Критерии за оценка на предложениятаДата25.07.2016
Размер116.89 Kb.
#5023Критерии за оценка на предложенията

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП – „икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-висока оценка на офертата.

Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка са както следва:Таблица 1Показатели

Тежест на показателя в оценката в %

1

2

3


Техническа оценка (оценка на предложените решения в Техническото предложение на участника, в съответствие с изискванията в Техническото задание на Възложителя – включва показатели от 1.1 до 1.8)

70 %Детайлизация, стандартизация и управление на бизнес процесите

12 %Детайлизация на потребителските и системните действия в състава на бизнес процесите

7 %Подход за анализ, спецификация, стандартизация и описание на източниците на данни

7 %Подход за анализ, спецификация, стандартизация и описание на метаданните

9 %Изграждане, поддържане и развитие на стандартизирана информационна база за справки

9 %Изграждане, поддържане и развитие на стандартизирани типови справки

7 %Формиране на динамични заявки за справки

12 %Поддържане и развитие на правила за конфиденциалност

7 %Предложена цена

30 %

Общо:

100%


Метод на оценяване

    1. Техническа оценка (ТО)

Комисията оценява със стойности 10, 20, 30 и 40 начина на реализация на всяко изискване към показателите от 1.1 до 1.8, включени в Техническата оценка, в зависимост от предложеното решение в Техническото предложение на участника. Оценява се дали и в каква степен предложеното решение удовлетворява изискванията на Техническото задание на Възложителя.

Начинът за оценка е както следва:  • 10 точки – при частично покриване на изискването;

  • 20 точки – при декларативно покриване на изискването, „без уточняване” / „с минимално уточняване” на начина на изпълнение;

  • 30 точки – при покриване на изискването, с посочване на начина на изпълнение, но с пропуски при описание на реализацията;

  • 40 точки – при покриване на изискването и подробно описание на начина на реализацията.

Оценките се вписват в работни таблици (таблица 2)

Таблица 2Показател

Предложено решение (обосновка за оценката)

Оценка

(10, 20, 30, 40)

1

2

3

4


Техническа оценка (оценка на предложените решения в Техническото предложение на участника, в съответствие с изискванията в Техническото задание на Възложителя – включва показатели от 1.1 до 1.8)

Детайлизация, стандартизация и управление на бизнес процесите

Пояснение: Оценява се предложението, като се има пред вид степента на подробност и целесъобразност съобразно изискванията на ТЗ на:декомпозицията на цялостните процеси на стъпки/задачи; унификация на стъпките/задачите; визия за общата функционалност на стъпките/задачите; управление на процеса и метаданните.

Степента на подробност се отнася за представянето на бизнес процесите и техните елементи според BPM или аналогична на BPM терминология. Целесъобразността се оценява като степен на съответствие на представените бизнес процеси в терминологията на BPM или аналогична, на конкретните изисквания за функционалността на целевия продукт, определени в техническото задание.

Детайлизация на потребителските и системните действия в състава на бизнес процесите

Пояснение: Оценява се предложението, като се има пред вид степента на подробност и целесъобразност съобразно изискванията на ТЗ на визията за функционалността на стъпките/задачите; организацията на данните, с които се изпълняват тези функционалности. Степента на подробност се отнася за представянето на потребителските и системните сценарии според RUP или аналогична на RUP терминология. Целесъобразността се оценява като степен на съответствие на представените сценарии в терминологията на RUP или аналогична, на конкретните изисквания за функционалността на целевия продукт, определени в техническото задание.

Подход за анализ, спецификация, стандартизация и описание на източниците на данни

Пояснение: Оценява се предложението, като се има пред вид степента на подробност и целесъобразност съобразно изискванията на ТЗ на продукта на анализа, вкл.: идентификацията, метаданните за представяне, определянето на характеристиките на обектите на анализ по отношение на технологични данни, статистически обхват, класификации, визията за представянето и документирането и организацията на работата с продукта на анализа.Обект на анализа са източниците на данни. Резултатът от анализа е визията за представяне на посочените по-горе техни характеристики. Степента на подробност се отнася за посочените характеристики на обекта на анализа. Целесъобразността се оценява като степен на съответствие с конкретните изисквания, определени в техническото задание.

Подход за анализ, спецификация, стандартизация и описание на метаданните

Пояснение: Оценява се предложението, като се има пред вид степента на подробност и целесъобразност съобразно изискванията на ТЗ на: идентификацията, определянето на характеристиките на обектите на анализа, визията за представянето и документирането на метаданните и организацията на тяхното използване и поддържане. Степента на подробност се отнася за представянето на метаданните като средство за стандартизиране и параметризиране на основните информационни обекти на продукта, определени в техническото задание.. Целесъобразността се оценява като степен на съответствие на представената визия за метаданните, на конкретните изисквания за информационния обхват и функционалност на целевия продукт, определени в техническото задание.

Изграждане, поддържане и развитие на стандартизирана информационна база за справки

Пояснение: Оценява се предложението, като се има пред вид степента на подробност и целесъобразност съобразно изискванията на ТЗ на: представянето на структурата и организацията на данните, вида и идентификацията, определянето на данните в обхвата на справките, организацията на изграждането, поддържането, ползването, управлението, защитата и работоспособността. Степента на подробност се отнася за представянето на визията за организацията на данните, тяхното стандартизиране и параметризиране съобразно обхвата, определен в техническото задание.. Целесъобразността се оценява като степен на съответствие на представената визия за организация на данните, с конкретните изисквания за информационния обхват и функционалност на целевия продукт, определени в техническото задание.

Изграждане, поддържане и развитие на стандартизирани типови справки

Пояснение: Оценява се предложението, като се има пред вид степента на подробност и целесъобразност съобразно изискванията на ТЗ на: представянето на функционалността, организацията и механизмите за дефиниране, промяна, изпълнение и документиране на стандартизираните справки, действията с резултата от тяхното изпълнение, защитата на съответните ресурси Степента на подробност се отнася за представянето на визията за реализацията на стандартизираните справки, тяхното типизиране и параметризиране съобразно обхвата, определен в техническото задание.. Целесъобразността се оценява като степен на съответствие на представената визия за реализация на стандартизираните справки, с конкретните изисквания за информационния обхват и функционалност на целевия продукт, определени в техническото задание.

Формиране на динамични заявки за справки

Пояснение: Оценява се предложението, като се има пред вид степента на подробност и целесъобразност съобразно изискванията на ТЗ на: представянето на функционалността, организацията и механизмите за дефиниране, промяна и документиране на динамични заявки за справки, действията с резултата от тяхното изпълнение, защитата на съответните ресурси. Степента на подробност се отнася за представянето на визията за реализацията на динамичните справки, тяхното типизиране и параметризиране съобразно обхвата, определен в техническото задание.. Целесъобразността се оценява като степен на съответствие на представената визия за реализация на динамичните справки, с конкретните изисквания за информационния обхват и функционалност на целевия продукт, определени в техническото задание.

Поддържане и развитие на правила за конфиденциалност

Пояснение: Оценява се предложението, като се има пред вид степента на подробност и целесъобразност съобразно изискванията на ТЗ на: представянето на функционалността, организацията и механизмите за дефиниране, промяна, прилагане, документиране и поддържане на правилата за конфиденциалност и защитата на съответните ресурси. Степента на подробност се отнася за представянето на визията за реализацията на правилата за конфиденциалност, тяхното типизиране и параметризиране съобразно обхвата, определен в техническото задание.. Целесъобразността се оценява като степен на съответствие на представената визия за реализация на правилата за конфиденциалност, с конкретните изисквания за информационния обхват и функционалност на целевия продукт, определени в техническото задание.

Показатели

Предложена цена

Оценка (нормирана)

1

2

3

4Цена


Абсолютната техническа оценка на участника за съответствие с изискванията на Техническото задание на Възложителя се определя по формулата:n

ТОабсолютна = (Σti* ТОi) / 40

i=1

ТОабсолютна Абсолютна (ненормирана) техническа оценка на участника;

ti Тежестта на i-тия показател в оценката (Таблица 1), където i“ е номер на показателя в таблица 1, колона 1;

ТОi - Техническа оценка за предлаганата реализация на i-тия показател (Таблица 2), където i“ е номер на показателя в таблица 2, колона 1;

n = 8 - общ брой на техническите показатели.

Участник, който получи абсолютна (ненормирана) техническа оценка по показателя по-ниска от 50% от максималната техническа оценка 0,7 (т.е. ТОабсолютна < 0.35), офертата му не се разглежда в следващия етап.По показателя оценката на участника се преизчислява (нормира) до 100 точки по следната формула:
ТО = ТОабсолютна / ТОмаксимална * 100 , където:
ТО Окончателна техническа оценка;

TOмаксимална Абсолютна (ненормирана) техническа оценка на участника, получил максималния брой точки.


    1. Предложена цена

Оценките на участниците се определят по формулата:

ОПЦ = ОПЦминимална / ОПЦучастник * 100, където

ОПЦ – Оценка (нормирана) по показател „Предложена цена”;

ОПЦминимална – Най-ниската предложена цена;

ОПЦучастник – Цената предложена от съответния участник.


    1. Комплексна оценка

Комплексната оценка се получава въз основа на стойностите на техническата оценка и оценката по показател „Предложена цена”, като се вземе предвид съотношението им – 70/30.Комплексната оценка за всеки кандидат се изчислява по следната формула:

КО=0,7*ТО + 0,3*Опц, където:

ТО – Окончателна техническа оценка;

ОПЦ – Оценка (нормирана) по показател „Предложена цена”
Каталог: sites -> default -> files -> konkursi
konkursi -> Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана
konkursi -> Техническа спецификация
konkursi -> Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана
konkursi -> Доставка на сървър – 2 броя. Да отговарят на следните минимални изисквания
konkursi -> Утвърдил: /С. Цветарски/ т е Х н и ч е с к о з а д а н и е
konkursi -> Техническо задание за избор на изпълнител за: Доставка на хранителни стоки, напитки и други артикули за ресторант „Статистика”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница