОП „Околна среда 2014-2020” и други. Три от точките – отчет за управлението и разпореждането с общинска собственост, отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2016 г. и информация относно изпълнените мерки, заложени в оперативен план за действие на регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик и програма за качеството на атмосферния въздух 2012 – 2015 г., са приети за сведение.

На сесията през април са разгледани 24 материала, от които три са включени като извънредни точки в дневния ред. Една от точките – доклад по годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2016 г., е приета за сведение. Взети са 23 решения, три от които по предложения на общински съветници. Приети са решения за отчета на касовото изпълнение на бюджета на общината за 2016 г., поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит, промяна в съставите и числеността на постоянните комисии, избиране на представител на Общината в Общото събрание на „МБАЛ – Пазарджик” АД

През месец май са проведени две заседания на Общинския съвет. На 19 май, на тържествената сесия, посветена на празника на Пазарджик, е взето решение за номиниране със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и общината” Александър Арнаудов, арх. Георги Сарамбелиев и Ренета Камберова. С почетен знак са удостоени акад. Владимир Овчаров и Александър Начев.

На редовната сесия на 25 май са разгледани 12 точки. Приети са 12 решения, сред които: приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД, разпореждане с имоти, общинска собственост и други.

На заседанието на 29 юни са внесени за разглеждане 22 материала, един от които като извънредна точка. Две от точките са били предложения на общински съветници. 21 са взетите решения, като сред тях: откриване на детска градина в с. Сарая, община Пазарджик, провеждане на обществено обсъждане на проекта за ремонт на бул. „Ал. Стамболийски”, разпореждане с общински имоти и други. За сведение е приет анализ на обществения посредник относно постъпилите жалби и сигнали за периода 01.01. – 30.04.2017 г.ІІ. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ.
През отчетния период постоянните комисии са заседавали по утвърден от председателя график. Всички предложения с проект за решение, постъпили в деловодството на Общинския съвет, са разгледани от Постоянна комисия „Законност”, която е провела 7 заседания и е излязла със 118 становища. Постоянна комисия „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации” е провела 7 заседания през периода, взела е 90 становища. Постоянна комисия „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове” е заседавала 7 пъти, като по разгледаните материали е приела 60 становища. По 6 пъти са заседавали комисиите „Екология, селско, горско и водно стопанство”, „Култура”, „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност” и „Здравеопазване и социална политика”. Приели са общо 85 становища. По пет заседания са провели постоянните комисии „Контрол за изпълнение решенията на ОбС и мониторинг на обществено възложените поръчки” и „Образование, наука, деца, спорт, туризъм”. Те са приели общо 15 становища. Комисия „Жалби, сигнали и предложения на граждани и предотвратяване конфликт на интереси” е провела 7 заседания и е приела 13 становища. За периода комисията е разгледала 6 писма от граждани, по които са предприети мерки за разрешаване на описаните проблеми.

ІІІ. ВРЕМЕННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.
През първата половина на 2017 година са заседавали три временни комисии.

Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми е провела едно заседание на 27 април. Разгледани са заявленията на 6 двойки, от тях са одобрени 4. На останалите две са дадени указания за предоставяне на липсващи документи. На второ заседание на комисията през месец май са одобрени и останалите две двойки. Предстои заседание на комисията през месец юли, на което ще бъдат разгледани новопостъпили 9 заявления за финансово подпомагане.

Временната комисия за номиниране със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и Общината” също е провела едно заседание през месец май, на което са разгледани предложенията за номиниране и комисията е излязла с предложение пред Общинския съвет, гласувано на тържествената сесия на 19 май.

Временната комисия за изготвяне на проект на нова наредба за организацията на движението на територията на община Пазарджик е провела две заседания от началото на 2017 година. Проведени са две публични обсъждания на проекта на наредба. Окончателният вариант на нова наредба за организацията на движението на територията на община Пазарджик, с отразените в него промени след публичните обсъждания, е внесен в деловодството на Общинския съвет и предстои разглеждането му на редовната сесия през месец юли.


ІV. ОСПОРЕНИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.
От решенията, приети от Общински съвет – Пазарджик в периода януари – юли 2017 година, е оспорено само едно – Решение №36 от 23.02.2017 година. Делото, образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Пазарджик, е насрочено за края на месец юли 2017 г..

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
През първата половина на 2017 година Общински съвет – Пазарджик работи по ежемесечен график. Спазвани са законовите срокове за изпращане на материалите на общинските съветници, а след заседанията – на решенията на Областния управител и на Кмета на Общината. Взаимодействието с Общинска администрация, Областния управител, Окръжна и Районна прокуратури, Административен съд и други институции, с които работи Общинският съвет, е на добро ниво.

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет –

Пазарджик


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница