St cyril and st methodiusДата23.07.2016
Размер229.19 Kb.
#1313
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ST CYRIL AND ST METHODIUS”UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO
СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

WITH THE ASSISTANCE OF VELIKO TARNOVO MUNICIPALITY

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

INTERNATIONAL SIMPOSIUM

БАЛКАНИТЕ – ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА

THE BALKANS – LANGUAGES, HISTORY, CULTURES

П Р О Г Р А М А

P R O G R A M M E

13-15 април 2007 г.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
13-15 April, 2007

“St Cyril and St Methodius” University of Veliko TarnovoОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

ORGANIZATIONAL COMMITTEE:
Проф. д.ф.н. Иван ХАРАЛАМПИЕВ – председател

Prof. Ivan HARALAMPIEV, Dr. Habil. – Chairman

Доц. д-р Анастасия ПЕТРОВА

Assoc. Prof. Anastasia PETROVA, PhD

Доц. д-р Красимира МУТАФОВА

Assoc. Prof. Krassimira MUTAFOVA, PhD

Гл. ас. д-р Милен МИХОВ

Asst. Prof. Milen MIHOV, PhD

Доц. д-р Ценка ИВАНОВА

Assoc. Prof. Tsenka IVANOVA, PhD

Доц. д-р Стела ДЕРМЕНДЖИЕВА

Assoc. Prof. Stela DERMENDZHIEVA, PhD

Доц. д-р Мариана ЙОВЕВСКА

Assoc. Prof. Mariana YOVEVSKA, PhD

Гл. ас. д-р Надежда ХРИСТОВА

Asst. Prof. Nadezhda HRISTOVA, PhD

Доц. д-р Мария ИВАНОВА

Assoc. Prof. Maria IVANOVA, PhD

Ралица КЪЦАРКОВА

Ralitsa KATSARKOVA
СЕКЦИИ/ SECTIONS

І ИСТОРИЯ / I HISTORY

ІІ ИСТОРИЯ И КУЛТУРА / II HISTORY AND CULTURE

ІІІ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА / III LANGUAGE AND LITERATURE

13 април – петък

13 April, Friday
9.30–10.00 – ОТКРИВАНЕ/ OPENING – Зала № 321 /Hall 321

Проф. д.ф.н. Иван ХАРАЛАМПИЕВ

ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”/Prof. Ivan HARALAMPIEV, Dr. Habil. of Philology

Rector of “St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo


ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ / PLENARY SESSION

Зала № 321


ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMANПроф. д.ф.н. Иван ХАРАЛАМПИЕВ/

Prof. Ivan HARALAMPIEV, Dr. Habil. of Philology


10.00–10.30 Проф. д-р Драган ЖУНИЧ (Нишки университет, Сърбия) –

Балканите – език, литература, история

Prof. Dragan ŽUNIĆ, PhD (the University of Nish, Serbia) -

The Balkans – Language, Literature, History10.30–11.00 Ст.н.с. ІІ ст. д-р Еля ЦАНЕВА (Етнографски институт и музей при БАН,

София) – Оформящи се балкански национални стереотипи през ХІХ в. –

някои принципи на изграждане и функциониране

IInd Degree Senior Res. Assoc. Elya TSANEVA, PhD (Ethnographic Institute and

Museum at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia) – Emerging Balkan

National Stereotypes in 19th c. – Some Principles of Construction and Functioning


11.00 П о ч и в к а / B r e a k

ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИИ / SESSIONS IN SECTIONS
СЕКЦИЯ ИСТОРИЯ / SECTION HISTORY

Зала № 321 / Hall 321


ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMAN Проф. д.и.н. Йордан АНДРЕЕВ/

Prof. Yordan ANDREEV, Dr.Habil. of HistoryСЕКРЕТАР / SECRETARY Гл. ас. Владимир ВЛАДОВ/ Asst. Prof. Vladimir VLADOV
13.00–13.20 Ас. д-р Живко ЖЕКОВ (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) – Пелтасти и

Педзетайри

Asst. Prof. Zhivko ZHEKOV, PhD (“St Cyril and St Methodius” University of

Veliko Tarnovo) – Peltasts and Pedzetayrs13.20–13.40 Доц. д-р Иван ТОДОРОВ (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) – Via Egnatia.

Значение на римския път Via Egnatia за римското проникване в Тракия

Assoc. Prof. Ivan TODOROV, PhD (“St Cyril and St Methodius” University of

Veliko Tarnovo) – Via Egnatia. The Importance of the Roman Road Via Egnatia

for the Roman Penetration in Thrace

13.40–14.00 Д-р Стойка ЛАСКУ (Университет “Овидиус” – Констанца, Румъния) –

Румънската диаспора на Балканите в книжнината на румънски хронисти и

представители на Просвещението

Stoica LASCU, PhD (“Ovidius” University of Constantsa, Romania) – The Balkan

Romanity in the Writings of Romanian Chroniclers and Representatives of the

Enlightenment14.00–14.20 Проф. д.и.н. Йордан АНДРЕЕВ (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) –

“Националната” доктрина на средновековните българи

Prof. Yordan ANDREEV, Dr. Habil. of History (“St Cyril and St Methodius”

University of Veliko Tarnovo) – The “National” Doctrine of the Medieval

Bulgarians

14.20–14.40 Доц. д-р Мария СПАСОВА (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) – Речта на

Григорий Цамблак пред събора в Констанц и писмата на Николай Мистик до

българския цар Симеон

Assoc. Prof. Maria SPASSOVA, PhD (“St Cyril and St Methodius” University of

Veliko Tarnovo) – The Speech of Gregorius Tsamblak Delivered at the Council of

Constance and the Letters of Nicolai Mystic to the Bulgarian Tsar Simeon14.40–15.00 Докторант Ивета Кирилова РАШЕВА (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) –

Велбъждката битка през 1330 г. и нейните поуки за балканските владетели

според Григорий Цамблак (“Житие на Стефан Дечански”)

Iveta Kirilova RASHEVA, PhD Candidate (“St Cyril and St Methodius”

University of Veliko Tarnovo) – The Battle at Velbazhd in 1330 and its Morals

for the Balkan Rulers according to Gregorius Tsamblak (The Passional of

Stephan Dechanski)

15.00–15.20 П о ч и в к а / B r e a k
15.20–15.40 Докторант Димитриос ПАНТОС (Атински университет, Гърция) –

Охридската архиепископия и Света гора: Охридският архиепископ Прохор

(?-1550г.) и отношенията му с Дохиарския манастир (първата половина на

ХVІ в.)


Dimitrios PANTOS, PhD Candidate (University of Athens, Greece) – The

Archdiocese of Ohrid and Mount Athos: the Ohrid Archbishop Prochoros (?-1550)

and his Contacts with the Docheiariou Monastery (the first half of 16th century)

15.40–16.00 Доц. д.и.н. Иван ТЮТЮНДЖИЕВ (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) –

Бератът за назначаване на Вартоломей като митрополит на Дристра от 1739г.

Assoc. Prof. Ivan TYUTYUNDZHIEV, Dr. Habil. of History (“St Cyril and St

Methodius” University of Veliko Tarnovo) – The Decree (Berat) for the

Appointment of Bartolomay as Metropolitan Bishop of Dristra in 1739

16.00–16.20 Ст.н.с. ІІ ст. Мария КАЛИЦИН (Институт по балканистика при БАН, София) –

Османската безеквивалентна лексика и проблемите на представянето й в

българската историография

IInd Degree Senior Res.Assoc. Maria KALITSIN (Institute for Balkan Studies at the

Bulgarian Academy of Sciences, Sofia) – Ottoman Untranslatable Lexis and the

Problems in Bringing it into Use in Bulgarian Historiography16.20–16.40 Ст.н.с. ІІ ст. д-р Олга ТОДОРОВА (Институт по история при БАН, София) –

“Един епизод от историята на Видин през 1689/1690 г.: размишления върху

теорията на Христо Гандев за т.нар. “побългаряване на градовете”

IInd Degree Senior Res. Assoc. Olga TODOROVA, PhD (Institute of History at the

Bulgarian Academy of Sciences, Sofia) An Episode from the History of Vidin

(1689/1690): Some Reflections on Hristo Gandev’s Theory of the So-called

“Bulgarization of Towns

16.40–17.00 Гл. ас. Владимир ВЛАДОВ (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) – Гръцко-

български просветни връзки и отношения (краят на ХVІІІ – първата половина на

ХІХ век)

Asst. Prof. Vladimir VLADOV (“St Cyril and St Methodius” University of Veliko

Tarnovo) – Greek-Bulgarian Educational Contacts and Relations (the End of 18th – the

First Half of 19th Centuries)17.00–17.20 Гл. ас. д-р Димитриос РУМБОС (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) –

Българското присъствие в Атинския университет през ХІХ век

Asst. Prof. Dimitrios RUMBOS, PhD (“St Cyril and St Methodius” University of

Veliko Tarnovo) – The Bulgarian Presence in the University of Athens in 20th Century

Д и с к у с и я / D i s c u s s i o n
СЕКЦИЯ ИСТОРИЯ И КУЛТУРА / SECTION HISTORY AND CULTURE

Зала “Eвропа” / ”Europe” Hall


ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMANСт.н.с. І ст.д.и.н. Рачко ПОПОВ/

Ist Degree Senior Res.Assoc. Rachko POPOV, Dr. Habil.СЕКРЕТАР / SECRETARY Доц. д-р Мария ИВАНОВА / Assoc. Prof. Maria IVANOVA, PhD
13.00–13.20 Д-р Адриана Клаудиа КЪТЕЯ, M. Каталин ДУМИТРАШКУ (Университет

“Овидиус” – Констанца, Румъния) – Балканската културна парадигма през

периода ІV–ХІІІ в.: опит за дефиниране

Adriana Claudia CÎTEIA, PhD, M.A. Cătălin DUMITRAŞCU (“Ovidius” University

of Constantsa, Romania) – The Balkan Cultural Paradigm in 4th–13th Centuries: an

Attempt at Definition13.20–13.40 Ст.н.с. ІІ ст. д-р Йорданка БИБИНА (Институт по балканистика при БАН,

София) – 30-те години на ХХ век в българското и турското изкуство: опит за

сравнение

IInd Degree Senior Res. Assoc. Yordanka BIBINA, PhD (Institute for Balkan Studies at

the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia) – The 30s of the 20th Century in Bulgarian

and Turkish Art: an Attempt at Comparison)13.40–14.00 Д-р Валентина-Михаела ВОЙНЯ (Университет “Овидиус” – Констанца,

Румъния) – Жестове и значенията им в енеолитното изкуство (Балканският

регион)

Valentina-Mihaela VOINEA, PhD (“Ovidius” University of Constantsa, Romania) –Gestures and Their Meanings in Eneolithic Art (The Balkan Region)

14.00–14.20 Ст.н.с. І ст.д.и.н. Рачко ПОПОВ (Етнографски институт с музей при БАН,

София) – Светите братя лечители Козма и Дамян в поверията на балканските

народи

Ist Degree Senior Res. Assoc. Rachko POPOV, Dr. Habil. of History (EthnographicInstitute and Museum at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia) – The Saintly

Brothers and Healers Kozma and Damyan in the Traditional Beliefs of the Balkan

Peoples

14.20–14.40 Доц. д-р Мария ИВАНОВА (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) – Още веднъж

за произхода на кумството у българите

Assoc. Prof. Maria IVANOVA, PhD (“St Cyril and St Methodius” University of

Veliko Tarnovo) – Once Again about the Origin of the Sponsorship at a Wedding

among the Bulgarians

14.40–15.00 Гл.ас. д-р Надежда ХРИСТОВА (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) –

Канонически основания за развод и последващ брак в България и католическа

Европа (ХІІ – ср. на ХІV в.)

Asst. Prof. Nadezhda HRISTOVA, PhD (“St Cyril and St Methodius” University of

Veliko Tarnovo) – Canonical Grounds for Divorce and Remarriage in Bulgaria and

Catholic Europe (12th – the middle of 14th centuries)15.00–15.20 П о ч и в к а / B r e a k
15.20–15.40 Гл. ас. Александър АНТОНОВ (СУ “Св. Климент Охридски”, София) –

Мястото на имарета и завие джамията в ранната османска архитектура

Asst. Prof. Aleksandar ANTONOV (“St Kliment Ohridski” University of Sofia) –

The Place of the Imaret and the Zaviye Cami in thе Early Ottoman Architecture15.40–16.00 Пом. доц. д-р Фатма Ахсен ТУРАН (Университет “Гази” – Анкара, Турция) –

Анализ на ритуалите и символите на вярата в Демир Баба теке (дервишка

обител) в България

Asst. Prof. Fatma Ahsen TURAN, PhD (“Gazi” University of Ankara, Turkey)

Analysis of the Belief Symbols and Rituals in the Demir Baba Tekke (Dervish

Lodge) in Bulgaria16.00–16.20 Доц. д-р Красимира МУТАФОВА (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) –

Утраквистичните светилища посветени на Саръ Салтък на Балканите и кодът на

конфесионално съжителство

Assoc. Prof. Krassimira MUTAFOVA, PhD (“St Cyril and St Methodius” University

of Veliko Tarnovo) – The Dual Sanctuaries Dedicated to Sarэ Saltэk on the Balkans

and the Code of Confessional Co-existence16.20–16.40 Специалист Джошкун КЬОКЕЛ (Университет “Гази”–Анкара, Турция) -

Саръ Салтък и балканската алевийско-бекташийска култура

Res. Spec. Coşkun KÖKEL (“Gazi” University of Ankara, Turkey) – Sarэ Saltэk and

Balkan Alevi-Bektashi Culture”16.40–17.00 Докторант Невена ГРАМАТИКОВА (Институт по балканистика при БАН,

София) – Универсалните общочовешки ценности в поезията и традиционната

култура на алевийско-бекташийската общност в България

Nevena GRAMATIKOVA, PhD Candidate (Institute for Balkan Studies at the

Bulgarian Academy of Sciences, Sofia) – The Universal Values in the Poetry and the

Traditional Culture of the Alevi-Bektashi Community in Bulgaria17.00–17.20 Николай ТОДОРОВ (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) – Сотирологичната

концепция в менталността на средновековния българин

Nikolai TODODROV, M.A. (“St Cyril and St Methodius” University of Veliko

Tarnovo) – The Sotirological Conception in the Mentality of the Medieval

Bulgarian).

17.00-17.40. Докторант Евелина РЪЖДАВИЧКА (Институт по балканистика при БАН,

София) – Балканският панаир в огледалото на българските народни песни: теми и

герои

Evelina RAZHDAVICHKA, PhD Candidate (Institute for Balkan Studies at theBulgarian Academy of Sciences, Sofia) – Balkan Fair in the Mirror of the Bulgarian

Folksongs: Themes and Heroes

Д и с к у с и я / D i s c u s s i o n
СЕКЦИЯ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА / SECTION LANGUAGE AND LITERATURE

Зала 2 / Hall 2


ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMAN Проф. д.ф.н. Петя АСЕНОВА/

Prof. Petya ASSENOVA, Dr. Habil. of PhilologyСЕКРЕТАР/SECRETARY Доц. д-р Ценка ИВАНОВА / Assoc. Prof. Tsenka IVANOVA, PhD
13.00–13.20 Д-р Биляна МИХАЙЛОВА (СУ “Св. Кл. Охридски”, София) – Етническата

ситуация на Балканите през Античността: лингвистични данни

Bilyana MIHAILOVA, PhD (“St Kliment Ohridski” University of Sofia) – The

Ethnical Situation on the Balkans during Antiquity: Linguistic Data”13.20–13.40 Доц. д-р Анастасия ПЕТРОВА (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) –

Балканската фразеология – елемент от оста на времето и/или фрагмент от жив

езиков процес

Assoc. Prof. Anasthassia PETROVA, PhD (“St Cyril and St Methodius” University

of Veliko Tarnovo) – Balkan Phraseology – an Element of the Time Axis and/or a

Fragment of a Live Language Process13.40–14.00 Доц. д-р Ценка ИВАНОВА (ВТУ “Св. св.Кирил и Методий) – Езици и

езикова политика на Балканите (тезиси за социолингвистичен анализ)

Assoc. Prof. Tsenka IVANOVA, PhD (“St Cyril and St Methodius” University

of Veliko Tarnovo) – Languages and Language Policy on the Balkans (Theses for

Socio-linguistic Analysis)

14.00–14.20 Проф. д.ф.н. Петя АСЕНОВА, Доц. д-р Василка АЛЕКСОВА (СУ “Св. Кл.

Охридски”, София) – Nota accusativi personalis в балкански контекст

Prof. Petya ASSENOVA, Dr. Habil. of Philology, Assoc. Prof. Vassilka ALEKSOVA,

PhD (“St Kliment Ohridski” University of Sofia) – Nota accusativi personalis in

Balkan Context

14.20–14.40 Доц. д-р Аида ТОДИ (Университет “Овидиус” – Констанца, Румъния),

Гл. ас. д-р Параскива БOБОК (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) –

Румънският език – романски и балкански език

Assoc. Prof. Aida TODI, PhD (“Ovidius” University of Constantsa, Romania), Asst.

Prof. Paraskiva BOBOK, PhD (“St Cyril and St Methodius” University of Veliko

Tarnovo) – The Romanian Language – a Romance and Balkan Language

14.40–15.00 Д-р Убавка ГАЙДОВА (Институт за македонски език “Кръсте Мисирков” –

Скопие, Македония) – Условният период в балканските езици – македоно-

гръцки контрастивен анализ

Ubavka GAJDOVA, PhD (“Krste Misirkov” Institute of Macedonian Language of

Skopje, Macedonia) – The Conditional Period in the Balkan Languages –

Macedonian-Greek Contrastive Analysis15.00–15.20 П о ч и в к а / B r e a k
15.20–15.40 Д-р Соня ПЕТРОВИЧ (Белградски университет, Сърбия) –

Сливането на историческите периоди в сръбския устен епос

Sonja PETROVICH, PhD (University of Belgrade, Serbia) – The

Fusion of Historical Periods in Serbian Oral Epic15.40–16.00 Д-р Флорентина НИКОЛАЕ (Университет “Овидиус” – Констанца, Румъния)

– Гръцкият език и византийските източници в историческите съчинения на

Димитър Кантемир

Florentina NICOLAE, PhD (“Ovidius” University of Constantsa, Romania) – The

Greek Language and the Byzantine Sources in Dimitrie Cantemir's Historical Works

16.00–16.20 Проф. д-р Филиз КЪЛЪЧ (Университет “Гази” – Анкара, Турция) – Дивански

поети, родени на територията на днешна България

Prof. Filiz KILIÇ, PhD (“Gazi” University of Ankara, Turkey) – Divan Poets Born in

the Territory of Modern Bulgaria”16.20–16.40 Проучвател Айше ЙЪЛДЪЗ (Университет “Гази” – Анкара, Турция) – Едно

непознато mesnevi на поета Мустафа Челеби от Прищина

Res. Spec. Ayşe YILDIZ (“Gazi” University of Ankara, Turkey) – An Unknown

Mesnevi by the Poet Mustafa Chelebi from Pirishtinae

16.40–17.00 Проучвател Тунджай БЮЛБЮЛ (Университет “Гази” – Анкара, Турция) –

Дивански поети, родени в значимите културни центрове Манастир (Битоля) иЮскюп (Скопие)

Res. Spec. Tuncay BÜLBÜL (“Gazi” University of Ankara, Turkey) – Divan Poets

Born in the Important Cultural Centres Manastir (Bitolya) and Üsküp (Skopie)

Д и с к у с и я / D i s c u s s i o n


19.00 К о к т е й л / C o c t a i l P a r t y

14 април – събота

14 April, Saturday
СЕКЦИЯ ИСТОРИЯ / SECTION HISTORY

Зала № 321 / Hall 321


ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMAN Доц. д-р Пламен ПАВЛОВ/

Assoc. Prof. Plamen PAVLOV, PhDСЕКРЕТАР / SECRETARYГл. ас. д-р Милен МИХОВ/Asst. Prof. Milen MIHOV, PhD
9.00– 9.20 Доц. д-р Пламен ПАВЛОВ (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) – България,

Византия и Златната орда в средата на ХІV век

Assoc. Prof. Plamen PAVLOV, PhD (“St Cyril and St Methodius” University of

Veliko Tarnovo) – Bulgaria, Byzantium and Golden Horde in the middle of 16th

Century

9.20–9.40 Докторант Светлана ДОНЧЕВА (Институт по балканистика при БАН, София) –

Българи и гърци в Одрин през първата половина на ХІХ век: община, еснафи,

църква

Svetlana DONCHEVA, PhD Candidate (Institute for Balkan Studies at the BulgarianAcademy of Sciences, Sofia) – Bulgarians and Greeks in Adrianople During the First

Half of 19th century: Community, Guilds, and Church9.40–10.00 Д-р Гергана ГЕОРГИЕВА (Институт по балканистика при БАН, София) –

ОСМАНСКИТЕ УПРАВНИЦИ НА БАЛКАНИТЕ. Професионален профил на

румелийските валии през първата половина на ХІХ век

Gergana GEORGIEVA, PhD (Institute for Balkan Studies at the Bulgarian Academy

of Sciences, Sofia) – THE OTTOMAN GOVERNORS OF THE BALKANS.

Professional Profile of the Rumelian Valis in the First Half of 19th century10.00–10.20 Д-р Миту Николае РАЗВАН (Крайовски университет, Румъния) –

Отношението на Румъния към Съединението на Източна Румелия с България

(1885)

Mitu Nikolae RAZVAN, PhD (University of Krayova, Romania) – Romania’sAttitude Regarding the Union of Eastern Rumelia with Bulgaria (1885)

10.20–10.40 Доц. д-р Милко ПАЛАНГУРСКИ (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) –

Румънското влияние върху българския законодателен процес 1879-1912 г.

Assoc. Prof. Milko PALANGURSKI, PhD (“St Cyril and St Methodius” University of

Veliko Tarnovo) – The Romanian Influence on the Bulgarian Legislative Proceedings

at Law 1879-1912

10.40–11.00 Момчил МАРИНОВ (Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа") – Към

българо-гръцките икономически отношения през източно-румелийския период

1878-1885 г.

Momchil MARINOV (“Shipka-Buzludzha” National Park Museum) – About the

Bulgarian-Greek Economic Relations during the East-Rumelian Period 1878-1885

11.00–11.20 П о ч и в к а / B r e a k
11.20–11.40 Проф. д-р Хале ШЪВГЪН (Университет “Гази” – Анкара, Турция) –

Османски архивни документи относно Македония за 1902-1912 г.

Prof. PhD Hale ŞIVGIN (“Gazi” University of Ankara, Turkey) – Ottoman Archive

Documents on Macedonia for the Years 1902-191211.40–12.10 Доц. д-р Вахдет КЕЛЕШЙЪЛМАЗ (Университет “Гази” – Анкара, Турция) –

Отзвукът от преврата срещу правителството на Александър Стамболийски в

Истанбулската преса

Assoc. Prof. Vahdet KELEŞYILMAZ, PhD (“Gazi” University of Ankara, Turkey) –

The Echoes of the Coup against Stamboliyski Government in the Istanbul Press

12.10–12.40 Докторант Йордан ПЕТРОВ (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) – Дейността на

Джордж Бюкянан в София (1904-1909 г.)

Yordan PETROV, PhD Candidate (“St Cyril and St Methodius” University of Veliko

Tarnovo) – The Activities of George Buccanan in Sofia (1904–1909)

Д и с к у с и я / D i s c u s s i o n
О б я д / L u n c h
ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMAN Доц. д-р Мариана ЙОВЕВСКА /

Assoc. Prof. Mariana YOVEVSKA, PhD15.00–15.20 Ст.н.с. ІІ ст. д-р Веселин АНГЕЛОВ (Исторически музей, Благоевград) – Някои

аспекти на българо-югославското сближение (1944-1948)

IInd Degree Senior Res. Assoc. Vesselin ANGELOV, PhD (Blagoevgrad History

Museum) – Some Aspects of the Bulgarian-Yugoslavian Rapprochement (1944-1948)15.20–15.40 Проф. д-р Стоян КИСЕЛИНОВСКИ (Институт за национална история –

Скопие, Македония) – Кодификация на македонския книжовен език

Prof. Stoyan KISELINOVSKI, PhD (Institute of National History of Skopje,

Macedonia) – Codification of the Macedonian Literary Language15. 40–16.00 Гл. ас. д-р Милен МИХОВ (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) – Историята в

политиката на „македонските” комунисти 1944-1969

Asst. Prof. Milen MIHOV, PhD (“St Cyril and St Methodius” University of Veliko

Tarnovo) – History in the Policy of the “Macedonian” Communists 1944-1969”)16.00–16.20 Доц. д-р Мариана ЙОВЕВСКА (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) –

Косовският мит – ретроспекции и съвременни версии

Assoc. Prof. Mariana YOVEVSKA, PhD (“St Cyril and St Methodius” University of

Veliko Tarnovo) – The Kosovo Myth – Retrospect and Modern Versions

Д и с к у с и я / D i s c u s s i o n

СЕКЦИЯ ИСТОРИЯ И КУЛТУРА / SECTION HISTORY AND CULTURE

Зала “Eвропа” / ”Europe” Hall


ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMAN Доц.д-р Атанас ДЕРМЕНДЖИЕВ/

Assoc. Prof. Athanas DERMENDZHIEV, PhDСЕКРЕТАР / SECRETARY ас. Петя СЪБЕВА / Asst. Prof. Petya SABEVA
9.00–9.20 Доц.д-р Атанас ДЕРМЕНДЖИЕВ, докторант Пламен ПАРАШКЕВОВ (ВТУ

“Св. св. Кирил и Методий”) – Балканите – социо-културни ареали

Assoc. Prof. Athanas DERMENDZHIEV, PhD, Plamen PARASHKEVOV, PhD

Candidate (“St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo) – The Balkans

– Social and Cultural Areas

9.20–9.40 Д-р Ангел ФЛОРИН (Университет “Овидиус” – Констанца, Румъния),

Докторант Паул НИКОЛАЕ (Университет “Валахия” – Търговище, Румъния) –

Балчик – изграждането на символична история на националната идентичност в

междувоенния период в Румъния

Anghel FLORIN, PhD (“Ovidius” University of Constantsa, Romania), Paul

NICOLAE, PhD candidate (“Valahia” University of Targovishte, Romania) – Balchik

– Building a Symbolical History of National Identity in the Romanian Inter-War Period9.40–10.00 Доц. Мариана КОЖОК, докторант Магдалена ТИЦА (Университет “Овидиус”-

Констанца, Румъния) – Черноморското плаване за “удоволствие” през периода

между двете световни войни или “как ще прекараме ваканцията през това лято?”

Assoc. Prof. Mariana KOJOK, PhD, Magdalena TIŢĂ, PhD Candidate (“Ovidius”

University of Constantsa, Romania) – Sailing for Pleasure in the Black Sea in the Inter-

War Period or “How are We Going to Spend Our Summer Holidays this Year?10.00–10.20 Доц. д-р Стела ДЕРМЕНДЖИЕВА, ас. Петя СЪБЕВА (ВТУ “Св. св. Кирил и

Методий”) – Балканите – географски ценности на учебното познание

Assoc. Prof. Stela DERMENDZHIEVA, PhD, Asst. Prof. Petya SABEVA (“St Cyril

and St Methodius” University of Veliko Tarnovo) – The Balkans – Geographical

Values of School Knowledge

10.20–10.40 Докторант Даниел ЦИТИРИГА (Университет “Овидиус” – Констанца,

Румъния) – Централна Европа и Балканите през ХХ в.: cимволично и политико-

географско изследване

Daniel CITIRIGA, PhD Candidate (“Ovidius” University of Constantsa, Romania) –

Central Europe and the Balkans in 20th century: symbolical, political and geographic

Investigation

Д и с к у с и я / D i s c u s s i o n
СЕКЦИЯ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА / SECTION LANGUAGE AND LITERATURE

Hall Зала № 2 / Hall 2ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMAN Проф. д.ф.н. Людвиг СЕЛИМСКИ /

Prof. Lyudvig SELIMSKI, Dr. Habi.l of PhilologyСЕКРЕТАР / SECRETARY д-р Силвия МИХАЙЛЕСКУ / Silvia MIHAYLESKU, PhD

9.00–9.20 Доц. д-р Зейнеп ЗАФЕР (Университет “Гази” – Анкара, Турция) – Българската

литература в Турция

Assoc. Prof. Zeynep ZAFER, PhD (“Gazi” University of Ankara, Turkey) –

Bulgarian Literature in Turkey9.20–9.40 Д-р Хюсеин МЕВСИМ (Анкарски университет, Турция) – Мухаджирът или за

един неизследван образ от българската литература

Hüseyin MEVSIM, PhD (University of Ankara, Turkey) – The Muhacir or about an

Uninvestigated Character in the Bulgarian Literature9.40–10.00 Проф. д.ф.н. Людвиг СЕЛИМСКИ (Университет в Катовице, Полша) – Към

въпроса за взаимодействието между български и румънски в областта на

антропонимията

Prof. Lyudvig SELIMSKI, Dr. Habil. of Philology (University of Katovitse, Poland) –

About the Problem of the Interaction between the Bulgarian and the Romanian

Languages in the Field of Anthroponymy10.00–10.20 Доц. д-р Константин-Йоан МЛАДИН (Университет “1 декември 1918” – Алба-

Юлия, Румъния) – Семантични и стилистично-прагматични изменения на някои

нови глаголи с топонимична/ етнонимична основа

Assoc. Prof. Constantin-Ioan MLADIN, PhD (“1st December 1918” University of

Alba-Iulia, Romania) – Semantic and Stylistic-pragmatic Mutations of Some New

Verbs with a Toponymic / Ethononymic Base10.20–10.40 Докторант Илона БАДЕСКУ (Крайовски университет, Румъния) – Относно

няколко думи от български произход в диалектите, говорени в Олтения

Ilona BADESCU, PhD Candidate (University of Krayova, Romania) – About Some

Words of Bulgarian Origin from the Dialects Spoken in Oltenia

Д и с к у с и я / D i s c u s s i o n
11.30–12.30 Представяне на книгата на Хюсеин Мевсим:15. Yüzyıl Bulgar Yazarı

Konstantin Kosteneçkinin Stefan Lazareviç’in Yaşamöyküsü Başlıklı Yapıtı"

(„Житието на Стефан Лазаревич” от Константин Костенечки – български

книжовник от ХV век)

Presentation of Hyusein Mevsim’s Book: “The Passional of Stefan Lazarevich”

by Konstantine Kostenechki – a Bulgarian Man of Letters from 15th c.

17.00–17.30 Закриване на конференцията / Closing of the symposium
19.00 Вечеря / Dinner

15 април – неделя

15 April, Sunday

9.00 Екскурзия до Арбанаси за участниците в конференцията/

Excursion to the village of Arbanassi for the participants in theSymposium
Каталог: pages
pages -> Джошкун кьокел
pages -> V здравноосигурителни вноски
pages -> Програма за болнична хигиена "Хигия" Химиотерапията на инфекциозните заболявания е лечение с химични средства, насочено срещу причинителите им
pages -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
pages -> Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект bg051PO001 06 „студентски стипендии, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма
pages -> Аржентина водопадите игуасу бразилия не просто танго, вода и самба
pages -> Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (извлечение) в сила от 17. 09. 2010 г. Обн. Дв бр. 73 от 17 Септември 2010г., изм. Дв бр. 88 от 9 Ноември 2010г., изм. Дв б
pages -> 1. един важен въпрос
pages -> Отчет за развитието на
pages -> Класическа Grand Prix звездите на 111-годишната история на Opel в света на моторните спортове


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница