Студентска научна сесия на Висше училище по телекомуникации и пощи – 2016Дата25.10.2018
Размер25.55 Kb.
#98858
ТипИзложение

Студентска научна сесия на

Висше училище по телекомуникации и пощи – 2016


Заглавие на доклада
Име Фамилия
Висше училище по телекомуникации и пощи, България

E-mail: avtor1@хххх.хх
Title in English
Author’s name (first and family full names)
University of Telecommunications and Post, Bulgaria

E-mail: avtor1@хххх.хх

Резюме

В резюмето на доклада, се посочват: актуалността на темата, целта, задачите, използваните изследователски методи, източниците на информация, основните резултати, изводи и препоръки. Обемът на резюмето на български език е от 1500-1800 символа с интервалите. Резюмето се представя в един абзац (параграф) без забележки под черта, без цитиране на литература, без номерация на страниците. Съкращения и абревиатури не се използват. Мерните единици се изписват при спазване на изискванията на SI означенията..
Ключови думи: посочете между 4-6 ключови думи на български език.
Abstract: ………………………………...........................................................................................

Key words: …………………………….

ВЪВЕДЕНИЕ


(Актуалност и значение на изследвания проблем)

ИЗЛОЖЕНИЕ (Названието на тази част от доклада трябва да съответства на темата и може да има няколко точки, подточки и т.н.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ


(Изводи и препоръки на основата на проведеното изследване)

ЛИТЕРАТУРА


[1] Недялков, А. Проблеми на качеството в операционния мениджмънт на услугите, Русе: Примакс (2012).

[2] Bienstock, C.C., Mentzer, J.T., Bird, M.M. Measuring physical distribution service quality // Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 25 No. 1, pp. 31-44 (1997).

……………………………………………………………………………………………..……….…

За контакти:

Иван Иванов, Висше училище по телекомуникации и пощи, e-mail: i.iv@abv.bg

Консултант:

доц. д-р Георги Георгиев, Висше училище по телекомуникации и пощи, Факултет по телекомуникации и мениджмънт, Катедра „Информационни технологии“, e-mail: g.georg@utp.bg

Кратки бележки за писане на научна статия - REA`s Quick & Easy Guide to Writing & Publishing Your Scientific/Technical Paper A+, Staff of Research and Education Association

Източник: http://www.rea.com/


1. Общи изисквания към научната статия :
Научната статия включва задължително факти и/или тълкуване на съществуващите факти относно изследваните явления
І.Заглавие: точно, кратко и ясно: показателно и подчертаващо съдържанието на изследваните факти. Заглавието е първият елемент на научната публикация, който привлича вниманието на читателите. То трябва да бъде съдържателно и така формулирано, че да е разбираемо за широк кръг специалисти от областта, в която работите; да съдържа в сбит вид предмета на изследването.
ІІ.Резюме: кратко представяне на цялата научна статия. Съдържа в сбит вид специфичните особености на изследването - предмет, използвана методика, резултати и изводи. Обемът му обикновено е около 200-300 думи.
Изложение
1.Въведение/Увод:

1.1. Същността на изследвания проблем и изходните позиции на изследването, като ясно се дефинират неговите границите, респ. ограничения;

1.2. Цели, намерения, обхват и методите на изследване;

1.3. По-значимите резултати на изследването и състоянието на изследвания проблем


2. Методология на изследвания проблем, явление или факт: прецизно описание на подхода на изследване съобразно поставената на по-ранен етап цел
3. Дискусия на резултатите, вкл. препоръки и възможности за сравнение на резултатите с други научни разработки по проблематиката;
4.Заключение


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница