Simeonovgrad municipalityДата28.02.2018
Размер132.47 Kb.ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл.”Шейновски” № 3

тел.:03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg
SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

”Sheinovski” sq. № 3

tel.:+359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bgДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с необходимостта от избор на изпълнител за осъществяване на информираност по договори:

26/322/00960/08.11.2012г. „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Преображение“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Македония“, ул. „Дичо Петров“, ул. „Митьо Ганев“ и ул. „Димитър Благоев”,община Симеоновград”

26/322/00961/19.11.2012г. „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Алеко Константинов“, ул. „Търговска“, ул. „Раковска“, ул. „Гагарин“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Граф Келер“,община Симеоновград”

26/321/01286/27.11.2012г. "Реконструкция на част от междуселищната пътна инфраструктура на община Симеоновград - HKV2222 /I-8, Хасково-Харманли / - Поляново -Граница Община /Харманли-Симеоновград/ -Константиново /III-8007/ и HKV2161 /III7604, Свирково - Симеоновград/ - Троян – Дряново -Тянево", всички заинтересовани лица могат да подадат оферта при условията и реда на глава осма „а” от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП.

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Обект на обществената поръчка

Обект на настоящата публична покана по смисъла на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП е ”Избор на изпълнител за осъществяване на информираност по договори:

26/322/00960/08.11.2012г. „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Преображение“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Македония“, ул. „Дичо Петров“, ул. „Митьо Ганев“ и ул. „Димитър Благоев”,община Симеоновград”

26/322/00961/19.11.2012г. „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Алеко Константинов“, ул. „Търговска“, ул. „Раковска“, ул. „Гагарин“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Граф Келер“,община Симеоновград”

26/321/01286/27.11.2012г. "Реконструкция на част от междуселищната пътна инфраструктура на община Симеоновград - HKV2222 /I-8, Хасково-Харманли / - Поляново -Граница Община /Харманли-Симеоновград/ -Константиново /III-8007/ и HKV2161 /III7604, Свирково - Симеоновград/ - Троян – Дряново -Тянево".

2. Предмет на обществената поръчка

Предмет на обществената поръчка е:Избор на изпълнител за осъществяване на информираност по договори:

26/322/00960/08.11.2012г. „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Преображение“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Македония“, ул. „Дичо Петров“, ул. „Митьо Ганев“ и ул. „Димитър Благоев”,община Симеоновград”

26/322/00961/19.11.2012г. „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Алеко Константинов“, ул. „Търговска“, ул. „Раковска“, ул. „Гагарин“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Граф Келер“,община Симеоновград”

26/321/01286/27.11.2012г. "Реконструкция на част от междуселищната пътна инфраструктура на община Симеоновград - HKV2222 /I-8, Хасково-Харманли / - Поляново -Граница Община /Харманли-Симеоновград/ -Константиново /III-8007/ и HKV2161 /III7604, Свирково - Симеоновград/ - Троян – Дряново -Тянево"

Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции, като участниците подават оферта участват за трите обособени позиции. Участниците нямат право да участват и да подават оферта само за една или две от обособените позиции. Обособените позиции са, както следва:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Избор на изпълнител за осъществяване на информираност по договор № 26/322/00960/08.11.2012г. „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Преображение“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Македония“, ул. „Дичо Петров“, ул. „Митьо Ганев“ и ул. „Димитър Благоев”,община Симеоновград”. Изготвяне на дизайн, доставка и монтаж на 6 бр. билборда, които ще се поставят на видно място след изпълнение на дейностите по проекта. Билбордите ще съдържат описание на проекта, който се подпомага, знамето на ЕС с пояснение за неговата роля, Националното знаме на Република България, както и думите “Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”. Да се спазят задължителните изискванията на Наредба 24/29.07.2008г. по Мярка 322 по ПРСР.

1.Изготвяне на дизайн, доставка и монтаж на 6 бр. билборда – след приключване на дейностите по проекта.Информацията върху билбордите трябва да бъде съобразена с изискванията на Наредба 24/29.07.2008г. по Мярка 322 по ПРСР. Съдържание на информацията на билборда: Да съдържат описание на проекта, който се подпомага, знамето на ЕС с пояснение за неговата роля, Националното знаме на Република България, както и думите “Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”.

2. Технически параметри:


 • Размер: 3м х 2м

 • Материал: винил или форекс или др. материал – устойчив на атмосферни условия – влага, температурни амплитуди, вятър, UV лъчи

 • Метална рамка за окачване, два пилона – устойчиви на атмосферни условия

 • Цветност: пълноцветен (4+4), UV издържливост

 • Брой: 6 бр.

Проектът на билборда се одобрява предварително от Възложителя.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Избор на изпълнител за осъществяване на информираност по договор № 26/322/00961/19.11.2012г. „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Алеко Константинов“, ул. „Търговска“, ул. „Раковска“, ул. „Гагарин“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Граф Келер“,община Симеоновград”.Изготвяне на дизайн, доставка и монтаж на 6 бр. билборда, които ще се поставят на видно място след изпълнение на дейностите по проекта. Билбордите ще съдържат описание на проекта, който се подпомага, знамето на ЕС с пояснение за неговата роля, Националното знаме на Република България, както и думите “Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”. Да се спазят задължителните изискванията на Наредба 24/29.07.2008г. по Мярка 322 от ПРСР.

1.Изготвяне на дизайн, доставка и монтаж на 6 бр. билборда – след приключване на дейностите по проекта.Информацията върху билбордите трябва да бъде съобразена с изискванията на Наредба 24/29.07.2008г. по Мярка 322 по ПРСР.

Съдържание на информацията на билборда: Да съдържат описание на проекта, който се подпомага, знамето на ЕС с пояснение за неговата роля, Националното знаме на Република България, както и думите “Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”.

2. Технически параметри: • Размер: 0,8 х 1,2м

 • Материал: винил или форекс или др. материал – устойчив на атмосферни условия – влага, температурни амплитуди, вятър,UV лъчи

 • Метална рамка- устойчиви на атмосферни условия

 • Цветност: пълноцветен (4+4), UV издържливост

 • Брой: 6 бр.

Проектът на обяснителната табела се одобрява предварително от Възложителя.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Избор на изпълнител за осъществяване на информираност по договор26/321/01286/27.11.2012г. "Реконструкция на част от междуселищната пътна инфраструктура на община Симеоновград - HKV2222 /I-8, Хасково-Харманли / - Поляново -Граница Община /Харманли-Симеоновград/ -Константиново /III-8007/ и HKV2161 /III7604, Свирково - Симеоновград/ - Троян – Дряново -Тянево". Изготвяне на дизайн, доставка и монтаж на 4 бр. билборда, които ще се поставят на видно място след изпълнение на дейностите по проекта. Билбордите ще съдържат описание на проекта, който се подпомага, знамето на ЕС с пояснение за неговата роля, Националното знаме на Република България, както и думите “Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”. Да се спазят задължителните изискванията на Наредба 25/29.07.2008г. по Мярка 321 от ПРСР.

1.Изготвяне на дизайн, доставка и монтаж на 6 бр. билборда – след приключване на дейностите по проекта. Информацията върху билбордите трябва да бъде съобразена с изискванията на Наредба 25/29.07.2008г. по Мярка 321 по ПРСР.

Съдържание на информацията на билборда: Да съдържат описание на проекта, който се подпомага, знамето на ЕС с пояснение за неговата роля, Националното знаме на Република България, както и думите “Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”.

2. Технически параметри: • Размер: 2,8 х 3,5м

 • Материал: винил - устойчив на атмосферни условия – влага, температурни амплитуди, вятър, UV лъчи

 • Метална конструкция - устойчиви на атмосферни условия

 • Фундамент

 • Цветност: пълноцветен (4+4), UV издържливост

 • Брой: 4 бр.

Проектът на обяснителната табела се одобрява предварително от Възложителя
3. Финансиране

Финансирането се осъществява със средства от Европейския съюз.

4. Прогнозна стойност на обществената поръчка

Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 15 950 /Петнадесет хиляди деветстотин и петдесет / лева, без включен ДДС, като прогнозната стойност на всяка обособена позиция е както следва:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 6,000.00 лева, без включен ДДС;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 1,000.00 лева, без вклюючен ДДС;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: 8,950.00 лева, без включен ДДС.

Оферта, чиято обща стойност е по-висока от посочените прогнозни стойности, няма да бъде разглеждана, като несъответстваща на условията на настоящата поръчка.

5. Място и срок за изпълнение на поръчката:

5.1.Мястото за изпълнение на поръчката е град Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково, Република България.

5.2. Срокът за изпълнение на поръчката е след подписване на договора за възлагане на изпълнението: изработването на билбордите - до приключване на дейностите по договорите, а монтажа им – след приключване на дейностите по договорите.

6. Критерий за оценка на офертите

Офертите, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, подлежат на оценка и класиране по критерия „най-ниска цена”.

7. Начин на плащане

Плащането ще се извърши по банков път, в срок 30 календарни дни след датата на двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемане на извършената работа по съответната обособена позиция и след представяне на надлежно оформена фактура.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1. Изисквания към участниците

  1. Всеки участник трябва да:

- отговаря на предварително обявените от възложителя условия.

- да има професионален опит в изпълнение на подобни услуги.- да спазва действащото законодателство.

1.2. Всеки участник представя само една оферта.

1.3. Всеки участник прилага попълнени от него образци на документи, които са изискуеми съгласно настоящия ред и условия.

1.4. Всеки участник изготвя оферта в съответствие с условията, посочени в публичната покана и документацията за участие.

1.5. Всеки участник представя Ценово предложение.

1.6. Всеки участник отчита обстоятелството, че в случай че бъде определен за изпълнител, при подписване на договора задължително следва да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 5 от ЗОП.

Минималните икономически, финансови и технически изисквания към участниците и по трите обособени позиции са както следва:

1.Участниците да имат общ оборот от дейността си за последните три приключили финансови години в размер на 45000.00 лв.;

2.Участниците да имат оборот от изпълнени услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката за последните три приключили финансови години в размер на 30000.00 лв.

3.Участниците да имат изпълнени договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката -2 бр., под сходни с предмета на поръчката да се разбира изработване на билбордове и информационни табели.

Изискуеми документи от участника:

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата;

2.Административни сведения;

3.Заверено копие от регистрация или ЕИК на участника.

4.Декларация за общия оборот и за оборота на участника през последните 3 години за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката.

5.Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката.

6.Декларация за отсъствие на обктоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП.

7.Декларация за отсъствие на обктоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП

8.Декларация за отсъствие на обктоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

9.Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

10.Ценово предложение.

При сключване на договора определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган,за удостоверяване липсата на чл.47.,ал.1,т.1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47.,ал.5 от ЗОПМинимален срок за валидност на предложението 60 календарни дни,считано от датата на подаване на предложението.Срок за изпълнение на поръчката - след подписване на договора за възлагане на изпълнението: изработването на билбордите - до приключване на дейностите по договорите, а монтажа им – след приключване на дейностите по договорите.

2.Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 60 /Шестдесет/ календарни дни, след крайния срок за получаване на офертите.

ІІІ. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ 1. Съдържание на офертите

Всяка оферта, запечатана в непрозрачен плик, трябва да съдържа:

1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;

1.2.Административни сведения;

1.3.Заверено копие от регистрация или ЕИК на участника.

1.4.Декларация за общия оборот и за оборота на участника през последните 3 години за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката.

1.5.Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката.

1.6.Декларация за отсъствие на обктоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП.

1.7.Декларация за отсъствие на обктоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП

1.8.Декларация за отсъствие на обктоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

1.9.Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

1.10.Ценово предложение.

2.Попълване и представяне на офертите

2.1 Попълването на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в настоящата Публична покана.

2.2 Всички документи в офертата се попълват на български език, без зачертавания и поправки. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в официален превод на български език.

2.3 Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти не се приемат.

2.4 Офертата се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, като в офертата се представя пълномощното.

2.5. Всички документи и приложения в офертата се заверяват с подпис на законния представител на участника или упълномощено лице, гриф „Вярно с оригинала” и мокър печат.

2.6.Документите по т.1 се представят в запечатан и непрозрачен плик, върху който се изписва: До Община Симеоновград, пл.”Шейновски” № 3, област Хасково, гр.Симеоновград за участие в обществена поръчка чрез публична покана, при условията и реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за осъществяване на информираност по договори:

26/322/00960/08.11.2012г. „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Преображение“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Македония“, ул. „Дичо Петров“, ул. „Митьо Ганев“ и ул. „Димитър Благоев”,община Симеоновград”

26/322/00961/19.11.2012г. „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Алеко Константинов“, ул. „Търговска“, ул. „Раковска“, ул. „Гагарин“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Граф Келер“,община Симеоновград”

26/321/01286/27.11.2012г. "Реконструкция на част от междуселищната пътна инфраструктура на община Симеоновград - HKV2222 /I-8, Хасково-Харманли / - Поляново -Граница Община /Харманли-Симеоновград/ -Константиново /III-8007/ и HKV2161 /III7604, Свирково - Симеоновград/ - Троян – Дряново -Тянево"

Върху плика се посочва и наименованието на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и e-mail.

3.Място и срок за подаване на оферти

3.1 Офертите следва да бъдат представени до 17.00 часа на 08.10.2013г. в Община Симеоновград лично от законния представител на заинтересованото лице, чрез упълномощено лице или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или с куриер.

3.2 При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на преносителя се издава документ.

3.3 Оферта, изпратена по пощата или куриер, трябва да е постъпила реално до крайния срок, определен за приемане на офертите, без да се зачита пощенско клеймо илидата на изпращане по разписката от куриера. Оферта, представена или получена след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик не се приема и се връща незабавно.

ІV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

1.Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Разглеждането и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица по чл.101г от ЗОП, определени от Възложителя. След получаване на офертите лицата, определени от Възложителя представят декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП.

Длъжностните лица, определени от Възложителя определят реда за разглеждане на офертите в съответствие с условията и изискванията на Възложителя.

Офертите, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, подлежат на оценка и класиране по критерия „най-ниска цена”. Длъжностните лица съставят протокол за резултатите от работата си. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване. 1. Място, ден и час на резглеждане на офертите - …..2013г. от 14.00 часа в зала № 14, ет.2 на Общинска администрация гр.Симеоновград, пл.”Шейновски” № 3.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1.Възложителят може да възложи изпълнението и в случаите, когато е подадена само една валидна оферта.

2.Възложителят сключва писмен договор с класирания на първо място и/или определен за изпълнител участник, в 14-дневен срок от уведомяването му и в пълно съответствие с техническото и ценовото му предложение по изпълнението на офертата, след представяне на документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП.

3. В случай, че участникът, класиран на първо място, откаже и/или не сключи договора за изпълнение, Възложителят може да определи за изпълнител втория красиран участник и да сключи договор с него.

VІ. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата;

2.Административни сведения;

3.Заверено копие от регистрация или ЕИК на участника.

4.Декларация за общия оборот и за оборота на участника през последните 3 години за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката.

5.Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката.

6.Декларация за отсъствие на обктоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП.

7.Декларация за отсъствие на обктоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП

8.Декларация за отсъствие на обктоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

9.Техническо предложение за изпълнение на поръчката.10.Ценово предложение.
Каталог: article images -> source -> Obshtestveni porachki -> informiranost
source -> О б щ и н с к а а д м и н и с т р а ц и я с и м е о н о в г р а д
source -> Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278
source -> Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg 051PO001 0 9 „ Алтернативи"
source -> Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278
source -> Техническо задание за проектиране
informiranost -> Bg-гр. Симеоновград публична покана
informiranost -> О щ и н с к а а д м и н и с т р а ц и я симеоновград
Obshtestveni porachki -> Том III технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница