Република българия областна администрация Хасково з а п о в е д № дс-13-509 Хасково 09. 11. 2009 гДата11.01.2018
Размер55.48 Kb.
#42920

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация

Хасково


З А П О В Е Д
ДС-13-509
Хасково 09.11.2009 г.

На основание чл.32, ал.1 от ЗА, във вр. с чл.31, ал.1, т.3 от ЗА, чл.59, ал.6 от ППЗДС, Заповед №1529/19.08.2009г. на Председателя на Държавна агенция по горите и утвърден от председателя на ДАГ Протокол от 13.10.2009г. на комисия по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост – Обект №2
О Б Я В Я В А М:

за КУПУВАЧ „АГРИМО” ООД, ЕИК 175245445, със седалище и адрес на управление: гр.София 1124, р-н Средец, бул. „Евлоги Георгиев” №44, ет.1, ап.1, представлявано от Алфонсо Карлос Агуадо де лос Рейес – управител, спечелил, проведения повторно търг с явно наддаване, съгласно утвърдения от Председателя на ДАГ Протокол от 13.10.2009г. за търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти /съгласно Заповед №1529/19.08.2009г., представляващи Обект № 2/ – частна държавна собственост, в управление на Държавно горско стопанство /ДГС/ – Хасково, актувани с АДС № 5717/19.12.2006г.:Комплекс от шест броя сгради, построени в поземлен имот № 000404 в землището на с.Нова Надежда, община Хасково, а именно:

  • Сграда – гараж №1 – със застр. площ 404 кв.м., построена 1977г., представляваща 1-етажна сграда – хале с височина 4 м.;

  • Сграда – гараж №2 – със застр. площ 815 кв.м., построена 1970г., МК, 1-етажна сграда – хале с височина 5 м.;

  • Сграда – ГСМ с бензиностанция – със застр. площ 34,84 кв.м., построена 1978г., 1-етажна сграда с монолитна стоманобетонова конструкция;

  • Сграда – техническа работилница – със застр. площ 130,40 кв.м., построена 1975г., 1-етажна панелна сграда с покрив от метални ферми и сглобяеми панели;

  • Сграда – техническа работилница – със застр. площ 21 кв.м., построена 1978г., 1-етажна масивна сграда с монолитна стоманобетонова конструкция;

  • Сграда – противопожарна служба – със застр. площ 216,57 кв.м., построена 1969г., 1-етажна масивна сграда с монолитна стомановобетонова конструкция.ПРОДАВАМ:
на „АГРИМО” ООД, ЕИК 175245445, със седалище и адрес на управление: гр.София 1124, р-н Средец, бул. „Евлоги Георгиев” №44, ет.1, ап.1, представлявано от Алфонсо Карлос Агуадо де лос Рейес – управител следните недвижими имоти:

Комплекс от шест броя сгради, построени в поземлен имот № 000404 в землището на с.Нова Надежда, община Хасково, а именно:

  • Сграда – гараж №1 – със застр. площ 404 кв.м., построена 1977г., представляваща 1-етажна сграда – хале с височина 4 м.;

  • Сграда – гараж №2 – със застр. площ 815 кв.м., построена 1970г., МК, 1-етажна сграда – хале с височина 5 м.;

  • Сграда – ГСМ с бензиностанция – със застр. площ 34,84 кв.м., построена 1978г., 1-етажна сграда с монолитна стоманобетонова конструкция;

  • Сграда – техническа работилница – със застр. площ 130,40 кв.м., построена 1975г., 1-етажна панелна сграда с покрив от метални ферми и сглобяеми панели;

  • Сграда – техническа работилница – със застр. площ 21 кв.м., построена 1978г., 1-етажна масивна сграда с монолитна стоманобетонова конструкция;

  • Сграда – противопожарна служба – със застр. площ 216,57 кв.м., построена 1969г., 1-етажна масивна сграда с монолитна стомановобетонова конструкция.

Съобразно Заповед №1529/19.08.2009г. на Председателя на Държавна агенция по горите, сградите се продават без учредени ограничени вещни права върху поземлен имот № 000404 в землището на с.Нова Надежда, община Хасково.

Сградите са актувани с АДС № 5717/19.12.2006г., с предоставени права на управление на Държавно горско стопанство /ДГС/ – Хасково.


Продажната цена на горепосочения имот е в следния размер:

41 670 лв. /четиридесет и една хиляди шестстотин и седемдесет лева/ без ДДС.
В 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед купувачът трябва да заплати дължимите продажна цена, законоустановени данъци, такси и режийни разноски както следва:

- 41 670.00 лв. (четиридесет и една хиляди шестстотин и седемдесет лева), представляващи продажната цена по следната банкова сметка на ДГС – Хасково:IBAN: BG08 UNCR 7000 1506 6113 95, BIC: UNCR BGSF, Уни Кредит Булбанк - клон Хасково

- 833.40 лв. (осемстотин тридесет и три лева и 40 ст.), представляващи режийни разноски в размер на 2% върху цената на правото на собственост съгласно §3 от ПЗР на ППЗДС, във вр. чл.59, ал.7 от ППЗДС по следната банкова сметка на ДГС – Хасково:IBAN: BG08 UNCR 7000 1506 6113 95, BIC: UNCR BGSF, Уни Кредит Булбанк - клон Хасково

- 8 334.00 лв. (осем хиляди триста тридесет и четири лева), представляващи 20% ДДС върху продажната цена, на основание чл.45, ал.7 ЗДДС и съгласно т.XII „Други тръжни условия” от Условията за провеждане на търга по следната банкова сметка на ДГС – Хасково:IBAN: BG08 UNCR 7000 1506 6113 95, BIC: UNCR BGSF, Уни Кредит Булбанк - клон Хасково

- 391,70 лв. (триста деветдесет и един лева и 70 ст.), представляващи 20% ДДС върху местния данък за прехвърляне на имущество, 20% ДДС върху таксата за вписване, 20% ДДС върху режийните разноски, съгласно чл.26, ал.3 от ЗДДС по следната банкова сметка ДГС – Хасково:IBAN: BG08 UNCR 7000 1506 6113 95, BIC: UNCR BGSF, Уни Кредит Булбанк - клон Хасково

- 1083.42 лв. (хиляда осемдесет и три лева и 42 ст.), представляващи местен данък за прехвърляне на имущество в размер на 2,6% върху продажната цена, съгласно чл. 46, ал. 2, т. 1 от ЗМДТ, определен според чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ по следната банкова сметка на Община Хасково – Дирекция “Общински приходи”:

IBAN: BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC: RZBB BGSF, Райфайзенбанк – клон Хасково

- 41.67 лв. (четиридесет и един лева и 67 ст.), представляващи 0.1% такса вписване съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписвания по следната банкова сметка на Агенция по вписванията – Имотен регистър:IBAN: BG94 IORT 8112 3100 0064 11, BIC: IORT BGSF, ТБ „Инвестбанк” АД – София, клон Бачо Киро
В случай, че купувачът е платил цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски по посочените сметки в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта и е представил необходимите документи, удостоверяващи плащането, включително попълнена Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП, Областният управител сключва с него писмен договор за продажба на имота в седемдневен срок. Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключване на договора. Когато лицето не внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта, се приема, че се е отказал от сключването на сделката. В този случай внесеният от него депозит се задържа и Областният управител следва да прекрати търга.

За продажбата да се сключи писмен договор в четири идентични екземпляра – един за Областния управител, един за ДГС – Хасково, един за Агенция по вписванията и един за новия собственик. Договорът да се впише от и за сметка на купувача в Службата по вписвания по местонахождението на имота.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. Същата, съгласно чл. 56 от ППЗДС, да се обяви в тридневен срок от издаването й на интернет страницата на Областна администрация – Хасково, в сградата на Областна администрация – Хасково във фоайето срещу “Информация”, както и на видно място в сградата на ДГС – Хасково и на интернет страницата на ИАГ /правоприемник на ДАГ/ - София.

Контрол върху изпълнението на настоящата заповед възлагам на директор Дирекция АКРРДС при Областна администрация на област Хасково.Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в частта й относно обявяването на спечелилия търга за купувач.
РУМЕН ДАНЕВ

Областен управител на област с

административен център гр.Хасково


6300 Хасково, пл. Свобода 5

Тел.: +359 38 60 80 11, факс: +359 38 60 80 50

e-mail: oblast@aidabg.net

web: www.hs.government.bgСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница