Технически редакцииДата01.05.2018
Размер42.21 Kb.
00638-2015-0015

Технически редакции17.12.2015 10:14 ч. : 
промяна преди публикуванезатвори

Технически редакции17.12.2015 10:14 ч. : 

17/12/2015 09:53

промяна преди публикуванезатвори
Технически редакции17.12.2015 10:14 ч. : 

17/12/2015 09:53

промяна преди публикуванезатвори

Технически редакции17.12.2015 10:15 ч. : 
промяна преди публикуванезатвори

  • I.

  • II.

  • IV.

BG-гр.Симеоновград: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община симеоновград, пл.Шейновски № 3, За: Мими Цонева Дачева, Р.България 6490, гр.Симеоновград, Тел.: 0378123 41, E-mail: obshtina_simeonovgrad@abv.bg, Факс: 0378120 06

Място/места за контакт: Община Симеоновград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.simeonovgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.simeonovgrad.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен органОсновна/и дейност/и на възложителя

Обществени услугиВъзложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАII.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за извършване на екзекутивно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обект– многофамилна жилищна сграда находящ се на ул.“П.К.Яворов“ бл.6 и бл.8 А-В, в гр. Симеоновград"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Място за изпълнение в гр.Симеоновград.
Код NUTS: BG422

ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмета на договора е извършване на екзекутивно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169,ал.1,т.(1-5) и ал.2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обект- многофамилна жилищна сграда на ул.”П.К.Яворов” бл.6 и бл.8 А-В.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71251000

Описание:

Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите

ІІ.2.1) Обща стойност на договора/итеСтойност

28959.2 BGN без ДДС


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена; тежест: 60
Показател: Срок; тежест: 20
Показател: Оценка на техническото предложение; тежест: 20
Показател: Подпоказател 3.1-Оценка на качеството с максимален брой точки- 10 т.; тежест: 10
Показател: Подпоказател 3.2-График за изпълнение с максимален брой токи-10 т.; тежест: 10

ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ
IV.3) Административна информация

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчкаНомер на обявлението в ДВ 679595 от 28.07.2015 г. 
РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 182 / Обособена позиция №: / Заглавие:Избор на изпълн. за извърш. на екзекутивно заснемане, изгот. на обследвания за установ. на техн. характеристики, свързани с изиск. по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ,изгот.на техн. паспорт,изгот. на обслед.за енер. ефект.и предпис. на необх. енергоспестяващи мерки в съответ. с нормат.и мин. изискв. за енерг. ефект.на обект–многофам.жил. сграда наход.се на ул.П.К.Яворов,бл.6 и бл.8 А-В в гр.С-град.

V.1) Дата на сключване договора

24.11.2015 г. 

V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.10.2015 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителяТЕРМО НОВЕЛ ДЗЗД ЕИК 176927776, ул.Самоковско шосе №93, Р.България 1138, гр.София, Тел.: 08827923 29, E-mail: termo.novel@gmail.com

V.4) Информация за стойността на договораКрайна обща стойност на договора

Стойност 28959.2 BGN без ДДС

V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалванеVI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

17.12.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.Термо Новел ДЗЗД- гр.София,представлявано от Бисер Георгиев Балинов.Участници в обедидението-Ви ай ес аутомобиле ЕООД-гр.София,НОВЕЛ ЕООД- гр.Сливен. 2.ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ ЕООД- гр.София, представлявано от Татяна Бисерова Делибашева. 3.Ар Ей Пи ЕООД - гр.Ямбол,представлявано от Росица Александрова Петрова. 4.ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ТРАНСЕКО- гр.Кърджали, представлявно от Павел Николиев Павлов.Участници в обединението- ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД- гр.София, ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД- гр.Кърджали.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Каталог: article images -> source
source -> Приложение №4 годишен план за паша за 2015 г. На община симеоновград
source -> П р о г р а м а за развитие на читалищната дейност в община симеоновград за 2013 год
source -> П р о г р а м а за развитие на читалищната дейност в община симеоновград за 2014 год. І. Въведение годишната програма
source -> О б щ и н с к а а д м и н и с т р а ц и я с и м е о н о в г р а д
source -> Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278
source -> Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg 051PO001 0 9 „ Алтернативи"
source -> Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278
source -> Техническо задание за проектиране


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница