Публикации на гл ас д-р Живко Живков Жеков Монографии: Жеков, ЖДата17.03.2017
Размер82.72 Kb.
#17201
Публикации на гл. ас. д-р Живко Живков Жеков
Монографии:

1. Жеков, Ж. България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. Университетско издателство „Св. Климент Охридски” София, 2007., ISBN 978-954-07-2456-0.

2. Жеков, Ж. Античното военно дело в Елада и Рим. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново, 2011, 204 с., ISBN 978-954-524-799-6.

3. Жеков, Ж. Римската империя в дати. Велико Търново, 2012, 416 с., ISBN 978-954-524-877-1.4. Жеков, Ж. Хоплити и пелтасти – проекции в историята. Велико Търново, 2014, 475 с., ISBN 978-954-524-940-2.
Публикации:

2003

1. Жеков, Ж. „Хранените хора” и войската. – Минало, 4, 2003, 10–14, ISSN – 1310 – 3415.

2. Zhekov Zh., On the Titles of Balkan Aristocracy in the 7th – 9th Century. – In: ÉTUDES BALKANIQUES, 4, 2003, 84–98, ISSN 0324-1654.

2004

3. Жеков, Ж. Развитие на комитатската организация при кан Пресян. – Минало, 4, 2004, 12–22, ISSN – 1310 – 3415.

4. Жеков, Ж. Военната тактика на българите VІІ – ІХ в. По данни на наративните извори. – Военноисторически сборник, 3, 2004, 3–7, ISSN 0204 – 4080.

5. Жеков Ж., Индивидуални способи на бой, използвани от българите през VІІ – ІХ в. – Военноисторически сборник, 4, 2004, 14–17, ISSN 0204 – 4080.

2005

6. Жеков Ж., Стратегията на унищожението в българо-византийските военни конфликти VІІ – ІХ в. – Военноисторически сборник, 2, 2005, 26–29, ISSN 0204 – 4080.

7. Жеков Ж., Колизията стратиоти – монаси VІІІ – ср. ІХ в. – ГСУ ЦСВП „Иван Дуйчев”, том 93 (12), 2003 (2005), 245–251.

8. Жеков Ж., Темната система и император Теофил – реформа или еволюция. – Минало, 3, 2005, 21–34, ISSN – 1310 – 3415.

2006

9. Жеков, Ж. Византийските теми – континуитет и дисконтинуитет. – В: Studia Balcanica, 25 (Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова), София, 2006, 116–131, ISBN 10: 954–91085–5–4; 13: 978 – 954–91085–5–2.

2008

10. Жеков, Ж. Пелтасти и педзетайри. – В: Балканите – език, история, култура. том І. Международна научна конференция Велико Търново 13–15 април 2007. Велико Търново, 2008, 31–39, ISBN 978–954–524–636–4.

11. Жеков, Ж. Тактиката на хоплитската фаланга през V в. пр. Хр. – Минало, 3, 2008, 9–14, ISSN – 1310 – 3415.

2009

12. Жеков, Ж. Създаване и организация на македонската фаланга. – Минало, 1, 2009, 8–16, ISSN 1310 – 3415.

13. Жеков, Ж. Тактиката на хоплитската фаланга през V век пр. Хр. – Епохи, ХV, 1 – 2, 2007 (2009), 35–44, ISSN 1310 – 2141.

14. Жеков, Ж. Хетайри и педзетайри до 359 г. пр. Хр. – мит или реалност. – В: България, Българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІІІ, (В памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков). Научна конференция 31 октомври 2008 г. Велико Търново, Велико Търново, 2009, 34–41, ISBN 978-954-524-713-2.

15. Жеков, Ж. Ролята на конницата във военното дело в Елада през V в. пр. Хр. – В: Сборник в памет на професор Велизар Велков. С., 2009, 124–128.

16. Жеков, Ж. Хоплитската фаланга – формиране и развитие. – Исторически Преглед, LXV, 5 – 6, 2009, 3–15, ISSN 0323 – 9748.

17. Jekov, J. The Stratagem of Epaminondas. – In: Thracia XVIII. In Memoriam Alexandri Fol. Sofia, 2009, 311–318, ISSN 0204–9872.

2010

18. Жеков, Ж. Проблемът “καβαλλαρικÜ 2Ýματα”. – В: ГСУ – ЦСВП „Иван Дуйчев” 95 (14), 2006 (2010). Международен научен симпозиум посветен на двадесетгодишнината на ЦСВП „Иван Дуйчев” 12 – 14 май 2006 СУ „Св. Климент Охридски”. С., 2010, 167–172., ISSN 1311-784X.

2011

19. Жеков, Ж. Развитието на античния военен термин хипасписти от класическата до късната античност V в. пр. Хр. – V в. сл. Хр. – In: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. т. V. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, 250–255, ISBN 978-954-524-780-4.

20. Жеков, Ж. От хоплит до скутарий. – В: Международна научна конференция 100 години от рождението на проф. Иван Дуйчев 5 – 7 октомври 2007, Варна. ГСУ – ЦСВП „Иван Дуйчев”, 97 (16), 2011, 113–119, ISSN – 1311-784X.

21. Жеков, Ж. Стратегическите концепции на Спарта и Атина във войните през V в. пр. Хр. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. т. ІV. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, 61–71. (=Доклади от Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени…”, В. Търново, 29 – 31 октомври 2009 г.), ISBN 978-954-524-776-7.

22. Жеков, Ж. Приносът на траките за победата на елините в гръко-персийските войни 490 – 449 г. пр. Хр. – Балканите – език, история, култура. том ІІ. Втора международна научна конференция Велико Търново 23 – 24 октомври 2009 г. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, 45–54, ISSN 1314-4065.

2012

23. Жеков, Ж. Пелтасти и хоплити – проблеми и интерпретации. – Епохи, ХVІ, 2008 (2012), 3–4, 63–74, ISSN 1310–2141.

24. Жеков, Ж. Ролята на magisterii militum във военната организация на ранна Византия. – В: Дриновски сборник. Том V. С., 2012, 112–120, 978-954-322-493-7; 978-954-322-494-4.

25. Жеков, Ж. Религия и политика во Фракии в контексте проблемы появления государственности и, в частности, развития этого процесса у гетов в IX–VI в. до н.э. э. – BHR, 1–2, 2012, 3–17, ISSN 0204 – 8906.

26. Жеков, Ж. Одриските владетели и елинските наемни стратези в края на V – средата на ІV в. пр. Хр. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. т. V. Велико Търново, 2012, 111–120, ISBN 978-954-524-844-3.

27. Жеков, Ж. Лехеон, пелтастите и разбиването на спартанския мит. – Минало, 4, 2012, 8–15, ISSN 1310 – 3415.

2013

28. Жеков, Ж. Епаминонд философът – стратег. – In: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. VІ. В. Търново, 2013, 55–65, ISBN 978-954-524-903-7.

29. Жеков, Ж. Ификрат – стратегът реформатор. – В: България, Българите и Европа – мит, история, съвремие. Велико Търново, т. VI, 2013, 43–52, ISBN 978-954-524-930-3.

30. Жеков, Ж. Орфей, Залмоксис, Дионис и „аристократичната революция“ в Тракия (VIII – VI в. пр. Хр.). – В: Балканите – език, история, култура. том ІІI. Трета международна научна конференция Велико Търново 14 – 15 октомври 2011 г. Велико Търново, 2013, 217–225, ISSN 1314–4065.

2014

31. Жеков, Ж. Маратон и Платея – битките спасили Елада. – В: България, Българите и Европа – мит, история, съвремие. Велико Търново, т. VII, Велико Търново, 2014, 43–54, ISBN 978-954-524-943-3.

2015

32. Zhekov, Z. Imperial Limes – Projections in Medieval Imperial Idea. – Venets, 6/1, 2015, 49–62, ISSN 1314–0256; 1314–0426.
Рецензии:

1. Жеков, Ж. Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова (Studia Balcanica, 25). – Наука, 1, 2008, с. 79, ISSN 0861 3362.

2. Жеков, Ж. Евтимий, Патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. Осми международен симпозиум Велико Търново, 14 – 16 октомври 2004, Велико Търново, 2004 (Търновска книжовна школа, 8). – Наука, 1, 2009, с. 87, ISSN 0861 3362.
Библиографии:

1. Жеков, Ж. Библиография на трудовете на доц. д-р Владимир Пенчев Попов. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. т. V. Велико Търново, 2012, 15–21, ISBN 978-954-524-844-3.
Участие в международни конференции:

2006

1. Международен научен симпозиум. “Византия и славяните” по случай 20 – годишнината от създаването на Център за славяно византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев”, София 12 – 14 май 2006 г. – изнесен доклад на тема: “Проблемът καβαλλα4ι3@ 2Ýματα

2007

2. Международна научна конференция. “Балканите – език, история, култура” 13 – 15 април 2007, Велико Търново – изнесен доклад на тема “Пелтасти и педзетайри”

3. Международна научна конференция. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие” 31 октомври 2007 г., Велико Търново – изнесен доклад на тема: “Тракийските пелтасти и тяхното влияние върху тактиката на хоплитската фаланга”

4.Международна научна конференция. “100 години от рождението на проф. Иван Дуйчев” 5 – 7 октомври 2007 г., Варна – изнесен доклад на тема: “Хоплитите и тяхната проекция в ранновизантийските скутарии”

2008

5. Международна научна конференция. “България, Българите и Европа – мит, история, съвремие” (В памет на проф. д.и.н. Велизар Велков) 31 октомври 2008 г., Велико Търново – изнесен доклад на тема: “Хетайри и педзетайри до 359 г. пр. Хр. – мит или реалност”

2009

6. Втора международна научна конференция. “Балканите – език, история, култура”, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” 23 – 24 октомври 2009 г. – изнесен доклад на тема “Приносът на траките за победата на елините в гръко-персийските войни – 490 – 449 г. пр. Хр.”

7. Международна конференция в памет на Проф. д.и.н. Йордан Андреев “България, земя на блаженни…”, Велико Търново, 29 – 31 октомври 2009 г. – изнесен доклад на тема: “Стратегическите концепции на Спарта и Атина във войните през V в. пр. Хр.”

8. Международна научна конференция. “Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, Велико Търново 27 – 28 ноември 2009 г. – изнесен доклад на тема: “Еволюцията на античния военен термин “хипаспист” V – ІІІ в. пр. Хр.”

2010

9. Международна научна конференция. “България, Българите и Европа – мит, история, съвремие” Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” Исторически факултет. Велико Търново 27 октомври 2010 г. – изнесен доклад на тема: “Елинските наемни стратези и одриските владетели – съюзници или наемници”

2011

10. Международна научна конференция. “Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, Велико Търново 29 – 30 април 2011 г. – изнесен доклад на тема: “Епаминонд философът-стратег”

11. Трета международна научна конференция. “Балканите – език, история, култура”, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” 14 – 15 октомври 2011 г. – изнесен доклад на тема: “Орфей, Залмоксис, Дионис и “аристократичната революция” в Тракия (VІІІ – VІ в. пр. Хр.)”

12. Международна научна конференция. “България, Българите и Европа – мит, история, съвремие” Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” Исторически факултет. Велико Търново 28 октомври 2011 г. – изнесен доклад на тема: „Ификрат – стратегът реформатор”.

2012

13. Международна научна конференция. “България, Българите и Европа – мит, история, съвремие” Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” Исторически факултет. Велико Търново 30 октомври 2012 г. – изнесен доклад на тема: „Маратон и Платея – битките спасили Елада”.

14. Международна научна конференция. “Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, Велико Търново 16 – 17 ноември 2012 г. - изнесен доклад на тема “Поява и развитие на термина пелтасти в палеобалканската етно-лингвистична среда”

2013

15. Юбилейна международна научна конференция. “50 години Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” Секция Исторически факултет 10 май 2013 Велико Търново – изнесен доклад на тема: Спартол и Егитион към въпроса за отношението пелтасти-аконтисти.

16. Конференция: Спортните игри в Античността 17 май 2013 г. Свищов – изнесен доклад на тема: „Арената и гладиаторите”.

17. Четвърта международна научна конференция. “Балканите – език, история, култура”, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” 18 – 19 октомври 2013 г. – изнесен доклад на тема: „Мантинея и Спарта – победа и поражение”.

18. Научна конференция. “България, Българите и Европа – мит, история, съвремие” Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” Исторически факултет. Велико Търново 30 октомври 2013 г. – изнесен доклад на тема: Амфиполис – битката за Елада в Тракия.

2014

19. Майски четения. ДНИ НА НАУКАТА 2014. Съюз на учените в България – Клон Велико Търново. 29 май Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” 29 май 2014 г. – изнесен доклад на тема: Рим 58 – 52 г. пр. Хр. – кризата на морала или морала на кризата.

20. BORDERS AND BORDERS ZONES: DIFFERENCES AND EQUALITIES. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” 30 – 31 май 2014 г. – изнесен доклад на тема: Imperial Limes – Projections in medieval imperial idea.

21. Национална конференция: Старопланинският регион в историята на българските земи. Регионален исторически музей – Габрово. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Габрово 2 – 3 октомври 2014 г. – изнесен доклад на тема: Стара планина в стратегическите концепции на Римската империя I – V в.

22. Научна конференция. „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” Исторически факултет. Велико Търново 31 октомври 2014 г. – изнесен доклад на тема: Октавиан Август – модераторът на Републиката.

2015

23. Мартенски четения. ДНИ НА НАУКАТА 2015. Съюз на учените в България – Клон Велико Търново. 19 март 2015 г. – изнесен доклад на тема: Никополис ад Иструм в контекста на военните конфликти между римляни и варвари по Дунавския лимес II - III в. сл. Хр.

24. Научно-практическа конференция. „Университетското преподаване на науки за културата“. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” 9–10 май 2015 г. – изнесен доклад на тема: Античната история в контекста на съвременните предизвикателства – реалии и перспективи.

25.
Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница