Решение на зададени задачи Изготвил: Галина Валентинова Томова Проверил: Гл ас. Васил Бозев Фак. №21131151страница1/3
Дата20.11.2023
Размер467.45 Kb.
#119358
ТипРешение
  1   2   3
Галина Томова фак. №21131151
Свързани:
kultivirano otglezdane bilki
КУРСОВ ПРОЕКТ
по
ИКОНОМЕТРИЯ

Решение на зададени задачи
Изготвил: Галина Валентинова Томова Проверил: Гл. ас. Васил Бозев
Фак. № 21131151
Поток 939
Направление: „Мениджмънт и администрация“

София, 2022


КУРСОВ ПРОЕКТ

2

1

1

3

1

1

5

1

Фак.
:
Вашият факултетен номер се състои от 8 цифри. Нека последните три бъдат означени по следния начин:

g=

1

h=

5

j=

1

Фак.
:
Всеки студент има индивидуална задача съгласно последните три цифри от факултетния му номер
ЗАДАЧА 1: (7 точки)
Отдел за човешки ресурси в банка иска да установи дали съществува връзка между трудовия стаж на работниците и времето за което те обслужват клиентите си. За целта на случаен принцип са избрани 7 от тях и е събрана следната информация:

Време за обслужване на 10 клиента (в минути)

Трудов стаж на работника (в години)

70+g = 71

3

50+h = 55

5

40+j = 41

7

10+5.j = 15

12

30

9

40+h.j = 45

10

30+ h+j = 36

10

Намерете:

 1. С колко се подобрява времето за обслужване, когато трудовия стаж се увеличава с 1 година ( y b b x 0 1. )?

 2. Намерете какво би било времето за обслужване на 10 клиента при трудов стаж на работника от 6 години (прогноза)?

 3. Проверете, дали избрания линеен модел е адекватен?

 4. Проверете дали параметрите на модела са статистически значими?

 5. Намерете силата на връзката между трудовия стаж и времето за обслужване (коефициент на корелация) ?

 6. Намерете каква част от времето за обслужване се дължи на трудовия стаж (коефициент на детерминация) ?

 7. Намерете каква част от времето за обслужване се дължи на други фактори, които не са включени в модела (коефициент на индетерминация)?

ЗАДАЧА 2: (3 точки)
Национална програма има за цел да намали броя на безработните в една община. За целта са събрани данни за безработните в общината през последните 7 години. Данните са както следва:

Година

Безработни в община
"Х" (бр.)

2015

560+h = 565

2016

620+j = 621

2017

680+h.j = 685

2018

65+g.j = 66

2019

780+g = 781

2020

740

2021

850+h+4.j = 859

За да са сигурни в крайното качество на информацията и истинността на направените анализи, обработката на данните е предоставена на статистик, на който са възложени следните задачи:

  1. Намерете средния брой безработни за периода (средна аритметична);

  2. Намерете средното разсейване около средния брой безработни (стандартното отклонение);

  3. Да се прогнозира броя на безработните за 2022 година въз основа на аналитичен метод ( y  b0 b t1. ),където времето се явява независима променлива)

Пояснение:

Покажете как е изчислен всеки показател.


Приятна работа !


ЗАДАЧА 1:
Целта на задачата е да се установи дали съществува връзка между трудовия стаж на работниците и времето за което те обслужват клиентите си.
За целта прилагаме регресионен анализ, за да отчетем зависимостта между двата признака. Резултативният признак е времето за обслужване на 10 човека, а факторният годините стаж. Съставяме регресионен модел. Проверяваме неговата адекватност и дали параметрите на модела са статистически значими. Това става в следната последователност:

 1. Намираме коефициентите на регресионния модел – свободен член (b), коефициент на регресия (b1). Използваме т.нар. „метод на най-малките квадрати“.

 2. На база модела прогнозираме по условие 2 на задачата, какво би било времето за обслужване на 10 клиента при трудов стаж Х, в нашия случай 6 години.

 3. Намираме коефициента на корелация. Той ни показва степента и посоката на зависимост между вариационните признаци. За да определим степента, се взима неговата абсолютна стойност, а за посоката се използва знакът му. Ако е положителен – права, ако е отрицателен – обратна. При коефициент на корелация равен на 0, липсва зависимост между двата признака.

 4. След намирането на коефициента на корелация ( R ), можем да определим и коефициента на детерминация, който се получава, като повдигнем R на втора степен. Коефициента на детерминация ни показва какъв дял от вариацията на резултативната променлива е свързан с вариацията на факторната променлива. В нашия случай, каква част от промяната на часовете за обслужване е свързана с промяната на трудовият стаж.

 5. С коефициента на детерминация, можем да определим коефициента на интедерминация. Той допълва коефициента на детерминация до 100% и показва каква част от изменението на резултативната променлива се обяснява с фактори, които не са включени в регресионния модел.

 6. За проверка на адекватността на модела използваме методът на еднофакторния дисперсионен анализ. Използваме критерий на Фишер.

 7. За проверка на статистическата значимост на параметрите използваме тестът на Стюдънт. Той е основан на частното на коефициента на регресия “b1” и неговата стохастична грешка se(b1).
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница