Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (извлечение) в сила от 17. 09. 2010 г. Обн. Дв бр. 73 от 17 Септември 2010г., изм. Дв бр. 88 от 9 Ноември 2010г., изм. Дв бДата23.07.2016
Размер125.13 Kb.
ТипЗакон
ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ (извлечение)
В сила от 17.09.2010 г.

Обн. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2011г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 25 Септември 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за:

1. производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия;

2. търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия;

3. придобиване, съхранение и употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия и за придобиване, съхранение, носене и употреба на оръжия и боеприпаси за тях;

4. транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия и огнестрелни оръжия и боеприпаси както на територията на Република България, така и от и до територията на други държави членки;

5. внос, износ и транзитен превоз през територията на Република България на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси;

6. извършване на ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси;

7. бракуване и унищожаване на взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси;

8. утилизация на оръжия и боеприпаси;

9. осъществяване на контрол върху дейностите с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия.

(2) Разпоредбите на този закон се прилагат и за основните компоненти, както и за частите на огнестрелните оръжия.
Чл. 2. (1) Този закон не се прилага за дейностите по чл. 1, ал. 1 с взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси, осъществявани в и от:

1. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Министерството на вътрешните работи (МВР), Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС), Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО), Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието, Националната разузнавателна служба (НРС) и Националната служба за охрана (НСО);

2. въоръжените сили на Република България, както и от чуждестранни военни и полицейски контингенти при преминаването им и/или пребиваването им на територията на Република България.

(2) Осъществяването на дейностите по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени с актове на Министерския съвет.(3) Не се изискват разрешения за дейностите по чл. 1, ал. 1 с оръжия и боеприпаси - културни ценности, от:

1. музеи и културни институти по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата;

2. колекционери по смисъла на Закона за културното наследство.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Огнестрелните оръжия и боеприпаси за тях по ал. 3 се обезопасяват от сработване по предназначение по реда на чл. 91, ал. 3 и се съхраняват с въоръжена охрана или сигнално-охранителна техника (СОТ).

(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Не се изисква разрешение за придобиване, транспортиране, употреба и съхранение на взривни вещества за граждански цели и пиротехнически изделия от органите за надзор на пазара при осъществяване на правомощията им съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Осъществяването на дейностите по ал. 5 от органите за надзор на пазара се извършва при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.

..................................


Глава четвърта.
ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, НОСЕНЕ И УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, НА ОРЪЖИЯ, НА БОЕПРИПАСИ И НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ


Раздел I.
Общи положенияЧл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата могат да придобиват взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, чрез закупуване, по наследство, чрез дарение или замяна след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, могат да придобиват само по наследство взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицата по ал. 1 и 2 могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях чрез закупуване, дарение, замяна или по наследство след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При наследяване на изделията по ал. 1 - 3 наследникът в 14-дневен срок от приемане на наследството подава заявление по образец до директора на ГДНП на МВР или до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния си адрес за издаване на разрешение за придобиване.

(5) При отсъствие на началника на РУ на МВР съответното разрешение се издава от оправомощено със заповед на министъра на вътрешните работи длъжностно лице.

...........................


Чл. 54. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са длъжни в 14-дневен срок след придобиване на газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула да уведомят писмено началника на РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Когато лицата по ал. 1 са придобили оръжие по ал. 1 в друга държава членка, те са длъжни в 4-месечен срок след придобиването да уведомят началника на РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице.

(3) Когато физическо лице внася и/или изнася притежавано от него неогнестрелно оръжие и боеприпаси за него, е длъжно да го декларира на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП).

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Началникът на съответното РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице, или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверителен документ за извършеното уведомление по ал. 1 и 2.

...............................
Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицето по чл. 50, ал. 1 - 3, получило разрешение за придобиване, може да съхранява и/или употребява взривните вещества и пиротехническите изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, или да съхранява, носи и/или употребява огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след получаване на разрешение за съответните дейности от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицето по чл. 51, ал. 2 и 3, получило разрешение за придобиване, може да съхранява и/или употребява взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, на територията на Република България само с разрешение за съответните дейности, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицето по чл. 51, ал. 1, получило разрешение за придобиване, може да съхранява и/или носи и употребява огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на територията на Република България само с разрешение за съответните дейности, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, след предварително писмено одобрение от съответния компетентен орган на държавата членка, в която лицето е пребиваващо.

(4) Лицата по ал. 1 - 3 могат да подават заявление за издаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба едновременно или последователно.

(5) В издаденото разрешение могат да се записват няколко вида дейности.

...........................


Раздел III.
Придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тяхЧл. 76. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, подават заявление по образец до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, съответно по адрес на съхранение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях физически лица, пребиваващи на територията на друга държава членка, физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на друга държава членка, подават заявление по образец до директора на ГДНП на МВР.

(3) В заявленията по ал. 1 и 2 се посочва:

1. начин на придобиване;

2. име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;

3. основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна;

4. видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.

(4) Заявленията се придружават от следните документи:

1. документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси при наследство и награда;

2. декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98;

3. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) документ, удостоверяващ завършено основно образование - за физическите лица;

4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

(5) Лицата по ал. 2 представят към документацията по ал. 3 и 4 и предварително писмено одобрение от съответния орган на държавата членка, в която лицето е пребиваващо.

(6) Физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, представят към документацията по ал. 3 и 4 и ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език.

(7) Българските граждани, гражданите на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, и управителят/управителите или членовете на управителните органи на юридическите лица по ал. 1 представят към документацията по ал. 3 и 4 документите по чл. 61, ал. 4.

................................


Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) (1) Физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които кандидатстват за получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, трябва да разполагат със:

1. складове - собствени или наети, които отговарят на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията - за складове за огнестрелни оръжия, и на техническите правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия, и на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията - за складове за боеприпаси;

2. ръководител на склада;

3. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия - за складове за боеприпаси;

4. специалисти, които водят отчетност на движението на изделията.

(2) Изискванията към квалификацията на лицата по ал. 1, т. 2 - 4 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 2.

(3) За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях лицата по ал. 1 подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождение на склада, заявление по образец, придружено от:

1. документите по чл. 79, ал. 2, т. 1 - 4;

2. документите по чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните им органи;

3. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;

4. копие на трудов договор, документ за придобита квалификация съгласно изискванията на ал. 2 и документацията по чл. 61, ал. 4 за лицата по ал. 1, т. 2 - 4;

5. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

(4) За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия културните организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата и такива по националното законодателство на друга държава членка, които нямат разрешение за придобиване и желаят да наемат огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4, подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение, заявление по образец, в което се посочват:

1. адрес на обекта за съхранение;

2. основателна причина за издаване на разрешението;

3. име и адрес на наемодателя;

4. вид и количество огнестрелни оръжия.

(5) Заявлението по ал. 4 се придружава от:

1. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;

2. копие на договор за извършване на охранителна дейност чрез СОТ;

3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

...................................

Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Лицата, получили разрешение за придобиване и съхранение на огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5, предоставят огнестрелните оръжия в 14-дневен срок от придобиването им на лицата по чл. 133 за обезопасяване от сработване по предназначение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Лицата, получили разрешение за съхранение по чл. 80, ал. 3, предоставят незабавно наетите огнестрелни оръжия на лицата по чл. 133 за обезопасяване от сработване по предназначение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Условията и редът за обезопасяване на оръжията по ал. 1 и 2 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.

Чл. 92. (1) Лицата, получили разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие (пистолет и револвер), с изключение на огнестрелните оръжия по чл. 91, ал. 1 и 2, ги предоставят за прострелване в срок до седем дни от датата на придобиване.

(2) Служители от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) или от областната дирекция на МВР, определени със заповед на министъра на вътрешните работи, извършват прострелването и изготвят протокол по образец. Столичната дирекция на вътрешните работи или областната дирекция на МВР събира и завежда в гилзотеки и куршумотеки образци, годни за сравнително изследване.

(3) Огнестрелните оръжия, за които е сключен договор за наем по чл. 90, също подлежат на прострелване.

(4) За прострелване на огнестрелно оръжие се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 12......................................
Каталог: Pages -> For us -> Documents
Pages -> Програма за болнична хигиена "Хигия" Химиотерапията на инфекциозните заболявания е лечение с химични средства, насочено срещу причинителите им
Pages -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
Pages -> St cyril and st methodius
Pages -> Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект bg051PO001 06 „студентски стипендии, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма
Pages -> Аржентина водопадите игуасу бразилия не просто танго, вода и самба
Pages -> 1. един важен въпрос
Pages -> Отчет за развитието на
Pages -> Класическа Grand Prix звездите на 111-годишната история на Opel в света на моторните спортове
Documents -> 84 от 28 Октомври 2011г., изм и доп. Дв б
Documents -> Обн. Дв бр. 101 от 18 Декември 2009г. Раздел I. Общи положения


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница