Собствен капитал на ЗастрахователитеДата26.09.2018
Размер71.5 Kb.
Курсова работа

На тема: Собствен капитал на Застрахователите

Собственият капитал на застрахователите се определя като съвкупност от източници на собствени средства, с които те разполагат и обслужват дейността си. Той е стойностен израз на собствените активи, придобити от собствениците на капитала, синоним за чистите активи или за чистата стойност на капитала, израз на икономическия потенциал на застрахователите и възможностите за развитие на дейността им. Резервите, създавани от застрахователите могат да бъдат капиталови или технически. Капиталовите резерви са част от собствения капитал. Те се създават при трансформиране на собствени капиталови източници на застрахователите или от допълнителни вноски на акционерите, респ. Член-кооператорите при спазване на счетоводния принцип на предпазливостта и представляват допълнителна защитна мярка срещу ефектите, причинени от евентуални загуби. Капиталовите резерви гарантират по-добрата финансова стабилност на застрахователя. Те се заделят от неразпределената печалба от минали години и могат да се трансформират в конкретен вид капитал. Съгласно възприетата финансова концепция за поддържане на капитала се отразяват в състава на собствения капитал като общи /законови/ резерви, формирани на основата на закон и допълнителни резерви, формирани на основата на устав или учредителен договор. Финансовият резултат от дейността на застрахователя за съответния отчетен период може да бъде положителен и отрицателен. Печалбата се формира при превишение на приходите над разходите. Обратно, при превишение на разходите над приходите се формира загуба. По този начин се образува счетоводната печалба или загуба при застрахователите, действащи като финансови предприятия. Финансовият резултат за данъчно преобразуване е счетоводната печалба или загуба, подлежаща на преобразуване в съответствие с изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/. След облагане на финансовия резултат с данък се образува нетния финансов резултат, който е нетна печалба или загуба. Тя подлежи на разпределение в зависимост от решенията на акционерите.
Дилеми:

Операции, извършени в ЗАД „Цезар” ИНС

Операции, извършени през 1999г:


 1. През 1999г. Е създадено ЗАД „Цезар” ИНС с Основен капитал 6 000 000лв, разделен на 6000 акции, всяка от които струва 1000лв. Емисионната им стойност е 1 200лв/акция. Акциите са изпупени от трима акционери (Атанас Узунов 5 800 акции, Изола ООД 199 акции, Елена Узунова 1 акция). Отчетени са разходи за учредяване на дружеството 1 000лв.( за отпечатване 200лв и за адвокат 800лв

Д-т 426 Вземания по записани капиталови вноски 6 000 000


ан.с/ка Атанас Узунов 5800х 1000=5 800 000лв

Ан.с/ка Изола ООД 199х1000=199 000

Ан.с/ка Елена Узунова 1х1000=1000

К-т Основен капитал 6 000 000

Подс/ка 1012 ОК Поискан и невнесен

Д-т 503 РС 6 000х1200 7 200 000

К-т Вземания по записани капиталови вноски 6 000 000

ан.с/ка Атанас Узунов 5800х 1000=5 800 000лв

Ан.с/ка Изола ООД 199х1000=199 000

Ан.с/ка Елена Узунова 1х1000=1000

К-т 115 Резерви от емисия на акции 1 200 000

Д-т 101 Основен капитал 6 000 000

Подс/ка 1012 Поискан и невнесен

К-т 101 Основен Капитал 6 000 000

Подс/ка 1011 Поискан и внесен

ан.с/ка Атанас Узунов 5800х 1000=5 800 000лв

Ан.с/ка Изола ООД 199х1000=199 000

Ан.с/ка Елена Узунова 1х1000=1000


Д-т 653 Разходи за учреждаване и разширяване 1 000

Ан.с/ка Отпечатване на акции 200

Ан.с/ка Хонорар на адвокат 800

К-т 503 РС 1 000
 1. Акционерът Изола ООД продава акциите си на Акционерът Атанас Узунов. Промяната на собствеността върху акциите е отразена в счетоводните книги и в акционерната книга.

Д-т 426 Вземания по записани дялови вноски 199 000

Ан.с/ка Изола ООД

К-т 426 Вземания по записани дялови вноски 199 000

Ан.с/ка Атанас Узунов


 1. Формиран е общ резерв на стойност 600 000лв.

Д-т Общи резерви 600 000

К-т 503 РС 600 000 1. Закупена е сграда на 1.04. 1999г, чието предназначение е офис на стойност 400 000лв от „Химко” ЕАД. За прехвърлянето са начислени на адвокат Сотир Сотиров 1000лв. Сумата е изплатена по РС.

Д-т 614 Административни разходи 400 000

Д-т 453 Разчети с ДДС 80 000

Подс/ка ДДС при покупка

К-т 401 Доставчици 480 000

Ан.с/ка Химко ЕАД

Д-т 602 Разходи за външни услуги 1 000

Д-т 453 Разчети с ДДС 200

Подс/ка ДДС при покупка

К-т 401 Доставчици 1200

Ан.с/ка Сотир Сотиров

Д-т 401 Доставчици 481 200

Ан.с/ка Химко ЕАД 480 000

Ан.с/ка Сотир Сотиров 1 200

К-т 503 РС 481 000


 1. В края на отчетния период е установено, че сумите по групи са: гр. 61 Разходи за дейността 35 000лв, гр 66 Разходи по пряко застраховане 200 000лв, гр 67 Разходи по пасивно презастраховане 90 000лв, гр 72 Финансови приходи 20 000лв, гр. 76 Приходи от пряко презастраховане 380 000лв, гр. 78 Приходи от пасивно презастраховане 10 000лв. Определен е финансовият резултат, който по-късно е обложен с данък по ЗКПО.

Д-т 123 Печалби и загуби от текущата година 325 000

К-т гр. 61 Разходи за дейността 35 000

К-т гр. 66 Разходи по пряко застраховане 200 000

К-т гр 67 Разходи по пасивно презастраховане 90 000

Д-т гр 72 Финансови приходи 20 000

Д-т гр. 76 Приходи от пряко презастраховане 380 000

Д-т гр. 78 Приходи от пасивно презастраховане 10 000

К-т 123 Печалби и загуби от текущата година 410 000

Финансов резултат = 410 000 – 325 000 = 85 000

Облагане с данък по ЗКПО (10%)

Д-т 123 Печалби и загуби от текущата година 8 500

К-т 452 Разчети за данък върху печалбата 8 500


 1. Във връзка с отчетения резултат печалбата е трансформирана в неразпределена печалба от минали години, с която Общото събрание на акционерите решава да захрани резервите (Общ резерв 70% и Други резерви 30%).

Д-т 123 Печалби и загуби за текущия период 76 500

К-т 122 Неразпределена печалба от минали години 76 500

Д-т 122 Неразпределена печалба от минали години 76 500

К-т 111 Общи резерви 53 550

К-т 119 Други резерви 22 950 1. В края на отчетния период е начислена амортизация на сградата, за което е решено в амортизационния план, че ще се амортизира за 20г. Това определя аморт. Норма 5%(100/20)лв. в този отчетен период тя е ползвана 9 месеца, от което следва че амортизационната сума за 1999 е 15 000 (месечна амортизация 400000х5%/12=1666.67 х 9месеца), а по справедлива стойност тя е оценена на 430 000лв.

А) Начисляване на амортизация. Сградата е купена на 1.04.1999, което означава че е ползвана девет месеца
Д-т 603 Разходи за амортизация 15 000

К-т 241 Амортизация на ДМА 15 000


Ан.с/ка „Офис”

Д-т 614 Административни разходи 15 000

К-т Разходи за амортизация 15 000

Б) Преоценка на сградата

Сграда „Офис” Балансова стойност 385 000лв.

400 000

30 000

Справедлива стойност 430 000лв

Трябва да се формира резерв от послед.оценка 45 000лв


Амортизация на „Офис”

15 000


15 000

Резерв от последв. оценки45 000

Д-т 241 Амортизация на ДМА 15 000

Ан.с/ка „Офис”

Д-т 204 Сгради и конструкции 30 000

Ан.с/ка „Офис”

К-т 112 Резерв от последваща оценка 45 000


Операции, извършени през 2000г:

 1. Поради рекламна дейност за ползване на билбордове в град Пловдив е платено на община Пловдив 10 000 освободени от Друг резерв.

Д-т 119 Други резерви 10 000

К-т 503 РС 10 000


 1. За увеличаване на основния капитал са отпечатани 2000 нови акции, за което е платено на печатница „Изток” 120лв. акциите са продадени с номинал 1000лв и продажна цена 1100лв.

А) задбалансово отчитане

Д-т 960 Собствени ценни книжа за издаване 2 000 000

Ан.с/ка 2000х1000

К-т 990 Разни пасивни задбалансови 2 000 000

Б) разход за напечатването

Д-т 623 Разходи по операции с финансови инструменти 120

К-т 503 РС 120

В) продажба на акциите

Д-т 501 Каса 2000х1100 2 200 000

К-т Основен капитал 2000х1000 2 000 000

Подс/ка Поискан и внесен

Ан.с/ка


К-т 115 Резерв от емисия на акции 200 000

 1. В следващ отчетен период са изкупени собствени акции с номинал 1 000 000лв и покупна цена 1050лв.

Д-т 512 Изкупени собствени акции 1 000 000

Ан.с/ка 1 000х1 000

Д-т 115 Резерв от емисия на акции и обратно изкупуване 50 000

К-т 503 РС 1 000х1050 1 050 000
 1. На 7.11.2000г. ЗАД „Тигър” е обявено в ликвидация по решение на акционерите. Основният капитал и резервите (общи резерви 653 500лв, резерви от последващи оценки на дълготрайни активи 45 000лв и Други резерви 21 950) са трансформирани в ликвидационен капитал.

Д-т 101 Основен капитал 7 000 000

Подс/ка 1011 Поискан и внесен

Ан.с/ка Атанас Узунов

Ан.с/ка Елена Узунова

Д-т 111 Общи резерви 653 500

Д-т 112 Резерви от последв. оценка на Дълготрайни активи 45 000

Д-т 119 Други резерви

К-т 104 Ликвидационен капитал 7 698 500
Операции, извършени във ВЗК „Партизани”


 1. Решено е да се създаде Взаимозастрахователна компания „Партизани”, поради което 600 учредители решават да сключат застраховка „Злополука”, като за целта е решено минималният размер на вноската да е 500лв, а максималният 1000лв за формиране на дяловия капитал. Петстотин член-кооператори внасят незабавно вноските си по РС

Д-т 426 Вземания по записани дялови вноски 300 000

Ан.с/ка член-кооператори (600 член-кооператори х 500лв)

К-т 102 Основен капитал, неизискващ регистрация 300 000

Д-т 503 РС 250 000

К-т 426 Вземания по записани дялови вноски 250 000

Ан.с/ка член-кооператори (500 член-кооператори х 500лв)


 1. Член-кооператорът Стефан Стефанов внася дължимата сума във вид на ДМА – компютър оценен на стойност 900лв от вещо лице.

Д-т 207 Компютърна техника 900

Ан.с/ка Компютър „Правец”

К-т 102 Основен капитал, неизискващ регистрация 500

Ан.с/ка Стефан Стефанов

К-т 119 Други резерви 400
 1. По РС са внесени останалите вноски на член-кооператорите като 99 от тях внасят по 500лв, а член-кооператорът Небойша Яленкович 700лв.

Д-т 503 РС (99х500 + 1х700) 50 200

К-т 426 Вземания по записани дялови вноски 50 000

Ан.с/ка член-кооператори (100 членове х 500лв)

К-т 102 Основен капитал, неизислващ регистрация 200

Ан.с/ка Небойша Яленкович 200
 1. Член-кооператорът Ванчо Траянов, който е внесъл 500лв напуска а делът му е обратно изкупен на стойност 490лв. Разходът е платен от Касата

Д-т 102 основен капитал, неизискващ регистрация 500

Ан.с/ка Ванчо Траянов 500

К-т 115 Резерви от емисия и обратно изкупуване на дялове 10К-т 503 РС 490
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница