Развитие на животастраница1/11
Дата19.09.2022
Размер163 Kb.
#115112
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
base 1


ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅ ÍÀ ÕÐÈÑÒÈßÍÈÍÀ

НАСОКИ ЗА ОСНОВÍÎÒÎ ÍÈÂÎ
Този процес за èçãðàæäàíе на християниíà във взаимоотношениåòî ìó с Бога беше така замислен, че всеки човек да ïðàâè определени стъпки по специфичен ред. По тази причина е необходимо да имаме насоки, по които да определяме кой е завършил äàäåíà стъпка â нашия процес за развитие íà õðèñòèÿíèíà. Тези íàñîêè ñà ñëåäíèòå:


1. Точност. Моля ви, не закъснявайте за óðîöèòе. Ако пристигнете с


повече от десет минути закъснение, този óðîê няма да ви се признае за
ïîêðèò.

2. Вие трябва да ïðåìèíåòå ïðåç âñè÷êè óðîöè на äàäåí раздел, за да îòèäåòå â ñëåäâàùàòà “áàçà”. (Можете да преминете от “Основи” към ñëåäâàùàòà áàçà, àêî ñòå ïîñåòèëè 7 от 8-òå урока и поемате задължението да ïîñåòèòå и останалия урок веднага, ùîì áúäå îðãàíèçèðàí îòíîâî.)


[забележете: Óðîêúò по Членство може да се изкара от всеки тогава,
когато бъде îðãàíèçèðàí. Той е част от Основíîòî íèâî.]  • Защо? По този начин всеки получава еднаква информация è òàêà ще èìàìå ïî-äîáðî ñúãëàñèå. (“Ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят? ”Амос3:3)

3. Ако ïîñåùàâàòå êóðñà с вашия съпруг(а), всеки един от вас трябва да


попълâà ñàìîñòîÿòåëíî учебниòå ñè бележки çà ÷àñà.  • Защо? Един човек не може да расте вместо друг.

  • Защо? “Вярата идва от слушане…” и всеки човек трябва ñàì äà ÷óå за себе си.Раздел “Основи”. Заглавия:

Седмица №1 “Ñúçäàäåíè ñúñ ñïåöèàëíî ïðåäíàçíà÷åíèå”


Седмица №2 “Въпрос на живот и смърт”
Седмица №3 “Живот на планетата Земя”
Седмица №4 “Великата размяна”
Седмица №5 “Святият Дух è òè”
Седмица №6 “Хваление, поклонение и молитва”
Седмица №7 “Спасенè, за да служиì”
Седмица №8 “Нека се съберем заедно”

ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅ ÍÀ ÕÐÈÑÒÈßÍÈÍÀСподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница