Република българия камара на частните съдебни изпълнителистраница2/4
Дата14.08.2018
Размер0.76 Mb.
1   2   3   4

Всички ЧСИ, които са попълнили и изпратили анкетни карти /общо 32 бр./, са доволни като цяло от дейността на Камарата. Оценката, получена за предоставяните от нея услуги и полезността й за отделния ЧСИ е 5.17 по шестобалната скала, като извършването на административни услуги за членовете е оцененено най-високо – 5.38. Издаването на "Сборник Принудително изпълнение" е получило средна оценка 4.97. Това е сравнително ниска оценка, която отдаваме не толкова на качеството на публикуваните материали в сборника, а на факта, че за 2010г. е издадена само една книжка.

Всички участници в анкетата, с изключение на четирима човека, са определили работата й като цяло като положителна. По отношение на въпроса за това дали през 2010г.е имало напредък в цялостната работа на Камарата в сравнение с 2009г., отговорите са противоречиви. Повече от половината от анкетираните сочат, че такъв напредък има. 4 колеги са на мнение, че няма. Те смятат, че се наблюдава застой и отстъпване на Камарата от вече завоювани позиции. Също така, че 2010г. е година на регрес за гилдията, поради което много колеги са разочаровани и обезверени. Останалите имат смесено мнение, т.е. отчитат напредък в някои области /като навременна информация и цялостно отношение, напредък в техническо отношение, повече прозрачност в работата на ДК и др./, а в други – никакъв напредък /напр. в отношенията с МП, прояви на загърбване на закона от някои колеги, липса на твърдост и последователност в действията на СК и ДК и др./.

При обобщаването се отчитат и добри резултати в работата на ръководството на КЧСИ и административния персонал на Камарата. Средната оценка за дейността на ръководството през 2010г. е 4.97 (за сравнение оценката, получена през 2009г. е 5.00, през 2008г. е 5.32, през 2007г. е 5.36, а през 2006г. е 5.05), а екипът на служителите в администрацията е оценен с 5.37 (5.40 за 2006г., 5.63 за 2007г. и 5.66 за 2008г., 5.51 за 2009г.).

Като най-полезни дейности в услуга и интерес на членовете през 2010г., по-големия брой от участниците сочат: постигнатите договорености за отдалечен електронен достъп за нуждите на изпълнението до базите данни на ЕСГРАОН, НОИ, имотен регистър, регистър на брачните договори, БУЛСТАТ регистър, Агенция по кадастъра; функционирането на Регистъра на публичните продажби; работата по Регистъра на длъжниците; навременната и изчерпателна информация по въпросите на съдебното изпълнение и промяна на законодателството, изпращана от администрацията на КЧСИ; усилията на Камарата против въвеждането на таксите; компетентността и бързото отношение по възникнали проблеми във връзка с жалбите; подкрепата от страна на администрацията и Ръководството при възникналия проблем с нерегламентирано източване на суми от специални сметки на ЧСИ; контактите с колеги по време на национални форуми и обмяната на практики; проведените семинари по европейско право и др.

По отношение адекватността на размера на членския внос спрямо дейността на КЧСИ, мненията както обикновено са разнородни. Някои колеги считат, че съотношението членски внос спрямо дейността на Камарата е добро и балансирано. Други – че размерът следва леко да се завиши. Трети – че вноската е ниска, но ако се повиши някои ЧСИ ще бъдат затруднени да я плащат. Те смятат, че по-скоро трябва да се работи усилено за старт на Регистъра на длъжниците, от който се очакват добри приходи за КЧСИ. Един колега е посочил, че членският внос е твърде висок. В последно време все повече се отчитат мнения на представители от гилдията, които смятат, че размерът на задължителната годишна вноска трябва да е диференциран и да се формира пропорционално на приходите в канторите на отделните частни съдебни изпълнители /като се поставят долна и горна граница за размера на сумата/. Не на последно място, много колеги посочват, че финансовата независимост на Камарата, би позволила да се засили и авторитета на организацията.

Съществена част от критериите в анкетните карти се отнася за очакванията към професионалното поведение на частните съдебни изпълнители. Мненията на колегите в тази насока могат да бъдат групирани в три основни категории. На първо място, да се изясни отношението на държавните институции спрямо частните съдебни изпълнители – оценка 3.93 /за сравнение 4.42 през 2009г./. На второ място, Камарата, като съсловна организация на ЧСИ да осигурява навременна и изчерпателна обратна информация към членовете си за протичащите процеси и дейности, обобщаването на добрите практики в страната и излизането с общи становища пред институциите по важни въпроси, касаещи съдебното изпълнение – оценка 4.87 /същата оценка е получена и през 2009г./. На трето място, отношението на обществото към професията трябва да се формира чрез провеждането на по-широка медийна и разяснителна кампания за функциите и задълженията на частните съдебни изпълнители – оценка 4.37 /за сравнение 4.35 през 2009г./. Като цяло при отговорите на тази категория въпроси, частните съдебни изпълнители са отчели по-малка удовлетвореност и яснота по отношение на очакванията за тяхното професионално поведение от страна на институциите и обществото, в сравнение с миналата година. Съдейки по крайният резултат от отговорите, към Камарата като тяхна професионална организация, те нямат забележки в това отношение. На въпроса какво според ЧСИ може да се направи, за да бъдат по-ясни очакванията към тях от страна на институциите и обществото, отговорите са насочени в посока на: увеличаване броя на националните конференции през годината; създаване на ясни правила за работа, оценка и санкции на колеги, които грешат в работата си; открито говорене за проблемите в дейността ни; редовно посещение на организираните от КЧСИ семинари; изпращане на е-мейли с лоши практики на колеги или често срещани проблеми, по които се подават жалби срещу ЧСИ и т.н.

Разбира се, има и критики. Според анкетираните участници през 2011г. следва да се подобри дейността в следните направления: усилена работа по Регистъра на длъжниците – от всички ЧСИ, както и от Ръководството; уеднаквяване на практиките в канторите; повече положителни медийни изяви; повече обучения с практическа насоченост – идеята за годишен план и график за обученията на КЧСИ е идеална в тази посока; задачите към ЧСИ /справки, анкети, искана друга информация/ да се поставят по-рано; да не се разходват толкова много средства за годишния бал; да се засили контрола и да се реагира бързо, ясно и докрай при установени нарушения в работата на колеги.

Въпреки градивната критика и препоръките, самите частни съдебни изпълнители като цяло си поставят средна оценка 3.96 за своето лично участие и принос в работата на Камарата, което само по себе си не е достатъчно добър атестат за личната мотивация и ангажираност на всеки един колега към общата кауза.3.1.Национални конференции и работни срещи

През 2010г. Съветът на камарата, в изпълнение на политиката си за максимална близост до проблемите на всеки един ЧСИ, организира две национални конференции, на които бяха обсъждани актуални въпроси и проблеми, възникващи в практиката на ЧСИ. Всички форуми протичаха в дух на открит диалог и позитивна дискусия по общите проблеми, вълнуващи колегите в конкретните региони и в цялата страна.

Първата национална конференция на частните съдебни изпълнители се проведе на 29 май 2010г. в град Сандански, хотел „Интерхотел Сандански”. В дневния ред бяха включени за разглеждане много важни въпроси, касаещи дейността на членовете на Камарата. Представени бяха резултатите и обобщените изводи от срещата между ръководството на КЧСИ и Инспектората по ЗСВ към МП, проведена на 12 май 2010г. Членовете на КПЕ дадоха разяснения по отношение на формата и изискванията за провеждането на годишния мониторинг в канторите на ЧСИ – образци на Въпросника, график за проверките, проверяващи, методология на извършваните наблюдения и т.н. Направи се и преглед на движението по дисциплинарните производства и най-често допусканите нарушения от ЧСИ, както и на актуалното състояние на Регистъра на длъжниците към момента. Обсъдиха се редица конкретни процесуални въпроси и проблеми в съдебното изпълнение.

Съветът на КЧСИ представи на вниманието на колегите обобщен доклад на предложения за изменение и допълнение на нормативната база, касаеща съдебното изпълнение. И към настоящия момент работна група на КЧСИ продължава работата по доклада, който официално ще бъде поставен на обществена дискусия в средата на 2011г. на специална международна конференция в София, на която ще поканим представители на българската законодателна и изпълнителна власт, както и наши колеги от чужбина.

На 11 септември 2010г. гр.Поморие стана домакин на втората национална конференция на частните съдебни изпълнители, която определено се оказа много ползотворна и ефективна за членовете на Камарата. Официални гости на форума бяха г-н Ерик Винкен – ръководител на проекта Матра и г-н Йос Уитдехааг – член на борда на Холандската кралска асоциациа на съдебните изпълнители. Конференцията беше предшествана и съпътствана от поредица от допълнителни мероприятия – семинар „Европейски регламенти в сферата на съдебното изпълнение – II част” на 8 и 9 септември, отворен семинар „Практически аспекти в принудителното изпълнение” на 10 септември, футболен двубой между отбора на ЧСИ от Пловдив и сборен отбор на ЧСИ от София и страната на 11 септември.

Акцентите на дискусииите в Поморие бяха поставени върху: честването на 5 години от създаването на Камарата на частните съдебни изпълнители; степента на готовност за старт на Регистъра на длъжниците в РБългария и основни инструкции за попълване и работа с базата данни на регистъра; представяне лично от г-н Ерик Винкен на резултатите от дейностите по проекта Матра до момента. Голяма част от времето на работния форум беше посветено на дискусии и коментар за уеднаквяване на практиките на ЧСИ във връзка с прилагането на ГПК. Обсъдиха се много казуси, които са спорни и произтичащите от тях проблеми в работата на съдебните изпълнители.

Тази конференция постигна целите си, като даде възможност на ЧСИ да поставят актуални и важни въпроси от своята дейност, както и да дискутират с членовете на Съвета наболели проблеми на реформата, както и на професията в частност. По общо мнение на колегите, участвали в тазгодишната анкета, трябва да се увеличи броя на тези работни форуми, защото те очевидно са от голяма полза за участниците.

През отчетния период се провеждаха регулярно и регионални работни срещи на ЧСИ от по-големите райони в страната – София, Пловдив, Бургас и др.

На 11 ноември 2010г. в хотел „Света София” колегите от София-град и София-област се събраха, за да обсъдят редица въпроси и проблеми, касаещи ежедневната им работа в най-големия съдебен район в страната. На срещата се обсъдиха конкретните стъпки при изпълнението на Споразумението със Софийска община за събиране на нейните вземания от частни съдебни изпълнители. От разговорите стана ясно, че не само софийските ЧСИ, а и колегите от цялата страна имат нужда от спешно обучение за събиранията по ДОПК и в тази връзка планираният от Камарата за средата на м.януари 2011г. семинар „Принудително събиране по ДОПК”, ще бъде много навремен и полезен за бъдещата работа на колегите. На тази среща беше разгледана и идеята за благотворителна инициатива проект „Детски площадки”, която КЧСИ започна през м.октомври 2010г. Колегите обсъдиха списъка с предложения на СО за изграждане и реновиране на обекти в гр. София, подходящи за целта. Бяха избрани три основни от общо 11 предложени от общината площадки, като се взе решение за сформиране на работна група, която да продължи по-детайлно преговорите и работата по реализиране на проекта. Отново се дискутира и състоянието на тръжните зали, пропускателния режим и условията, които се предоставят на ЧСИ в сградата на СРС за провеждане на процедурата по публичните продани.

С организирането на националните конференции и работните срещи на ЧСИ, Съветът на КЧСИ се стреми да води последователна политика за повишаване на информираността, с цел членовете на Камарата да бъдат постоянно в течение за всички дейности на професионалната организация.3.2.Взаимодействие с институциите

2010г. беше наситена със сериозна работа и взаимодействие на Камарата на ЧСИ с институциите на Република България.

В началото на м. януари 2010г., Камарата на ЧСИ изпрати писмо до „Централен депозитар” АД, с което бе поискано осигуряването на отдалечен достъп за извършване на справки и издаване на удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път, касаещи информация за емитентите, вида, броя, номинала на безналичните ценни книжа, притежавани от длъжниците по изпълнителни дела, вписани запори върху тях и учредени особени залози по реда на ЗОС. Бяха проведени няколко срещи между ръководствата на двете институции. Към настоящия момент е разработена тестова версия на достъпа, която ще функционира до началото на месец февруари и в средата на същия месец вече ще бъде факт реалният отдалечен достъп, с който ще разполагат всички ЧСИ до базата данни на Регитъра на „Централен депозитар” АД.

След като още през 2009г. Камарата на ЧСИ направи предложение за отправяне на препоръки до съдиите по вписвания в страната, че за вписване/заличаване на възбрани не е необходимо да се предоставя скица - копие от кадастралната карта. Ако се прецени, че такава е необходима, то копието на скицата, получено чрез електронен достъп от АГКК да е достатъчно за вписване/заличаване на възбраните върху недвижимите имоти. Предложихме алтернативно решение на проблема - в ЗКИР да се направи изменение и допълнение, според което изискването за скица - копие да не се отнася за случаите на вписване на възбрана по реда на чл.26 от Правилника за вписванията. На 22.01.2010г. в НС бе внесен законопроект за именение на ЗКИР, който в противоречие с Правилника за дейността на НС не се предвижва вече една година от Комисията по правни въпроси.

В началото на м. фервуари 2010г.изпратенихме писмо до Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с искане за осигуряване на възможност достъпа до Национална база данни „Население” да се осъществява и с втори електронен подпис – притежание на ЧСИ. Повече от половин година преговори доведоха до осигуряване от страна на Главната дирекция на възможност справките в „ЕСГРАОН” да се извършват, както от ЧСИ, така и от Помощник - ЧСИ.

Още през м. април 2010г. КЧСИ започна битка срещу предложението на Министерство на правосъдието за изменение на чл.16, ал.2 от ЗЧСИ и въвеждането на такси за информацията, получавана на основание чл.431, ал.3 от ГПК. Бяха изготвени множество становища – до МП, Министерство на финансите, Комисията по правни въпроси към Народно събрание. Проведоха се редица срещи на Ръководството и отделни членове на Камарата с депутати, председатели на Комисии, с Председателя на Народно събрание. Дадоха се интервюта и пресконференции с цел разясняване на проблема – промяната в ЗЧСИ ще доведе до неравнопоставеност между ЧСИ и ДСИ, значително ще забави съдебното изпълнение и ще намали приходите в бюджета. След като разбрахме, че Министерство на правосъдието държи на всяка цена да прокара изменението в чл.16 от ЗЧСИ, като възможна алтернатива, Камарата предложи и въвеждането на еднократна такса при образуване на делата. Борбата бе насочена в посока - каквато и да е промяната на ГПК, тя да се отнася еднакво за ЧСИ и ДСИ. Като резултат, ГПК беше изменен и такса се въведе, както за информацията и сведенията, които изискват ЧСИ и ДСИ, така и за вписване на обезпечителни мерки.

По същото време Съветът на Камарата поиска официална среща с Министъра на правосъдието, на която да се обсъдят актуалното състояние на съдебното изпълнение у нас, проблемите в дейността на ЧСИ и възможностите за преодоляването им. Отговор на писмото, така и не бе получен и срещата не се осъществи.

Отново през м.април 2010г. Ръководството на Камарата инициира поредица от разговори и срещи с представители на Национална агенция за приходите, по повод сключване на споразумение за взаимодействие и обмен на информация, което значително ще улесни и засили ефективността в работата на частните съдебни изпълнители, ще доведе до бързина на изпълнителния процес и удовлетворяване нуждите на гражданския оборот. Едва през м. ноември 2010г. НАП изпрати примерно съдържание на гореспоменатото споразумение, което, с малки забележки, Съветът на Камарата одобри. В очакване сме на подписания и изпратен от Изпълнителния директор на НАП екземпляр на одобрените договорености, който ще бъде факт съвсем скоро, след доуточняване на техническите спецификации.

През м. май 2010г. Камарата инициира среща с инспекторите от Инспектората по ЗСВ към Министъра на правосъдието, с цел подобряване взаимодействието между контролните органи на двете институции. Състояха се общо две срещи – през м. май и м. декември, на които Ръководството на Камарата постави за обсъждане основните проблеми на гилдията, по отношение извършваните от Инспектората проверки в канторите на ЧСИ.

В средата на м. май, Камарата на ЧСИ депозира писмено становище по конституционно дело №9/2010г. на Конституционния съд на Република България, като се присъедини, подкрепи изцяло аргументите на Омбудсмана на Републиката и изложи допълнителни такива за противоконституционност на чл.519 и чл.520 от ГПК. На 21.12.2010г. Конституционния съд се произнесе с решение, с което отхвърля искането на обявяване на противоконституционност на действащите текстове на чл. 519 и 520 от ГПК, но вместо това обявява за противоконституционни промените в тях, извършени с § 1 и § 2 от Закона за изменение и допълнение на Гражданскопроцесуалния кодекс. Като резултат – вече е възможно принудително изпълнение срещу общини, но не и срещу държавни учреждения.

През м. май в Камарата на ЧСИ се получи официално писмо от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи с предложение за възлагане на ЧСИ на събиране на вземанията на отделните дружества, членове на асоциацията. ЧСИ спечелиха още един взискател в лицето на собствениците на земеделски земи.

През годината представители на КЧСИ участваха в създаването и изработването на официално становище на междуведомствена група за синхронизиране на Закона за българските документи за самоличност с правото на Европейския съюз в областта на прилагане на ПАМ.

През м.август Съветът на Камарата подаде искане до Комисията за защита на конкуренцията за намеса и застъпничество, с оглед правомощията й по чл.28 от ЗЗК за недопускане на нелоялна конкуренция в дейността на ЧСИ и ДСИ, по повод предложението на МС за промяна на чл.16, ал.2 от ЗЧСИ. КЗК се произнесе с решение, с което изрази мнение, че задължението за заплащане на такси по извършваните справки и изготвени копия на документи не представлява необоснована бариера за навлизане на пазара, тъй като не е свързано с инвестиране на определени средства за започване на разглеждания вид стопанска дейност, както и че съгласно действащата нормативна уредба, материално-техническите и нормативни разходи в дейността на ЧСИ, се поемат от държавата.

Едно от постиженията на гилдията ни през изминалата година бе друга промяна на ГПК – в текста на чл.431, ал.2. След изпратените миналата година официални становища от КЧСИ до Министерство на правосъдието и Комисията по правни въпроси към НС, успяхме отново да постигнем промяна на разпоредбата. Последната редакция, в сила от 1 януари 2011г., постановява, че държавните учреждения, общините, организациите и гражданите са длъжни да оказват съдействие на съдебния изпълнител. При поискване, полицейските органи са длъжни да окажат съдействие на съдебния изпълнител при възпрепятстване на изпълнението на неговите функции. Успяхме да премахнем един истински правен абсурд!

В средата на 2010г. Камарата на частните съдебни изпълнители проведе среща и разговори с изпълняващия тогава длъжността изпълнителен директор на Агенция по вписванията г-н Анастас Георгиев, относно възможността за осъществяване на електронен обмен на документи между Агенцията, респективно отделните й служби, и частните съдебни изпълнители в Република България. Изискването и предоставянето на документите по електронен път ще доведе до значително намаляване на разходите, които правят отделните Служби по вписвания и ще допренесе за значително улесняване и бързина на изпълнителния процес. С предишното ръководство на Агенцията се постигна договореност по така направеното предложение, която, в дух на приемственост, все още очакваме да бъде продължена от настоящото ръководство в лицето на г-жа Виолета Николова, на която бяха изпратени две писма в този смисъл.

През м.юни 2010г. представители на Камарата взеха участие в кръгла маса на тема "Необходими промени за подобряване работата на Търговския регистър", организирана от Народното събрание на Република България и Американската търговска камара. Камарата на ЧСИ депозира в МП официално становище, във връзка с проект „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”, като предложи изменение на чл. 638, ал.3 от ТЗ, а именно продължаване на изпълнението върху ипотекиран имот.

Представители на Камарата участват и в Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Това е гъвкава структура, която функционира неформално и цели опростяването на съдебното сътрудничество между държавите-членки. Основната й цел е да подпомогне хората, участващи в граждански и търговски съдебни спорове с трансграничен елемент, засягащи повече от една държава-членка на ЕС. Присъствието на КЧСИ в този проект означава участие в приложението на регламентите и консултиране в хода на приемането на бъдещи такива; възможност за отправяне на запитвания за процедури, нормативни актове, правно-технически особености в друга страна-членка на ЕС. На 21 и 22 януари 2011г. се състоя поредната регулярна среща на мрежата в Брюксел, на която присъства наш представител.

В официално писмо от края на м.септември 2010г., КЧСИ отправи предложения до Агенция по геодезия, картография и кадастър за подобряване справката за вписванията по партида на дадено лице, подобряване на издаваните скици/схеми от кадастралната карта, добавяне на възможност за визуализация и разпечатване на електронните образи на вписаните актове, както и добавяне на възможност за подаване на актове за вписване по електронен път, чрез използването на универсален електронен подпис. Отговор от Агецията до настоящия момент не е получен.

В края на м. септември Камарата на ЧСИ подписа Споразумение за сътрудничество със Столична община, чрез което се определи редът и условията за възлагане събирането на публичните общински вземания от ЧСИ.

Във връзка с жалба от 2007г., с която КЧСИ сезира Европейската комисия, по повод облагането дейността на частните съдебни изпълнители с ДДС, в началото на м. декември 2010г. получихме поредното писмо от Комисията, с което се изискваше от КЧСИ и Министерство на финансите да предоставят допълнителна информация с подробни статистически данни за дейността на ЧСИ по години. Камарата изпрати в срок исканата информация. Очакваме произнасяне по жалбата от представителите на Дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз”, отдел „Контрол на прилагането на общностното право и държавните помощи” към ЕК.

В края на м.декември КЧСИ изпрати второ писмо до Министерство на правосъдието и Централния регистър на особените залози, с искане за предоставяне на отдалечен достъп за целите на изпълнението до данните, поддържани от регистъра. Аналогично искане беше отправено преди една година. И на двете писма до настоящия момент не сме получили отговор.

За да продължи работещия диалог на Камарата с институциите и като продължение на водената политика за взаимодействие с държавната администрация и българския бизнес, както и във връзка с поредицатата от събития, с които отбелязахме 5-годишнината от създаването си, на 16.11.2010 г. в гр.София, хотел „Арена ди Сердика” се състоя дискусия с представители на български бизнес-организации на тема: „Частно съдебно изпълнение – проблеми и възможности”. Участваха предствители на Асоциация на банките в България, Зам.изпълнителния директор на НАП г-жа Димана Митева, БСК, Министерство на правосъдието и БТПП. Присъстващите на форума представиха ясно и категорично своето виждане за ефективността на работата на частните съдебни изпълнители. Преди старта на реформата, мнението на Европейската комисия бе, че съдебното изпълнение е сред най-зле функциониращите процедури в България и пречка за развитие на икономиката. Пет години по-късно частното съдебно изпълнение доказа, че може да се саморегулира успешно и да се основава на конкуренцията, качеството и закона. Либерализирането на системата на съдебно изпълнение в България стана възможно благодарение на усилията на държавната администрация, отговорният български бизнес в лицето на неговите организации, държавата и професионалната общност. Успешното функциониране на ЧСИ значително увеличи броя на публичните взискатели на местно и национално ниво. Това увеличи значително приходите в националния бюджет и постигна силен превантивен ефект. Обаче продължаващите дебати по законовата рамка на частното съдебно изпълнение, налагат да бъдат отчетени оценките и позициите на държавната администрация и организациите на бизнеса, а също така и проблемните области в съвместната работа. Срещата бе изключително полезна, защото бяха обменени мнения, относно актуалните проблеми, засягащи всяка една институция, по отношение на принудителното изпълнение и се набелязаха конкретни стъпки за съвместни действия. Веднага след дискусията се проведе и пресконференция, организирана от Камарата на ЧСИ. На въпросите на журналистите отговаряха Председателят на Съвета на Камарата г-н Георги Дичев и г-жа Жасмина Саздова – експерт в НАП.

На 3 декември Камарата, съвместно с проект „Укрепване на частното съдебно изпълнение в България” по програмата МАТРА на Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия, организира международна конференция на тема „Актуални проблеми на съдебното изпълнение в Европа”. На събитието взеха участие ръководители на Европейските камари на частните съдебни изпълнители от Холандия, Франция, Румъния, Полша, Гърция и Македония. След конференцията отново се състоя специална пресконференция за медиите.

3.3. Връзки с обществеността

След 5-годишна целенасочена и активна работа с медиите, вече можем да говорим за успешно създадени градивни отношения с журналистите, които са добър партньор на Камарата в стремежа й да информира широката общественост и да защитава обществения интерес. През годината журналисти от различни национални и регионални медии /телевизия, преса и радио/ присъстваха на форуми, организирани от Камарата – работни срещи, пресконференции, семинари и др. В резултат на активната работа на колегите от Съвета на Камарата, които отговарят за ресор «Комуникационна и застъпническа политика», и по-специално на ръководителя на този ресор, през 2010г. предимно в регионалните и националните ежедневници излязоха десетки позитивни материали по темата за частните съдебни изпълнители. Тази дейност е доказателство за волята на КЧСИ да поддържа открит и активен диалог с медиите, които са основен фактор за информиране на обществеността и формиране на общественото мнение.

Пример в това отношение беше и проведеният от 16 до 18 април 2010 г. в гр. Сандански, парк-хотел „Пирин”, традиционен семинар с представителите на медиите на тема „Актуални проблеми и резултати на частното съдебно изпълнение в условията на икономическа криза”. Събитието се организира от Кaмарата на частните съдебни изпълнители, съвместно с проект „Укрепване на системата на частно съдебно изпълнение в България” /с финансовата подкрепа на програма Матра/. Първият ден на форума беше посветен на представяне на резултатите за дейността на КЧСИ от последаната година и анализ на тенденциите в развитието на процесите и на професията. Председателят на КЧСИ информира медиите за резултатите от проведеното от КЧСИ и проекта Матра проучване на мнението на кредитероте и длъжниците в изпълнителния процес за дейността на ЧСИ. Представени бяха и резултатите от извършения в края на 2009г. от Комисията по професионална етика към КЧСИ вътрешен мониторинг на дейността в канторите на ЧСИ. Особен интерес за медиите представляше изнесената от нас информация по прегледа от движението и резултатите от приключили дисциплинарни производства срещу частни съдебни изпълнители – видове най-често допускани нарушения, видове и размер на наложените за тях наказания, постановените решения на ВКС по обжалвани решения на ДК към КЧСИ, брой на влезлите в сила наказания и т.н. Вторият и третият ден от семинара бяха посветени основно на дискусия по актуални проблеми на съдебното изпълнение в Европа, както и интервюта и неформални разговори на Ръководството на КЧСИ с медиите. Направен беше и анонс на предстоящите дейности и събития в Камарата за 2010г. На присъствалите представители на медиите бяха предоставени и писмени материали във връзка с обсъжданите теми.

Участници в семинара бяха членове на СКЧСИ и повече от 20 български топ-журналисти, които след приключването на събитието отразиха резултатите от дейността на частните съдебни изпълнители в повече от 50 пространни публикации, интервюта и телевизионни предавания. Така проведената работна среща отново потвърди трайната линия за позитивно и обективно представяне от медиите на частните съдебни изпълнители в България, като контрапункт на обичайното схващане, че само негативната информация за тях е новина.

Много силно присъствие и голям интерес от страна на медиите имаше и по повод честването на 5-та годишнина от създаването на Камарата на частните съдебни изпълнители. На 16.11.2010г., веднага след срещата с българските бизнес - организации в гр.София, хотел „Арена ди Сердика”, се проведе и пресконференция, организирана от Камарата на ЧСИ, на тема: „Предстоящи промени в законодателната рамка, засягаща дейността на частното съдебно изпълнение”. На въпросите на журналистите отговаряха Председателят на Съвета на Камарата г-н Георги Дичев и г-жа Жасмина Саздова – експерт в НАП.

На 3 декември, в деня на юбилейния концерт по повод професионалния ни празник, след проведената международна конференция с чуждестранните ни гости – ръководители на Европейски камари на съдебните изпълнители, също се състоя пресконференция на тема: „5 години от създаването на КЧСИ”, която отново беше посетена от много голям брой журналисти от различни медии. На техните въпроси отговаряха г-н Лео Нетен – Председател на Международния съюз на съдебните изпълнители, г-н Ерик Винкен – ръководител на проекта „Укрепване на системата на частното съдебно изпълнение в РБългария” и г-н Георги Дичев – Председател на КЧСИ.

Медийни партньори на Камарата по време на поредицата от събития, с които отбелязахме 5-годишнината, бяха в-к „Труд”, информационна агенция „Фокус”, Нова Телевизия и списание „Правен свят”. Резултатите от тези пресконференции, както и от цялостното отразяване на юбилея, говорят красноречиво за огромния медиен интерес и позитивното отразяване на нашата дейност! Камарата изготви две прес-книги с общ обем 126 страници с материалите, публикувани и отразени във всички медии – преса, интернет, телевизия, радио и специализирани правни издания.

И през 2010г. продължи успешното сътрудничество между КЧСИ и вестник «Банкеръ» /седмично издание за финанси, икономика и политика/ за публикуване на специализирана страница с информация за имуществото, което се предлага за публична продан в Регистъра за публичните продажби на Камарата. По силата на сключеното между двете страни споразумение, освен информация за продажбите, печатната медия публикуваше и друга информация, статистика и анализи, предоставяни от Камарата във връзка с актуалното състояние и проблемите на съдебното изпълнение в РБ.

Важна роля в общата информираност и комуникации с обществеността, разбира се, играеха и страните в изпълнителния процес, като преки или косвени участници в него - банковите институции, представителите на бизнеса, адвокати, застрахователи, и не на последно място гражданите.

3.4. Контрол върху дейността на ЧСИ

Съгласно ЗЧСИ и устава си, Камарата отстоява принципи в защита на обществения интерес. Камарата и нейните членове ценят върховенството на закона и работят отговорно, прозрачно и професионално. Едно от най-важните задължения на Съвета на КЧСИ е да упражнява ефективен контрол за спазването на закона и устава от страна на членовете. Тази дейност е от огромно значение за успеха на професията, поради което Съветът й отделя особено внимание, като полага усилия за усъвършенстване на контролната дейност от гледна точка на по-висока ефективност и прозрачност.

Министерството и Съветът на КЧСИ провеждат независимо един от друг политика на контрол и надзор над дейността на ЧСИ и следят за прилагането на Закона, Устава и Етичния кодекс. Проверките се извършват както по конкретни жалби, така и върху цялостната дейност на канторите на ЧСИ. Контролът над гилдията, осъществяван чрез Министерство на правосъдието /съдебни и финансови инспектори/ и самоконтролът, оказван чрез проверки в канторите и разглеждане на жалби от страна на Съвета на Камарата, е силен и прецизен, което се доказва с броя на образуваните дисциплинарни производства. За 2006г. те са пет на брой, за 2007 – четири, за 2008 – 15, за 2009 – 21 и за 2010г. – също 21. Наложените наказания варират от порицание и глоба, включително в максималния й размер от 10 000 лв, до лишаване от правоспособност на двама частни съдебни изпълнители – за срок от три и една година.

След приемането на Етичния кодекс на ЧСИ през м.януари 2009г., Съветът на КЧСИ назначи деветчленна Комисия по професионална етика /КПЕ/ и одобри организационна рамка и правила за работата й. Основните приоритети в дейността на КПЕ през 2010г. бяха: текущо наблюдение и последващ контрол върху работата в канторите на ЧСИ; мониторинг и контрол на канторите; събиране, систематизиране и анализ на получената информация от мониторинга; проверки по сигнали и жалби срещу ЧСИ; използането на медиацията като средство за разрешаване на спорове между колеги, както и между ЧСИ и страни по делата. Съгласно изготвен и приет график за проверки от КПЕ и Съвета на КЧСИ, в периода 21 октомври 2010г. – 10 януари 2011г., бяха проверени всички кантори на ЧСИ в страната. В процеса по мониторинг се включиха проверяващите по чл.10, т.11 от Устава на КЧСИ. Резултатите и заключенията от проверките все още се обобщават и до момента, поради което в настоящият отчет не могат да бъдат приложени. Когато анализът и изводите от годишен мониторинг 2010г. са готови, те ще бъдат представени от Председателя на КПЕ на заседание на Съвета и ще се използват като изходни данни за предприемане на действия от страна на Съвета на КЧСИ за уеднаквяване на практиките на работа в различните кантори, както и за ограничаване на практики, които са в противоречие с правилата и стандартите, утвърдени от Камарата.3.5. Международно сътрудничество

Камарата на частните съдебни изпълнители е пълноправен член на Международния съюз на съдебните изпълнители (МССИ). В момента членове на МССИ са 72 държави. Най-новите членки на съюза, които бяха офицално приети в него през 2010г. са Молдова и Грузия. В близко бъдеще към международната професионална организация ще се присъединят още няколко държави, които понастоящем се ползват със статута на наблюдатели и асоциирани членове. България е пълноправен член от 2005 година и редовно плаща годишната си вноска за членство в световната организация.

От 20 до 22 октомври 2010г. Председателят на КЧСИ взе участие в ежегодната среща на държавите – членки на Евродунав, която се състоя в чешката столица Прага. Конференцията тази година мина под надслов «Позицията на съдебния изпълнител в рамките на съдебната система». Участниците имаха възможност да обменят информация за текущото състояние на съдебно-изпълнителните системи в технита държави. Г-н Георги Дичев представи пред своите колеги от Европа доклад за постиженията /вкл. и в цифри/ на Българската Камара на ЧСИ през 5-те години от нейното основаване до днес – една радикална реформа в българската съдебна система, която Световната банка постави сред десетте най-успешни реформи в света за 2006г. Той обаче запозна колегите си и със сериозните проблеми, които за съжаление в последните години произтекоха от зле направени законодателни промени, показващи различно отношение от страна на държавата към ЧСИ и ДСИ. На практика, тези промени представляват значително отстъпление от принципите на реформата и вместо да я подкрепят, са насочени срещу нея. Българският опит показва, че либералният модел е най-добрия и че той не трябва да функционира паралелно с държавни съдебни изпълнители. За пореден път страните – членки на Евродунав направха категоричния извод, че те имат обща история, настояще и бъдеще и се борят с подобни проблеми на правните си системи, респ. и в професията на съдебния изпълнител. В условията на сегашната икономическа криза обединяването и укрепването на процеса на принудително изпълнение в тези държави, придобива критична важност. Обща цел трябва да стане утвърждаването на принудителното изпълнение като основна институция на правосъдието, особено в борбата и конкуренцията с фирмите за събиране на вземания и посредническите агенции. А това може да бъде постигнато само чрез обединяване на силите, което е и основният ангажимент и цел на организацията «Евродунав». Като резултат, делегатите на конференцията излязоха със съвместен документ, наречен «Общи препоръки към съдебните изпълнители на страните от Евродунав» - добри практики, които е полезно да бъдат прилагани от ЧСИ и в България.

Българската Камара на частните съдебни изпълнители присъства чрез своите представители на заседанието на световния Постоянен съвет на Международния съюз на съдебните изпълнители, което се проведе на 25 и 26 ноември 2010г. в гр.Париж, Франция, в централата на международната организация. За съжаление Европейският Постоянен съвет, който беше планиран да се проведе на 6 и 7 май в гр.Глазгоу, Шотландия, почти се осуети поради фарсмажорни природни обстоятелства. Изключително малък брой държави успяха да изпратят своите представители. Заради отменен полет българската делегация не успя да присъства на форума. В дневния ред на Постоянния съвет в Париж бяха включени следните основни теми: приемане на доклада за дейността на МССИ за 2009г.; асоцииране на новите държави – членки Молдова и Грузия; връзки на МССИ с Европейските и световни институции по въпросите на съдебното изпълнение; доклади за дейността на субсидиарните организации Евронорд, Евромед и Евродунав; дейността на научния институт «Жак Иснард»; финансов доклад за 2009г.; изказвания на делегациите; състояние и развитие на дейностите по текущите проекти на МССИ – електронно правосъдие, анализ на тарифите на различните държави-членки, обучение и др.

Трябва да подчертаем, че Международният съюз на съдебните изпълнители, в лицето на неговото ново ръководство, отново и повече от всякога декларира своята подкрепа за страната ни и готовността си да окаже всякаква помощ при по-нататъшното провеждане на реформата в правилната посока до нейния успешен завършек.

През 2010г. Камарата на частните съдебни изпълнители беше домакин и на две посещения на чуждестранни делегации.

Голяма група колеги юристи от Косово бяха наши гости в края на м.януари, а в началото на м.март посрещнахме делегация от Холандия.

Посещението на косовската делегация беше много ползотворно за тях, имайки предвид факта, че в тяхната държава се очакваше всеки момент да бъде приет Закона за частните съдебни изпълнители. По време на визитата за нашите гости беше много важно да споделим с тях нашия опит и уроците, които българските частни съдебни изпълнители и тяхната професионална организация са получили по време на прехода от държавен към либерален модел на професията. Теми от голям интерес бяха: протичането на законодателния процес, приемането и прилагането на ЗЧСИ; предимствата и недостатъците на «смесения» модел /тъй като в Косово идеята за паралелна система също е факт/; роля на Министерство на правосъдието; роля и дейностт на Камарата на ЧСИ; функциониране на канторите на ЧСИ; структура на Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ; отговорност и застраховане на ЧСИ; дисциплинарен процес; надзор и контрол върху дейноста на съдебните изпълнители; взаимодействието със съда; мнението на обществото за новия модел и мн.други. По време на тази визита се осъществиха и няколко посещения на кантори на частни съдебни изпълнители в гр.София, където колегите ни от чужбина имаха възможност на място да се запознаят с организацията и работните процеси в офиса, с автоматизацията и компютъризацията на тези процеси, с деловодните и архивиращи процедури, с електронния достъп до информация за длъжниците и с обслужването на страни по изпълнителните дела в реално време. Много вълнуващо събитие за косовската делегация беше, че точно в момента на тяхното гостуване в нашата страна, им беше съобщено, че Законът им е гласуван в Парламента, с което на практика при тях частното съдебно изпълнение стана факт! Два месеца по-късно, тяхна по-малка експертна група отново посети България и проведе разговори по конкретни теми с Председателя и административния секретар на КЧСИ.

От 9 до 12 март 2010г. имахме удоволствието да посрещнем нашите колеги, приятели и партньори от ръководството на Холандската кралска асоциация на съдебните изпълнители. Срещата беше отдавна очаквана и планирана като дейност по проект «Укрепване на реформата на частното съдебно изпълнение в Рбългария» по програма Матра на Холандското правителство. След изключително ползотворното учебно пътуване на група ЧСИ и представители на МП през 2007г. в Холандия, нуждата от нова среща и обмяна на добри практики, мнения и впечатления три години по-късно, се оказа много полезна и за двете камари. Наши гости бяха Председателят на Холандската камара г-н Джон Висборн, административният директор г-жа Карен Вейсфелт, г-н Йос Уитдехааг – член на борда, г-н Йеруун Нейнхьойс – член на борда и г-н Ерик Винкен - ръководител на проекта Матра. В рамките на тази визита проведохме редица ползотворни срещи и обучителни сесии.

На 9 март нашите чуждестранни гости посетиха кантори на ЧСИ в София и се запознаха с направените нововъведения в дейността на колегите им пет години след първите стъпки в новата професия.

На 10 март се състоя среща между ръководствата на двете камари. В дух на приятелство и взаимноизгодно сътрудничество, нашите гости споделиха с българските си колеги как те разпределят ролите, отговорностите и изпълнението на задачите си в рамките на ръководните органи и как провеждат ефективни заседания на борда; какви и колко ресурси ползват за обезпечаване на дейността на своята професионална организация; как преговарят и поддържат отношения с институциите и какви уроци са научили в този процес. Засегнат беше и дисциплинарния процес в Холандия. Също така се обмени практика по внедряването на международните стандарти за качество в канторите на съдебните изпълнители и последващата сертификацията на офисите. Стана ясно, че в Холандия това вече не е препоръчителна дейност за членовете на Кралската асоциация, а задължителна практика.

На 11 и 12 март се проведе и последният от поредицата семинари с участие на холански лектори на тема: «Европейски регламенти в сферата на съдебното изпълнение – II част”. В него участваха 27 ЧСИ и ПЧСИ от цялата страна. Оттук нататък наши български лектори, специално обучени по проекта Матра, ще провеждат този вид обучения, за които КЧСИ има вече изработена методология – също резултат от проекта.

На 3 декември 2010г. Камарата, съвместно с проект „Укрепване на частното съдебно изпълнение в България” по програмата МАТРА на Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия, организира международна конференция на тема „Предизвикателства пред подобряването на съдебно-изпълнителния процес в Европа”. На събитието взеха участие Председателят и Зам.Председателят на Международния съюз на съдебните изпълнители г-н Лео Нетен и г-н Бернар Меню, както и ръководителите на Европейските камари на частните съдебни изпълнители от Румъния, Полша, Гърция и Македония. Те бяха наши специални гости по повод 5-та годишнина от създаването на КЧСИ. Работният форум беше открит от г-н Лео Нетен и г-н Георги Дичев, които по-късно дадоха и пресконференция за журналистите. Най-съществените акценти на форума бяха поставени върху: представяне на кратък доклад от работната група по анализа на българската правна рамка в сферата на съдебното изпълнение с най-съществените изводи и препоръки за промени; приветствия и пожелания по повод 5 години КЧСИ от чуждестранните ни колеги, както и докладите им за състоянието /постижения и реални проблеми/ на съдебното изпълнение в техните държави. Обмениха се много полезни мнения за съвместни действия, свързани с подобряване на правната среда и ефективно принудително изпълнение в условията на световна финансова криза.

3.6. Услуги, предоставяни на членовете на Камарата
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница