Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Община Мирково за 2012 гДата09.04.2018
Размер245.69 Kb.
ТипПрограма


Проект

на

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Община Мирково за 2012 г.

2012

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.4,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Мирково за периода 2012 – 2015 година.

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при неговото изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Мирково.

Основният ангажимент на Община Мирково е да стопанисва и се грижи за имотите публична общинска собственост, като добър стопанин, в предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските фондове и други програми. Но за да може Община Мирково да участва в такъв вид програми, както и за изпълнение на капиталовата програма е важно тя да е финансово стабилна и обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на общинска собственост, което носи приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от продажби, право на строеж, такси и др.Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за ПРОДАЖБА

Имоти, които общината има намерение да предложи за продажба това са земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения същите ще бъдат процедирани по реда на чл.35 от ЗОС.

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения същите ще бъдат процедирани по реда на чл.37 от ЗОС.ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

При постъпване на предложения до кмета на общината същите ще бъдат процедирани по реда на чл.36 от ЗОС.V.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОТ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМобект

Местонахож-

дение

АОС №

Приход

от месечен

наем

/лв./


наемател

1.

Снек бар

с.Мирково

166 /12.09.2005 год.

85,00

ЕТ“20.12.48Николай Павлов Станчев”

2

Лекарски кабинет

с.Мирково

103 / 05.10.1998 год.

65,20

Д-р Главанджиев

3

Зъболекарски кабинет

с.Мирково

103 / 05.10.1998 год.

60,00

Красимир Гинчев

4

Лекарски кабинет Смолско

и к-т М-вос.Смолско

115 /20.08.1999 год.

103 / 05.10.1998 год.51,25

Д-р Кирил Цветков

5

Хижа „Опор”

с.Смолско

101/17.10.1997 год.

201,00

„Конголини” ЕООД

6

Кабинет в кметството

с.Смолско

17 / 03.08.2000 год.

13,04

Сдружение “Възраж-дане-Смолско”

7

Пункт за изваряване на ракия

с.Мирково

164 / 20.07.2005 год.

98,24

ЕТ „Дора-Тодорка Кацарова”

8

Апартамент в здравна служба

с.Мирково

103 / 05.10.1998 год.

93,74

„ЕКОМААТ” ООД

9

Магазин

с.Смолско

115 / 20.08.1999 год.

200,00

“ Краси и Петя ” ЕООД

10

Ретланслатор

с.Буново

148А /25.07.2001 год.

200,00

Мобилтел ЕАД

11

Помещение на общински пазар с. Мирково

с. Мирково

102 / 01.12.1997 год.

50,00

ЕТ „Руал - Руска Александрова”

12

Резервно жилище

с.Смолско

121 / 03.09.2000 год.

8,05

Анка Накова

13

Аптека

с.Мирково

103 / 05.10.1998 год.

80,39

ЕТ“Мирково-Росица Ецова”

14

Ветеринарна лечебница

с.Мирково

105 / 01.12.1998 год.

102,60

„ЕКОМААТ” ООД

15

Клинична лаборатория

с.Мирково

103 / 05.10.1998 год.

95,00

“РЕМИСОЛ” ЕООДтерен

Местонахож-дение

АОС №

Приход

от месечен

наем

/лв./

наемател

1.

Част от имот № 30 до водната кула

с.Мирково

Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ

110,00

БТК АД

2.

Част от имот № 30 до водната кула

с.Мирково

Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ

210,53

„Космо България мобайл” ЕАДЗемеделска земя

Местонахож-дение

землище


АОС №

Приход

от годишен

наем

/лв./

наемател

1

ПИ №№ 20025 и 20026

Мирково

АЧОС № 1142 от 27.01.2011 год.

АЧОС № 1143 от 27.01.2011 год.42.54

Петър Клюнчев

2

ПИ №№ 59028; № 32262; № 32290; № 32295; № 32302

Мирково

АЧОС № 1137 от 26.01. 2011 год.; АЧОС № 1138 от 26.01. 2011 год.; АЧОС № 1139 от 27.01. 2011 год.; АЧОС № 1140 от 27.01. 2011 год.; АЧОС № 1141 от 27.01. 2011 год.

69.22

„Екомаат” ООД

3

Пасище,мера - части от ПИ № 30 и ПИ № 183

Мирково

АПОС № 81 /12.04.2011 год.

АПОС № 84 / 24.04.2011 год.209.00

Добринка Шумчева

4

ПИ № 26008

Мирково

АЧОС № 1108 / 16. 11. 2010 год.

13,2

Николай Коленцов

5

ПИ № 209020

Буново

АЧОС № 184 / 25.02.2010 г.

9.66

“СРЕДНОГОРСКА РОЗА” ЕООД

6

ПИ № 209022

Буново

АЧОС № 183 / 25.02.2010 г.

40

“СРЕДНОГОРСКА РОЗА” ЕООД

7

ПИ №31001

Каменица

АЧОС № 152 от 11. 02. 2003 год.

450

Йордан Димитров Тинков

8

ПИ № 29005

Каменица

АЧОС № 153 от 11. 02. 2003 год.

200.20

Борис Емилов Йотин

9

ПИ № 32001

Каменица

АЧОС № 154 от 11. 02. 2003 год.

800.80

Борис Емилов Йотин

ОБЩИНСКИ СГРАДИ В ОБЩИНА МИРКОВО:по ред

Обект общинска собственост /

Акт за общинска собственост

УПИ / ПИ

Квартал

Населено място

Договор за наем

1

Административна сграда Община Мирково

АПОС № 1 / 01.12.1997 годУПИ ІІ-678

50

С. Мирково

-

2

Основно училище с. Мирково

АПОС № 4 / 16.12.1998 год.УПИ І

37

С. Мирково

-

3

Детска градина с. Мирково

АПОС № 14 / 08.07.1999 год.УПИ ІV-466,467,468

35

С. Мирково

-

4

Читалище с. Мирково

АПОС № 8 / 21.12.1998 год.УПИVІ-472,473

35

С. Мирково

Безвъзмезно право на ползване

5

здравна служба с. Мирково

АЧОС № 103 / 05.10.1998 год.УПИVІІІ655,654

55

С. Мирково

Три лек. кабинета и

Клинична лаборатория, апартамент от запад с договори за наем

Източен апартамент и три кабинета без договори


6

Спортен комплекс

АПОС № 2 / 28.11.1997 год.УПИ І

79

С. Мирково

-

7

Социален дом

АПОС № 5 / 16.12.1998 год.УПИ І - 640

55

С. Мирково

Безвъзмездно на социални грижи предоставени помещение

8

Втория етаж от масивна сграда

(поземлена , полиция)

АПОС № 13 / 09.09.1999 год.


УПИ ХІV

63

С. Мирково

-

9

Обреден дом в гробищен парк

АПОС № 19 / 03.09.2000 год.ПИ № 000399

-

С. Мирково

-

10

Гаражи в двора на социален дом

АПОС № 23 / 03.08.2000 год.УПИ І - 640

55

С. Мирково

-

11

Ветеринарна лечебница

АЧОС № 105 / 01.12.1998 год.
ПИ № 011008

-

С. Мирково

„Екомаат”

12

Общински пазар с. Мирково ( 3 бр. павилиони)

АЧОС № 102 / 01.12.1997 год.УПИ ХІІІ – 545,546

42

С. Мирково

Едно помещение и другите две помещения са без наематели

13

Склад за зърно

АЧОС 104 / 30.11.1999 год.ПИ ХХІІ

Стопански двор

С. Мирково

-

14

Двуетажен обор с плевня ( бикарник )

АЧОС № 106 / 01.12.1998 год.ПИ V

Стопански двор

С. Мирково

-

15

Производствено хале

АЧОС № 107 / 29.04.1999 год.
ПИ ІІ

Стопански двор

С. Мирково

-

16

Склад за препарати

АЧОС № 110 / 19.11.1999 год.ПИ ХХVІ

Стопански двор

С. Мирково

Полуразрушена сграда

17

Пункт за изваряване на ракия

АЧОС № 164 / 20.07.2005 год.УПИ 917

90

С. Мирково

ЕТ „Дора – Тодорка Кацарова”

18

Снек бар

АЧОС № 166 / 12.09.2005 го.УПИ ІІ-678

50

С. Мирково

ЕТ „20.12.48 Николай Станчев”

19

Двуетажна паянтова жилищна сграда

( за къща музей)

АЧОС № 1218 / 05.10.2011 год.


УПИ ХV -698

63

С. Мирково

-

20

Кметство с. Бенковски

АПОС № 69 / 05.11.2008 год.УПИ І-112

15

с. Бенковски

-

21

старо училище в с. Бенковски

АЧОС № 113 / 15.07.1999 год.УПИ ІІ

14

С. Бенковски

-

22

Склад за пестициди

АЧОС № 126 / 03.08.2000 год.ПИ № 000040

-

С. Бенковски

-

23

Бикарник

АЧОС №127 / 03.08.2000 год.УПИ ІV

26

С. Бенковски

-

24

Кметство с. Буново

АПОС № 15 / 08.07.1999 год.УПИ І

20

С. Буново

-

25

Здравен дом

АПОС № 16 / 13.07.1999 год.УПИ І-508

49

С. Буново

-

26

Детска градина (информационен център)

АПОС № 7 / 16.12.1998 год.УПИ ІІІ - 18

2

С. Буново

-

27

Училище и общежитие

АПОС № 9 / 13.07.1999 год.УПИ І

27

С. Буново

-

28

Кметство с. Смолско

АПОС № 17 / 03..03.08.2000 год.
ПИ

315.209.2-

с. Смолско


-

29

Училище с. Смолско

АПОС № 10 / 15.07.1999 год.ПИ 67636.315.328

-

с. Смолско


-

Безвъзмездно три помещение за читалище30

младежки дом в с. Смолско

АЧОС № 114 / 15.07.1999 год.ПИ 67636.315.325

-

С. Смолско

-

31

търговска сграда с магазин на първия етаж, здравна служба на втория етаж

АЧОС № 15 / 20.08.1999 год.УПИ 67636.316.31

-

С. Смолско

„Краси и Петя”

32

Хижа „ Опор”

АЧОС № 101 / 17.10.1997 год.ПИ № 269003

-

С. Смолско

„Конголини”

33

Кметство с. Каменица

АПОС № 18 / 03.08.2000 год.УПИ ХХІІІ

13

С. Каменица

-

34

читалище с. Каменица

АЧОС № 1220 / 01.12.2011 год.УПИ ХVІІ-1118

6

С. Каменица

-

35

сграда училище с. Каменица

АЧОС № 116 / 13.07.1999 год.УПИ Х -119

6

С. Каменица

-

36

Общинска вила

АЧОС № 170 / 22.08.2006 год.УПИ VІІІ -98

11

С. Каменица

-

37

Кметство с. Смолско

АПОС № 17 / 03..03.08.2000 год.ПИ

315.209.2-

с. Смолско


-Списък на имоти общинска собственост, които да бъдат

включени в Програмата за управление и разпореждане

с имоти общинска собственост в Община Мирково

Акт

за общинска собственост

Общ. собственост

ПИ с идентификатор

Обща площ

кв.м

Местност

Други данниДата

1217

29.08.2011 год.

ЧАСТНА

кв 74 по ЗРП с. Мирково, УПИ І - 86,

541

кв 74 по ЗРП

с. Мирково, УПИ І - 86,ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ

1218

05.10.2011 год.

ЧАСТНА

кв 63, УПИ ХV-698,

259

кв 63, УПИ ХV-698

по плана на с. МирковоЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ

1220

01.12.2011 год.

ЧАСТНА

кв 6, УПИ ХVІІ,118,

1947

кв 6, УПИ ХVІІ,118

по плана на с. КаменицаЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ

1221

02.12.2011 год.

ЧАСТНА

222012 по КВС землище Буново

6447

землище Буново,

местност " Телиш"ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ

1222

02.12.2011 год.

ЧАСТНА

021010 по КВС землище Бенковски

14188

землище Бенковски,

местност " Салман"ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ

1223

02.12.2011 год.

ЧАСТНА

005004 по КВС землище Мирково

2444

землище Мирково

, местност " Куков дол"ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ

1224

02.12.2011 год.

ЧАСТНА

096001 по КВС землище Буново

9337

землище Буново,

местност " Търнови дол"ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ

1225

02.12.2011 год.

ЧАСТНА

47193 по КВС землище Мирково

2236

землище Мирково,

местност "Шавара"ЗА ПРОДАЖБА

1226

02.12.2011 год.

ЧАСТНА

007053 по КВС землище Мирково

5528

землище Мирково,

местност " Балъковец"ЗА ПРОДАЖБА

1227

07.12.2011 год.

ЧАСТНА

000380 по КВС землище Буново

1722

землище Буново,

местност " Свети Георги"ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ

1228

07.12.2011 год.

ЧАСТНА

062042 по КВС землище Мирково

2200

землище Мирково,

местност " Буцата"ЗА ПРОДАЖБА

Язовири за отдаване на концесия

по ред

Язовир

Акт

за

публична общинска собственост

/ датаЗемлище

1

Язовир „ Исин пунар”

6 / 01.12.1998 год.

Мирково

2

Язовир „ Каменна могила”

11 / 23.09.1999 год.

Мирково

3

Язовир „Войняг”

12 / 23.09.1999 год.

Смолско

VI.Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственостпо ред

Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.
очаквани приходиА. От управление на имоти-общинска собственост
1.

Отдаване под наем на имоти

20 00,00

2.

Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти

1000
Всичко от управление на имоти-общинска собственост

21 000
Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост
1.

Продажба на имоти-общинска собственост

10 000

2.

Учредени вещни права

0
Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост

10 000
Всичко приходи

31 000

Програмата за управлението на общинската собственост на община Мирково за 2012 г. е обсъдена и се приема от Общинския съвет – Мирково, по предложение на Кмета на Общината с Решение № ..... по Протокол № ...... от ........2012 година.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Община Мирково уведомява заинтересованите лица, че открива процедура за приемане на подзаконов нормативен акт / Програма /, и предоставя 14 дневен срок считано от 16.01.2012г., за предоставяне на писменни предложения и становища по настоящия проект.

Предложенията могат да се депозират в деловодството на Община Мирково, ул. „Александър Стамболийски” № 35 .
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница