Решение на телк/нелк. Социалните услуги, предлагани в тези институции целят да подпомогнат и разширят възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на животДата07.06.2018
Размер79.31 Kb.
#71847
ТипРешение
ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА
СЪЩНОСТ
Домовете за възрастни хора с психични разстройства са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица с психични разстройства, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Социалните услуги, предлагани в тези институции целят да подпомогнат и разширят възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Основните дейности в домовете са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги (регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане) и са насочени към подпомагане и разширяване възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот.

В домовете за възрастни хора с психични разстройства се осигурява:


 • Ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и за социални контакти;

 • Предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична, в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;

 • Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;

 • Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;

 • Организиране на оптимален режим на трудотерапия, съобразен с психофизиологичните дадености и особености на потребителите;

 • Възстановяване на адаптивни, трудови, социални, битови и други умения и реализиране потенциала на домуващите, чрез личностно ориентиран модел, съобразен с психологичните им особености;

 • Възможност за правилен индивидуален избор на дейност;

 • Развитие на двигателни умения и закаляване на организма.


ЕКИП НА ДОМА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Персоналът в Дом за възрастни хора с психични разстройства се назначава от кмета на общината, на чиято територия функционира домът и се състои от социални работници, трудотерапевти, медицински специалисти, административен и друг помощен персонал.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА


 • Лицата, които желаят да ползват социални услуги или техните законни представители /ако лицата са поставени под запрещение/, подават писмена молба по настоящ адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане";

 • Към молбата се прилагат:

  • документ за самоличност /за справка/;

  • копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;

  • копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК.

   • При необходимост доставчикът на социални услуги може да изисква и други документи;

   • Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение;

   • Настаняването в специализираната институция се извършва със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане", на чиято територия функционира домът, издадена въз основа на доклада-предложение;

   • С цел запазване на личното достойнство на потребителя и правилна преценка на действителната необходимост от постъпването му в специализираната институция е важно да се изслушва и да се взима предвид мнението му, когато е в ремисия и/или е способен да взима самостоятелно решения;

   • Отказът за настаняване се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс;

 • Доставчикът предоставя на лицето или настойника му писмена информация, относно социалните услуги, които се предоставят в дома; опита му и квалификацията на персонала; условията и правилата за ползване на услугите, както и за процедурата за подаване на жалби;

 • Лицето се приема и настанява след подписване на договор за социални услуги;

   • В специализираната институция се изготвя индивидуален план за работа, след оценка на нуждите на потребителя и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. В него са описани основните насоки по задоволяване на ежедневни, здравни, рехабилитационни, образователни потребности, както потребности в свободното време и потребности от контакти със семейството, приятели, близки и други. В индивидуалния план се посочват мерки за извеждане от специализираната институция и за социално включване;

   • В индивидуалния план за работа е желателно да бъдат включени препоръки за терапия от страна на различни специалисти - психиатър, психолог, невролог и др. В този план винаги трябва да бъдат отразени специфичните, индивидуални потребности и очаквани трудности при работа с потребителя;

   • При необходимост за задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва медицинска история, необходими превантивни мерки, наличие на алергии, потребности от лечение, зъболечение, рехабилитация, имунизации и наблюдение, хранене, диети и др.;

 • Начинът на изписване от дома е регламентиран в договора за социални услуги (напр. с подаване на писмена молба от лицето/законния му представител и др.).

За ползваните социални услуги в домовете за възрастни хора с психични разстройства се заплаща такса в размер 80 на сто от дохода на лицата или такса в размер на действителните месечни разходи, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет (Обн. ДВ. бр.40 от 29 Април 2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2008г.).

Към 30.06.2010 г. на територията на страната функционират 15 специализирани институции за предоставяне на социални услуги на възрастни хора с психични разстройства:


Наименование

Капаци-

тет

Место

нахождение

област

Директор/ телефон

1

ДВХПР

80

с. Раздол, общ. Струмяни

Благоевград

Елена Цолева 074347/219


2

ДВХПР

63

с. Заберново, общ. Малко Търново

Бургас

Тони Стоянов

05958/259; 341; 8253


ДВХПР

60

с. Бориловец, общ. Бойница

ул. „Г. Димитров” №36,Видин

Людмил Атанасов

09338/2224;

2214


4

ДВХПР

110

с. Радовци, общ. Дряново

Габрово

Марко Иванов

0676/ 7 52 79

0896/960454


5

ДВХПР

80

с. Пастра, общ. Рила

Кюстендил

Асен Косанов

07054/33 046

ДВХПР

70

с. Говежда, общ. Г. Дамяново, ул. ”Извън регулация” № 3

Монтана

Петър Петров

09556/22 74;23 347

ДВХПР

70

с. Правда, общ. Дулово

Силистра

Бейти Хюсеин

08640/384

0896/847439


8

ДВХПР

120

гр. Твърдица, жк. ”Индустриален” № 1

Сливен

Кольо Колев

0454/21 10;

21 11; 41 12


9

ДВХПР

100

с. Петково, общ.Смолян

Смолян

Николай Гавазов

03029/2323; 2324; 222910

ДВХПР

100

с. Ровино, общ.Смолян

Смолян

Емилия Козарева

0301/80 12711

ДВХПР

90

с. Лакатник, общ.Своге,

м. Свражен № 243София-област

Юлия Гогова

07162/22 5212

ДВХПР

60

с. Лясково, общ.Ст.Загора

Стара Загора

Иван Иванов

041275/ 316;21513

ДВХПР

70

гр. Свиленград, кв. Пъстрогор

Хасково

Христина Пачова

0379/ 7 16 41; 7 16 4514

ДВХПР

75

с. Радовец, общ.Тополовград

Хасково

Крайо Краев

04739/ 281; 274

0885/305 241


15

ДВХПР

90

с. Черни връх, общ.Смядово

Шумен

Ясен Краев

05352/ 218; 474Каталог: 2010
2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
2010 -> Код на училище Име на училище


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница