Доклад за ео. През периода не са реализирани участия в заседания на експертния екологичен съвет към риосвДата28.10.2018
Размер191.12 Kb.
#102810
ТипДоклад


О Т Ч Е Т

за дейността на отдел „ Държавен здравен контрол“- дирекция „Обществено здраве” през трето тримесечие на 2015 г.

Дейности по предварителния здравен контрол осъществени от Отдел“ДЗК“- Дирекция „Обществено здраве” през периода:
  • Участие в комисиите за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди към Областна дирекция „Земеделие ”– 2 участия, на които са разгледани 15 проектни документации;

  • Участие в 10 заседания на ЕС в РЗИ, на които са разгледани 22 устройствени схеми и планове;

  • Участие в 9 заседания на общински ЕСУТ, на които са разгледани общо 62 документации – устройствени схеми и планове;

  • Участие в 12 приемателни комисии и извършване на 15 проверки по време на строителство на обекти;

  • Участие в 10 заседания на ЕС в РЗИ по процедурите по извършване на екологични оценки (ЕО) на планове и програми и оценки за въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения. Подготвени са становища по отношение на степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве на 8 документации в процедура по преценка необходимостта от ОВОС, на 2 от ЕО, на 1 по оценка качеството на ДОВОС и на 2 по обхват и съдържание на доклад за ЕО. През периода не са реализирани участия в заседания на експертния екологичен съвет към РИОСВ.

  • Служителите от дирекцията извършваха процедурата по регистрация на промяна в данните и обстоятелствата на съществуващи обекти с обществено предназначение и активно участваха в процедурата по регистрация на нови обекти с обществено предназначение по Закона за здравето.

Контролната дейност в нехранителните обекти с обществено предназначение беше насочена към изпълнението на указанията на МЗ за провеждане на ефективен здравен контрол по прилагане на законодателството на ЕС и на националното законодателство за обекти с обществено предназначение, за продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и за фактори на жизнената среда. През третото тримесечие на 2015 г. от отдел ДЗК -дирекция „Обществено здраве” са извършени 1239 проверки в обекти с обществено предназначение, 368 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, съставен е 1 акт, издадени са 49 предписания и 7 заповеди, от които 2 са за временно спиране на обекти и стоки за реализация.
Във връзка с готовността на учебните заведения за началото на учебната 2015/2016 г. на територията на Великотърновска област, съвместно с представители на РИ на МОН Велико Търново бяха извършени проверки във всички учебни заведения на територията на област Велико Търново, подлежащи на контрол – 96, от тях държавни и общински – 94 и частни – 2.

За 41 учебни заведения, бяха издадени предписания за привеждане в съответствие със здравните изисквания до започване на новата учебна година, от които в 36 бяха изпълнени, а за 5 учебни заведения РЗИ – Велико Търново издаде писма за удължаване срока за изпълненине на предписаните мероприятия.

През отчетния период се извърши и тематична проверка по спазване на здравните изисквания в целодневните и полудневните подготвителни групи по предучилищна подготовка, разкрити към учебните заведения на територията на Великотърновска област. Резулатите от същата предстоят да бъдат обобобщени през месец октомври.

1. Контрол и мониторинг на води
1.1. Питейни води

От 62 изследвани проби питейна вода от централни водоизточници през ІІI-то тримесечие всички са стандартни по микробиологични показатели, а 8 броя (12,9%) са нестандартни по химични показатели.Отклоненията по химични показатели са установени съответно:

- по показатели с индикаторно значение: желязо (Б. Сливово);

- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати (Каранци, Г. Студена, Червена, Виноград, Камен, Лозен, гр. Елена, ул. „Шейтани”).

От 8 изследвани проби питейна вода от ведомствени водоизточници през ІІI-то тримесечие отново няма отклонения по микробиологични показатели, а 4 броя са нестандартни по химични показатели.Отклоненията по химични показатели са установени съответно:

- 4 проби по показател с безусловно здравно значение: нитрати („Консорциум Агробизнес” АД, Поликраище, „Домат” АД, Джулюница, „Биляна” ООД, Б. Сливово, „Зорница Комерс” ООД, Кесарево ).

През ІII-то тримесечие се осъществи регистрация и подписа мониторингова програма с община Елена за водоизточника, подаващ вода, за част от ул. „Шейтани”, гр. Елена.

През отчетния период са изследвани 8 броя проби води от местни обществени водоизточници. Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.) са установени в 4 броя (50 %) от пробите – по показател коли титър, а по химични показатели са нестандартни 2 броя (25%) .

През тримесечието са изследвани 9 проби води от минералните водоизточници в с. Овча могила, гр. Полски Тръмбеш и с. Вонеща вода по микробиологични показатели. От тях 6 проби (от находищата и в 3-те населени места) не отговарят на изискванията на Наредба 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите по показатели: общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 220С и 370С, Pseudomonas aeruginosa, колиформи.

През отчетния период, във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са предприетите следните административно-наказателни мерки:

- издадени са 4 предписания, от които: 1 бр. до кмета на с. Деляновци, община Свищов за временно спиране ползването на вода за питейно-битови цели от зона на водоснабдяване Деляновци (1 брой шахтов кладенец), поради разлив на химични вещества с неизвестен състав в близост до резервоара, подаващ питейна вода за селото; 2 бр. до кмета на община Елена, от които 1 бр. за регистрация като обекти с обществено предназначение на напорен резервоар и помпена станция към водовземното съоръжение, водоснабдяващо част от ул. „Шейтани”, град Елена и 1 бр. за организиране на непрекъснато обеззаразяване на водата за питейно-битови нужди във водоснабдителната система на кв. „Чукани”, експлоатирана от община Елена, с оглед осигуряване на качества, отговарящи по микробиологичните, химичните и индикаторните показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и 1 бр. до кмета на Община Полски Тръмбеш за предприемане на действия по подмяна на тръбите, захранващи с минерална вода къпалнята и чешмата в градинката в града и последваща промивка и дезинфекция на резервоара и тръбите;

- заповеди – 1 бр. до кмета на село Деляновци за отмяна на предписанието от предходния абзац след получени добри резултати от лабораторното изследване на водните проби и констатациите, че местоположението и площта на разлива спрямо шахтовия кладенец, водоснабдяващ селото и напорния резервоар, не предполагат влошаване качеството на питейната вода.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружествата във Велико Търново и Свищов за третото тримесечие на 2015 г., съгласно представените от тях справки, се изпълняват в съответствие с одобрените от РЗИ мониторингови програми.1.2. Повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
Мониторингът на повърхностните води от язовир „Йовковци” по микробиологични показатели се осъществява съгласно план - програмата за контролен мониторинг на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за 2015 г. на Басейнова дирекция Дунавски район, съгласно Наредба № 12/18.06.2002 г.

През третото тримесечие на 2015 г. са изследвани 5 броя проби сурова вода от язовирното езеро. Всички извършени изследвания по микробиологични показатели отговарят на най-строгите изисквания за препоръчителните стойности на категория А1 на Наредба № 12 на МОСВ, МЗ и МРРБ от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ДВ бр. 63/2002 г.).


2.Плувни басейни
През м. юли, в началото на 3-то тримесечие на 2015 г. започна, а в началото на м. септември завърши експлоатацията на откритите басейни (самостоятелни обекти и басейни към хотелски комплекси и/или места за настаняване), намиращи се на територията на област Велико Търново.

През месец юни, преди настъпване на активния летен сезон, на всички оператори, експлоатиращи открити басейни, бяха връчени от здравните инспектори предписания с конкретизирани в тях задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Всички открити басейни започнаха да функционират след проверка на предписанията и след получени резултати от изследвано качество на водата, доказващо съответствие с изискванията, определени в Инструкция 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка.

През 3-то тримесечие на годината от РЗИ – Велико Търново е контролирано качеството на водата на 42 открити басейна. През този сезон бяха регистрирани 2 нови открити басейна – в селата Яковци и Пушево. Нефункциониращ по технически причини и през този сезон остана открития басейн в с. Драгижево. От регистъра на обекти с обществено предназначение (след подадено уведомление от собственика) беше заличена регистрацията на открития басейн в с. Пушево. Нефункциониращ като обект с обществено предназначение през този сезон беше и басейнът към к-с „Палмира“, с. Арбанаси.

Качеството на водата на откритите басейни през тримесечието е контролирано системно и взискателно. През всеки от месеците на активния летен сезон (м. юли и м. август) здравните инспектори извършиха най-малко двукратно пробонабиране от всички открити басейни. На операторите на басейни, качеството на водата на които не отговаря на изискванията на Инструкция 34, са връчвани предписания за временно спиране ползването на басейна и провеждане на задължителни мероприятия до отстраняване на неблагополучията. През този отчетен период са издадени 2 (две) такива предписания.

Контрол на качеството на водата в откритите басейни се осъществява и от операторите, който ги експлоатират. През сезона такъв контрол е извършван на всички открити басейни, като в седем от тях не е спазена предписаната кратност, поради: в два от тях – късно откриване на сезона, в един – преустановяване на дейността преди края на сезона.

През отчетния период (01.07 – 30.09.2015г.) е извършен анализ на 56 водни проби от открити басейни, предоставени от инспектори. От изследваните проби неотговарящи по химични показатели (основно рН, окисляемост, амониев йон, нитрити) са 4 проби, а по микробиологични – 3 (ешерихия колититър, общ колититър, микробно число).

През третото тримесечие на 2015 г. продължи да се осъществява контрол и върху 15 закрити плувни басейни на територията на областта. През м. септември т. г. бе регистрират нов закрит басейн в спортния комплекс на гр. Павликени, а закритият басейн на „Интерхотели“ АД не функционира и през тази година. С уведомление от м. юни се съобщава за преустановено ползване като ООП и на един закрит басейн в гр. Елена.

През отчетния период е извършен анализ на 16 водни проби от закрити басейни, предоставени от здравните инспектори. Неотговарящи по химични показатели (основно рН, окисляемост, амониев йон, нитрити) са 2 проби. По микробиологични показатели няма неотговарящи на изискванията.Извод: Контролът на обектите с обществено предназначение – Открити и закрити плувни басейни се осъществява в съответствие с разработения план и издадените предписания.

Препоръки:

1. Неравномерното разпределение на броя контролирани от здравните инспектори басейни води до голяма ангажираност с този вид обекти (респ. ангажимент по пробонабирането) на здравни инспектори, имащи в списъка си по-голям брой басейни. Това води до снижаване качеството на контрола. Прави впечатление, че за посочения брой проби, неотговарящи по микробиологични и/или химични показатели има само 2 предписания за временно спиране експлоатацията на басейна (едно от тези предписания се отнася за закрит басейн). Може да се помисли за ред на пробонабиране, различен от сегашния, или, след промяна на контролираните обекти в активния летен сезон на инспекторите с по-голям брой открити басейни да се оказва помощ в пробонабирането от колеги, в т.ч. – с участие на колеги от Дирекция ЛИ.

2.Прави впечатление, че първите водни проби от откритите басейни са взети през м. юни, т.е. в началото на летния сезон, за въвеждане на басейните в сезонна експлоатация. Има два басейна, за които това са единствени за сезона проби, а за голяма част от другите басейни вторите проби са взети през м. август, т. е. един активен летен месец, какъвто е м. юли, остана непокрит с контрол.

3. Необходимо е да се вземат мерки при неизпълнение на връчени предписания. Здравните инспектори се ангажират с връчване на предписанията, но няма последващи действия при установяване на неизпълнение на предписаното. По този начин от една страна се снижава качеството на контрола и ефекта от изпълнение на предписаното, а от друга страна операторите на басейните са поставени в различни условия.


3. Контрол върху бутилирани води
През тримесечието са изследвани 9 проби по микробиологични и химични показатели, от които само за 4 проби е приключило анализирането и същите отговарят на изискванията на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни нужди. Не е приключило изследването на 5 проби по микробиологични показатели, поради липса на лабораторен консуматив. През отчетния период във връзка с контрола на бутилираните води е извършена 1 проверка в 1 обект за производство на бутилирана трапезна вода и 6 проверки в други обекти във връзка с контрола по дейностите, свързани с бутилираните води.

4. Контрол на обектите за търговия с лекарства

През третото тримесечие на 2015 г. бяха извършени 44 проверки в аптеки; 7 проверки в дрогерии; 6 проверки в складове за търговия на едро с лекарствени продукти и 2 проверки на транспортни средства за превоз на лекарствени продукти. При проверките в аптеки, дрогерии и складове за търговия на едро с лекарствени продукти по повод извършването на тематична проверка, разпоредена от МЗ относно спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009, респ. Закона за здравето и Регламент (ЕС) № 655/2013 г. от 10 юли 2013 г. за установяване на общи критерии за обосноваване използването на претенции, отнасящи се до козметични продукти (ОВ, L190, 11.07.2013 г.) за козметични продукти, представяни като „Медицинска козметика“ са издадени общо 6 предписания за спиране реализацията на продукти и стоки със значение за здравето на човека (козметични продукти) – 5 предписания за аптеки и 1 предписание за склад. В аптека на територията на град Свищов е установено, че не е осигурен магистър- фармацевт за работа в аптеката при ползване на полагаем се платен годишен отпуск от титулярния магистър- фармацевт, за което е издадено предписание – 1 брой.

През отчетния период не са постъпвали в РЗИ – Велико Търново заявления от граждани за регистрация на дрогерии или промяна в обстоятелствата при разкрити дрогерии на територията на област Велико Търново.

В РЗИ – Велико Търново не са получавани от ИАЛ в изпълнение на чл. 229а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина копия от разрешенията на аптеки, включващи извършване на търговия на дребно с хранителни добавки, диетични храни за специални медицински цели, храни за кърмачета и преходни храни, които следва да се препратят до Областна дирекция по безопасност на храните град Велико Търново за вписване в регистъра по чл. 14, ал. 1 от Закона за храните.


5. Контрол върху козметичните продукти

През третото тримесечие на 2015 г. са извършени общо 95 проверки в обекти за производство, съхраняване и търговия с козметични продукти. В течение на отчетното тримесечие в РЗИ – Велико Търново беше извършено планово пробонабиране на козметичните продукти за лабораторен контрол, съгласно Указанието за дейността на РЗИ през 2015 г., общо 39 проби, както следва: 1. Козметични продукти, различни от тези за деца за микробиологично изследване – 9 броя; 2. Козметични продукти за деца за микробиологично изследване – 12 броя; 3. Козметични продукти за изследване по химични показатели – 12 броя; 4. Козметични продукти за изследване за съдържание на тежки метали – 6 броя. От всички внесени от отдел „Държавен здравен контрол” на дирекция „Обществено здраве” козметични продукти за изследване в Лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ – Велико Търново има протоколи от изпитване само по микробиологични показатели на козметични продукти предназначени за деца (12 броя) и на козметични продукти, различни от тези за деца (9 броя) и козметични продукти изследвани по химични показатели за съдържание на водороден пероксид – 3 броя. Не са получени протоколи за козметични продукти изследвани по химични показатели за съдържание на: салицилова киселина (3 проби), бензоена киселина (2 проби), метанол (2 проби), хлорхексидин (2 проби) и 6 проби за изследване на съдържание на тежки метали.

От изследваните по микробиологични показатели проби козметични продукти – общо 21 проби (козметични продукти, различни от тези за деца – 9 броя и козметични продукти за деца – 12 броя) при 1 проба козметичен комплект гримове (прeдназначени за деца), произведен в Тайланд и пакетиран в Китай за Глобо С.П.А. Италия, дистрибутор за България - „ФЕЛИКС ТОЙС” ООД, София, Казичене, ул. „Трети март” №5, с партиден № LOT 600 60 747 резултатите от изпитването показват отклонение от стандарти/валидирани методи на изпитване БДС EN ISO 21149:2011 по показателя „общ брой микроорганизми (Аеробни мезофилни бактерии, дрожди и плесени)” – резултати от изпитването: 5,4 х 103, при стойност и допуск на показателя по БДС EN ISO 17516:2015 ≤ 1.102, което е отразено в протокол от изпитване на лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ – Велико Търново №1291N – МБКП/14.08.2015 г. В обекта, от който е взета пробата козметичен продукт - комплект гримове (прeдназначени за деца), показала отклонение по микробиологични показатели беше връчено предписание №КД-ОЗ-19-225/17.08.2015 г. за спиране реализацията на продукти и стоки със значение за здравето на човека, а за получените резултати беше уведомена Столична РЗИ, на чиято територия се намира фирмата дистрибутор за България. За другите общо 23 броя изследвани проби козметични продукти, не са установени отклонения от изискванията на нормативните актове по изследваните показатели.

През отчетния период се извършваше разпоредената от МЗ тематична проверка относно спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009, респ. Закона за здравето и Регламент (ЕС) № 655/2013 г. от 10 юли 2013 г. за установяване на общи критерии за обосноваване използването на претенции, отнасящи се до козметични продукти (ОВ, L190, 11.07.2013 г.) за козметични продукти, представяни като „Медицинска козметика“. В хода на проверката с писмо на Министерството на здравеопазването, получено по електронна поща с вх. №РД-13-467/25.09.2015 г. първоначалният срок (30.10.2015 г.) за отчитане на резултатите от нея и информиране на МЗ беше изменен до 30.11.2015 г. Резултатите от тази проверка ще се отчетат през четвъртото тримесечие на 2015 г.Във връзка с писмо на МЗ с Вх. №13-458/31.07.2015 г. на РЗИ – Велико Търново относно установено наличие на Pseudomonas Aeruginosa и Общ брой аеробни мезофилни микроорганизми в Течен сапун „VIR” с аромат на мед и мляко, партиден № 1505116305, произведен от фирма „Мексон ООД, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” №266, но за първи път пуснат на пазара в Германия, за периода 03.08.2015 г. – 12.08.2015 г. инспектори от отдел „Държавен здравен контрол” към дирекция „Обществено здраве” на РЗИ извършиха общо 17 проверки за наличие в търговската мрежа на Великотърновска област на кремообразен течен сапун Medix Milk&Honey, произведен от фирма „Мексон” ООД, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски”, тел: 032/502007, www.mexon.bg.

В хода на проверките са взети общо 9 проби от посочения козметичен продукт в опаковки от 400 ml и 1 l, с партидни номера съответно 1506256301, 1503306300, 10563, 1506306301, 1507169901, 1506166301, 1507026301, 1502206300, 1504156301.

Пробите са изследвани в ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС при РЗИ – Велико Търново.

Резултатите от изследванията по микробиологични показатели не показват отклонение от стандартите.

6. Контрол по писма от Министерството на здравеопазването относно получени нотификации по системата RAPEX за опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз
През месец юли са извършени 100 проверки, разпоредени с 7 писма на МЗ във връзка с информация от Комисията за защита на потребителите за получени нотификации по системата RAPEX за 5 козметични продукти, 12 химически продукти, 4 облекло, текстилни изделия и модни артикули, 1 брой обувки, 5 броя бижута и 1 синьо въже за теглене „Abschleppseil”.

Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – магазини за промишлени стоки, за аксесоари, както и в магазини и щандове за козметични продукти.

При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.

Във връзка с писмо на МЗ, с вх. №РД-13-407/13.07.2015 г. на РЗИ Велико Търново, относно получена информация по Системата на Съюза за бърз обмен на информация GRAS RAPEX за издирване на опасен продукт, открит на територията на Германия, дистрибутиран и на българския пазар нотификация № A12/0864/15 – Children's sandalsUltimate Spider Man (Детски сандели), марка „Marvel, номер на модела art. 14156151/Sample size 31; номер на партидата EAN 14156151 GER 0087, страна на произход Китай, производител Shoe Factory, Shenzhen, вносител Cortina NV, Meersbloem Melden 42, Oudenaarde, Белгия, дистрибутор Deichmann SE, Deichmannweg 9, 45359 Essen, Германия е извършена спешна проверка в магазин за обувки, стопанисван от фирма „Дайхман търговия за обувки” ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Оборище” №18. Установеното ниво на отделяне на никел от катарамата на обувката е над допустимото, съгласно вписване 27 от Приложение XVII на Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). При проверката не се констатира предлагане за продажба на горепосочения модел обувки.

За периода август септември 2015 г. РЗИ Велико Търново получава по електронен път от Министерството на здравеопазването седмични справки по системата RAPEX, публикувани от Европейската комисия за сведение и ползване.
7. Контрол на химични вещества и смеси

През третото тримесечие на 2015 г. във връзка с контрола на химични вещества и смеси са извършени общо 79 проверки. В хода на проверките на химични вещества и смеси са издадени 12 предписания, с които са предписани 13 мероприятия относно: етикетирането, вкл. специфичните изисквания по отношение на детергентите – 4, осигуряване на защитно приспособление на опаковките, препятстващо отварянето им от деца и тактилни предупредителни знаци за опасност – 5, липса на информационни листи за безопасност – 3 и на биоцид, на чиито етикет не е изписан номера на издаденото разрешение от Министерство на здравеопазването за пускане му на пазара като биоцид – 1.

Издадени са 5 заповеди за спиране на реализацията на химични смеси, от които 1 за изготвяне на етикет на български език и 4 за осигуряване на опаковки, снабдени с приспособления за затваряне, недостъпни за деца и с тактилно предупреждения за опасност, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006.

През месец юли са извършени 100 проверки, разпоредени с 7 писма на МЗ във връзка с информация от Комисията за защита на потребителите за получени нотификации по системата RAPEX за 5 козметични продукти, 12 химически продукти, 4 облекло, текстилни изделия и модни артикули, 1 брой обувки, 5 броя бижута и 1 синьо въже за теглене „Abschleppseil”.

Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – магазини за промишлени стоки, за аксесоари, както и в магазини и щандове за козметични продукти.

При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.

Във връзка с указание на МЗ, писмо с рег. №16-00-72/17.07.2015 г., относно извършване на планирана през 2015 г. тематична проверка за спазване на забраната и ограниченията съгласно т. 61 на приложение ХVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) за употреба на диметилфумарат в кожени изделия – обувки и аксесоари през третото тримесечие на 2015 г. инспектори отдел „Държавен здравен контрол” към дирекция „Обществено здраве” на РЗИ са взети общо 2 (две) двойни проби на кожени аксесоари, произведени в Китай, с вносител DENZEL BG и са изпратени за изследване в дирекция „Лабораторни изследвания” на РЗИ – Плевен.


8. Дейност, свързана с анкетиране на жалби

През третото тримесечие на 2015 г. в отдел „Държавен здравен контрол“ на дирекция „Обществено здраве” са постъпили 34 жалби, като 19 от тях са по проблеми извън компетентността на РЗИ и са пренасочени за решаване към други ведомства. За анкетиране от РЗИ – Велико Търново в течение на третото тримесечие на 2015 г. са подлежали 15 жалби в т. ч. 3 сигнала за нарушаване на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места и 12 жалби по проблеми от компетентността на отдел „Държавен здравен контрол“ в дирекция “Обществено здраве” (шум в домовете от обекти с обществено предназначение, лоша хигиена в дом за стари хора, близо разположени до домовете базови станции на мобилни оператори, извършване на фризьорски услуги без регистрация на дейността и др.). Сигналите за нарушаване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места (3броя) бяха проверени своевременно, като не беше установено тютюнопушене в тях. От 12 жалби, които са от компетентността на дирекцията, 1 е основателна, 11 са неоснователни.9. Контрол във връзка с чл. 56 от Закона за здравето
Приоритет в дейността на дирекцията през тримесечието беше контрол по спазване на разпоредбите на Закона за здравето за забрана на тютюнопушенето в закритите обществени места, в това число и обекти за хранене и развлечение и транспортни средства за обществен превоз. През третото тримесечие бяха проведени проверки по спазването разпоредбите на Закона за здравето с участието на представители на РПУ, като основно бяха обхванати обекти за хранене и развлечение.

През отчетния период на 2015 г. бяха извършени общо 744 проверки в обекти с обществено предназначение и обекти за хранене и развлечение за спазване на чл.56 от ЗЗ. Извършени бяха 7 проверки на транспортни средства за обществен превоз на пътници от градския и междуградския транспорт и 13 проверки в местата за домуване на транспортните средства (депа, гаражи, началните спирки, таксиметрови стоянки и други). Издадено е 1 предписание за недопускане на тютюнопушене в закритата част на обект за хранене и е съставен 1 акт на юридическо лице за нарушаване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места.10. Контрол на службите по трудова медицина регистрирани на територията на област Велико Търново

На територията на област Велико Търново има регистрирани 14 служби по трудова медицина (СТМ) и два офиса на СТМ, регистрирани на територията на други области. През третото тримесечие на 2015 г. са извършени 19 проверки на службите по трудова медицина, при които са проверени всички служби и офиси регистрирани на територията на област ВеликоТърново по отношение на цялостната дейност на службите по Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, като резултатите са отразени в констативен протокол от извършена проверка на СТМ. След 30.07.2015 г. е започнато преглеждането на предадените в РЗИ – Велико Търново обобщени анализи на здравното състояние на работещите за съдържанието им, във връзка с тематична проверка за изпълнението на изискванията на чл. 11, ал. 8 от Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина за спазване на минималните изисквания към съдържанието на обобщения анализ на здравното състояние на работещите, съгласно Указанието на МЗ за дейността на РЗИ през 2015 г. За резултатите от тематичната проверка ще бъде информирано Министерството на здравеопазването през четвъртото тримесечие – до 15.10.2015 г.


08.10.2015 г. д-р Мариана Баръмова – началник на отдел ДЗККаталог: kartinki -> otcheti%202015
kartinki -> О т ч е т за дейността на отдел дзк на дирекция „Обществено здраве” през първото тримесечие на 2016 г
otcheti%202015 -> О т ч е т за дейността на дирекция „Обществено здраве” през второто тримесечие на 2015 г
otcheti%202015 -> Доклад за шумовото натоварване в наблюдаваните населени места на област Велико Търново през 2015 година
otcheti%202015 -> О т ч е т за дейността на отдел„държавен здравен контрол“ – дирекция „обществено здраве” през четвърто тримесечие на 2015 г
otcheti%202015 -> Отчет за дейността на дирекция „профилактика на болестите и промоция на здравето” за второто тримесечие на 2015 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница