Спецификация на изискванията на възложителя за изпълнение на обществена поръчка


Задължения на Консултанта за съдействие при подготовка и възлагане на поръчки за изпълнение на дейностите по проекта и за подготовка функционирането на Регионалната системастраница5/8
Дата18.06.2018
Размер464.62 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3.4Задължения на Консултанта за съдействие при подготовка и възлагане на поръчки за изпълнение на дейностите по проекта и за подготовка функционирането на Регионалната система


Консултантът ще разработи или актуализира тръжни документации и ще съдейства на Възложителя и бенефициентите при организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществените поръчки за изпълнение на дейностите по проекта като изпълнява следните дейности:

 • Поръчка за инженеринг (проектиране и строителство) на депо Братово – Запад и поръчка за общ инженер-консултант на възложителя за управление и надзор на строителството на обектите от регионалната система (депо Братово – Запад, ПСО – Несебър и ПСО – Карнобат). Възложител: Община Бургас. За тези поръчки има разработени документации, които Консултантът при необходимост ще актуализира, след което ще съдейства на Възложителя при организирането на процедурите за възлагане и оценяването на постъпилите оферти.

 • Разработване на тръжни документации и съдействие на възложителите при организирането на процедурите за възлагане и оценяването на постъпилите оферти за следните две поръчки за инженеринг (проектиране и строителство) на обекти от системата за регионално управление на отпадъците:

  • Изграждане на ПСО – Несебър с възложител Община Несебър;

  • Изграждане на ПСО – Карнобат с възложител Община Карнобат.

 • Разработване на тръжни документации и съдействие на възложителите при организирането на процедурите за възлагане и оценяването на постъпилите оферти на поръчки за доставка на транспортно оборудване и техника за депо – „Братово-Запад” и двете претоварни станции с възложители съответно Общините Бургас, Несебър и Карнобат (възможно е възложител да бъде Община Бургас с една обща поръчка).

 • Организационно съдействие на Възложителя – Община Бургас, при провеждането на процедури при действието на рамкови договори на Възложителя за определяне на изпълнители за дейностите по одит и публичност на проекта.

 • Процедурно и организационно съдействие на възложителите при провеждане на процедури за избор на оператори (или концесионни процедури) на съоръженията и дейностите от Регионалната система. Броят и видът на процедурите ще се предложат от Консултанта след анализ на нормативните, финансовите и административните аспекти и съгласуване с всички общини, обхванати от Регионалната система, и ще подлежат на одобряване от УС на Сдружението.

Консултантът ще отговаря за съгласуването на тръжните документации с МЗ на ОПОС (когато е приложимо) и за контрол върху законосъобразното провеждане на процедурите съгласно приложимите нормативни изисквания (освен доколкото някои от тези дейности са изпълнени към началната дата на договора на Консултанта), за организационно и експертно осигуряване на процедурите за възлагане, за организиране и провеждане кореспонденцията с участниците, доколкото е приложимо, и други необходими дейности до успешното възлагане на поръчките.

3.5Задължения на Консултанта за текущо управление на проекта


Организационно-техническото осигуряване на ЗУП по текущото управление и изпълнение дейностите по проекта ще се изпълняват от Консултант съгласно приложимата нормативна уредба и одобрените правила и процедури на Възложителя и бенефициентите; без да е изчерпателен, списъкът с услуги на Консултанта включва:

 • разпределение на функциите и отговорностите на екипа по проекта, планиране и контрол върху изпълнението на задачите както на специалистите от екипа на Консултанта, така и на специалистите от всяка общинска администрация, които са определени да изпълняват дейности по проекта;

 • управление на договорите за изпълнение на доставки и дейности по проекта, вкл. взаимодействието с изпълнителите и контрол върху плащанията, графиците, отчетите и др.;

 • участие в работни срещи по проекта, координиране на дейностите по направления и между участващите отдели на Възложителя, бенефициентите и външните изпълни­тели на дейности по проекта (без да се дублират функциите по управление на строи­телния процес от отделно нает от Възложителя консултант за надзор на СМР);

 • подготовка и предварителни проверки преди планови одити, изготвяне на становища по резултатите от извършени планови и извънредни проверки и одити, контрол върху изпълнението на коригиращите и превантивните мерки;

 • експертно и организационно съдействие на общините - възложители на поръчки по проекта в случай на спорове с изпълнителите;

 • изготвяне при необходимост на комплексни експертни анализи във връзка с възникнали казуси във взаимоотношенията на Възложителя и бенефициентите с донорите на проекта и контролните органи;

 • поддържане на актуален план за паричния поток по проекта и контрол върху изпълне­нието на паричния поток и бюджета;

 • съдействие при изготвяне на периодични справки, доклади за напредък и искания за средства до УО на програмата, както и при изготвяне на другата проектна документация;

 • експертно осигуряване на текущи комуникации с МЗ и УО на ОПОС;

 • изпълнение на други приложими изискванията към текущото управление на проекти финансирани от ОПОС;

 • Организиране и провеждане на обучения.

Консултантът ще съдейства при изготвяне на всички периодични и други отчети и справки на Възложителя към УО на ОПОС (месечни, тримесечни доклади, поискани извънредни справки и отчети и др.) и окончателния доклад по проекта с цел отчитане на проекта пред Управляващия орган на ОПОС и ще носят солидарна отговорност в случай на открити нередности и несъответствия.

Консултантът ще подпомага Възложителя при организиране и изпълнение/провеждане на технически и организационни мероприятия за информация и публичност съгласно „Изисквания за изпълнение на мерките за информация и публичност” от бенефициентите.

Консултантът ще поддържа цялата техническа и административна документация по управлението на инвестиционния проект през срока на неговия договор, а в края му ще я архивира, опише и предаде на Възложителя.

При изпълнение на гореописаните задължения, Консултантът ще се подпомага от отговорните лица по проекта от страна на Възложителя и бенефициентите, а при комуникации с трети лица, неговите експерти ще бъдат надлежно упълномощени от Възложителя. При изпълнение на горните задължения, Консултантът ще взаимодейства според необхо­димостта с ресорните специалисти на Възложителя (кмет, зам. кметове, главен архитект, директор и специалисти ТСУ, главен счетоводител, юрист, специалист „Обществени поръчки”, еколог, одитор и др.).

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница