Програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Интериорен дизайн по специалност кодДата01.02.2018
Размер323.83 Kb.
#52977
ТипПрограмаРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на културатаЗ А П О В Е Д

РД 09………./……………….2017 г.

На основание чл. 13д, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осигуряването на обучението по учебен предмет

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Интериорен дизайн по специалност код 2140106 „Интериорен дизайн” от професия код 214010 „Дизайнер” от професионално направление код 214 „Дизайн” съгласно приложението.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2017/2018 година.

БОИЛ БАНОВ

Министър на културата
Приложение

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА

За специфична професионална подготовка

ПО

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
Утвърена със заповед № РД.............................................2017 г.

СПЕЦИАЛНОСТ:код 2140106 „Интериорен дизайн”

ПРОФЕСИЯ:код 214010 „Дизайнер”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 214 „Дизайн”


София, 2017 година

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Програмата има за цел да даде на учениците оптималния обем знания, свързани с проблемите при проектирането в интериорния дизайн. Изучават се най-общите закономерности в структурния и композиционния строеж на формите, основните композиционни принципи, приложението и ролята на цветовете в проектантския процес. Разглежда се методиката на проектирането в интериорния дизайн, етапите, способите и средствата за представяне на проекта.


ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Жилищният интериор се разглежда като оптимизирана среда за обитаване, осигуряваща условия за почивка, възстановяване на творческите сили, обединяваща хармонично материалните, духовните и естетическите потребности на човека. Разглеждат се интересните взаимовръзки между функционални, обемно-пространствени, цветови и други закономерности, които превръщат пространството в оптимална среда за живеене.

Развиват се умения при организирането на пространството, съчетаването на материалите, мащабното интерпретиране на обема и формата, търсенето на функционално верни и художествено убедителни решения, носещи своя индивидуална структура и характеристика, които превръщат средата за обитаване в пълноценно функциониращ организъм.

Уроците се провеждат в ателие, оборудвано с дъска и маси удобни за чертане, писане и рисуване. Учебния материал включва теоретически и практически задания, степенувани по трудност, съобразени с възрастта на учениците. Част от практическите задачи се изпълняват в домашни условия, за да се проверят усвоените знания от учениците.


ІІІ. СТРУКТУРА НА ДИСЦИПЛИНАТА.

Изучава се в класово-групови занятия от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас както следва: в VІІІ клас по 1 час седмично, ІХ клас по 2 часа седмично, в Х клас – 4 часа седмично, в ХІ клас – 5 часа седмично и в ХІІ клас по 8 часа седмично. Уроците са теоретично – практични, като практическите упражнения се провеждат след всяка тема.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Клас

І срок

ІІ срок

Годишно

VІІІ

18 седм. х 2 часа

18 седм. х 1 часа

54

ІХ

18 седм. х 2 часа

18 седм. х 2 часа

72

Х

18 седм. х 2 часа

18 седм. х 2 часа

72

ХІ

18 седм. х 2 часа

18 седм. х 2 часа

72

ХІІ

18 седм. х 2 часа

11 седм. х 2 часа

58


ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
VІІІ клас

През І учебен срок учениците се запознават с обекта и предмета на дизайна, сферата му на действие, съвременните тенденции в неговото развитие. Изучава се структурния и композиционния строеж на формите, обективните закономерности при изграждането и образуването на формите, положението и връзката им с пространството, психологическото им въздействие. Разглежда се модула като структуро-образуващ елемент, видовете модулни мрежи, тяхната трансформация и приложението им в проектантския процес.През ІІ учебен срок учебната програма включва изучаването на основите на композицията. Изучават се категориите, свойствата, средствата и качествата на композицията. Изграждат се умения за създаване на обемно-пространствени структури с различно звучене, чрез прилагане на композиционните средства. Учебният материал (теоретически и практически) има за цел да формира в учениците активна творческа позиция, да развие основни умения в търсенето на естетическа изразителност на формата, да развие усет за мащабност, пластичност, ритъм.
І срок – 18 седмици по 2 час – 36 часа


1 тема:

Същност на дизайна. Определение. Видове дизайнерска дейност. Интериорен дизайн – тясно специализирана дизайнерска дейност. Съвременни тенденции в развитието на интериорния дизайн

- 4 ч.

2 тема:

Морфология на формите.- Приложната комбинаторика като наука за най-общите закономерности при проектирането на формите

- 5 ч.
- Геометрично описание на формите: точка, линия, повърхнина, обемно-пространствена форма; класификация на формите – двустранни затворени, двустранни отворени, едностранни – Мьобиосова повърхнина, разгъваща се и неразгъваща се.

- 4 ч.
- Психология на формите.

- 4 ч.
Модулът като структурообразуващ елемент. Неродствени и родствени модули. Симетрията като принцип за създаване на родствено свързани модули. Оси на симетрия като логичен подход при художественото проектиране на модулни структури.

- 5 ч.
- Модулни мрежи – правилни, полуправилни, неправилни. Строеж на правилните мрежи. Преобразуване на правилните мрежи. Приложение на осите на симетрия в правилните мрежи – успоредно пренасяне, кръгова симетрия, огледална симетрия. Разшифровка на структурния строеж в сложна модулна композиция.

- 4 ч.
- Пространствени мрежи. Построяване на двустранноотворени повърхнини като структура от модулни елементи. Връзка на еднородни модулни елементи в структура. Проектиране на система от структури, образувана от един модул.

- праволинейни повърхнини

- кръгови повърхнини


- 5 ч.
- Затворени пространствени форми.

- правилни многостени – Платонови тела

- Архимедови тела

- Получаване на звездни многостени- 5 ч.

Практически упражнения:

 • Изграждане върху основата на квадрат на няколко модула с родствена връзка.

 • Изграждане върху основата на квадрат на няколко неродствено свързани модулни елемента.

 • Изграждане на композиция от един симетричен модулен елемент върху основата на правилна мрежа.

 • Изграждане на композиция от един несиметричен модулен елемент върху основата на правилна мрежа.

 • Трансформиране чрез крива линия на правилна модулна мрежа за получаване на ново композиционно решение.

 • Построяване на кръгова структура от еднакви модулни елементи.
ІІ срок – 18 седмици по 1 час – 18 часа

1 тема:

Теория на композицията.

- Композицията като средство, език и метод на проектирането.

- Равнина, обемно-пространствена и вътрешно-пространствена композиция.

- Композиционни категории.

- Обемно-пространствена структура – видове обемно-пространствени структури. Обемно-пространствени структури от природата.

- Тектоника – зримо отражение на конструкцията и материала във формата. Видове тектонични системи.- 4 ч.
- Свойства и качества на композицията.

- Съподчиненост на елементите

- Композиционно равновесие

- Симетрия

- Поява на асиметрия в симетрични форми

- Асиметрия

- Динамичност

- Статичност

- Единство на характера и формата


- 4 ч.
- Композиционни средства.

- Пропорции и пропорциониране

- Мащаб и мащабност

- Взаимна връзка между мащабност и пропорциите

- Контраст

- Нюанс и нюансиране

- Метрическо повторение

- Ритъм


- Пластичност на формата – светлосянъчна структура

- 5 ч.
- Анализ на композицията на различни мебелни изделия.

- 5 ч.

Практически упражнения:

 • Упражнения за създаване на фронтална, обемно-пространствена композиция.

 • Построяване на затворена и отворена композиционна фраза.

 • Симетрична и асиметрична организация на обемно-пространствена структура.

 • Внасяне на допълнителен елемент в динамична композиционна фраза за създаване на равновесие.

 • Ритмични отстояния на подобни елементи с различна композиционна характеристика. Прости и сложни ритмични редове.

 • Динамично и статично членение на обемите.

 • Сгъстяване и разреждане на подобни елементи и създаване на център. Акцентиране в ред на подобни елементи.

 • Упражнения за изява контраста на формите, контраста на величините, контраст на фактурите. Силует и тонова контрастност.

 • Упражнения за изява на визуалните връзки между отделните форми в зададено пространство.

 • Упражнения за намиране на показателите на мащабност.

ІХ клас

През първия учебен срок учебната програма включва изучаването на науката за цветовете – цветознание. Цветът е неразделна част от визуалното възприятие на формата. Определящите го параметри, психофизиологическото му въздействие върху човека, принципите на хармонично съчетаване и приложението му в интериорния дизайн са изучават от учениците с цел развитие на практически умения и изграждане на верен критерий при избора на оптимално цветно решение.

През втория срок учениците изучават методиката на художественото проектиране като основен принцип при проектирането в интериорния дизайн. Разглеждат се стадиите през които преминават творческия процес, способите и средствата за документиране и представяне на проектната идея. Изграждат се практически умения и правилен подход при решаването на конкретна проектанска задача. Разглеждат се приложните геометрични построения и елемените на проекционното чертане. Изечават се основните изисквания за съставяне и разчитане на чертежи.

І срок – 18 седмици по 2 часа – 36 часа

1 тема:

Цветознание – обект, предмет. Възникване на науката за цветовете. Исторически опит в познанието на цветовете.

- 4 ч.

2 тема:

Цветът като физическо явление.

- Светлината като фактор за възприемане на цветовете.

- Съставни спектрални цветове на слънчевата светлина. Спектрален кръг.


- 3 ч.

3 тема:

Характерни особености на зрителното възприятие.

- Органи за възприемане на светлината и създадените от нея образи.

- Възможности за възприемането на образите в различни части на зрителното поле.

- Адаптация на зрителния апарат при възприемане на светлината.

- Отклонения от нормалното цветоусещане.


- 3 час

4 тема:

Характеристика на цветовете – дължина на вълната, фрегвенция.

- Хроматични (спектрални) и ахроматични цветове.

- Компоненти характеризиращи цвета – цветен тон, наситеност, яркост.

- Цветови пространствени тела.

- Отразителна способност на цветовете – зависимост от състава на повърхнините. Сиви и цветни повърхности. Светлотъмен контраст.


- 4 ч.

5 тема:

Смесване на цветовете.

- Оптическо смесване на цветовете. Адитивно и субтрактивно смесване на цветовете.

- Материално смесване на цветовете.

- На всеки хроматичен цвят, може да се намери друг хроматичен, който при смесването с първия дава ахроматичен цвят. Допълнителни цветове: червен – синьо-зелен; оранж – син; жълто-зелен – виолетов; зелен – пурпурен. Цветовете лежат на двата края на един диаметър.

- Смесването на два недопълнителни хроматични цвята, дава винаги нов цветен тон. От всеки три цвята, разположени на разстояние 120о един от друг в цветния кръг, могат да се получат всевъзможни цветни тонове.

- Всеки допълнителен цвят при смесването с друг хроматичен цвят може да се замени с двойката хроматични цветове при смесването на които се получава.- 4 ч.
- Цветови контраст. Яркостен (светлотъмен) контраст.

- На светъл фон всеки по-тъмен цвят тъмнее, а на тъмен фон всеки по светъл цвят светлее.

- Всеки цвят поставен на хроматичен фон се изменя по посока на допълнителния цвят на фона.

- Всеки хроматичен цвят поставен на фона на своя допълнителен (контрастен) цвят, става по-наситен.

- Всеки хроматичен цвят, поставен на фона на същия цветен тон, но с по-голяма наситеност, губи наситеността си (сивее).

- Ефекта на хроматичния контраст е най-силен тогава, когато отсъствува светлотъмен контраст, т.е. фона и намиращия се върху него цвят имат еднаква светлота (яркос).

- Контрастното въздействие е по-силно, когато съществува количествен контраст.


- 6 ч.

6 тема:

Хроматични цветни съчетания. Контрастни хармонични – основават се на взаимното противопоставяне на цветовете. Нюансни хармонии – основават се на близостта на цветовете. Триади – съчетания на три цвята – с помощта на равностранен триъгълник.

- Хармонично съчетание на четири цвята отстоящи един от друг в цветния кръг на 90о. Хармонично съчетание на шест цвята – посредством правилен хексатон.- 4 ч.

7 тема:

Психофизиологическо въздействие на цветовете. Оптимални цветове. Топли и студени. Сухи и мокри. Тежки и леки. Изразна характеристика на основните и допълнителните цветове.

- 4 ч.

8 тема:

Цвят, форма, пространство. Декорация и корекция на формата с помощта на цветовете. Пространствен ефект на цветовете – близко – далечно; топло – студено; светло – тъмно; тежко – леко; влажно – сухо; въздушно – земно.

- 4 ч.

Практически упражнения:

 • Спектрален кръг с 24 степени и съответствуващите 24 степени на ахроматичен цвят, синхронизиране на светлотата на всеки хармоничен цвят.

 • Контрастни хармонични съчетания. Съчетания от два допълващи се цвята.

 • Нюанси хармонични цветосъчетания с ясно изразена разлика по цветен тон. Пастелните цветове си хармонират значително по-добре. Наситените цветове си хармонират, ако се използуват на малки площи. Хармония може да се постигне чрез противопоставяне на отделни групи от нюансни съчетания.

 • Триада – съчетания от три цвята.

- три цвята еднакво отдалечени в спектралния кръг – червен-жълт-син; оранж-зелен-виолет; (отстоят на 120о)

- три цвята като двата са основни, а третият – допълнителен. Третият цвят има обединяващо значение.

- три цвята, ако два от тях са допълващи се, а третият е получен от смесването на един от тях с ахроматичен цвят.

- три цвята ако два от тях са спектрално близки, а третият е допълващ на тяхното средно значение.

- Съчетания на 4 цвята отстоящи на 90о в спектралния кръг – жълто-виолет-оранж-синьозелен; оранж-синьо-виолет-жълтозелен.

- Деформация на правилен многостен с помощта на цвета. Омекотяване, олекотяване, омаляване на обема.

- Пространствени цветни решения. Оптическо въздействие на цветовете. Близко – далечно, леко – тежко, земно – въздушно.

ІІ срок

18 седмици по 2 часа – 36 часа

1 тема:

Методика на проектирането в интериорния дизайн.

- 2 ч.

2 тема:

Етапи на художественото проектиране.

 • подготвителен етап

 • аналитичен етап

 • формиране на концепция

 • творчески етап

 • етап на реализация

- 2 ч.

3 тема:

Методи и средства за представяне на проектната идея.

 • Графични средства – скици, рисунки, перспективни изображения, чертежи.

 • Пластични средства – макети

 • Други средства – фотоси, филми, видео.

- 2 ч.

4 тема:

Приложни геометрични построения

- Построяване на успоредни и взаимноперпендикулярно линии.

- Построяване на различни фигури

- Съединяване на прави с дъги

- Разделяне на окръжност на различен брой части, построяване на многоъгълници

- Построяване на овали, елипси, спирали.

- Основни архитектурни форми.


- 6 ч.

5 тема:

Аксонометрично проектиране.

- Фронтална аксонометрична проекция на правоъгълни фигури и тела.

- Изометрична и правоъгълна диаметрична проекция.


- 8 ч.

6 тема:

Елементи на проекционното чертане.

- Успоредно правоъгълно проектиране.

- Проектиране на геометрични фигури.

- Проектиране на тела.- 10 ч.

7 тема:

Съставяне и разчитане на чертежи.

- Сечения и разрези.

- Условно означаване на материалите.

- Означаване на размерите в чертежа.

- Основни надписи на чертежа.

- Съставяне на работни чертежи.
- 6 ч.

Х клас

През І учебен срок се изучават изискванията при проектирането на мебели, класификацията и основните съединения използвани в конструирането им. Тези знания изграждат умения за проектиране и конструиране на различните видове мебели. Проектира се мебел за съхранение, като всеки ученик избира конкретна тема според творческите си предпочитания, като се стреми чрез съвършенството на пропорциите, чистотата на конструкцията, функцията, структурата и съчетанието на материалите, умереността на декоративните повърхности да предаде индивидуалност и естетика на формата.През ІІ срок се изучават най-общите закономерности при проектирането на жилищния интериор: психологическите и физиологическите изисквания за създаване на оптимална среда за обитаване, функционалните центрове и схеми на жилището, използването на композиционните средства за организация на обемно-пространствената структура, ролята на цветовете и светлината, оптическата корекция на пространството чрез илюзията на линиите, формите, цветовете. Проектира се интериорното пространство на еднофамилно жилище по зададен архитектурен план, входно антре и санитарен възел.

І срок – 18 седмици по 2 часа – 36 часа

1 тема:

Изисквания при проектиране на мебели.

 • утилитарни

 • конструктивни

 • технологически

 • технико-икономически

 • естетически

- 2 ч.

2 тема:

Класификация на мебелите

 • Класификация по функционален признак

 • Класификация по технологичен признак

 • Класификация по конструктивен признак

- 2 ч.

3 тема:

Ергономични изисквания при проектиране на мебелите. Зониране по височина. Обзорни зони.

- 2 ч.

4 тема:

Размерообразуване на мебелите.

- 2 ч.

5 тема:

Съставни части на мебелите.

- 2 ч.

6 тема:

Основни съединения на конструктивните елементи.

 • Съединения на детайли с детайли

 • Съединения на агрегати с агрегати

 • Съединения на детайли с агрегати.

- 5 ч.

7 тема:

Конструиране на конструктивни елементи на мебелите.

 • Конструиране на детайли

 • Конструиране на мебелни рамки

 • Конструиране на мебелни плочи.
- 3 ч.

8 тема:

Проектиране на мебели за съхранение. Класификация на мебелите за съхранение, според функционалното предназначение.

- Мебелни системи за обзавеждане на кухни и трапезарии.

- Мебели за съхранение на книги и канцеларски материали

- Мебели за съхранение на дрехи.- 3 ч.

9 тема:

Формиране на концепция. Сравнителен анализ на съществуващи образци. Анализ на функционалните свойства на проектираното изделие. Ергономичен анализ.

- 5 ч.

10 тема

Формообразуване на мебела за съхранение.

 • Съответствие на формата на изделието с утилитарното предназначение

 • Цялостно композиционно и пластично решение.

- 5 ч.

11 тема

Конструктивна разработка на мебела за съхранение в съответствие с действителното натоварване и условия на експлоатация.


- 5 ч.
ІІ срок – 18 седмици по 2 часа – 36 часа

1 тема:

Проектиране на жилищен интериор. Основни изисквания, Етапи при проектирането.

- 1 ч.

2 тема:

Жилищни сгради, типове жилища. Архитектурно строителни елементи на сградите и тяхното графично изобразяване.

 • Класификация на сградите според функционалното предназначение, конструкцията, характера на строителните материали.

 • Графично изобразяване на архитуктурно-конструктивни елементи: стени и зидове, балкони, лоджии, еркери, комини, колони, стълби, врати, прозорци.

- 1 ч.

3 тема:

Формиране на вътрешното пространство на принципа на функционалното зониране.

 • Функционални центрове в зона “ден” и зона “нощ”.

 • Функционални връзки между отделните помещения.

 • Изграждане на пространствени схеми от функционални схеми.

- 2 ч.

4 тема:

Композицията в художествено-пространственото решение на интериора.

- 1 ч.

5 тема:

Цветът в интериора.

 • Основни предпоставки за изработка на критерии за оптимална цветова среда.

 • Композиционни методи за построяване на цветова среда – контрастна противоположност, нюансна съгласуваност, цялостност на решението.

 • Ролята на цвета за изява на тектоничната същност, метроритмическата организация, мащабните връзки.

- 2 ч.

6 тема:

Оптическа корекция на пространството чрез създаване на зрителни илюзии.

- 1 ч.

7 тема:

Светлината в интериорната композиция.

 • Естествена и изкуствена светлина.

 • Видове изкуствено осветление – директно, индиректно, дифузно. Централно и локално осветление. Топла и студена светлина.

- 1 ч.

8 тема:

Текстила и аксесоарите в интериора.

- 1 ч.

9 тема:

Проектиране на интериорното пространство на еднофамилно жилище по зададен архитектурен план.

 • Функционална структура на пространството. Ходови линии.

 • Изграждане на пространствена схема от функционална схема.

 • Функционални размери на мебелите изграждащи интериора на жилището.

 • Цялостно решение на интериорната композиция.

 • Цветно решение на интериора.

 • Единство на материалите, цвета и формата за получаване на оптимално пространствено решение.

- 10 ч.

10 тема

Проектиране на входно предверие.

 • Характеристика на входното предверие.

 • Функционална схема, ходови линии.

 • Корекция на обема на пространството.

 • Функционални размери на мебелите изграждащи интериора на предверието.

 • Зониране по височина.

 • Осветление в предверието.

 • Цветно решение.

- 5 ч.

11 тема

Проектиране на санитарни помещения.

 • Характеристика на санитарните помещения.

 • Функционално зониране. Аранжиране на уредите и мебелите.

- уреди за физиологични нужди – основни габарити, функционални площи.

- уреди за хигиенни нужди – видове, основни габарити, функционални площи, варианти за разположение.

- мебели за съхранение – водоустойчиви шкафове, полици и др.

- Цветове и материали.

- Осветление – видове.


- 6 ч.

12 тема

Мокро помещение – основни функции.

- 5 ч.


ХІ клас

През І учебен срок учениците се запознават с изискванията при проектирането на функционална зона “нощ” в жилището. Разглеждат се специфичните варианти за функционално зониране в спалнята за родители, с цел създаване на оптимална среда за спане и почивка. Решава се конкретна практическа задача по даден архитектурен план.

Детската стая се разглежда като обемно пространствено решение, което е в развитие ( от детска стая, за бебе, малко дете 3-6 г., трансформацията и в стая за ученика и юношеска стая). Разглеждат се специфичните психологически, социологически, ергономични и художествено-пространствени изисквания, за създаване на хармонична жизнена среда за детето. Проектира се мебел за спане. Изучава се класификацията на леглата, функционалните размери, формообразуването им с отчитане на конструктивните, технологични и естетическите изисквания.

През втория срок учебната програма включва изучаването на функционален център “ден”. Проектира се интериор на помещения за приготвяне на храна и хранене. Изучават се основните изисквания при изграждането на пространството, функционалните взаимовръзки между отделните функционални зони и функционалните размери на мебелите участващи в тези пространства, изграждат се естетически издържани пространствени решения рез използването на композиционните средства. Проектира се маса с отчитане на формообразуващите фактори.

І срок – 18 седмици по 2 часа – 36 часа

1 тема:

Художествено пространствено решение на функционален център “нощ”. Основни изисквания.

- 1 ч.

2 тема:

Проектиране на спалня за родители. Правила и норми за нейното обзавеждане.

- 1 ч.

3 тема:

Функционално зониране на спалнята.

 • Основни и допълнителни функции

 • Изграждане на пространствена схема

 • Обзавеждане на отделните зони

 • Функционални размери на мебелите за спане.

 • 1 ч.

4 тема:

Композиционно изграждане на пространственото решение.

 • Тектоника – единство на обемно-пространствената структура.

 • Пропорциониране, симетрия и асиметрия, контраст и нюанс, ритмични повторения, мащабност.

- 1 ч.

5 тема:

Видове изкуствено осветление в спалнята.

- 2 ч.

6 тема:

Текстила в интериорното решение – завеси, подови покрития, тапицерии.

- 1 ч.

7 тема:

Създаване на оптимална цветна среда.

- 2 ч.

8 тема:

Проектиране на детска стая. Основни изисквания при проектиране на жизнената среда за децата – социални, психологически, конструктивни, естетически. Правила и норми при обзавеждането.


- 2 ч.

9 тема:

Схеми на разположение на функционалните зони – сън, игра, учене и др.

- 2 ч.

10 тема

Изграждане на пространствени схеми от функционални схеми.

- 3 ч.

11 тема

Образна характеристика на пространството в детската стая

 • Особености при формообразуването на мебелите за деца – използване на игровия принцип, приказни персонажи и др.

 • Размерообразуване на мебелите за деца според възрастовите особености.

Композиция на интериорното решение – пропорциониране на обемите, мащабност спрямо обитателя и архитектурното пространство, статика и динамика на решението, акцентуване чрез контраст, изразителност на цветното решение в съответствие с психологията на детето.

- 4 ч.

12 тема

Проектиране на мебели за спане и почивка – класификация.

 • Класификация според функционалното предназначение: легла, кушетки, люлки и др.

 • Класификация според материала и конструкцията:

- легла от дървесина, метални легла, тапицирани легла

- легла с две чела, легла с едно чело, легла с гръб и едно или две чела, легла без чела

- Легла с крака и легла с цокол

- Легла с променящи се координати.- 3 ч.

13 тема

Функционални размери на мебелите за спане и почивка.

- 1 ч.

14 тема

Формиране на проектна концепция чрез сравнителен анализ на съществуващи образци.

- 4 ч.

15 тема

Формообразуване на мебела чрез отчитане на функцията, конструкцията, технологията.

- 4 ч.

16 тема

Търсене на оригинален пластичен израз чрез прилагане на композиционните средства.


- 4 ч.
ІІ срок – 18 седмици по 2 часа – 36 часа

1 тема:

Особености на архитектурното пространство на кухнята. Видове архитектурни решения

 • кухня бокс

 • кухня лаборатория

 • кухня трапезария

- 2 ч.

2 тема:

Функционални центрове в кухнята.

 • Приготовление на храна

 • Съхранение на хранителни продукти, кухненски съдове и прибори

 • Хранене.

- 2 ч.

3 тема:

Технологичен процес при приготвянето на храната.

 • Съхраняване на хранителни продукти

 • Подготовка на продуктите за измиване

 • Измиване на продуктите

 • Предтермична обработка

 • Термична обработка.

- 2 ч.

4 тема:

Принципни схеми за функционално подреждане на кухня. Битова техника и техническо съоражаване: хладилник, готварска печка, кухненска мивка, съдомиялна машина, въздухочистители и др.


- 2 ч.

5 тема:

Видове аранжировки на мебелите в кухнята.

 • едноредна

 • двуредна

 • “Ге” образна

 • “Пе” образна

 • аранжировка с включен бар плот

 • аранжировка тип “остров”

- 2 ч.

6 тема:

Изграждане на пространствени схеми от функционални схеми. Мебелни групи формиращи функционалните центрове.

- 5 ч.

7 тема:

Кухненски модулни системи. Проектиране на кухненски модулни системи на принципа на модулното проектиране – модулна координация на размерите.

- 3 ч.

8 тема:

Общо композиционно решение на интериора.

 • формиране на интериорната композиция

 • композиционен център

 • единство в мащаба

 • определяне на пропорционалността чрез растерна мрежа

 • оптическа корекция на пространството

 • формиране на цветно решение

Проекта се представя в:

 • план-аранжировка

 • разгъвки стени

 • перспективни изображения на пространството.

- 4 ч.

9 тема:

Проектиране на маси. Класификация на масите.

 • класификация на масите според функционалното им предназначение: маси за хранене, маси за заведения за обществено хранене, работни маси (бюра, чертожни маси), маси за зона за отдих и почивка, маси за сервиране, масичка за шах, маси-поставки, многофункционални маси, ритуални маси и др.

 • класификация на масите, според конструкцията: обикновени маси и маси с променящи се плотове, маси с решетъчна, плътна и смесена конструкция.

- 2 ч.

10 тема

Функционални размери на масите.

 • нормативна площ за едно място

 • дължина на плота

 • широчина на плота

 • височина на плота

- 2 ч.

11 тема

Формообразуване на масите с отчитане на функцията, конструкцията, технологията. Разглеждат се примери за формообразуване от различни стилови епохи.

- 5 ч.

12 тема

Композиционно търсене на формата.

 • уточняване на обемно-пространствената структура

 • уточняване на тектоничната структура

 • композиционно пластична изработка на формата: пропорциониране, мащабност, ритмуване, симетрия, асиметрия

 • връзка на цвят, фактура, текстура

Проекта се представя в:

 • цветографични чертежи и разрези (подходящ мащаб)

 • макети – (подходящ мащаб и материал)

 • работен чертеж М 1:1- 5 ч.

ХІІ клас

През І срок учебната програма включва проектиране интериора на дневна. Разглеждат се функционалните зони и вариантите на обзавеждане със съответните мебелни групи, взаимовръзката между отделните функционални центрове, ходовите линии. Търси се единстово в стилистиката на мебелите, образна изразителност при организацията на пространството, хармоничност на цветното решение и съчетанието на материалите.

Учениците се запознават с изискванията при проектирането на мебели за сядане. Особено внимание се отделя на ергономичните изисквания при тяхното проектиране. Разглеждат се различните начини на сядане и класификацията на мебелите за сядане според функцията, конструкцията, материала, начина на производство.

През ІІ срок се изучават общите изисквания при проектирането на интериора на обществени сгради. Изучават се видовете обществени сгради и особеностите при тяхното обзавеждане. По зададен архитектурен план се проектира заведение за обществено хранене и търговска зала на магазин.І срок - 18 седмици по 2 часа – 36 часа

1 тема:

Проектиране на дневна в жилищния интериор. Дневната като композиционен център на жилището. Правила и норми за обзавеждане.

- 2 ч.

2 тема:

Организация на функционалните центрове в дневната – степенуване и взаимовръзки.

 • дневно пребиваване – разговори, почивка, гледане на телевизия, слушане на музика, приемане на гости

 • професионална работа извън работното време (умствен труд, четене, писане, чертане и др.) и извънпрофесионални интереси /хоби/

 • хранене (при отсъствие на зона за хранене в кухнята и трапезария)

 • ходови линии

- 2 ч.

3 тема:

Изграждане на пространствени схеми от функционални схеми. Норми на запълненост на помещението с мебели.

- 4 ч.

4 тема:

Цялостно композиционно изграждане на пространството.

 • стремеж към пълноценност на композиционното решение чрез използване на функционално верни и естетически убедителни решения

 • мащабно интерпретиране на обема и формата

 • обемно-пространствено решение като ансамблово звучене на обеми, форми, цветове

 • пропорции и пропорционалност

 • контрастът и нюансът в интериорната композиция на дневната

 • статика и динамика на решението; симетрия и асиметрия

- 4 ч.

5 тема:

Светлината в дневната.

 • ролята на светлината за формиране на художествено-пространственото решение – естествена и изкуствена светлина

 • характеристика и начин на въздействие на изкуствената светлина (топла и студена светлина; директна, индиректна, дифузна; централно и локално осветление)

- 2 ч.

6 тема:

Декоративните елементи в дневната.

 • преградни решетки

 • картини и пластики

 • вази, свещници и др.

- 2 ч.

7 тема:

Текстилът в дневната – избор на подходяща фактура и структура (завеси, подови текстилни покрития, тапицерски платове).

- 2 ч.

8 тема:

Общ синхрон в избора на материалите участващи в интериорната композиция – подови и степенни покрития, тавани, материал и текстура на мебелите; фактура и структури.

- 4 ч.

9 теми:

Изграждане на оптимална цветова среда. Индивидуална структура и характеристика на интериора. Проекта се представя в:

 • план-аранжировка

 • разгъвка на стени

 • перспективни изображения на интериора

- 4 ч.

10 тема

Проектиране на мебели за сядане. Класификация на мебелите за сядане.

 • Начини на сядане при съвременния човек – сядане при хранене и работа, сядане с подпиране в кръста, отпуснато сядане, сядане “Баланс-силит”.

 • Класификация на мебелите за сядане по функционален признак: табуретка, стол, стол с подръчници, кресло със или без подръчници, гросфатерщул, клесло-люлка, шезлонг, диван-канапе.

 • Класификация на мебелите за сядане конструкцията, материала, начина на производство:

- със седалка от монолитна дървесина

- със седалка от кушаци

- с царги от масивна дървесина

- с рамки от дървесина

- с вити части – тип “Тонет”

- със струговани части от масивна дървесина

- от плетени пръчки

- от слоеста дървесина

- от метал

- от пластмаса

- от картон

- със скрита конструкция

- със смесена конструкция

- с полутвърда, полумека и мека тапицерия.- 4 ч.

11 тема

Ергономични изисквания при проектирането на мебели за сядане.

 • Основни размери при мебелите за сядане

- широчина на седалката

- височина на седалката

- дължина на седалката

- височина на облегалката

- разстояние между седалката и подръчниците

- разстояние между подръчниците

- наклон на седалката спрямо хоризонталната равнина

- наклон на облегалката

- Ергономични схеми на мебели за сядане на д-р Акерблом.

- Размерообразуване на детските мебели за сядане.- 3 ч.

12 тема

Проектиране на мебел за сядане с търсене на художествен образ.

 • Формиране на концепция за проекта на базата на съществуващи варианти

 • Формообразуване на мебела чрез отчитане на функцията, ергономията, технологията.

 • Цялостно композиционно пластично и цветово решение.

- пропорциониране – варианти на формата чрез промяна на пропорциите

- модулна координация на размерите съобразени с ергономичните изисквания

- мащабност на мебела

- тектоника – откровение на формата по отношение конструкцията на технологията

- изразителност на формата чрез използване на композиционните средства

- пластична дообработка на формата

- цветово решение, фактура, текстура

Проекта се представя в:

- Цветографични чертежи и разрези – М 1:5

- Макет – М 1:5

- Работен чертеж М 1:1- 3 ч.
ІІ срок - 11 седмици по 2 часа –22 часа

1 тема:

Видове, предназначение и характер на обществените сгради.

 • Административни сгради.

- сгради с чисто административни функции

- сгради на законодателните институти

- сгради на изпълнителните учреждения

- Обществени сгради предназначени за обслужване на населението.

- учебни сгради

- детски заведения

- сгради за културни дейности и изкуства

- здравни сгради и комплекси

- спортни сгради и съоръжения

- сгради и комплекси за търговия

- сградни комплекси за обществено хранене

- сградни комплекси за битово обслужване

- сгради за временно пребиваване – хотели, почивни домове, общежития

- сгради на транспорта и съобщенията

- сгради на финансово-кредитни дейности

- сгради със специално предназначение

- Характеристика на интериора на обществените сгради. Основни изисквания към мебелите.


- 2 ч.

2 тема:

Проектиране на интериор на заведение за обществено хранене по даден архитектурен план.

Видове заведения за обществено хранене и изисквания към обзавеждането им. • според местоположението

 • в зависимост от асортимента на ястията

 • в зависимост от начина на обслужването

- 2 ч.

3 тема:

Основни изисквания при архитектурно-художествената композиция на заведенията за обществено хранене.

- 2 ч.

4 тема:

Елементи за обзавеждане на залите за консумация, класификация, размерообразуване.

 • неподвижно обзавеждане – площадки за танци и оркестър, бар, експозиционни витрини, гардероби

 • подвижно обзавеждане – мебели за хранене, маси, мебели за сядане – столове, кресла, пейки, канапета, мебели за съхранение, помощни мебели – сервитьорски колички.

- 2 ч.

5 тема:

Художествени средства за създаване на единство и разнообразие в пространствената композиция на търговската зала

Проекта се представя в: • план-аранжировка

 • разгъвки на стени

 • перспективни изображения на интериора

- 2 ч.

6 тема:

Проектиране на търговски зали на магазини. Видове търговски зали

- 2 ч.

7 тема:

Организиране на работните зони.

 • ходови линии

 • вертикална комуникация (стълби, ескалатори)

 • аранжировка на търговското обслужване и касовия възел.

- 2 ч.

8 тема:

Норми на обзавеждане на отделните зони.

 • входна зона

 • зона за самообслужване

 • зона на щандове за ръчна продажба.

- 2 ч.

9 тема:

Класификация на мебелите, предназначени за търговски зали.

 • в зависимост от вида на стоката – за хранителни стоки; за нехранителни стоки

 • според функционалното си предназначение: за съхраняване на стоката; за продажба на стоката; за излагане на стоката.

- 2 ч.

10 тема

Схеми на разположение на мебелите в търговски зали за различни видове стоки.

- 2 ч.

11 тема

Цветове, осветление и материали.

Проекта се представя в: • план-аранжировка

 • разгъвки на стени

 • перспективни изображения на интериора.

- 2 ч.

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

В края на обучението ученикът трябва да придобие компетентности за: • Общи правила за оформяне на художествен проект;

 • Общи изисквания за представяне на художествен проект;

 • Техники и технологии в интериорния дизайн;

 • Технически умения;

 • Естетически критерии за произведението;

 • Художествена стойност на произведението.


VI. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

Автор на програмата – Галина Динева

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница