Техническо задание за избор на изпълнител за: Доставка на хранителни стоки, напитки и други артикули за ресторант „Статистика”Дата01.02.2018
Размер36.52 Kb.
#52585
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
За избор на изпълнител за: Доставка на хранителни стоки, напитки и други артикули за ресторант „Статистика” в УЦ на НСИ –с.Сливек, общ. Ловеч”
I.Изисквания към обекта на процедурата
1. Хранителните продукти, напитки и други артикули да отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредба № 5/25.05.2006г. за хигиената на храните, издадена на основание чл. 17, ал.2 от Закона за храните и НАРЕДБА №16/28.05.2010г. за изискванията за качество и контрол за съотвествие на пресни плодове и зеленчуци.

2. Напитките и другите артикули са бъдат с доказан произход и качество.

3. Всеки доставен продукт да бъде в срок на годност и придружен от експертен лист или сеттификат за качество, сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен документ (за хранителните продукти – съгласно изискванията на Закона за храните).

За доказване на горните условия е необходимо представянето на копия от удостоверяващите ги документи, заверени с „вярно с оригинала” и подпечатани или съответните декларации.


II. Критерий за оценка
Хранителните стоки, напитките и другите артикули при доставката ще носят общото наименование стока. Изборът ще бъде извършен на база най-ниска предложена цена, формирана по следния начин:

Във връзка с динамично променящите се цени на хранителните стоки, напитките и другите артикули, при класирането на ценовите оферти ще бъдат използвани определяеми цени.

Методът на определяемите цени позволява крайните доставни цени на хранителните продукти, напитките и другите артикули да се фиксират към момента на доставката, посредством предварително зададен механизъм.

При определяне на крайните единични цени, въз основа на които офертата ще бъде оценявана с базовата цена (цената, на която доставчикът предлага стоката в магазинната или дисрибуторската мрежа, валидна към дата 29.05.2015 г.), която кандидатите трябва да използват при изготвянето на ценовата си оферта, за да приложат спрямо нея своите отстъпки и надценки. Тя се определя съгласно списък на хранителните стоки, предмет на доставката по Приложение № 1 и списък на напитките и другите артикули, предмет на доставката по Приложение № 2.

Отстъпката, респективно надценката върху базовата цена, трябва да бъде посочена в проценти. Този процент е постоянен и ще се прилага за всички плащания за срока на договора, независимо от промените в базата.
Например:

При доставка на стоката X, чиято базова цена е Y, а процента на надценката Z. Крайната цена ще се определя по следната формула:


(Y x Z/100) + Y = крайната цена С
Ако вместо надценката е предложена отстъпка, цената ще се определи по следната формула:

Y – (Y x J/100) = крайна цена С, където J е процента на отстъпката,
Посочените от кандидата цени трябва да включат застраховка, опаковка и транспорт до ресторант „Статистика” в УЦ на НСИ – с.Сливек , общ.Ловеч.

При определяне на крайната цена, на база на която ще се извърши класирането, ще участват единичните цени на всички хранителни стоки, напитки и други артикули, посочени в приложение № 1 и приложение № 2, умножени по планираното примерно количество.


III.Изисквания към кандидатите
За участие в процедурата, дружеството трябва да отговаря на следните условия:

1. Да е регистрирано в търговския регистър.

2. Да не е в ликвидация, несъстоятелност или в съответната процедура по обявяване .

3. Да няма задължения към държавата и общината.

4. Да има техническа възможност за изпълнение на поръчката.

5. Да притежава регистрацията на обект за търговия с храни и напитки, съгласно Закона за храните, коята се извършва от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта или такава, извършена от друго населено място, в рамките на РБългария.

6. Да гарантира добър търговски вид на предлаганите стоки.

7. Да се гарантира пълна подмяна на артикулите с отклонение в качеството.

За доказване на горните условия е необходимо представянето на копия от удостоверяващите ги документи, заверени с „вярно с оригинала” и подпечатани или съответните декларации.
Количествата на посочените видове хранителни продукти, напитки и други артикули са приблизително необходимите за едногодишен период и подлежат на корекции.

Доставките на хранителните продукти и други артикули ще се извършват в срок до 3 календарни дни, считано от датата на подадената заявка.

Посочените в списъка /Приложение 1/ са основни хранителни продукти . Останалите ще се заплащат по текущи цени на едро.

Заплащането ще се извършва след представяне на фактура до първо число на следващия месец, за извършените доставки през предходния месец.

Заплащането ще се извършва след представяне на фактура до трето число на следващия месец, за извършените доставки през предходния месец. Разплащането се извършва в лева по банков път, до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на представяне на фактурата.

Срокът на доставките на хранителни продукти, напитки и други артикули е за период от една година.

Качеството на хранителните продукти, напитки и други артикули трябва да бъде първо качество.

Офертите да бъдат представени (изпратени) в запечатан плик най-късно до ................................................................................................................................................................на адрес:5600 гр.Ловеч, ул „Д-р Съйко Съев” 56, стая 301, Териториално статистическо бюро - Ловеч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница