Обявява конкурс за длъжността „директор” на следните държавни спортни училища: Държавно спортно училище „Майор Атанас Узунов” – гр. РусеДата05.02.2018
Размер34.17 Kb.МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

На основание чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 23, ал.7 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), и чл. 34ж, ал.3-7 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

обявява конкурс за длъжността „ДИРЕКТОР”

на следните държавни спортни училища:

1. Държавно спортно училище „Майор Атанас Узунов” – гр. Русе

2. Държавно спортно училище „Георги Бенковски” – гр. Плевен

3. Държавно спортно училище „Ген.Владимир Стойчев” – гр. София

4. Държавно спортно училище „Георги Бенковски” – гр. Варна

5. Държавно спортно училище „Юрий Гагарин” – гр. Бургас

Характер на работата: Директорът на държавно спортно училище планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието, учебно-възпитателния, спортно-подготвителния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност на училището.

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани.

2. Да отговарят на изискванията на чл.40, ал.4 от Закона за народната просвета:


  • да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

  • да не са лишени от правото да упражняват професията си;

  • да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците.

3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение” по чл.188, т.3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ или на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

4. Да имат завършена степен на висше образование „магистър”.

5. Да притежават специалност от дипломата за висше образование, позволяваща им да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа като директор.

6. Да имат не по-малко от 3 години учителски трудов стаж по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж или не по-малко от 3 години професионален опит в областта на физическото възпитание и спорта.

7. Притежаването на компютърна грамотност и ползването на чужд език са предимство.

Начинът за провеждане на конкурса е:

1. Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи.

1.2. Защита на концепция за развитие на държавното спортно училище.

1.3. Интервю.

2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

3. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.

4. На допуснатите кандидати се съобщават писмено:

- мястото и срока в който да представят концепция за развитие на държавното спортно училище;

- мястото, датата и часът за защита на концепцията;

- мястото, датата и часът за провеждане на интервюто.

5. Концепцията трябва да е разработена за срок 4 години и да съдържа визия за:

5.1. Перспективите за развитие на училището с подробен план за първата година;

5.2. Организиране на учебно-възпитателната и тренировъчната дейност по видове спорт съобразно демографските особености на областта, развитието на спорта в региона и специфичните цели на училището;

5.3. Финансовото управление на училището и възможностите за реализиране на допълнителни финансови средства (приходи);

5.4. поддържане и подобряване на материално-техническата база.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1. Заявление за участие в конкурс – по образец.

2. Документ за самоличност (копие).

3. Професионална автобиография.

4. Документ за придобита образователно-квалификационна степен и специализации (копие).

5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (копие).

6. Декларация по образец за обстоятелствата по чл.40, ал.4 от Закона за народната просвета, както и че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в едномесечен срок след публикуване на обявата на адреса на Министерство на физическото възпитание и спорта - гр. София, бул."Васил Левски" № 75, стая 310, от 10.30 ч. до 12.00 ч., от 13.30 ч. до 16.30 ч.
Каталог: Documents -> Careers
Careers -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на младежта и спорта
Careers -> Конкурс за длъжността: " директор" на дирекция „ правно обслужване и човешки ресурси"
Careers -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на младежта и спорта
Careers -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на физическото възпитание и спорта
Careers -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на младежта и спорта
Careers -> Конкурса за длъжността „главен експерт" в дирекция „ученически и студентски спорт" № по ред
Careers -> Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността “ръководител на инспекторат”
Careers -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на младежта и спорта
Careers -> Списък на недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „началник на отдел”
Careers -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на младежта и спорта


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница