Template for representation of a shareholder natural person at a gmsДата11.07.2017
Размер49.5 Kb.
#25525


ОБРАЗЕЦ ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ В ОСА/

TEMPLATE FOR REPRESENTATION OF A SHAREHOLDER – NATURAL PERSON AT A GMS

ПЪЛНОМОЩНО

POWER OF ATTORNEYДолуподписаният/та ..............................., ЕГН: ................., притежаващ/а л. к. № .............., издадена на ................. г. от …………………., с постоянен адрес …………………………….., в качеството ми на акционер, притежаващ .......................... (..................................) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, район „Илинден”, ул. „Цар Симеон” № 330, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130277958,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ”) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”),


УПЪЛНОМОЩАВАМ:
..............................................., ЕГН: ................., притежаващ/а л. к. № .............., издадена на ................. г. от ………........., с постоянен адрес ……………………………………………………, да ме представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, което ще се проведе на 19 декември 2012 г. от 11:00 часа в гр. София, бул. „Джеймс Баучър” № 100, Кемпински Хотел Зографски, зала София 3, а при липса на кворум на тази дата – на ОСА на 4 януари 2013 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:
1. Назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 48, т. 8 от устава на Дружеството, назначава специализираното одиторско предприятие „Ърнст и Янг Одит” ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
2. Вземане на решение за промени в състава на Надзорния Съвет на Дружеството

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на Дружеството, взема решение за: (а). освобождаването на Ярослав Палас като член на Надзорния Съвет на Дружеството; и (б). избирането на нов член на Надзорния Съвет на Дружеството, съгласно предложение/я на акционер/и на Дружеството, направени на място на Общото Събрание.”
3. Вземане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Управителния Съвет на Дружеството

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определя възнаграждението на членовете на Управителния Съвет на Дружеството, по размер и период, за който е дължимо, съгласно предложение/я на акционер/и на Дружеството, направени на място на Общото Събрание.”
4. Вземане на решение за определяне на гаранцията, която да бъде внесена в Дружеството от членовете на Управителния Съвет и на Надзорния Съвет на Дружеството

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определя размера на гаранцията, която да бъде внесена в Дружеството от членовете на Управителния Съвет и на Надзорния Съвет на Дружеството, в размер на минималния размер на гаранцията, определен от приложимия закон, така, както бъде изменян периодично.”
5. Разни
Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:
По т. 1 от дневния ред: Да гласува „……….”;
По т. 2 от дневния ред: Да гласува „……….”;
По т. 3 от дневния ред: Да гласува „……….”;
По т. 4 от дневния ред: Да гласува „……….”;
По т. 5 от дневния ред: Да гласува „……….”.
Упълномощителят може да не посочва начина на гласуване по някои или всички точки от дневния ред. В такъв случай пълномощното трябва да съдържа клауза със съдържание: „Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува”. В зависимост от това дали се отнася за гласуването по конкретна/и точка/и или по целия дневен ред, тази клауза се добавя в текста на пълномощното след израза „Да гласува”, отнасящ се до съответната точка/и (в първия случай) или се въвежда в текста на пълномощното вместо израза „и да гласува по тях, както следва”, който израз се заличава (във втория случай).
Упълномощаването обхваща / не обхваща (излишното се зачертава) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува (ако пълномощното не обхваща тези въпроси, изречението се зачертава).

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права, както и упълномощаването по начин, който е в нарушение на което и да било от изискванията, съдържащи се в настоящия образец, е нищожно.


Настоящото Пълномощно е изготвено на български и на английски език. В случай на противоречие между версиите на настоящото пълномощно на български и на английски език предимство има тази на български език.

The undersigned, …………………………….., PIN: …….., holding ID card N ……., issued on …… by ……………, permanent address ……………………................................................, in my capacity of a shareholder, holding ……………….. (………….) numbers registered, non-materialized voting shares of the capital of CEZ Distribution Bulgaria AD, having its seat and address of management at: 330, Tsar Simeon Street, Ilinden Region, 1309 Sofia, registered within the Commercial Register at the Registry Agency under Uniform Identification Code 130277958,

on the grounds of Art. 226 of the Law on Commerce (the “LC”) and Art. 116 of the Law on Public Trading of Securities (the “LPOS”),


AUTHORIZE:
…………………………………., PIN: …………...., holding ID card N ……., issued on …… by ……………, permanent address ……………………................................................, to represent “………………….” …….. at the extraordinary session of the General Meeting of the Shareholders of CEZ Distribution Bulgaria AD, which will be held on 19 December 2012 at 11:00 a.m, at 1407, Sofia, 100, James Bourchier Blvd., Kempinski Hotel Zografski, Sofia Hall 3, and in the event of lack of quorum on that date – at the GMS on 4 January 2013 at 11:00 a.m., at the same place and with the same agenda and to vote with all shares, held by me, under the items of the agenda, according to the way indicated below, namely:
1. Appointment of a registered auditor for the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2012

Draft resolution: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 6 of the Law on Commerce and Art. 48, item 8 of the By-Laws of the Company, appoints the specialized audit firm Ernst & Young Audit OOD, Sofia, as the registered auditor for the conduct of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2012.”
2. Adopting a resolution for personal changes to the Supervisory Board of the Company

Draft resolution: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 4 of the Law on Commerce and Art. 48, item 4 of the By-Laws of the Company, resolves on: (a). the release of Jaroslav Palas from the Supervisory Board of the Company; and (b). the election of a new member of the Supervisory Board of the Company in accordance with the proposal/s by shareholder/s of the Company made on the spot at the General Meeting.”
3. Adopting a resolution for determination of the remuneration of the members of the Management Board of the Company

Draft resolution: “The General Meeting, on the grounds of Art. 116в, Par. 1 of the Law on Public Offering of Securities, determines the remuneration of the members of the Management Board of the Company, by amount and period for which it is due, in accordance with the proposal/s by shareholder/s of the Company made on the spot at the General Meeting.”
4. Adopting a resolution for determination of the guarantee to be deposited to the Company by the members of the Supervisory Board and the Management Board of the Company

Draft resolution: “The General Meeting, on the grounds of Art. 116в, Par. 3 of the Law on Public Offering of Securities, determines the amount of the guarantee to be deposited to the Company by the members of the Supervisory Board and the Management Board of the Company at the minimum amount determined in the applicable law, as changed from time to time.”

5. Miscellaneous
The Proxy is authorized to participate in voting under the items of the agenda and to vote as follows:

Under item 1 of the agenda: To vote “………”;


Under item 2 of the agenda: To vote “………”;
Under item 3 of the agenda: To vote “………”;
Under item 4 of the agenda: To vote “………”;
Under item 5 of the agenda: To vote “………”;
The grantor is allowed not to specify the way of voting on some or all of the items of the agenda. In such case, the Power of Attorney should contain a clause having the following contents: “The proxy has full discretion on whether and how to vote”. Depending on whether it refers to the voting on (a) specific item/s or on the whole agenda, that clause should either be added to the wording of the Power of Attorney right next after the phrase “To vote”, which applies to the respective item/s (in the first case) or should be inserted in the wording of the Power of Attorney in substitution of the phrase “and to vote as follows”, which phrase should be deleted (in the second case).

The authorization concerns / does not concern (what is not applicable should be stricken-through) items, which are included in the agenda under the conditions of Art. 231, Para 1 of the LC and which are not announced pursuant to Art. 223 and Art. 223a of the LC. In those cases the proxy has full discretion on whether and how to vote (if the authorization does not concern those items, the sentence should be deleted).


Pursuant to Art. 116, Para 4 of the LPOS, any sub-authorization with the rights aforesaid, as well as any granting of a Power of Attorney, which is in breach of any of the requirements contained in this present template, is null and void.

This Power of Attorney is executed in Bulgarian and English language version. In the event of discrepancy between the versions of this present Power of Attorney in Bulgarian and in English, the one in Bulgarian shall prevail.Дата: / Date:

………… 2012
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: / GRANTOR:
______________________________

……………………… / ………………………..
Каталог: file -> edee -> cez-rp
file -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
file -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
file -> Обща характеристика
cez-rp -> Curriculum Vitae
edee -> Наредба №6 от 24. 02. 2014 г за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи
cez-rp -> 1Уводни разпоредби 1Цел
cez-rp -> Curriculumvita e


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница