С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р нели андреева бенчеваДата25.07.2016
Размер89.64 Kb.
#5609

С П И С Ъ К

на научните трудове на Доц. д-р нели андреева бенчева

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

31

16

9

4

5

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

2

1

3

-

1

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

-

-

1

-


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст


 1. Бенчева Н., (2009), Политика на изграждане на конкурентни регионални клъстери, КИА, Университетско издателство”Паисий Хилендарски”, том VI, стр.17-29;

 2. Бенчева Н., (2010), Изграждане на регионални агроклъстери, КИА, Издателство, „Авто принт”, том VII, стр.9-18.

 3. Бенчева Н., М., Тeпавичарова, (2011), Проучване на управленските компетенции на мениджърите от средно ниво на управление. КИА, Издателство, „Авто принт”, том VIII, стр.90-102.

 4. Бенчева Н., Георгиев С., (2012), Оценка на условията и факторите за изграждане на регионален клъстер по фъстъците, Икономика и управление на селското стопанство, С., кн.1, с.

 5. Георгиев С., Бенчева Н., (2012), Организация и управление на бизнес процесите във фъстъчения клъстер, Икономика и управление на селското стопанство, С., кн.1, с.

 6. Георгиев С., Бенчева Н., (2012), Организационно-стопанска структура на фъстъчен клъстер в България, Икономика и управление на селското стопанство, С., кн.1, с.

 7. Бенчева Н., (2012). Състояние, проблеми и развитие на аграрния сектор на България в рамките на Общата селскостопанска политика, сп.Аграрни науки,

 8. Todorova S., bencheva, (2010), Success factors for farmers belonging to producer organizations, Trakia Journal of Science, volume 8, suppl.1, p. 259-266.

 9. Bencheva, N., Garnevska E., (2011), New Zealand dairy dairy value chain, Agricultural sciences,Volume III, Issue 5, p.15-20, Academic Publishing house of the Agricultural university.

 10. Bencheva, N., Delikostadinov S., Ligeon C., Puppala N., Curtis J., (2007), The Economics of Peanut Production in Bulgaria during the Transition Period, Journal of Central European Agriculture, Volume, 8, Number 3, p.285-294, http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea8-3/pdf/jcea83-3.pdf

 11. Bencheva, N., Ligeon C., Delikostadinov S., Pupala N., Jolly C.,(2008), Economic and financial analysis of peanut production in Bulgaria, Journal Central European Agriculture, Vol. 9,Number 2,p. 273-281.

 12. Ligeon C., Curtis J., Bencheva N., Delikostadinov S., Puppala N., (2008), Production Risks in Bulgarian peanut production, Agricultural Economics Review ISSN: 1109-2580 January 2008, Vol. 9, p.103-110, Iss. 1, http://www.eng.auth.gr/mattas/9_1.htm

 13. Curtis J., Ligeon C., Bencheva N., Delikostadinov S., Puppala N., (2011), Production Efficiency and Risks in Limited Resource Farming: The Case of Bulgarian Peanut Industry, Journal Economics Research International , http://mts.hindawi.com/author/781862/

 14. Бенчева Н., Георгиев С., (2007), Икономически анализ на производствените разходи на фъстъци, Международна научна конференция, Растителният генофонд-основа на съвременното земеделие, Сборник на Институт по генетични и растителни ресурси, Садово,т.2-3,стр. 235-237.

 15. Бенчева Н., М., Тeпавичарова, (2011), Самообучението като инструмент за повишаване на компетентността на мениджърите и служителите, Национална научна конференция „Изводи от кризата – поуки, препоръки, стратегии”, Пловдив,с. 155-167.

 16. Ligeon C., Curtis J., Bencheva N., and etc. (2007), Optimal input levels and production risks in Bulgarian peanut production, International scientific conference Plant genetic stoks- the basis of agriculture of today, v.2-3, p. 331-334,Sadovo.

 17. Curtis J., Bencheva N., Delikostadinov S., and etc. (2007),Factors influencing yield and net returns of peanut production in Bulgaria, International scientific conference Plant genetic stoks- the basis of agriculture of today, v.2-3, p. 335-338, Sadovo.

 18. Pupala N., Delikostadinov S., Bencheva N., and etc. (2007),Genetic improvement of Valencia peanut cultivars using conventional plant breeding and modern genetic tools, International scientific conference Plant genetic stoks- the basis of agriculture of today, v.2-3, p. 339-342, Sadovo.

 19. Bencheva, N., Bogoev, G., (2007), Rural regions in Bulgaria - constrains and perspectives for development, Management Agricol, Seria I, Vol.IX,(2), p.109-116, Editura Agroprint Timichoara,

 20. Paskalev P., Bencheva, N., (2007), Exemplary farms for vegetable growing in Bulgaria, Management Agricol, Seria I, Vol.IX,(2), p.265-272, Editura Agroprint, Timichoara

 21. Garnevska E., Bencheva N., (2011) Development and challenges of Bulgarian dairy industry in the last two decades, 18th International farm management association congress, Thriving in a global world – innovation, co-operation and leadership, p.181/188,NewZealand,http://www.ifmaonline.org/pdf/congress/11_Garnevska&Bencheva_P181-188.pdf

 22. Bencheva, N., Rancheva E., (2012) Impact of the common agricultural policy (CAP) of the EU on the Bulgaria’s agricultural sector development: expert and statistical approach , Polska, Warshava


МОНОГРАФИИ

 1. Георгиев С., Бенчева Н., (2007), Фъстъци- Сортове, Технология, Икономика, Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”-Садово, Издателство-ИК „Алеко”,Пловдив

 2. Георгиев С., Бенчева Н., (2011), Регионален клъстер по Фъстъците- Теория, Методология, Практика, Академично издателство на Аграрен университет,Пловдив.

 3. Бенчева Н., (2011), Регионални клъстери за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на аграрното производство, Академично издателство на Аграрен университет, Пловдив.II. СОРТОВЕ И ПАТЕНТИ
1. Свидетелство на доц. д-р Нели Бенчева като съавтор на създаден научен продукт за внедряване в практиката със запазени авторски права -„Фъстъци, технология и икономика” с доказана икономическа ефективност, утвърден със „свидетелство №9 от 27.11.2007г. от Експертен съвет към ССА
III. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


 1. Бенчева Н., Основи на стопанското управление, (2009), Академично издателство на Аграрен Университет, Пловдив.

 2. Богоев Г., Лулчева Д., Бенчева Н., и др. (2010), Маркетинг, Академично издателство на Аграрен Университет, Пловдив.

 3. Бенчева Н., и др. (2010), Подкрепа за развитието на докторанти по научно направление „Селскостопански науки” и сродни научни специалности, Модул: Придобиване на управленски умения- Управление на екипи, Академично издателство на Аграрен Университет, Пловдив.

 4. Богоев Г., Лулчева Д., Бенчева Н., и др. (2010), Практически задачи по организация и управление на земеделското производство, Академично издателство на Аграрен Университет (Учебно помагало), Пловдив.

 5. Бенчева Н., (2011), Основи на стопанското управление Колеж по икономика и администрация (Курс лекции).

 6. Бенчева Н., Борисов П., (2011), Ръководство за упражнения по Основи на стопанското управление, Теории, ситуационни задачи, ролеви игри, казуси, тестове/. Академично издателство на Аграрен Университет, Пловдив.


IV. ДОКЛАДИ НА СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕСИ И МЕЖДУНАРОДНИ СИМПОЗИУМИ

А. Устни доклади

 1. Bencheva, N., (2007), Main problems of milk sector in Bulgaria after the accession to the EU, conference presentation, Bergamo, Italy, http://www.asdaplovdiv.eu/
С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на .Доц. д-р Нели Бенчева

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

29

6

23

- 1. НАУЧНИ ТРУДОВЕ

I.1. Цитирани научни трудове

 1. Петков, Н.; Бенчева, Н. Влияние на срока и гъстотата на сеитба върху биологичната и икономическа ефективност на зимуващ грах сорт № 11. Растениевъдни науки,1996, 10, с. 57-60. /с. 45/.

Цитирана статия от:

Кертиков, Тодор, Натали Георгиева, Васил Събев, Сравнителен анализ на икономическите резултати при отглеждане на зимен фий и тритикале в самостоятелен и смесен посев, Икономика и управление на селското стопанство, LIV, 2009, N 1, с. 42-45. 1. Бенчева Н., Изграждане на регионални агроклъстери-предимства и перспективи на развитие, Годишник на КИА, том 7, Пловдив, 2010.

Цитирана статия от:

Иван Марков, Възможности за развитие на винения туризъм в северен централен статистически район, Юбилейна научна конференция с международно участие, том 1, с.128-137.,София, 2011, УНСС. 1. Bencheva, N. Ikonomiceski efect ot vzaimodeistvieto na sroka i gastotata na seitbata pri zimuvashtia oves. Ikonomika i upravlenie na selskoto stopanstvo, 1998, 3,31-33./с. 35/.

Цитирана статия от:

Dragica Spasova, et al., Dependence on the floral content and the weed number from growing system in oat in Strumica region / // Растениевъдни науки, XLVII, 2010, N 1 , с. 33-35. 1. Bencheva N., 2005. Transition of Bulgarian Agriculture: Present situation, Problems and Perspectives for Development. Journal of Central European Agriculture, 6 (4), 473-480.

Цитирана статия от:

Elena Garnevska1, Roger Vaughan, Jonathan Edwards3, Product and market orientation of horticultural farms in bulgaria during the years leading to eu accession – studies in the Plovdiv region Journal of Central European Agriculture Vol 9 (2008) No 1Цитирана статия от:

Elena Garnevska, An analysis of the horticultural industry in Bulgaria during the transition period - a study in the Plovdiv region,Journal of International Farm Management Vol.5. Ed.2 - April 2010 http://www.ifmaonline.org/pdf/journals/Vol5_Ed2_Garnevska.pdfЦитирана статия от:

Elena GarnevskaMassey University, Palmerston North, New Zealand, Jonathan Edwards, Roger Vaughan,Bournemouth University, Poole, UK, Current situation and perspective of the horticultural farms in bulgaria – case in the Plovdiv region,The Role of Agriculture in the Rural Economy, IFMA 16 – Theme 1, http://www.ifmaonline.org/pdf/congress/07Garnevska_etal.pdfЦитирана статия от:

Bachev, Hrabrin MPRA, Munich Personal RePEc Archive Post-communist Transformation in Bulgaria – Implications for Development of Agricultural Specialization and Farming Structures, MPRA Paper No. 7771, posted 14. March 2008 / 21:09, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/7771/ 1. Bencheva N., (2006), Consumer-the main catalyst of changes in the perception of functional foods, Catalyzing change, CCN conference proceedings, nr.4 ,p174-179, Hamar

Цитирана статия от:

Джабарова Ю., Изследване на поведението на потребителите на пазара на биологични храни в България, „Икономика и управление на селското стопанство” № 6/2007 1. Бенчева, Нели,  Финансово икономически анализ на производството на фъстъци в България, Journal Central European Agriculture, Vol. 9,Number 2, (2008)

Цитирана статия от:

Мартин Стефанов, Страна на произход и ефектът върху оценката на продукт,http://marketing-college.com

 1. Bencheva N., and S. Georgiev (1999): Country Report on the Present Environmental Situation in Agriculture – Bulgaria, in: Central and Eastern European Sustainable Agriculture Network, Proceedings FAO workshop, Gödöllő.

Цитирана статия от:

Bachev, Hrabrin MPRA, Munich Personal RePEc Archive Environmental management in Bulgarian agriculture, MPRA Paper No. 7769, posted 14. March 2008/ 20:23, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/7769/, 1. Bencheva N. Production and marketing description of the peanut-producing Farms, Agric Econom Manage 2004;1:5459.

Цитирана статия от:

Boulay1, J. Houghton1, V. Gancheva2, Y. Sterk2, A. Strada3, M. Schlegel-Zawadzka3, B. Sora4, R. Sala4, R. Van Ree5, G. Rowe1 A EuroPrevall review of factors affecting incidence of peanut allergy: priorities for research and policy, A. Boulay1, J. Houghton1, V. Gancheva2, Y. Sterk2, A. Strada3, M. Schlegel-Zawadzka3, B. Sora4, R. Sala4, R. Van Ree5, G. Rowe1, Volume 63, Issue 7, pages 797–809, July 2008 ,http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1398-9995.2008.01776.x/full.Цитирана статия от:

Ангел Димов, Аграрна политика, Академично издателство на Аграрен Университет, 2010. 1. Ligeon, Carel & Jolly, Curtis M. & Bencheva, Nelly & Delikostadinov, Stanko & Puppala, Naveen, (2008), "Production risks in Bulgarian peanut production," Agricultural Economics Review, Greek Association of Agricultural Economists, vol. 9(1), January.

Цитирана статия от:

G. H. Wan, J. R. Anderson, Estimating Risk Effects In Chinese Foodgrain Production, Journal of Agricultural economics, Volume 41,issue 1, 2008, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1477-9552.1990.tb00621.x/pdfЦитирана статия от:

W. E. and Anderson, J.R. Agricultural economics review Griffiths, Using time-series and cross-section data to estimate production function with positive and negative marginal risks. Journal of the American Statistical Association, 77, (1982): 529-36.Цитирана статия от:

Di Falco, S. and J. P. Chavas, Crop biodiversity, farm productivity and the management of environmental risk, 2004.Цитирана статия от:

Eggert and Tveteras, Scholastic production and heterogeneous risk preferences: Commercial Fishers'Gear Choices Working Papers in Economics, Department of Economics, Goteborg, no.54. (2001),21.pp.Цитирана статия от:

Wan, G.H. and Anderson, J.R., Estimating farm enterprise budgets in Chinese food grain production, The University of Georgia (2000), College of Agricultural and Environmental Sciences,Southeast Branch Station, ww.griffin.uga.edu/grif/dept/ageconbudget riskeffects, Journal of Agricultural Economics, 41, (1985): 85-93.Цитирана статия от:

R., Tveteras;O., Flaten;G., Lien;Ragnar,Tveteras.(2008), Rroduction risk in multi-output

industries:estimates from Norwegin dairy farms. In :2008 International congress, August 26-29,2008 Ghent, Belgium, RePEc:ags:eaae08:43958.

Цитирана статия от:

Frank, Asche;Ragnar,Tveteras;(1999) Modeling production risk with a two-step procedure.In:Journal of Agricultural and Resource economics, RePEc:ags:jlaare:30790Цитирана статия от:

Colin A., Carter;Xianghong,Li (1999) Economic reform and the changing pattern of Chinas Agricultural trade. In:Worrking papers, RePEc:ags:ucdavw:11957 1. Ligeon, C., C. Jolly, N. Bencheva, N. Puppala, “Stochastic Production Function for peanuts in Bulgaria” Academy of Economics and Finance February 8-11, 2006, Houston, Texas.

Цитирана статия от:

Аnnual report academic year 2005-2006, School of business, Department of Economics Auburn University Montgomery,http://www.aum.edu/uploadedFiles/Faculty_and_Staff/Institutional_Research/Annual_report_200506b.pdf

 1. Zhabarova, J., Bencheva N., (2006), Consumer-the main catalyst of changes in the perception of functional foods, Catalyzing change, CCN conference proceedings, nr.4,p174-179, Hamar

Цитирана статия от:

Victoria W. Thoresen (ed.), Guidelines, The Consumer Citizenship Network 2005, Vol. 1

Higher Education

Цитирана статия от:

Luisa Castro e Brito, VICTORIA W.Thoresen (ed.), Educação do Consumidor, Linhas

Orientadoras, The Consumer Citizenship Network 2005, VOL.1, Ensino Superior,

Цитирана статия от:

Victoria Thoresen (ed.) Diel. 1. Vyššie vzdelávanie, Smernice, Spotrebite_sko ob_ianska sie_ 2005. 1. Bencheva N, Delikostadinov SG, Jolly CM and Puppala N: 2003 Peanut Production Development in Bulgaria. Proc. Amer. Peanut Res. Edu. Soc. [Publication type: ABSTRACT]

Цитирана статия от:

External Evaluation Report, USAID, The Peanut Collaborative Research Support Program (CRSP), 2005, http://www.oecd.org/dataoecd/57/63/36079702.pdf 1. Bencheva, N, C.M Ligeon, Sg Delikostadinov, N Puppala, and CM Jolly: 2004 Economic and Financial Analysis of Peanut Production in Bulgaria. Proc. Amer. Peanut Res. Educ. Soc. [Publication type:ABSTRACT]

Цитирана статия от:

External Evaluation Report,USAID, The Peanut Collaborative Research Support Program (CRSP), 2005, http://www.oecd.org/dataoecd/57/63/36079702.pdf 1. Ligeon, CM, N Bencheva, SG Delikostadinov, CM Jolly and N Puppala.: 2004 Production Function for Peanuts in Bulgaria. Proc. Amer. Peanut Res. Educ. Soc. [Publication type: ABSTRACT]

Цитирана статия от:

External Evaluation Report,USAID, The Peanut Collaborative Research Support Program (CRSP), 2005, http://www.oecd.org/dataoecd/57/63/36079702.pdf 1. Bencheva, N, and Djabarova J. (2006) State-of- art trends and challenges of the organic farming development. Proceedings of sixth national scientific conference with international participation”Ecoly and Health”, Agricultural university-Plovdiv,pp.97-102.

Цитирана статия от:

Vlahova V., Hr. Boteva, T. Cholakov. 2011. INFLUENCE OF BIOFERTILIZERS ON PEPPER YIELD ( Capsicum annuum  L . ) CULTIVATED UNDER THE CONDITIONS OF ORGANIC AGRICULTURE . Journal of International Scienctific Publications ; Ecology&Safety, Vol.5,   part 2, p. 206-214 1. Бенчева Н., Основи на стопанското управление, (2009), Академично издателство на Аграрен Университет, Пловдив.

Цитиран учебник от:

Пеев П. Кр. Александров,Управление на туризма. (2011), Университетско издателство “П. Хилендарски” 
Каталог: cntnr -> NID -> Registyr NID -> EKON -> kat Menidjmynt
Registyr NID -> С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р татяна билева
Registyr NID -> С п и с ъ к на научните трудове на проф. Д-р тоньо тонев
Registyr NID -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р м димитрова
EKON -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р емилия миткова михайлова
EKON -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р ирена иванова
EKON -> С п и с ъ к на научните трудове на доц. Д-р кольо онков
EKON -> Списък научните трудове на проф. Д-р ж. Гешев
EKON -> Списък на научните трудове на гл. Ас. Пело михайлов
kat Menidjmynt -> С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р Петър борисов


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница